Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Стандартов качества предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в гражданском, административном процессах и представительства в уголовном процессе

Минюст
Приказ, Стандарт от 21.12.2017 № 4125/5
редакция действует с 31.08.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2017

м. Київ

N 4125/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2017 р. за N 1554/31422

Про затвердження Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 21 серпня 2018 року N 2745/5

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 28 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі, що додаються.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Бонюк О. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гецадзе Г. Г.

 

Міністр

П. Петренко

 

СТАНДАРТИ
якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі

1. Ці Стандарти є комплексом основних характеристик моделі гарантованого державою захисту, передбачених міжнародними правовими актами, законодавством України, у межах яких та з урахуванням узгодженої правової позиції із суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу (далі - клієнт) адвокат є незалежним в обранні правової позиції для здійснення активного та розумного захисту прав, свобод та законних інтересів всіма не забороненими законом способами.

Ці Стандарти ґрунтуються на принципах верховенства права, законності, незалежності адвокатської діяльності, конфіденційності, уникнення конфлікту інтересів, пріоритету інтересів клієнта, компетентності та добросовісності у виконанні адвокатом своїх професійних обов'язків.

2. Метою розроблення і впровадження цих Стандартів є:

своєчасне та якісне надання в необхідному обсязі безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету, виділених на оплату діяльності адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

методична підтримка та підвищення професійного рівня адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

3. Дотримання цих Стандартів є обов'язковим для адвокатів при наданні ними безоплатної вторинної правової допомоги. За порушення цих Стандартів адвокати відповідають в обсязі, встановленому законодавством та умовами контракту (договору) з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр).

4. Оцінювання якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги здійснюють відповідно до цих Стандартів комісії, утворені для цієї мети радами адвокатів регіонів, за поданням відповідних центрів у встановленому порядку. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги здійснюють Координаційний центр з надання правової допомоги та регіональні центри.

N
з/п

Стандарт

Основні джерела права, на яких ґрунтується стандарт

Основні джерела інформації для перевірки дотримання стандарту

I. Загальні стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі

1

Адвокат надає безоплатну вторинну правову допомогу в межах повноважень, визначених дорученням центру (далі - доручення)

Частина третя статті 21, стаття 25 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (далі - Закон про БПД)

Доручення, довіреність (за наявності), акт надання безоплатної вторинної правової допомоги

2

Адвокат не може одночасно надавати безоплатну вторинну правову допомогу більш як у 30 справах за дорученнями. У разі якщо на виконанні у адвоката одночасно перебуває 30 доручень, надання безоплатної вторинної правової допомоги за якими не завершено, прийняття ним нових доручень не допускається

Пункт 2 Примірного контракту з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі (додаток 1 до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 8) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року N 1214) (далі - Примірний контракт);
стаття 17 Правил адвокатської етики, затверджених 09 червня 2017 року звітно-виборним з'їздом адвокатів України (далі - Правила адвокатської етики)

Доручення, акти надання безоплатної вторинної правової допомоги

3

Не пізніше семи робочих днів після отримання доручення адвокат проводить перше конфіденційне побачення з клієнтом, з'ясовує обставини справи, отримує від нього інформацію, що має правове значення, ознайомлюється з наявними у клієнта документами та з'ясовує бажаний для клієнта результат. У разі необхідності отримання інформації чи документів, що можуть бути надані виключно клієнтом, адвокат повідомляє про це клієнта та роз'яснює неможливість подальшого виконання доручення без наданих клієнтом інформації чи документів. У разі якщо клієнт не має можливості самостійно пересуватися (особи з інвалідністю), конфіденційне побачення з адвокатом відбувається у зручному для клієнта приміщенні

Статті 25, 26 Закону про БПД;
статті 20, 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі - Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність);
стаття 18 Правил адвокатської етики

Протокол узгодження правових питань щодо представництва за дорученням від ______________ р. N ____ (додаток 1) (далі - протокол узгодження правових питань);
акт приймання-передавання документів (копій документів) / речей (речових доказів) (додаток 2) (далі - акт приймання- передавання документів/речей)

