Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 21.12.2017 № 923
редакция действует с 30.09.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.12.2017

м. Київ

N 923

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2018 р. за N 93/31545

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28 серпня 2018 року N 593
,
від 26 вересня 2019 року N 569
,
від 23 липня 2020 року N 393

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог Закону України від 23 березня 2017 року N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року N 250, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за N 447/22979, такі зміни:

1) у підпункті 14.2 пункту 14 слова "підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи" замінити словами "в установленому законодавством порядку";

2) доповнити Порядок новим пунктом 16 такого змісту:

"16. Відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи юридичної особи.".

2. Внести до Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 року за N 822/23354 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

підпункт "б" пункту 3 доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Повідомлення про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій доводиться до товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.

У разі відмови в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій повертається заявнику.

У разі якщо в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.";

пункти 15, 16 викласти у такій редакції:

"15. Розпорядження про зупинення обігу акцій (додатки 1, 6) містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції (крім спадкування або правонаступництва акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом або у разі, якщо акції входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, є дата, що настає на другий робочий день з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій.

16. Обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями відповідного випуску здійснюється у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.";

абзац другий пункту 20 викласти у такій редакції:

"Відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.";

2) в додатках 1, 6 до Порядку слова ", та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску" виключити.

3. Пункт 3 втратив чинність

4. Пункт 4 втратив чинність

5. Внести до Порядку видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року N 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2013 року за N 1345/23877 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Документи для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів подаються емітентом до структурного підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було зареєстровано відповідний випуск (випуски) цінних паперів (у разі якщо відповідний(і) випуск (випуски) цінних паперів було зареєстровано відповідним територіальним органом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або територіальним органом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який знаходився на території адміністративно-територіальної одиниці відповідного структурного підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, - до структурного підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідному регіоні).";

2) у пункті 4 слова "центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або відповідних територіальних органів" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

3) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.".

6. Внести до додатків до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 вересня 2013 року N 1681, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2013 року за N 1639/24171, такі зміни:

1) у додатку 1 слова:

замінити словами:

2) у додатку 2 слова:

замінити словами:

7. Внести до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за N 171/24948 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

у пункті 2:

абзаци восьмий, дев'ятий викласти у такій редакції:

"фінансова звітність - звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати).

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у випадках, передбачених цим Положенням, подається фінансова звітність, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, яка складається зі звіту про фінансовий стан на кінець періоду, звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період, звіту про зміни у власному капіталі за період, звіту про рух грошових коштів за період, приміток до фінансової звітності.";

абзаци десятий - тринадцятий виключити;

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.";

2) у розділі V:

у главі 1:

абзац перший пункту 2 після слів "зупинення обігу облігацій" доповнити словами "(крім випадку перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство)";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі отриманих документів (інформації, відомостей), визначених пунктом 2 цієї глави, протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу видає розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 17).

Розпорядження про зупинення обігу облігацій містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на облігації (крім спадкування або правонаступництва облігацій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі облігацій їх емітентом).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на облігації, є дата, що настає на другий робочий день з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій.

Обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями відповідного випуску здійснюється у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.";

пункт 1 глави 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зміна найменування юридичної особи у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є обов'язковою підставою для заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску облігацій.";

3) у додатку 17 до Положення слова ", та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску" виключити.

8. Пункт 21 розділу I Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за N 570/25347 (зі змінами), викласти у такій редакції:

"21. Відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.".

9. Абзац другий пункту 14 розділу I Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року N 1118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 року за N 1143/25920 (зі змінами), викласти у такій редакції:

"Відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.".

10. Пункт 10 втратив чинність

11. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

12. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

14. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Голова Державної
служби статистики України

І. Вернер

 

Опрос