Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету в государственном секторе

Минфин
Приказ от 29.11.2017 № 976
действует с 01.01.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2017

м. Київ

N 976

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2017 р. за N 1546/31414

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.

2. Внести зміни до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року N 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за N 384/30252, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. В абзаці другому пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938, та у абзаці другому пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215, цифри "2018" замінити цифрами "2019".

4. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Данилюк

 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

1. Додатки 1 - 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629), викласти в новій редакції, що додаються.

2. Підпункт 3.1.7 пункту 3 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"3.1.7. Тварини, багаторічні насадження та плодоносні рослини.".

3. У класі 1 "Нефінансові активи" розділу I "Балансові рахунки" Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215 (зі змінами):

абзац двадцять перший рахунку 10 "Основні засоби" після слів "сільськогосподарською діяльністю" доповнити словами ", та плодоносних рослин, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю";

абзац перший рахунку 17 "Біологічні активи" після слів "додаткові біологічні активи" доповнити словами ", крім плодоносних рослин, які обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби".

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 

 

 


Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет

__________________

за ЄДРПОУ

Територія

__________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова
форма господарювання

 
__________________

за
КОПФГ

Орган державного управління

__________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

__________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

 

Періодичність: квартальна, річна

 

 

БАЛАНС

на ____________ 20__ року

Форма N 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

 

 

     первісна вартість

1001

 

 

     знос

1002

 

 

Інвестиційна нерухомість:

1010

 

 

     первісна вартість

1011

 

 

     знос

1012

 

 

Нематеріальні активи:

1020

 

 

     первісна вартість

1021

 

 

     накопичена амортизація

1022

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1030

 

 

Довгострокові біологічні активи:

1040

 

 

     первісна вартість

1041

 

 

     накопичена амортизація

1042

 

 

Запаси

1050

 

 

Виробництво

1060

 

 

Поточні біологічні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

 

 

     цінні папери, крім акцій

1111

 

 

     акції та інші форми участі в капіталі

1112

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

     за розрахунками з бюджетом

1120

 

 

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

 

 

     за наданими кредитами

1130

 

 

     за виданими авансами

1135

 

 

     за розрахунками із соціального страхування

1140

 

 

     за внутрішніми розрахунками

1145

 

 

     інша поточна дебіторська заборгованість

1150

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1155

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

     національній валюті, у тому числі в:

1160

 

 

         касі

1161

 

 

         казначействі

1162

 

 

         установах банків

1163

 

 

     іноземній валюті

1165

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

     єдиному казначейському рахунку

1170

 

 

     рахунках в установах банків, у тому числі в:

1175

 

 

         національній валюті

1176

 

 

         іноземній валюті

1177

 

 

Інші фінансові активи

1180

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

 

 

БАЛАНС

1300

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1410

 

 

Фінансовий результат

1420

 

 

Капітал у підприємствах

1430

 

 

Резерви

1440

 

 

Цільове фінансування

1450

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання:

 

 

 

     за цінними паперами

1500

 

 

     за кредитами

1510

 

 

     інші довгострокові зобов'язання

1520

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1530

 

 

Поточні зобов'язання:

 

 

 

     за платежами до бюджету

1540

 

 

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

 

 

     за кредитами

1550

 

 

     за одержаними авансами

1555

 

 

     за розрахунками з оплати праці

1560

 

 

     за розрахунками із соціального страхування

1565

 

 

     за внутрішніми розрахунками

1570

 

 

     інші поточні зобов'язання, з них:

1575

 

 

         за цінними паперами

1576

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

 

 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

 

 

БАЛАНС

1800

 

 

Керівник (посадова особа)

_________________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_________________
(підпис)

 
 
________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 

 

 


 

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет

_____________________________________

за ЄДРПОУ

Територія

_____________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
_____________________________________

 
за КОПФГ

Орган державного управління

_____________________________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

_____________________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

 

Періодичність: квартальна, річна

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ____________ 20__ року

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма N 2-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

ДОХОДИ

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

 

 

Бюджетні асигнування

2010

 

 

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

 

 

Доходи від продажу активів

2030

 

 

Фінансові доходи

2040

 

 

Інші доходи від обмінних операцій

2050

 

 

Усього доходів від обмінних операцій

2080

 

 

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

Податкові надходження

2090

 

 

Неподаткові надходження

2100

 

 

Трансферти

2110

 

 

Надходження до державних цільових фондів

2120

 

 

Інші доходи від необмінних операцій

2130

 

 

Усього доходів від необмінних операцій

2170

 

 

Усього доходів

2200

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

 

 

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

 

 

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

 

 

Витрати з продажу активів

2230

 

 

Фінансові витрати

2240

 

 

Інші витрати за обмінними операціями

2250

 

 

Усього витрат за обмінними операціями

2290

 

 

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

Трансферти

2300

 

 

Інші витрати за необмінними операціями

2310

 

 

Усього витрат за необмінними операціями

2340

 

 

Усього витрат

2380

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

 

 

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

2420

 

 

Оборона

2430

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

 

 

Економічна діяльність

2450

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

2460

 

 

Житлово-комунальне господарство

2470

 

 

Охорона здоров'я

2480

 