4

Після вивчення обставин справи адвокат переконується у наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення та доводить їх до клієнта. Адвокат повідомляє клієнту, який час і обсяг роботи вимагатимуться для виконання цього доручення та які правові наслідки досягнення результату, що бажає клієнт. При цьому адвокат не гарантує клієнтові досягнення певного результату виконання доручення та не сприяє прямо або опосередковано формуванню у нього необґрунтованих сподівань, а також уявлення, що адвокат може вплинути на результат іншими засобами, крім сумлінного виконання своїх професійних обов'язків. За результатами обговорення адвокат з клієнтом узгоджує правову позицію у справі

Пункт 3 частини другої статті 21 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність;
частини друга, третя, п'ята статті 18, стаття 19 Правил адвокатської етики

Протокол узгодження правових питань;
акт приймання-передавання документів/речей

5

У разі якщо адвокат дійде висновку про відсутність фактичних та правових підстав для виконання доручення, він невідкладно та з урахуванням процесуальних строків складає письмовий правовий висновок у трьох примірниках, перший з яких залишається у адвоката, другий надається (надсилається, передається) клієнту, третій - центру. Адвокат ознайомлює клієнта з правовим висновком, роз'яснює його суть та правові наслідки. У разі неможливості або відмови клієнта від ознайомлення з правовим висновком адвокат зазначає про це у правовому висновку

Пункт 1 частини першої статті 21 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність;
частини третя - п'ята статті 18, стаття 19 Правил адвокатської етики

Правовий висновок

6

Адвокат та клієнт визначають коло повноважень, якими клієнт наділяє адвоката для виконання доручення, про що зазначається у довіреності (у разі наявності)

Стаття 26 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність;
статті 244 - 250 Цивільного кодексу України (далі - ЦК);
статті 62, 64 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК);
статті 55, 59, 60 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС)

Довіреність (за наявності), доручення

7

У разі якщо адвокат установив, що законний представник діє всупереч інтересам недієздатного, обмежено дієздатного, малолітнього, неповнолітнього, якого він представляє, адвокат:
вживає всіх доступних йому заходів для захисту законних прав та інтересів клієнта, зокрема повідомляє органи опіки та піклування, правоохоронні органи тощо;
складає та надсилає до центру відповідний правовий висновок щодо неможливості здійснення представництва у зазначеній справі

Частина перша статті 4, пункт 2 частини першої статті 28 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність;
стаття 37 Правил адвокатської етики

Правовий висновок;
копії клопотань (листів), зокрема до органів опіки та піклування

8

У разі незгоди клієнта з будь-якими рішеннями, діями або бездіяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб адвокат за наявності законних підстав складає відповідну скаргу та роз'яснює клієнтові порядок і наслідки її подання. У разі якщо адвокат вважає за необхідне оскаржити рішення, дії чи бездіяльність зазначених суб'єктів, а клієнт заперечує проти подання скарг, адвокат оформлює письмову відмову клієнта від пропонованого оскарження

Стаття 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод;
стаття 55 Конституції України;
стаття 8 Правил адвокатської етики

Скарги, письмова відмова клієнта від оскарження;
правовий висновок з обґрунтуванням підстав, що унеможливлюють оскарження;
протокол узгодження правових питань

9

У разі настання обставин, що передбачають припинення або унеможливлюють надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокат негайно письмово інформує центр та клієнта

Статті 23, 24 Закону про БПД;
стаття 28 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність

Письмове повідомлення адвоката, правовий висновок

10

Якщо адвокат з'ясує, що у справі наявний конфлікт інтересів, він має роз'яснити це клієнту та негайно повідомити про це центр

Пункт 3 частини першої статті 21, стаття 28 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність;
підпункт 8 пункту 5 Примірного контракту;
стаття 9 Правил адвокатської етики

Письмове повідомлення адвоката

11

Якщо клієнт повідомив про бажання відмовитись від надання йому безоплатної вторинної правової допомоги, адвокат інформує клієнта про правові наслідки, передбачені пунктом 4 частини першої статті 20 Закону про БПД

Пункт 4 частини першої статті 20 Закону про БПД

Протокол узгодження правових питань

12

Адвокат дотримується встановлених законом процесуальних строків при наданні безоплатної вторинної правової допомоги та реагує на їх порушення іншими учасниками у встановленому порядку

Статті 120 - 127, 210, 253, 267, 284, 325, 340, 344, 354, 371, 390, 407, 424, 433, 449, 463 ЦПК;
статті 118 - 123, 173, 295, 309, 329, 342, 363, 376 КАС;
статті 28, 116, 117, 303, 308 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК);
стаття 20 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність

Скарги та інші процесуальні документи

13

Адвокат інформує клієнта про стан розгляду справи та погоджує з ним процесуальні дії, вчинення/невчинення яких може вплинути на результат розгляду справи

Стаття 21 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність;
частина перша статті 18, стаття 26 Правил адвокатської етики

Протокол узгодження правових питань

14

Після припинення доручення адвокат повертає клієнту отримані від нього документи (копії документів) та/або речі (речові докази) та інформує клієнта про виконану роботу

Стаття 21 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність;
стаття 35 Правил адвокатської етики

Акт приймання-передавання документів/речей

15

У разі порушення професійних прав адвоката та гарантій адвокатської діяльності адвокат невідкладно вживає заходів щодо їх відновлення та письмово інформує про це раду адвокатів регіону та центр

Пункт 2.3 розділу 2 Меморандуму про співпрацю між Національною асоціацією адвокатів України та Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги від 19 листопада 2013 року

Повідомлення адвоката

16

Адвокат, виконуючи доручення в цивільному/адміністративному провадженні, веде досьє згідно з орієнтовним переліком матеріалів адвокатського досьє у цивільному/адміністративному провадженні (додаток 3)

Частини одинадцята, чотирнадцята статті 10 Правил адвокатської етики

Адвокатське досьє та інші матеріали

II. Окремі стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги на стадії досудового врегулювання цивільного/адміністративного спору

1

Якщо інформації, яку надав клієнт, недостатньо для з'ясування всіх обставин справи, адвокат вживає всіх можливих заходів для отримання такої інформації, збирає відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку

Пункти 4, 6 частини першої статті 25 Закону про БПД;
статті 20, 24 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність;
стаття 12 ЦПК;
стаття 9 КАС;
Закон України "Про інформацію";
Закон України "Про доступ до публічної інформації";
стаття 18 Закону України "Про звернення громадян"

Звернення, запити, заяви, опитування осіб тощо

2

У випадку можливості досудового врегулювання спору адвокат роз'яснює клієнту порядок та наслідки його застосування

Частина четверта статті 124 Конституції України;
стаття 26 Закону про БПД;
стаття 20 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність;
частина третя статті 8 Правил адвокатської етики

Протокол узгодження правових питань

3

З урахуванням узгодженої правової позиції адвокат готує документ правового та/або процесуального характеру для звернення до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб у межах повноважень, визначених відповідним дорученням, та роз'яснює клієнтові порядок і наслідки його подання. У разі якщо адвокат вважає за необхідне оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу державної влади, органу місцевого самоврядування, інших осіб, а клієнт заперечує проти цього, адвокат оформлює письмову відмову клієнта від пропонованого оскарження

Статті 25, 26 Закону про БПД;
пункт 2 частини першої статті 19, пункт 4 частини першої статті 20, стаття 24 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність

Скарга, заява, клопотання тощо / письмова відмова клієнта

4

Адвокат у разі необхідності та за наявності правових підстав після узгодження з клієнтом подає клопотання/заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову

Статті 116, 117, 151, 152 ЦПК;
Статті 114 - 117, 150 - 153 КАС

Клопотання/заява

5

Якщо звернення клієнта стосується складення адвокатом процесуального документа без представництва в суді, адвокат має роз'яснити порядок подання такого документа, наслідки розгляду, процесуальні права та обов'язки клієнта

Статті 25, 26 Закону про БПД

Протокол узгодження правових питань

6

У разі пропущення строків та за наявності підстав, передбачених законодавством, адвокат заявляє клопотання про поновлення строків

