Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 07.12.2017 № 871
действует с 06.02.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.12.2017

м. Київ

N 871

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 січня 2018 р. за N 21/31473

Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

Відповідно до пунктів 1, 6 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини першої статті 37 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", з метою удосконалення вимог щодо допуску до обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року N 1692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за N 2178/22490 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Положення
про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює:

умови допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України;

перелік документів, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) для прийняття рішення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (далі - допуск);

порядок прийняття Комісією рішення про допуск.

2. Дія цього Положення поширюється на емісійні цінні папери іноземних емітентів, у тому числі депозитарні розписки.

3. Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим Положенням, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

II. Умови та порядок допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

1. Цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України при одночасному дотриманні таких умов:

емітент зареєстрований в іноземній державі відповідно до її законодавства;

випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної країни), і такі цінні папери розміщено за межами України;

цінним паперам іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код CFI);

наявне письмове підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію цінних паперів, відкритому в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини (крім випадку, коли із заявою про допуск виступає Центральний депозитарій цінних паперів);

цінні папери іноземного емітента допущено до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією.

2. Рішення про допуск приймається Комісією за заявою іноземного емітента цінних паперів або Центрального депозитарію цінних паперів (далі - заявник) щодо всіх цінних паперів відповідного випуску емітента.

3. Для отримання допуску заявник подає до Комісії документи, визначені розділом III цього Положення.

Рішення про допуск або про відмову в допуску приймається Комісією протягом 30 календарних днів з дати отримання документів, визначених розділом III цього Положення.

4. Рішення про відмову в допуску приймається у таких випадках:

відсутність будь-якого з документів, визначених розділом III цього Положення;

недостовірність відомостей у документах, поданих заявником;

наявність обмежень, передбачених умовами розміщення цінних паперів, щодо обігу таких цінних паперів на території України;

невідповідність емітента та/або його цінних паперів умовам допуску, визначеним цим Положенням.

Підстави відмови зазначаються у рішенні про відмову в допуску.

У разі відмови усі подані документи залишаються в Комісії.

Документи для отримання допуску можуть бути подані повторно після усунення обставин, які стали підставою для відмови в допуску.

5. У рішенні про допуск має бути зазначено, зокрема:

повне найменування та місцезнаходження іноземного емітента;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код CFI) цінних паперів, щодо яких приймається рішення про допуск;

повне найменування і місцезнаходження іноземної депозитарної установи, в якій на дату подання до Комісії заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України обліковуються цінні папери відповідного випуску.

6. Прийняття Комісією рішення про допуск не може розглядатись як гарантія вартості таких цінних паперів.

7. Комісія забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про допуск або про відмову в допуску:

оприлюднення відповідного рішення на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення копії відповідного рішення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про допуск або про відмову в допуску направлення копії відповідного рішення заявнику (крім випадку, коли заявником є Центральний депозитарій цінних паперів).

8. Обіг цінних паперів іноземного емітента на території України може здійснюватися з наступного робочого дня після оприлюднення рішення про допуск на офіційному веб-сайті Комісії.

Комісія має право:

у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Комісії зупиняти на термін до одного року обіг цінних паперів іноземних емітентів на території України;

для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери зупиняти на підставі рішення Комісії внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів іноземних емітентів або певного власника таких цінних паперів на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення.

9. Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку. Емітент іноземних цінних паперів додатково взаємодіє з фондовою біржею для забезпечення проходження процедури лістинга цінних паперів іноземного емітента.

10. Цінні папери іноземного емітента, що перебувають в обігу на території України, обліковуються на рахунку у цінних паперах Центрального депозитарію цінних паперів, відкритому в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини.

Обслуговування операцій щодо зазначених цінних паперів у депозитарній системі здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну діяльність.

III. Документи, що подаються заявником для допуску цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України

1. Для прийняття рішення про допуск заявник подає до Комісії такі документи:

1) заяву про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (додаток), підписану уповноваженою особою заявника;

2) письмове підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію цінних паперів, відкритому в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини (крім випадку, коли із заявою про допуск виступає Центральний депозитарій цінних паперів);

3) документи, які підтверджують повноваження уповноваженої особи заявника, підписом якого засвідчені документи, що подаються.

2. За письмовим зверненням заявника, поданим до Комісії до закінчення строку розгляду документів, передбаченого пунктом 3 розділу II цього Положення, Комісія може повернути всі подані документи на доопрацювання.

Комісія має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. До закінчення строку розгляду документів Комісія може запитати додаткові документи, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих заявником. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для прийняття рішення про допуск, відраховується з дати надходження останнього документа.

 

Т. в. о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Н. Хохлова

 

ЗАЯВА
про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України

Повне найменування емітента

 

Місцезнаходження емітента

 

Ідентифікаційний код згідно з торговельним, банківським або судовим реєстром країни походження емітента (за наявності)

 

Адреса веб-сайту емітента

 

Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) і код класифікації фінансових інструментів (код CFI) цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України

 

Повне найменування і місцезнаходження іноземної(их) фондової(их) біржі (бірж), що входить(ять) до переліку, затвердженого НКЦПФР, на якій (яких) допущено до обігу цінні папери іноземного емітента

 

Інформація про українську фондову біржу, на якій емітент має намір проходити процедуру лістинга (за наявності)

 

Повне найменування і місцезнаходження іноземної депозитарної установи, в якій на дату подання до Комісії заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України обліковуються цінні папери відповідного випуску

 

Повне найменування і місцезнаходження депозитарію іноземної держави та/або міжнародної депозитарно-клірингової установи, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини

 

Повне найменування аудиторської фірми, що провела аудиторську перевірку фінансової звітності емітента за останній завершений рік

 

Іноземні друковані видання, веб-сайти, інші інформаційні ресурси, де розміщуються інформація про емітента, що розкривається, проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, який містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента та є обов'язковим до затвердження іноземним емітентом при розміщенні його цінних паперів відповідно до вимог законодавства відповідної країни), аудиторський звіт, фінансова звітність емітента за останній завершений рік, складена згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Зазначення про відсутність обмежень щодо обігу цінних паперів іноземного емітента на території України, передбачених умовами їх розміщення

 

__________________________
(посада уповноваженої особи)

__________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я)

____________

Опрос