Идет загрузка документа (163 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированной формы акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию

Министерство здравоохранения
Акт, Приказ от 03.11.2017 № 1366
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2017

м. Київ

N 1366

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2017 р. за N 1445/31313

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 5 березня 2019 року N 500)

Відповідно до до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 15 частини першої статті 7, частини сьомої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)", пункту 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609, та постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року N 285 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2011 року N 49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за N 171/18909.

3. Управлінню ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (Слонецький І. І.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. Кубів

Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань профспілок
на національному рівні

О. О. Шубін

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Ніжнік

 

  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ)
вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua,
web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню

N   

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта* __________________________________________

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
від   N  
Посвідчення (направлення)
від   N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

  позаплановий

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

інші особи:

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

не проводився

не проводився

проводився з  
по  

проводився з  
по  

Акт перевірки N  

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень: не видавався; видавався
Вимоги припису: виконано; не виконано

Припис щодо усунення порушень: не видавався; видавався
Вимоги припису: виконано; не виконано

Вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання

не розглядалося

Організаційні вимоги

1

Достовірність відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії

 

 

 

 

 

Пункт 6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року N 285 (далі - Ліцензійні умови);
пункт 7 частини другої статті 16 ЗУ N 222-VIII

2

Своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі якщо такі розпорядження видавались)

 

 

 

 

 

Частина шістнадцята статті 19 ЗУ N 222-VIII

3

Належне збереження медичної документації у разі реорганізації ліцензіата - юридичної особи (поділ, злиття, приєднання чи перетворення)

 

 

 

 

 

Пункт 8 Ліцензійних умов;
наказ N 578/5

4

Застосування ліцензіатом у медичній практиці тільки тих методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, лікарських засобів, медичних виробів, виробів медичного призначення та дезінфекційних засобів, що дозволені до застосування МОЗ України

 

 

 

 

 

Пункт 11 Ліцензійних умов;
стаття 44 ЗУ N 2801-XII;
стаття 9 ЗУ N 123/96-ВР;
статті 13, 34 ЗУ N 1645-III;
постанова N 908;
постанова N 753;
постанова N 754;
постанова N 755;
постанова N 376;
клінічні протоколи та стандарти надання медичної допомоги відповідно до профілю захворювання

5

Наявність затвердженого в установленому законодавством порядку положення (статуту) про заклад охорони здоров'я, положення про відокремлений(і) структурний(і) підрозділ(и), філію(ї) та рішення щодо його (їх) створення

 

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 12 Ліцензійних умов;
стаття 57, стаття 64 ГКУ N 436-IV; наказ N 385

6

Наявність затвердженого штатного розпису закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 12 Ліцензійних умов;
стаття 64 ГКУ N 436-IV

7

Наявність затверджених посадових інструкцій працівників закладу охорони здоров'я*

 

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 12 Ліцензійних умов

8

Наявність затверджених правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 12 Ліцензійних умов;
стаття 142 КЗпПУ

9

Наявність затверджених локальних протоколів (маршрутів пацієнтів) згідно з клінічними протоколами та стандартами медичної допомоги (медичними стандартами)*

 

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 12 Ліцензійних умов;
стаття 141 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 751

10

Наявність акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 12 Ліцензійних умов;
стаття 16 ЗУ N 2801-XII;
постанова N 765

11

Наявність вивіски або інформаційної таблички із зазначенням найменування закладу охорони здоров'я та юридичної особи, а для фізичних осіб - підприємців - вивіски або інформаційної таблички із зазначенням прізвища, імені, по батькові ліцензіата та переліку медичних спеціальностей, за якими провадиться медична практика

 

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 13 Ліцензійних умов

12

Наявність документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

 

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 13 Ліцензійних умов;
стаття 14 ЗУ N 222-VIII

13

Наявність документів, копії яких подавалися до МОЗ, а також документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися до органу ліцензування

 

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 13 Ліцензійних умов

14

Здійснення господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями, які зазначалися в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, або повідомленні про зміни

 

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 13 Ліцензійних умов

15

Наявність приладів, обладнання, оснащення відповідно до профілю та рівня надання медичної допомоги*

 

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 13, абзац перший пункту 22 Ліцензійних умов;
стаття 141 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 153;
наказ N 158;
наказ N 768

16

Наявність умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень

 

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 13 Ліцензійних умов;
ДБН В.2.2-17:2006;
ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011

17

Наявність затвердженого переліку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації ліцензіата

 

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 193

18

Своєчасність та дотримання проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів*

 

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 13 Ліцензійних умов;
стаття 17 ЗУ N 1314-VII;
наказ N 193

19

Наявність уповноваженої особи, відповідальної за вхідний контроль якості лікарських засобів

 

 

 

 

 

Підпункт 8 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 584

20

Забезпечення внутрішньолабораторного і зовнішнього контролю якості лабораторних вимірювань (у разі наявності в структурі закладу лабораторії)

 

 

 

 

 

Підпункт 9 пункту 13, пункт 16 Ліцензійних умов;
ДСТУ EN ISO 15189:2015

21

Своєчасність подання повідомлення до МОЗ України про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

