Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о прекращении депозитарным учреждением осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 01.02.2018 № 50
действует с 23.03.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

01.02.2018

м. Київ

N 50

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2018 р. за N 236/31688

Про затвердження Змін до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 5, частини другої статті 20 Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", з метою удосконалення питань, пов'язаних з припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Центральному депозитарію цінних паперів привести свої внутрішні документи у відповідність із цим рішенням не пізніше 3 місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

 

Зміни до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1. У розділі I:

1) абзац п'ятий пункту 2 викласти у такій редакції:

"дата припинення діяльності - установлена цим Положенням дата, починаючи з якої Депозитарна установа припиняє здійснення депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах депонентів та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, крім операцій, пов'язаних із підготовкою інформації та документів, передбачених цим Положенням, а також припиняє здійснення виплати коштів, отриманих за наслідками погашення цінних паперів, та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами, та починаючи з якої, Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України припиняють проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депозитарної установи за її розпорядженнями, крім операції переказу цінних паперів з рахунку Депозитарної установи на рахунок депозитарної установи-правонаступника;";

2) доповнити розділ після пункту 10 новими пунктами 11, 12 такого змісту:

"11. Депозитарна установа до кінця операційного дня, що передує даті припинення діяльності, зобов'язана завершити або відмінити виконання розпоряджень депонентів, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії цінних паперів та/або Національному банку України.

12. Депозитарна установа до дати припинення діяльності зобов'язана складати та надавати Центральному депозитарію за його розпорядженнями облікові реєстри власників іменних цінних паперів, здійснювати виплати коштів за наслідком погашення цінних паперів та виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами.".

У зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 13;

3) у пункті 13 слова "та її територіальні управління" виключити.

2. У розділі II:

1) в абзаці другому пункту 4 слово "/або" виключити;

2) у пункті 6:

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати абзацами шостим - восьмим відповідно;

абзац восьмий виключити;

3) абзац дев'ятий пункту 8 після слів "випуску цінних паперів" доповнити словами ", звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку до депозитарної установи-правонаступника".

3. У пункті 3 розділу III:

1) в абзаці другому цифри та слова "20 робочих днів з дня прийняття" замінити цифрами та словами "15 календарних днів з дати початку припинення діяльності";

2) в абзаці шостому слова "Депозитарною установою-правонаступником" замінити словами "депозитарною установою-правонаступником".

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

у пункті 2 слова "3 робочих днів" замінити словами "10 робочих днів";

пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:

"4. Передавання баз даних та документів, зазначених у пункті 3 цієї глави, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими особами Депозитарної установи, депозитарної установи-правонаступника й складається не менше ніж у трьох примірниках (один примірник залишається у Депозитарної установи, інші два надаються депозитарній установі-правонаступнику та органу ліцензування).

Не пізніше наступного робочого дня після підписання акта приймання-передавання Депозитарна установа та депозитарна установа-правонаступник мають надати Центральному депозитарію та/або Національному банку України розпорядження на переказ усіх цінних паперів, які залишились на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи станом на дату припинення діяльності, з рахунку у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарної установи-правонаступника.

5. Переказ усіх цінних паперів з рахунку у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарної установи-правонаступника у Центральному депозитарії цінних паперів та/або у Національному банку України здійснюється ним (ними) протягом 3 робочих днів з дня отримання від Депозитарної установи та депозитарної установи-правонаступника розпоряджень про переказ цінних паперів.

За результатами такого (таких) переказу (переказів) Центральний депозитарій цінних паперів та/або Національний банк України мають надати Депозитарній установі та депозитарній установі-правонаступнику довідки про проведену(і) операцію(ї) та довідки про стан їх рахунків у цінних паперах відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію / Національного банку України.