Стаття 127 ЦПК;
стаття 121 КАС

Клопотання про поновлення/продовження строків

7

За наявності правових підстав під час подання позову до суду адвокат готує обґрунтоване клопотання про відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення клієнта від їх сплати

Стаття 136 ЦПК;
стаття 133 КАС;
статті 5, 8 Закону України "Про судовий збір"

Заява

III. Окремі стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги під час судового розгляду цивільних та адміністративних справ

1

Адвокат, якому видано доручення на представництво інтересів особи, щодо якої судове провадження розпочато, ознайомлюється з матеріалами справи

Статті 43, 49, 52, 53, 58, 59, 62 ЦПК;
статті 44, 47, 51, 55, 56, 59 КАС

Адвокатське досьє та інші матеріали

2

У разі необхідності вивчення матеріалів справи, формування правової позиції, ознайомлення зі значним обсягом матеріалів та в інших необхідних випадках адвокат готує для клієнта клопотання про відкладення розгляду справи / оголошення перерви

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод;
статті 43, 240 ЦПК;
статті 44, 223 КАС

Адвокатське досьє та інші матеріали

3

Адвокат, який представляє інтереси відповідача, за наявності правових підстав та виходячи з виробленої правової позиції, подає відзив, заперечення, а за необхідності - зустрічний позов

Статті 43, 49, 178, 180, 191, 193, 194 ЦПК;
статті 47, 162, 164, 175, 177, 178 КАС

Відзив, заперечення / зустрічний позов

4

З урахуванням узгодженої з клієнтом правової позиції адвокат в межах повноважень, наданих йому клієнтом, бере участь в судових засіданнях у судах всіх інстанцій та процесуальних діях

Стаття 124 Конституції України;
статті 62, 64 ЦПК;
статті 57, 59, 60 КАС;
стаття 26 Закону про БПД;
статті 20, 21 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність

Клопотання, заперечення, заяви, інші процесуальні документи, ухвали, технічний запис судового засідання, дані журналу судового засідання тощо

5

У разі необхідності адвокат заперечує проти задоволення судом вимог, заяв та клопотань інших учасників процесу, що суперечать законним інтересам клієнта, висловлює власні доводи, міркування та заперечення по суті справи, виходячи з узгодженої з клієнтом правової позиції

Статті 43, 49, 180, 182 ЦПК;
статті 44, 47, 166 КАС

Клопотання, заперечення, заяви, інші процесуальні документи, ухвали, технічний запис судового засідання, дані журналу судового засідання тощо

6

У разі незгоди клієнта з будь-якими рішеннями суду і за наявності фактичних обставин та правових підстав адвокат складає відповідну скаргу та роз'яснює клієнтові порядок і наслідки її подання. У разі якщо адвокат вважає за необхідне оскаржити рішення, дії чи бездіяльність суду, а клієнт заперечує проти цього, адвокат оформлює письмову відмову клієнта від пропонованого оскарження

Стаття 55 Конституції України;
стаття 7 Правил адвокатської етики

Процесуальні документи, скарги, заяви / заява про відмову від оскарження

7

Адвокат збирає докази з метою підтвердження обставин, на які він посилається як на підставу своїх вимог або заперечень проти доводів, клопотань, доказів інших осіб, які беруть участь у справі. У випадках виникнення складнощів у процесі отримання доказів адвокат в інтересах клієнта заявляє клопотання про їх забезпечення/витребування

Статті 84, 116, 117 ЦПК;
статті 80, 114 - 116 КАС

Заяви, клопотання, адвокатські запити (з поштовим повідомленням про вручення запиту адресату), а також відповіді на такі запити

8

Адвокат подає докази разом із поданням позовної заяви / відзиву / письмових пояснень третьої особи.
З урахуванням узгодженої з клієнтом правової позиції адвокат готує заперечення проти задоволення судом клопотань іншої сторони про долучення до матеріалів судової справи доказів після встановленого законом строку

Статті 43, 83 ЦПК;
статті 44, 79 КАС

Адвокатське досьє та інші матеріали

9

Під час судового розгляду адвокат бере участь у дослідженні доказів, за необхідності подає усні й письмові клопотання, пояснення, заявляє відводи та подає клопотання про залучення учасників процесу, які, на його думку, повинні бути залучені до справи, бере участь у допитах, судових дебатах, інших процесуальних діях

Статті 36 - 39, 43, 57 - 64, 72 - 75, 85, 86, 88, 92, 93, 227 - 243 ЦПК;
статті 39, 44, 47, 81, 82, 84, 91, 93, 209 - 226, 243 КАС

Адвокатське досьє та інші матеріали

10

Якщо, на думку адвоката, для обґрунтування позиції сторони у справі необхідне проведення експертизи, він повідомляє про це клієнта та роз'яснює порядок і наслідки її призначення. Адвокат інформує клієнта, що витрати на оплату виконаної експертом роботи, компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом до суду експерта, покладаються на сторону, яка заявила клопотання про проведення експертизи. У разі отримання згоди клієнта на проведення такої дії адвокат заявляє клопотання про призначення експертизи та використовує всі права, надані процесуальним законодавством, реалізація яких може вплинути на її результати

Статті 104 - 107, 135, 136, 139 ЦПК;
статті 102, 104, 133, 136, 137, 139 КАС

Письмова згода клієнта, клопотання про призначення експертизи

11

Адвокат інформує центр про необхідність залучення перекладача/сурдоперекладача у разі, якщо клієнт не володіє державною мовою та/або є глухим, німим або глухонімим

Стаття 75 ЦПК;
стаття 71 КАС;
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року N 401 "Деякі питання залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги"

Заява адвоката до центру, клопотання про залучення перекладача

12

Адвокат завчасно належним чином повідомляє суд та клієнта про неможливість прибуття в судове засідання

Частина третя статті 131, статті 223, 240 ЦПК;
частина друга статті 131 КАС;
стаття 44 Правил адвокатської етики

Копія заяви / заява, надіслана електронною поштою на адресу суду / факсограма

13

Адвокат за наявності правових підстав роз'яснює клієнту можливість укладення мирової угоди у цивільній справі, її умови, порядок та наслідки її укладення.
Адвокат роз'яснює клієнту можливість примирення сторін в адміністративній справі, його умови, порядок та наслідки примирення

Статті 207, 208, 373, 408 ЦПК;
стаття 190, пункт 3 частини першої статті 238, статті 314, 348, 377 КАС

Протокол узгодження правових питань / копія мирової угоди, копія ухвали суду

14

У разі незгоди клієнта з рішенням суду адвокат роз'яснює клієнтові порядок і наслідки подання відповідної скарги/заяви. Після узгодження правової позиції адвокат складає та подає скаргу, а також здійснює представництво інтересів клієнта під час її розгляду в суді. У разі якщо адвокат вважає за необхідне оскаржити/переглянути судове рішення, а клієнт заперечує проти цього, адвокат оформлює письмову відмову клієнта від пропонованого оскарження/перегляду

Статті 17, 352 - 356, 389 - 392, 423 - 429, 454 - 461 ЦПК;
статті 13, 293 - 297, 328 - 331 КАС

Апеляційна чи касаційна скарга, заява про перегляд/скасування судового рішення, технічний запис судового засідання, дані журналу судового засідання;
письмова відмова клієнта від пропонованого оскарження/перегляду

15

У разі якщо клієнт безпідставно, на думку адвоката, наполягає на оскарженні/перегляді судового рішення, адвокат пропонує клієнту узгодити правову позицію, складає письмовий правовий висновок

Статті 43, 44, 49, 352 - 364, 389 - 398 ЦПК;
статті 13, 293, 328 КАС;
пункт 3 частини другої статті 21 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність

Протокол узгодження правових питань / правовий висновок

16

Під час оскарження рішення суду в адміністративній справі адвокат (за необхідності) заявляє клопотання про розгляд справи за участю клієнта

Частина третя статті 296, частина третя статті 304, пункт 1 частини першої статті 311, частина третя статті 330, частина третя статті 336, частина третя статті 338 КАС

Скарга або клопотання про розгляд справи за участю клієнта

IV. Окремі стандарти здійснення представництва суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальному процесі

1

З урахуванням узгодженої з клієнтом правової позиції адвокат бере участь у всіх процесуальних діях, що проводяться за участю клієнта, або таких, що можуть обмежити або порушити права та законні інтереси клієнта, у межах повноважень, визначених дорученням, на всіх стадіях кримінального провадження