 

 

 

 

 

Підпункт 10 пункту 13, пункт 21 Ліцензійних умов

22

Ведення обліково-звітних статистичних форм у сфері охорони здоров'я відповідно до заявлених спеціальностей та подання статистичних звітів в установлені строки до органів державної статистики

 

 

 

 

 

Підпункт 11 пункту 13 Ліцензійних умов;
стаття 13, стаття 18 ЗУ N 2614-XII;
наказ N 378;
наказ N 489;
наказ N 180;
наказ N 435

23

Здійснення закладом охорони здоров'я контролю якості надання медичної допомоги та наявність документального підтвердження щодо його проведення*

 

 

 

 

 

Підпункт 12 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 752

24

Наявність медичних рад у закладі охорони здоров'я*

 

 

 

 

 

Підпункт 12 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 69

25

Організація роботи медичних рад у закладі охорони здоров'я*

 

 

 

 

 

Підпункт 12 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 69

26

Надання медичної допомоги відповідно до локальних протоколів або на підставі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених наказами МОЗ України*

 

 

 

 

 

Підпункти 13, 15 пункту 13 Ліцензійних умов;
стаття 141 ЗУ N 2801-XII

27

Дотримання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ України*

 

 

 

 

 

Підпункти 14, 15 пункту 13 Ліцензійних умов;
стаття 141 ЗУ N 2801-XII

28

Надання якісної та своєчасної медичної допомоги та медичних послуг пацієнтам (повнота проведених обстежень, консультацій суміжними спеціалістами, лікувальних заходів відповідно до стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу)*

 

 

 

 

 

Підпункт 15 пункту 13 Ліцензійних умов; стаття 78 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 65/80;
наказ N 423;
наказ N 690;
наказ N 898;
наказ N 630

29

Своєчасність та повнота надання безоплатної невідкладної медичної допомоги громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях

 

 

 

 

 

Підпункт 16 пункту 13 Ліцензійних умов;
статті 37, 78 ЗУ N 2801-XII;
ЗУ N 5081-VI;
наказ N 34

30

Надання пацієнту (законному представнику) в доступній формі інформації про стан його здоров'я, мету здійснення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров'я*

 

 

 

 

 

Підпункт 17 пункту 13 Ліцензійних умов;
стаття 39 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 630

31

Забезпечення зберігання лікарської таємниці

 

 

 

 

 

Підпункт 18 пункту 13 Ліцензійних умов; статті 391, 40 ЗУ N 2801-XII;
стаття 11 ЗУ N 2657-XII

32

Оформлення інформованої згоди пацієнтів на медичне втручання*

 

 

 

 

 

Підпункт 19 пункту 13 Ліцензійних умов;
стаття 39 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 110;
наказ N 787;
наказ N 898;
наказ N 630

33

Забезпечення наявності, доступності та укомплектованості аптечок для надання невідкладної медичної допомоги

 

 

 

 

 

Підпункт 20 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 34

34

Своєчасність інформування ліцензіатом територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу для здоров'я населення, санітарного та епідемічного благополуччя

 

 

 

 

 

Підпункт 21 пункту 13 Ліцензійних умов; статті 7, 30 ЗУ N 4004-XII;
наказ N 1

35

Дотримання правил ведення форм первинної облікової документації, що затверджені МОЗ України*

 

 

 

 

 

Підпункт 22 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 110;
наказ N 1;
наказ N 423;
наказ N 665;
наказ N 203;
наказ N 67;
наказ N 629;
наказ N 898;
наказ N 369;
наказ N 435

36

Дотримання правил зберігання та здійснення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах*

 

 

 

 

 

Підпункт 23 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 584

37

Дотримання порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян:

 

 

 

 

Підпункт 24 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 455;
наказ N 189

37.1

наявність розпорядчих документів про організацію експертизи тимчасової непрацездатності, в яких визначено відповідальність осіб за її організацію, одержання, облік, збереження, виписку та використання бланків листків непрацездатності

 

 

 

 

 

37.2

наявність комісії зі знищення корінців та зіпсованих бланків листків непрацездатності та дотримання порядку роботи лікарсько-консультативної комісії

 

 

 

 

 

37.3

дотримання порядку видачі та закриття листків непрацездатності

 

 

 

 

 

37.4

обґрунтованість та відповідність термінів тимчасової непрацездатності з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу основного та супутніх захворювань, наявності ускладнень відповідно до орієнтовних термінів лікування при захворюваннях та травмах

 

 

 

 

 

37.5

обґрунтованість продовження листків непрацездатності

 

 

 

 

 

37.6

наявність у виписці із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого лікувальних, трудових рекомендацій, даних про номер листка непрацездатності та терміни тимчасової непрацездатності

 

 

 

 

 

37.7

своєчасність направлення хворого на медико-соціальну експертну комісію з відкритим листком непрацездатності та дотримання вимог щодо оформлення відповідної медичної документації

 

 

 

 

 

37.8

обґрунтованість відбору осіб на лікування у санаторно-курортних закладах та для продовження лікування у реабілітаційних центрах та реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних і спеціалізованих лікувальних закладів

