Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку взаимодействия Министерства внутренних дел Украины с центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины

МВД
Приказ от 27.02.2018 № 148
действует с 17.04.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2018

м. Київ

N 148

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2018 р. за N 314/31766

Про затвердження Змін до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

Відповідно до статей 16, 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (із змінами), з метою забезпечення спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, та у зв'язку із змінами структури апарату Міністерства внутрішніх справ України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2016 року N 1250, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2016 року за N 1682/29812 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
міграційної служби України

Д. В. Пімахова

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

В. о. Голови Державної
прикордонної служби України

О. Бляшенко

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

 

ЗМІНИ
до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

1. У розділі I:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Відповідальними за взаємодію зі Службою у МВС з урахуванням компетенції є Управління взаємодії з Національною поліцією, Управління взаємодії з Державною міграційною службою України, Управління взаємодії з Державною прикордонною службою України, Управління взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі - Управління відповідно до компетенції).";

2) у пункті 4 слово "Департамент" замінити словами "Управління відповідно до компетенції".

2. У пункті 2 розділу II:

в абзаці першому слова "керівником Служби та керівником юридичної служби" замінити словами "керівником Служби, керівником юридичної служби та літературним редактором (за наявності)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Управління відповідно до компетенції опрацьовує проекти актів, розроблених Службою. До опрацювання проектів актів, розроблених Службою, залучається Департамент юридичного забезпечення МВС, а в разі необхідності - інші заінтересовані структурні підрозділи апарату МВС, територіальні органи з надання сервісних послуг МВС, заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС, Головне управління Національної гвардії України.".

3. У розділі III:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Погодження проектів актів та проектів наказів, постанов, рішень, розроблених іншими органами державної влади";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Служба опрацьовує проект акта або проект наказу (постанови, рішення) (далі - проект наказу), який надійшов до Служби як до заінтересованого органу, у частині, що стосується її компетенції, та в установленому порядку надсилає його супровідним листом (у разі погодження проекту наказу - із аркушем погодження) до МВС для опрацювання і погодження позиції Служби Міністром. Проекти актів мають бути завізовані керівником Служби.

Про направлення проекту акта або проекту наказу на погодження позиції Служби Міністром Служба інформує розробника проекту акта або проекту наказу відповідним листом (без розкриття змісту позиції).

У разі візування проекту акта із зауваженнями або висловлення зауважень до проекту наказу позиція Служби має бути обґрунтованою.";

3) у пункті 2:

абзац перший доповнити другим реченням такого змісту: "У разі погодження позиції Служби щодо проекту наказу надсилається лист за підписом Міністра.";

в абзаці третьому перше речення після слів "проекту акта" доповнити словами "або проекту наказу";

4) у пункті 3 слова "нормативно-правового акта" замінити словами "акта або проекту наказу";

5) у пункті 4 після слів "проекту акта" доповнити словами "або проекту наказу".

4. У розділі VI:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"VI. Розроблення проектів наказів МВС";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Служба розробляє проекти наказів МВС за напрямами своєї діяльності відповідно до вимог законодавства та надсилає їх до МВС для опрацювання.

До проекту наказу МВС додаються аркуш погодження Служби, листи інших заінтересованих органів щодо попереднього опрацювання проекту наказу МВС (за наявності), пояснювальна записка, порівняльна таблиця (у разі внесення змін до наказу МВС).";

3) пункт 2 доповнити абзацом першим такого змісту:

"2. Управління відповідно до компетенції опрацьовує проекти наказів МВС, розроблених Службою. До опрацювання таких проектів наказів МВС залучається Департамент юридичного забезпечення МВС, а в разі необхідності - інші заінтересовані структурні підрозділи апарату МВС, територіальні органи з надання сервісних послуг МВС, заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС, Головне управління Національної гвардії України.".

У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

4) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. У разі відсутності зауважень керівник Управління відповідно до компетенції підписує проект нормативно-правового акта, затвердженого проектом розпорядчого документа, та в установленому порядку передає проект наказу МВС на підпис Міністру. Разом з проектом наказу МВС Управління відповідно до компетенції у взаємодії зі Службою, яка є його розробником, готує супровідні листи та інші документи, необхідні для державної реєстрації нормативно-правового акта відповідно до вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 (із змінами) (далі - Положення).";

абзац другий після слова "розробником" доповнити словами ", у взаємодії з Управлінням відповідно до компетенції";

5) у пункті 6 слово "Департамент" замінити словами "Управління відповідно до компетенції";

6) у пункті 7 слово "Департаментом" замінити словами "Управлінням відповідно до компетенції".

5. У розділі VII:

1) у пункті 2:

слово "Департамент" замінити словами "Департамент формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (далі - Департамент) або Управління відповідно до компетенції";

після слів "готує Кабінету Міністрів України" доповнити словами "за підписом Міністра";

2) пункт 3 після слова "Департамент" доповнити словами "або Управління відповідно до компетенції";

6. Пункт 3 розділу VIII викласти в такій редакції:

"3. Департамент, Управління відповідно до компетенції спільно з іншими заінтересованими структурними підрозділами апарату МВС опрацьовують проект річного Плану Служби та передають його на затвердження Міністру.".

7. У розділі IX:

1) у пункті 2 слова "працівники інших структурних підрозділів апарату МВС" замінити словами "працівники Управління відповідно до компетенції, інших заінтересованих структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, Головного управління Національної гвардії України";

2) у пункті 13 слово "Департамент" замінити абревіатурою "МВС".

8. В абзаці восьмому пункту 1 розділу X слова "Міністра або Департаменту" замінити словами "Міністра, Департаменту або Управління відповідно до компетенції".

 

Директор Департаменту
юридичного забезпечення МВС

Д. В. Горбась

Опрос