Статті 55 - 59, 61 - 64, 65 - 67 КПК

Клопотання або заперечення, інші документи процесуального характеру, ухвали слідчого судді, технічний запис судового засідання, дані журналу судового засідання

2

У разі здійснення представництва потерпілої сторони у кримінальному провадженні адвокат за наявності фактичних та правових підстав складає цивільний позов у кримінальному провадженні та за необхідності бере участь у процесуальних діях.
Адвокат роз'яснює клієнту, що у разі непред'явлення цивільного позову в кримінальному провадженні, а також за умови залишення цивільного позову в кримінальному провадженні без розгляду, особа має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства

Стаття 26 Закону про БПД;
статті 55 - 59, 61, 127, 128 КПК

Документи процесуального характеру

3

Адвокат роз'яснює клієнту можливість укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, її умови, порядок та наслідки укладення, за бажанням клієнта готує проект відповідної угоди

Частина четверта статті 56, частина третя статті 394, частина друга статті 407, частина третя статті 424, статті 469 - 471, 473, 474 - 476 КПК

Проект угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим

4

Якщо зовнішній вигляд або стан клієнта свідчать про застосування до нього насильства, адвокат (за згодою клієнта) повинен вжити всіх заходів щодо забезпечення клієнту швидкої медичної допомоги, фіксації тілесних ушкоджень, а також інших заходів, передбачених КПК

Стаття 27 Конституції України
стаття 26 Закону про БПД

Заяви, скарги, медичні документи (травмкарта, карта виїзду швидкої медичної допомоги, довідка), висновок судово-медичної експертизи

(таблиця із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 21.08.2018 р. N 2745/5)

 

В. о. директора Координаційного
центру з надання правової допомоги

О. П. Бонюк

 

Протокол
узгодження правових питань щодо представництва

за дорученням від "___" ____________ 20__ р. N ______________________

м. ______________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, Адвокат ___________________________________________________________________________,
                      (прізвище, ім'я, по батькові)

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю N ________, видане "___" ____________ 20__ р. Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (Радою адвокатів) ______________________________________, що діє за дорученням для надання безоплатної вторинної правової допомоги від "___" ____________ 20__ р. N ________, виданим ______________________________ місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги / Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у (в)_______________________________ області (далі - доручення), та Клієнт _______________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Сторони), підтверджуємо, що досягли домовленості щодо такого:

1. Для належного виконання доручення Клієнт повідомляє Адвоката про:

1) суть порушеного Клієнтом правового питання:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2) правову інформацію, яку вважає за потрібне повідомити:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3) очікуваний результат:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4) копії документів, необхідних для виконання доручення:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Клієнт стверджує, що вся надана ним інформація, викладена в цьому Протоколі, відповідає дійсності.

3. Клієнт стверджує, що надав Адвокату повну та достовірну інформацію щодо справи під час конфіденційних побачень (зазначаються дати, час та місце), та погоджується з тим, що інформація, зафіксована на звукозаписувальний пристрій марки _________________, є правдивою і такою, що відповідає дійсності. Звукозапис розмов здійснювався за погодженням з Клієнтом (заповнюється в разі потреби).

4. Для належного виконання доручення Адвокат пропонує Клієнту таке: _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Клієнт погоджується, що на підставі домовленостей з Адвокатом та інформації, наданої Клієнтом, Сторони дійшли згоди про формування позиції представництва Клієнта у напрямі, який полягає у:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Правова позиція між Адвокатом та Клієнтом узгоджена _____________________________________
                                                                                                                                                                      (підпис Клієнта)

7. Клієнт погоджується, що наслідки подальшої зміни ним правової позиції, яка не узгоджуватиметься з позицією Адвоката, йому роз'яснені та відомі.

8. Для належного виконання доручення Сторони домовились інформувати одна одну про перебіг виконання доручення, обставини справи тощо за необхідності, але не рідше одного разу на тиждень.