 

Духовний та фізичний розвиток

2490

 

 

Освіта

2500

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

 

 

УСЬОГО:

2520

 

 

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план на звітний рік

план на звітний період із урахуванням змін

фактична сума виконання за звітний період

різниця
(графа 5 мінус графа 4)

план на звітний рік

план на звітний рік із урахуванням змін

фактична сума виконання за звітний період

різниця
(графа 9 мінус графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2530

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

2540

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2541

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2542

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження

2543

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

2544

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

2550

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні трансферти, з них:

2560

 

 

 

 

 

 

 

 

від органів державного управління

2561

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

2570

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження державних цільових фондів

2580

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Пенсійного фонду України

2581

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2582

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального страхування України

2583

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

2590

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти, з них:

2640

 

 

 

 

 

 

 

 

органам державного управління інших рівнів

2641

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2660

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

2670

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2680

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти, з них:

2690

 

 

 

 

 

 

 

 

органам державного управління інших рівнів

2691

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

2780

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

2820

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2830

 

 

Матеріальні витрати

2840

 

 

Амортизація

2850

 

 

Інші витрати

2860

 

 

Усього

2890

 

 

Керівник (посадова особа)

_________________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_________________
(підпис)

 
 
________________
(ініціали та прізвище)

 

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 

 

 


Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет

__________________

за ЄДРПОУ

Територія

__________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
__________________

 
за КОПФГ

Орган державного управління

__________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

__________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

 

Періодичність: річна

 

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20__ рік

Форма N 3-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій:

 

 

 

     бюджетні асигнування

3000

 

 

     надходження від надання послуг (виконання робіт)

3005

 

 

     надходження від продажу активів

3010

 

 

     інші надходження від обмінних операцій

3015

 

 

Надходження від необмінних операцій:

 

 

 

     податкові надходження

3020

 

 

     неподаткові надходження

3025

 

 

     трансферти, з них:

3030

 

 

         кошти трансфертів, отримані від органів державного управління

3031

 

 

     надходження до державних цільових фондів

3040

 

 

     інші надходження від необмінних операцій

3045

 

 

Інші надходження

3090

 

 

Усього надходжень від операційної діяльності

3095

 

 

Витрати за обмінними операціями:

 

 

 

     витрати на виконання бюджетних програм

3100

 

 

     витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

3110

 

 

     витрати з продажу активів

3115

 

 

     інші витрати за обмінними операціями

3120

 

 

Витрати за необмінними операціями:

 

 

 

     трансферти, з них:

3125

 

 

         кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів

3126

 

 

     інші витрати за необмінними операціями

3130

 

 

Інші витрати

3180

 

 

Усього витрат від операційної діяльності

3190

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу:

 

 

 

     фінансових інвестицій

3200

 

 

     основних засобів

3205

 

 

     інвестиційної нерухомості

3210

 

 

     нематеріальних активів

3215

 

 

     незавершених капітальних інвестицій

3220

 

 

     довгострокових біологічних активів

3225

 

 

Надходження цільового фінансування

3230

 

 

Інші надходження

3235

 

 

Усього надходжень від інвестиційної діяльності

3240

 

 

Витрати на придбання:

 

 

 

     фінансових інвестицій

3245

 

 

     основних засобів

3250

 

 

     інвестиційної нерухомості

3255

 

 

     нематеріальних активів

3260

 

 

     незавершених капітальних інвестицій

3265

 

 

     довгострокових біологічних активів

3270

 

 

Інші витрати

3285

 

 

Усього витрат від інвестиційної діяльності

3290

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

     повернення кредитів

3300

 

 

     отримання позик

3305

 

 

     отримання відсотків (роялті)

3310

 

 

Інші надходження

3340

 

 

Усього надходжень від фінансової діяльності

3345

 

 

Витрати на:

 

 

 

     надання кредитів

3350

 

 

     погашення позик

3355

 

 

     сплату відсотків

3360

 

 

Інші витрати

3380

 

 

Коригування

3385

 

 

Усього витрат від фінансової діяльності

3390

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

3400

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

 

Залишок коштів отриманий

3410

 

 

Залишок коштів перерахований

3415

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3420

 

 

Залишок коштів на кінець року

3425

 

 

____________
* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

 

 
________

 
________

 

________

________

Керівник (посадова особа)

_____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_____________
(підпис)

 
 
________________
(ініціали та прізвище)

 

 

КОДИ

01

 

 

 
 

 

 


 

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет

_____________________

за ЄДРПОУ

Територія

_____________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
_____________________

за КОПФГ

Орган державного управління

_____________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

_____________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

 

Періодичність: річна

 

 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 20__ рік

Форма N 4-дс

Стаття

Код рядка

Внесений капітал

Капітал у дооцінках

Фінансовий результат

Капітал у підприємствах

Резерви

Цільове фінансування

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

4010

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4020

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4030

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4090

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) основних засобів

4100

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій

4110

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів

4120

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів

4130

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

4200

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення капіталу в підприємствах

4210

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення капіталу в підприємствах

4220

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4300

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

4310

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

_____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_____________
(підпис)

 
 
________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос