Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 01.02.2018 № 58
действует с 20.03.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

01.02.2018

м. Київ

N 58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 березня 2018 р. за N 305/31757

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пунктів 10, 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1737/22049 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1738/22050 (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1764/22076 (зі змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 травня 2013 року N 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 975/23507 (зі змінами), що додаються.

5. Затвердити Зміни до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року N 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1126/23658 (зі змінами), що додаються.

6. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 144/24921 (зі змінами), що додаються.

7. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

 

 

Зміни до Положення
про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У підпункті 2.10 пункту 2 розділу II слова "коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків)" замінити словами "нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами, та довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами,".

2. У розділі IV:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Формування довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику (додаток 10 до цього Положення) здійснюється торговцем цінними паперами станом на кінець останнього дня кожного місяця.";

2) у пункті 3 слова "коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків)" замінити словами "нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами, та довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами,".

3. У додатках:

1) у додатку 6:

доповнити додаток після рядка одинадцятого двома новими рядками дванадцятим, тринадцятим такого змісту:

"Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами2, %

Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами2, %".

У зв'язку з цим рядок дванадцятий вважати рядком чотирнадцятим;

2) у додатку 7:

у рядку дев'ятому слова "Фактично сплачений зареєстрований" замінити словом "Зареєстрований";

доповнити додаток після рядка тринадцятого двома новими рядками чотирнадцятим, п'ятнадцятим такого змісту:

"Неоплачений статутний капітал (грн)

Вилучений статутний капітал (грн)".

У зв'язку з цим рядки чотирнадцятий - тридцять другий вважати відповідно рядками шістнадцятим - тридцять четвертим;

у рядку сімнадцятому слова "Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої" замінити словами "Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована";

у рядку двадцять першому слово "Прибутку" замінити словом "Прибуток";

у рядках двадцять четвертому, двадцять п'ятому слова "Фінансових інвестицій" замінити словами "Фінансові інвестиції";

рядки двадцять шостий, двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)";

3) у додатку 8:

рядок шостий викласти в такій редакції:

"Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)";

доповнити додаток після рядка шостого п'ятьма новими рядками сьомим - одинадцятим такого змісту:

"Величина вимоги до капіталу під операційний ризик (грн)

Величина нетто-доходу за 1-й рік (грн)

Величина нетто-доходу за 2-й рік (грн)

Величина нетто-доходу за 3-й рік (грн)

Середнє значення позитивного нетто-доходу (грн)".

У зв'язку з цим рядки сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно рядками дванадцятим - дев'ятнадцятим;

у рядку сімнадцятому слова ", обіг яких або" замінити словами "на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи";

4) у додатку 9:

у назві додатка слова "суми активів, зважених за ступенем ризику" замінити словами "величини вимоги до капіталу під кредитний ризик";

рядок шостий викласти в такій редакції:

"Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)";

рядок тринадцятий після слів "фондових бірж" доповнити словами ", крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня";

рядок чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Цінні папери іноземного емітента, допущені до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)";

рядок шістнадцятий після слів "венчурних інвестиційних фондів" доповнити словами "та відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня";

рядок сімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим рядки вісімнадцятий - тридцять шостий вважати відповідно рядками сімнадцятим - тридцять п'ятим;

рядок двадцять перший виключити.

У зв'язку з цим рядки двадцять другий - тридцять п'ятий вважати відповідно рядками двадцять першим - тридцять четвертим;

рядок двадцять перший після слів "фондових бірж" доповнити словами ", крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня";

рядки двадцять другий - двадцять четвертий виключити.

У зв'язку з цим рядки двадцять п'ятий - тридцять четвертий вважати відповідно рядками двадцять другим - тридцять першим;

рядок двадцять другий після слова "інвестиції" доповнити словами ", крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня";

рядки двадцять третій - двадцять п'ятий виключити.

У зв'язку з цим рядки двадцять шостий - тридцять перший вважати відповідно рядками двадцять третім - двадцять восьмим;

рядок двадцять третій після слів "інших груп активів" доповнити словами ", за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня";

рядок двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"Цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)";

рядок двадцять шостий викласти в такій редакції:

"Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім акціонерних товариств), щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)";

рядок двадцять сьомий виключити.

У зв'язку з цим рядок двадцять восьмий вважати рядком двадцять сьомим;

5) додаток 10 викласти у новій редакції, що додається.

 

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду

К. Рафальська

 

Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Найменування контрагента - юридичної особи

Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

Прізвище фізичної особи - контрагента

Ім'я фізичної особи - контрагента

По батькові фізичної особи - контрагента (у разі наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента

Країна реєстрації контрагента2

Розмір регулятивного капіталу3, грн

Частка у статутному капіталі юридичної особи3, грн

Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією)3, грн

Дебіторська заборгованість3, грн

Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента3, грн

Норматив концентрації кредитного ризику4, %

Примітки

____________
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів (крім банків та торговців цінними паперами), значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Найменування контрагента

Код за ЄДРПОУ контрагента - резидента

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

Країна реєстрації контрагента2

Розмір регулятивного капіталу3, грн

Частка у статутному капіталі юридичної особи3, грн

Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією)3, грн

Дебіторська заборгованість3, грн

Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента3, грн

Норматив концентрації кредитного ризику4, %

Примітки

____________
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів, що є банком або торговцем цінними паперами, значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

 

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду

К. Рафальська

Опрос