Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типовой формы контракта о получении образования в заведениях высшего образования, осуществляющих подготовку специалистов для нужд Министерства юстиции Украины

Минюст
Форма, Приказ от 06.12.2017 № 3888/5
действует с 22.12.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2017

м. Київ

N 3888/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2017 р. за N 1490/31358

Про затвердження Типової форми контракту про здобуття освіти у закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Міністерства юстиції України

Відповідно до статті 13 Закону України "Про вищу освіту", статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", статей 63, 74 Закону України "Про Національну поліцію" та з метою впорядкування здобуття вищої освіти за державним замовленням для потреб Міністерства юстиції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову форму контракту про здобуття освіти у закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Міністерства юстиції України (далі - Типова форма), що додається.

2. Ректору Академії Державної пенітенціарної служби Тогочинському О. М., керівникам міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції забезпечити укладання контрактів з курсантами згідно із Типовою формою.

3. Департаменту персоналу (Сова Н. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. Державного секретаря, керівника Секретаріату Державного секретаря Міністерства Косолапову О. А.

 

Міністр

П. Петренко

 ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Міністра освіти
і науки України 

 В. В. Ковтунець

 Голова ЦК Всеукраїнської
профспілки персоналу органів
та установ пенітенціарної
системи (ВПП ОУПС)

О. А. Андрієнко 

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
про здобуття освіти у закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Міністерства юстиції України

м. _____________

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування закладу вищої освіти)
(далі - Виконавець) в особі керівника ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (звання, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту _____________________________________________________________, з однієї сторони, та _____________________________________________________________________ міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (далі - Замовник) в особі начальника
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (звання, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Положення про ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від "___" ____________ 20__ року N ___________, з другої сторони, та громадянин України
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
  (звання, прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, документ, що посвідчує особу
    та підтверджує громадянство України, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітка про його
         відсутність (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
                      номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і
                                                                                    мають відмітку у паспорті))
(далі - Особа), з третьої сторони (далі - Сторонами), уклали цей Контракт про таке:

I. Предмет Контракту

Підготовка за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України на денній формі навчання здобувача здійснюється за ступенем вищої
освіти ________________________________________________________________________________
за спеціальністю _______________________________________________________________________.

II. Обов'язки Сторін

1. Виконавець зобов'язується:

забезпечити навчання Особи згідно з освітньою програмою підготовки для здобуття відповідного рівня вищої освіти;

створити умови для якісної теоретичної та практичної підготовки Особи згідно з освітньою програмою;

забезпечити можливість користування Особою навчально-матеріальною базою;

після закінчення навчання видати Особі документ про вищу освіту державного зразка та направлення на роботу;

після відрахування Особи (закінчення навчання) скласти довідку-розрахунок витрат, пов'язаних з її утриманням в _________________________________________________________________________,
                                                                                          (найменування закладу освіти - Виконавця)
за весь строк навчання та долучити її до особової справи Особи;

після видання наказу про відрахування Особи із закладу вищої освіти до закінчення навчання видати їй під підпис повідомлення із зобов'язанням протягом 30 днів з дати отримання повідомлення відшкодувати витрати Виконавцеві із зазначенням їх розміру та реквізитів розрахункового рахунку для перерахування коштів;

проводити претензійно-позовну діяльність у справах про відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням Особи у закладі вищої освіти.

2. Замовник зобов'язується:

забезпечити проходження Особою практики та стажування за відповідними програмами, розробленими Виконавцем та погодженими із Замовником;

призначити Особу, яка прибула за направленням, на визначену персональним розподілом посаду, про що у п'ятиденний строк повідомити Виконавця та Міністерство юстиції України;

невідкладно повідомити Виконавця про звільнення Особи зі служби в Державній кримінально-виконавчій службі України до відпрацювання нею трьох років після закінчення навчання та надіслати відповідні документи, необхідні для проведення Виконавцем претензійно-позовної діяльності в справах про відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням Особи у закладі вищої освіти;

після видання наказу про звільнення Особи до відпрацювання нею трьох років після закінчення навчання видати їй під підпис повідомлення із зобов'язанням протягом 30 днів з дати отримання повідомлення відшкодувати витрати Виконавцеві із зазначенням їх розміру та реквізитів розрахункового рахунку для перерахування коштів.

3. Особа зобов'язується:

виконати в повному обсязі освітню програму підготовки для здобуття ступеня вищої освіти _____________________________________________________________________________________;

дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Виконавця, службової та навчальної дисципліни, вимог чинного законодавства України про освіту та проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України;

у разі заподіяння шкоди майну Виконавця нести матеріальну відповідальність згідно із чинним законодавством України;

після закінчення навчання прибути до місця призначення в строк, визначений у направленні на роботу, приступити до виконання службових обов'язків за відповідною посадою;

у разі дострокового розірвання Контракту, а також звільнення зі служби в Державній кримінально-виконавчій службі України протягом трьох років після закінчення навчання відшкодувати Міністерству юстиції України витрати, пов'язані з утриманням у закладі вищої освіти, відповідно до частини четвертої статті 74 Закону України "Про Національну поліцію". Витрати відшкодовуються Особою в повному розмірі за весь період її фактичного навчання.

III. Відповідальність Сторін

1. Сторони несуть відповідальність за повне виконання взятих на себе зобов'язань за цим Контрактом.

2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Контрактом у разі, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), у випадках, передбачених законодавством.

IV. Інші положення

1. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться шляхом укладення додаткових угод відповідно до законодавства України.

2. Дострокове припинення дії чи розірвання цього Контракту з боку будь-якої зі Сторін здійснюється відповідно до законодавства України.

3. Усі спірні питання, які можуть виникати між Сторонами, вирішуються відповідно до законодавства України та в судовому порядку.

4. Сума відшкодованих витрат зараховується до спеціального фонду державного бюджету і використовується відповідно до кошторису Міністерства юстиції України.

5. Цей Контракт набирає чинності з дати його підписання і діє до ____________ 20__ року.

6. Цей Контракт складено в трьох примірниках, які зберігаються по одному в кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

V. Реквізити Сторін

1. Виконавець: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти, поштовий індекс, місцезнаходження, номер телефону, поточний рахунок, банківські реквізити)

2. Замовник: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження, номер телефону, поточний рахунок, банківські реквізити)

3. Особа: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, місце проживання, номер телефону, документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітка про його відсутність (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

Керівник ЗВО:

Начальник міжрегіонального управління:

Особа:

_________________________
(прізвище та ініціали)
_________________________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)
_________________________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)
_________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

М. П.

 

 

Директор Департаменту
персоналу Міністерства юстиції

Н. П. Сова

Опрос