9. Клієнт може отримувати інформацію від Адвоката про перебіг виконання доручення, отримувати роз'яснення, консультації тощо в робочий час (з понеділка по п'ятницю з _____ год. ____ хв. по ____ год. _____ хв.) телефоном або під час конфіденційних побачень, узгоджених заздалегідь.

10. Цей Протокол діє до закінчення строку виконання доручення.

11. Цей Протокол укладено у двох автентичних примірниках по одному для кожної зі Сторін.

12. Акт приймання-передавання документів (копій документів) / речей (речових доказів) складається окремо.

13. Перебіг виконання доручення фіксується у додатку до цього Протоколу.

Клієнт: __________________________
                           (підпис, прізвище, ініціали)

Адреса __________________________

Тел. _____________________________

E-mail ___________________________

Адвокат: ___________________________
                                 (підпис, прізвище, ініціали)

Адреса ____________________________

Тел. _______________________________

E-mail _____________________________

 

ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА

ДАТА/ЧАС

ДІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокат

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

 

Акт
приймання-передавання документів (копій документів)/речей (речових доказів)

м. ____________

"___" ____________ 20__ р.

Адвокат, _________________________________________________________ свідоцтво про право на
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

заняття адвокатською діяльністю N _________, видане "___" ____________ 20__ року Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (Радою адвокатів) ___________________, що діє за дорученням від "___" ____________ 20__ р. N ___________, виданим ________________________ місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги / Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у (в) ________________________ області (далі - доручення), з однієї сторони, та Клієнт _____________________________________________________________________________________,
                                  (прізвище, ім'я, по батькові Клієнта або особи, що діє в інтересах Клієнта)

з іншої сторони (далі - Сторони), склали цей Акт про те, що:

1. Адвокат отримав від Клієнта / повернув Клієнту такі документи (копії документів) / речі (речові докази):

N
з/п

Назва документа (копії документа) / речі (речового доказу)

Кількість аркушів / опис речі (речового доказу)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Своїми підписами Сторони засвідчують факт передачі документів (копій документів) / речей (речових доказів) та не мають один до одного претензій щодо кількості отриманих документів (копій документів) / речей (речових доказів).

3. Адвокат має право використовувати отримані документи (копії документів) / речі (речові докази) в інтересах захисту (представництва) на свій розсуд з урахуванням узгодженої правової позиції та вимог адвокатської таємниці.

4. Цей Акт складений у двох примірниках українською мовою (по одному примірнику для кожної із Сторін).

Клієнт (особа, яка діє в інтересах Клієнта)

____________     _____________________
    (підпис)                    (прізвище, ініціали)

Адвокат

____________     _____________________
    (підпис)                    (прізвище, ініціали)

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
матеріалів адвокатського досьє у цивільному/адміністративному провадженні

1. Титульний аркуш із зазначенням прізвища, імені, по батькові клієнта, номера, дати та часу видачі доручення центру.

2. Реєстр матеріалів досьє.

3. Копія доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

4. Документи, що стосуються особи клієнта:

протокол узгодження правових питань щодо представництва за дорученням від "___" ____________ 20__ р. з додатком;

акт приймання-передавання документів (копій документів) / речей (речових доказів);

копії документів, що підтверджують право клієнта на звільнення від сплати судового збору.

5. Матеріали справи:

копії документів, які підтверджують спроби врегулювати спір у досудовому порядку (листи, звернення, скарги, запити, заяви, відповіді на них, адвокатські запити тощо);

копії процесуальних документів (позовні заяви, зустрічні позовні заяви або заперечення проти позову, апеляційні, касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяви, що подаються у порядку окремого провадження, правові висновки тощо);

копії рішень, постанов, ухвал;

інформація про наявність висновків експертів, ревізій тощо;

інші документи, які містять будь-які фактичні дані, що мають значення для справи.

6. Докази, зібрані адвокатом, у тому числі аудіо-, відеозаписи, фотографії із зафіксованою доказовою інформацією.

7. Інші матеріали:

клопотання адвоката та інформація про результати їх розгляду;

тези виступу адвоката в судових дебатах;

плани допитів свідків, переліки питань для експертів;

правові висновки.

____________

Опрос