Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 07.11.2017 № 786
действует с 01.01.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.11.2017

м. Київ

N 786

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 грудня 2017 р. за N 1458/31326

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пунктів 10, 15 статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Додаток 1 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1737/22049 (зі змінами), викласти у новій редакції, що додається.

2. Додаток 16 до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1764/22076 (зі змінами), викласти у новій редакції, що додається.

3. Унести до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року N 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за N 182/22714 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 3 пункту 4 глави 1 розділу II викласти в такій редакції:

"3) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру і складу активів ОПУ та відомості про аудиторський висновок (звіт) (додаток 13);";

2) підпункт 8 пункту 5 глави 1 розділу III викласти в такій редакції:

"8) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів заявника, які відповідають вимогам підпункту 7 пункту 4 глави 1 розділу III цього Положення, та відомості про аудиторський висновок (звіт) (додаток 13);";

3) доповнити Положення новим додатком 13, що додається.

4. Додаток 3 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року N 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1126/23658 (зі змінами), викласти у новій редакції, що додається.

5. Розділи XV, XVI додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами), викласти у такій редакції:

"XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

 

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

 

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

 

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

 

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

 

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

 

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

 

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

 

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

 

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

 

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

 

____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

 

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

 

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

 

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

 

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

 

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

 

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

 

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

 

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

 

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

 

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

 

14

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Інформація наводиться в описовій формі

 

____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.".

6. Додаток 3 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 144/24921 (зі змінами), викласти у новій редакції, що додається.

7. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Т. Хромаєва.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

 

 

ДОВІДКА
про торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами

Організаційно-правова форма1

Область2

Район

Поштовий індекс

Населений пункт

Вулиця, будинок

Кімната, квартира

Контактний телефон

Електронна адреса

Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет, на якій/якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком

Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання даних (грн)

Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами

Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки3 платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту

Дата початку та дата закінчення аудиту

Дата аудиторського висновку (звіту)

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

3 Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності учасників
ринку капіталу, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

 

ВІДОМОСТІ
про аудиторський висновок (звіт)

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

5

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

6

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

9

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності учасників
ринку капіталу, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

 

ВІДОМОСТІ
про аудиторський висновок (звіт)

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

5

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

6

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

9

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності учасників
ринку капіталу, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма1

6

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

7

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

8

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

9

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

10

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

11

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

12

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

13

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

14

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

15

Місцезнаходження депозитарної установи: код території2

16

Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс

17

Місцезнаходження депозитарної установи: область

18

Місцезнаходження депозитарної установи: район

19

Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт

20

Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок

21

Дані депозитарної установи: телефон із зазначенням коду ММТЗ

22

Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду(ів) ММТЗ

23

Дані депозитарної установи: електронна пошта

24

Дані депозитарної установи: веб-сторінка

25

Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку

26

Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок

27

Банківські реквізити депозитарної установи: код МФО банку

28

Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн

29

Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн

30

Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. керівника

31

Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. заступника керівника

32

Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. головного бухгалтера / бухгалтера

33

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

34

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки3 платника податків - фізичної особи)

35

Місцезнаходження

36

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

37

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

38

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

39

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

40

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

41

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

42

Номер та дата договору на проведення аудиту

43

Дата початку та дата закінчення аудиту

44

Дата аудиторського висновку (звіту)

45

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

46

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України".

3 Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності учасників
ринку капіталу, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма1

6

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: поштовий індекс

7

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: населений пункт

8

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: вулиця, будинок

9

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: телефон із зазначенням коду ММТЗ

10

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: електронна пошта

11

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: веб-сторінка

12

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування банку

13

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: поточний або кореспондентський рахунок

14

Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, тис. грн

15

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. керівника

16

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. заступника керівника

17

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. головного бухгалтера / бухгалтера

18

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

19

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

20

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

21

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

22

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

23

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

24

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

25

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

26

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки2 платника податків - фізичної особи)

27

Місцезнаходження

28

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

29

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

30

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

31

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

32

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

33

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

34

Номер та дата договору на проведення аудиту

35

Дата початку та дата закінчення аудиту

36

Дата аудиторського висновку (звіту)

37

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

38

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності учасників
ринку капіталу, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

Опрос