Переказ коштів, що надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі відповідно до підпункту 3 пункту 3 цієї глави, на грошовий рахунок депозитарної установи-правонаступника забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів за розпорядженням Депозитарної установи не пізніше 3 робочих днів з дня отримання цих коштів у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

Після проведення зазначеної(их) операції(й) переказу(ів) та отримання від Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України довідки про проведену(і) операцію(ї) та довідки (довідок) про стан її рахунку(ів) у цінних паперах Депозитарна установа вважається такою, що припинила Діяльність депозитарної установи.

Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після отримання довідки (довідок) про стан її рахунку у цінних паперах має подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії, та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та документи, визначені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

6. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, що не закрили свої рахунки у Депозитарній установі, або власникам цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та зарахування на них цінних паперів здійснюються депозитарною установою-правонаступником протягом 30 календарних днів після підписання акта приймання-передавання на підставі отриманих документів.

Зарахування депозитарною установою-правонаступником цінних паперів, прав на цінні папери здійснюється відповідно до отриманих Переліків та виписок про стан рахунків у цінних паперах депонентів та/або облікових реєстрів власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування прав на ці цінні папери здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.";

2) пункти 4 - 6 глави 2 викласти в такій редакції:

"4. Передавання баз даних та документів, зазначених у пункті 3 цієї глави, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими особами Депозитарної установи, депозитарної установи-правонаступника й складається не менше ніж у трьох примірниках (один примірник залишається у Депозитарної установи, інші два надаються депозитарній установі-правонаступнику та органу ліцензування).

Не пізніше наступного робочого дня після підписання акта приймання-передавання Депозитарна установа та депозитарна установа-правонаступник мають надати Центральному депозитарію та/або Національному банку України розпорядження на переказ усіх цінних паперів, які залишились на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи станом на дату припинення діяльності, з рахунку у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарної установи-правонаступника.

5. Переказ усіх цінних паперів з рахунку у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарної установи-правонаступника у Центральному депозитарії цінних паперів та/або у Національному банку України здійснюється ним (ними) протягом 3 робочих днів з дня отримання від Депозитарної установи та депозитарної установи-правонаступника розпоряджень про переказ цінних паперів.

За результатами такого (таких) переказу (переказів) Центральний депозитарій цінних паперів та/або Національний банк України мають надати Депозитарній установі та депозитарній установі-правонаступнику довідки про проведену(і) операцію(ї) та довідки про стан їх рахунків у цінних паперах відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію / Національного банку України.

Переказ коштів, що надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі відповідно до підпункту 3 пункту 3 цієї глави, на грошовий рахунок депозитарної установи-правонаступника забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів за розпорядженням Депозитарної установи не пізніше 3 робочих днів з дня отримання цих коштів у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

Після проведення зазначеної(их) операції(й) переказу(ів) та отримання від Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України довідки про проведену(і) операцію(ї) та довідки (довідок) про стан її рахунку(ів) у цінних паперах Депозитарна установа вважається такою, що припинила Діяльність депозитарної установи.

У разі припинення Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи відповідно до рішення її уповноваженого органу Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після отримання довідки (довідок) про стан її рахунку у цінних паперах має подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії, та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та документи, визначені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

6. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, що не закрили свої рахунки у Депозитарній установі, або власникам цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та зарахування на них цінних паперів здійснюються депозитарною установою-правонаступником протягом 30 календарних днів після підписання акта приймання-передавання на підставі отриманих документів.

Зарахування депозитарною установою-правонаступником цінних паперів, прав на цінні папери здійснюється відповідно до отриманих Переліків та виписок про стан рахунків у цінних паперах депонентів та/або облікових реєстрів власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування прав на ці цінні папери здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.";

5. У розділі V:

1) у главі 2:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Для передання Депозитарною установою уповноваженому на зберігання або депозитарній установі-правонаступнику (далі - Уповноважений суб'єкт) бази даних, копії баз даних (у випадках, встановлених підпунктом 1 пункту 1 глави 1 цього розділу), архіви баз даних, документи, визначені цим Положенням, подання яких передбачено у формі електронного документа або які оформлені та зберігалися в Депозитарній установі у формі електронних документів, повинні бути надані на типах носіїв інформації та у форматах електронної інформації, узгоджених з ними.";

підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

"1) документи, на підставі яких були відкриті рахунки у цінних паперах депонентам та вносились зміни до анкет рахунків у цінних паперах депонентів (включаючи документи, якими були підтверджені повноваження осіб діяти від імені депонентів), усі первинні документи, що надходили від депонентів Депозитарної установи або органів державної влади, на підставі яких здійснювались депозитарні операції, документи, які оформлювались у процесі виконання депозитарних операцій та які зберігались Депозитарною установою у формі паперових документів, що передаються на зберігання Уповноваженому суб'єкту, мають бути розміщені в окремих папках за кожним депонентом, а у разі проведення процедури дематеріалізації/забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі - за кожним емітентом.

Документи разом з описом документів у кожній папці, що передаються на зберігання уповноваженому на зберігання у формі паперових документів, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші мають бути зазначені назва "Депонент", у разі проведення процедури дематеріалізації / забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі - зазначені назва "Емітент", у випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - "Інститут спільного інвестування", у випадку припинення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - "Пенсійний фонд"; повне найменування депонента - юридичної особи, або емітента, або ІСІ, або пенсійного фонду; прізвище, ім'я, по батькові депонента - фізичної особи; номер і дата укладення договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах; у випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - реквізити договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, у випадку припинення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - реквізити договору про обслуговування пенсійних активів; дата завершення процедури закриття рахунків депонентами / емітентами / ІСІ / пенсійним фондом відповідно до вимог цього Положення;";

2) у пункті 2 глави 3:

абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції;

"1) при прийманні баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, документів, визначених цим Положенням, подання яких передбачено у формі електронного документа або які оформлені та зберігалися в Депозитарній установі у формі електронних документів, виконуються такі дії:";

абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції;

"2) при прийманні документів, визначених цим Положенням, подання яких передбачено у формі паперових документів, працівник Уповноваженого суб'єкта має:".

6. У розділі VI:

1) у реченні третьому абзацу п'ятого пункту 2 слово "зміни" виключити;

2) у пункті 9:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Уповноважений на зберігання протягом 3 робочих днів має розмістити на своєму офіційному сайті повідомлення про отримання пропозиції депозитарної установи щодо передачі їй отриманих від Депозитарної установи бази даних, архіву баз даних, документів, невиплачених коштів (за наявності) та повідомити орган ліцензування, Національний банк України про таке звернення.".

У зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами третім - сімнадцятим;

в абзаці третьому цифри "10" замінити цифрами "30";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"депозитарна установа здійснює професійну депозитарну діяльність (депозитарну діяльність депозитарної установи та депозитарну діяльність зберігача цінних паперів) не менше 6 років;";

абзаци шостий, сьомий викласти в такій редакції:

"протягом останніх трьох років не було зафіксовано факту порушення законодавства про цінні папери, нормативно-правових актів органу ліцензування та ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (за винятком, якщо справа щодо ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів була скасована за ініціативою органу ліцензування, а також якщо санкція була скасована у судовому порядку);

органом ліцензування на депозитарну установу протягом усього терміну провадження нею депозитарної діяльності не було накладено санкцій у зв'язку з порушенням прав інвесторів, порушенням порядку обліку прав на цінні папери, внесення змін до системи депозитарного обліку;";

в абзаці дванадцятому:

після слів "органу ліцензування" доповнити словами "та/або Національному банку України";

цифру "5" замінити цифрами "15";

доповнити пункт після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"Уповноважений на зберігання протягом 3 робочих днів має розмістити на своєму офіційному сайті повідомлення про факт передачі депозитарній установі отриманих від Депозитарної установи бази даних, архіву баз даних, документів та невиплачених коштів (за наявності).".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим.

 

Директор департаменту регулювання
професійних учасників ринку цінних паперів

І. Курочкіна

Опрос