Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о Комиссии по государственному признанию документов о научных степенях и ученых званиях

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 11.12.2017 № 1576
действует с 02.02.2018

Зміни
до Положення про Комісію з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання

1. У пункті 11:

у підпункті 1 слова "заява особи, клопотання" замінити словами "клопотання особи,";

в абзаці третьому підпункту 2 слово "атестата" замінити словом "документа".

2. В абзаці другому підпункту 2 пункту 12 слова "документа про науковий ступінь державного зразка / атестата про вчене звання державного зразка" замінити словами "свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь / свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання".

3. У пункті 15 слова "на підставі рішення атестаційної колегії МОН" виключити.

4. Пункт 16 викласти у такій редакції:

"16. На підставі рішення Комісії про державне визнання документа про науковий ступінь або вчене звання МОН видає свідоцтво про державне визнання документа про науковий ступінь / свідоцтво про державне визнання документа про вчене звання, що оформлюються за формою згідно з додатками 8, 9 до цього Положення.

Інформація про видачу відповідного свідоцтва вноситься до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Копія відповідного свідоцтва, виданого особі, зберігається в МОН.

У свідоцтві про державне визнання документа про науковий ступінь / свідоцтві про державне визнання документа про вчене звання вказується дата присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання закладом вищої духовної освіти.".

5. В абзаці першому пункту 17 слова "документа про науковий ступінь державного зразка або атестата про вчене звання державного зразка" замінити словами "свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь / свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання".

6. Доповнити Положення новим пунктом такого змісту:

"18. У разі втрати, знищення або пошкодження свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь / свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання видається його дублікат з новим реєстраційним номером.

Для розгляду питання про видачу дубліката свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь / свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання до МОН подаються:

особиста заява особи;

копія першої сторінки документа, що посвідчує особу;

копія втраченого, знищеного або пошкодженого свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь / свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання (за наявності).".

7. У додатках:

1) у додатку 2 слова "щодо визнання документа про науковий ступінь" замінити словами "щодо державного визнання документа про науковий ступінь";

2) у додатку 3 слова "щодо визнання документа про вчене звання" замінити словами "щодо державного визнання документа про вчене звання";

3) у додатку 4 рядки:

замінити рядками:

слово "ЗАЯВА" замінити словом "КЛОПОТАННЯ";

4) у додатках 5, 6 слова "вищої кваліфікації" замінити словами "вищої кваліфікації та ліцензування".

8. Доповнити Положення новими додатками 8, 9, що додаються.

9. У тексті Положення і додатках до нього слова "вищі духовні навчальні заклади" та "вищі навчальні заклади" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "заклади вищої духовної освіти", "заклади вищої освіти" у відповідних відмінках і числах.

 

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування

А. Г. Шевцов

 

Форма

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про державне визнання документа про науковий ступінь

ВДНС N _________

Документ про науковий ступінь

________________________________________,
(назва та номер)

виданий на ім'я

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________,

присуджений

_________________________________________
(дата)

закладом вищої духовної освіти

_________________________________________
(повне найменування закладу вищої духовної освіти)
_________________________________________
_________________________________________,

наказом Міністерства освіти і науки України від __ ____________ 20__ року N ____
визнано еквівалентним відповідно до системи вищої освіти України:

 

рівень

_________________________________________
(третій (освітньо-науковий) / науковий)

ступінь

_________________________________________
(доктор філософії / доктор наук)

галузь знань

_________________________________________
(назва галузі знань)

спеціальність

_________________________________________
(назва спеціальності)

спеціалізація (за наявності)

_________________________________________
(назва спеціалізації)

Це свідоцтво є еквівалентним документові про науковий ступінь державного зразка, дійсне з оригіналом документа про науковий ступінь, виданого закладом вищої духовної освіти, діє безстроково та дає право його власникові на державні гарантії, встановлені законодавством України.

__________________________
(посада керівника)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

Форма

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про державне визнання документа про вчене звання

ВДВЗ N _________

Документ про вчене звання

_________________________________________,
(назва та номер)

виданий на ім'я

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________,

присвоєне

_________________________________________
(дата)

закладом вищої духовної освіти

_________________________________________
 (повне найменування закладу вищої духовної освіти)
_________________________________________
_________________________________________,

наказом Міністерства освіти і науки України від __ ____________ 20__ року N ____
визнано в Україні еквівалентним 

 

вченому званню

_________________________________________
(професора / доцента / старшого дослідника)

Це свідоцтво є еквівалентним документові про вчене звання державного зразка, дійсне з оригіналом документа про вчене звання, виданого закладом вищої духовної освіти, діє безстроково та дає право його власникові на державні гарантії, встановлені законодавством України.

____________________________
(посада керівника)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

____________

Опрос