 

 

 

 

 

38

Дотримання встановлених санітарних норм щодо*:

 

 

 

 

 

38.1

вивезення, знищення побутового сміття та медичних відходів

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов;
ЗУ N 187/98-ВР;
стаття 22 ЗУ N 4004-XII;
наказ N 145;
наказ N 325

38.2

внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до функціонального призначення

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13, пункт 20 Ліцензійних умов;
стаття 22 ЗУ N 4004-XII;
ДБН В.2.2-10-2001;
наказ N 259;
наказ N 552;
наказ N 55;
наказ N 294

38.3

холодного та гарячого водопостачання

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов; ДСанПіН 2.2.4-171-10

38.4

забезпеченості необхідними мийними та дезінфекційними засобами

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов;
стаття 34 ЗУ N 1645-III; наказ N 552

38.5

наявності регламентів (інструкцій) з використання мийних та дезінфекційних засобів

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов;
стаття 34 ЗУ N 1645-III;
постанова N 908

38.6

наявності умов для миття та антисептичної обробки рук персоналу

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 236;
наказ N 55;
наказ N 234

38.7

своєчасності та повноти санітарно-протиепідемічних заходів з профілактики внутрішньолікарняних, карантинних (холера тощо) інфекцій

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов;
статті 11, 12 ЗУ N 1645-III;
статті 26, 27 ЗУ N 4004-XII;
постанова N 893;
наказ N 236;
наказ N 234;
наказ N 181;
наказ N 502;
наказ N 280;
наказ N 246;
наказ N 233;
наказ N 613

38.8

передстерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 236;
наказ N 55;
наказ N 234;
наказ N 552;
ДСТУ ISO 11607:2003;
ДСТУ ISO 13683:2003;
ДСТУ ISO 11135:2003

38.9

роботи системи вентиляції

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов;
ДБН В.2.5-67:2013;
ДБН В.2.2-10-2001

38.10

біологічної безпеки в лабораторіях мікробіологічного профілю при роботі з мікроорганізмами II - IV груп патогенності

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов; стаття 25 ЗУ N 4004-XII;
ДБН В.2.2-10-2001;
ДСП 9.9.5.080-02;
наказ N 26;
наказ N 732

38.11

своєчасного виявлення, обліку, реєстрації інфекційних, паразитарних захворювань, носійства збудників цих хвороб

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов; стаття 30 ЗУ N 4004-XII;
стаття 35 ЗУ N 1645-III;
наказ N 236;
наказ N 234;
наказ N 1

38.12

наявності у закладі та дотримання вимог до складу та регламенту роботи комісії з інфекційного контролю

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов;
наказ N 236;
наказ N 234;
наказ N 684

38.13

наявності затверджених алгоритмів епідемічно безпечних маніпуляцій, процедур, оперативних втручань, інших медичних процесів та технологій щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

 

 

 

 

 

38.14

наявності рентгенологічних кабінетів (відділень), санітарного(их) паспорта(ів) рентгенологічного(их) кабінету(ів), індивідуального захисту та дотримання правил щодо їх користування

 

 

 

 

 

Підпункт 25 пункту 13 Ліцензійних умов;
стаття 13 ЗУ N 4004-XII;
наказ N 294

39

Запровадження обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини

 

 

 

 

 

Підпункт 26 пункту 13 Ліцензійних умов; постанова 1642;
наказ N 148

40

Присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення МОЗ перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики*

 

 

 

 

 

Підпункт 27 пункту 13 Ліцензійних умов

41

Наявність документів, що засвідчують проходження персоналом обов'язкових медичних оглядів та профілактичних щеплень

 

 

 

 

 

Підпункт 28 пункту 13 Ліцензійних умов; стаття 9 ЗУ N 2586-III;
стаття 17 ЗУ N 2694-XII;
статті 12, 21 ЗУ N 1645-III;
стаття 26 ЗУ N 4004;
постанова 559;
наказ N 254;
наказ N 246;
наказ N 12;
наказ N 280

42

Наявність умов та матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я для проведення хірургічних втручань (планових та невідкладних)

 

 

 

 

 

Пункт 14 Ліцензійних умов;
наказ N 153;
СанПіН 5179-90

43

Дотримання порядку надання медичної допомоги відповідно до виду (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна, медична реабілітація)*

 

 

 

 

 

Пункти 9, 14 Ліцензійних умов;
статті 352, 353 ЗУ N 2801-XII

44

Дотримання правил надання консультативної медичної допомоги із застосуванням телемедичних засобів

 

 

 

 

 

Пункт 15 Ліцензійних умов

45

Наявність у клініко-діагностичній лабораторії сертифіката атестації/акредитації та атестації/акредитації на лабораторні методи дослідження

 

 

 

 

 

Пункт 16 Ліцензійних умов;
стаття 6 ЗУ N 1314-VII

46

Забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості досліджень і вимірювань клініко-діагностичними лабораторіями

 

 

 

 

 

Пункт 16 Ліцензійних умов;
ДСТУ EN ISO 15189:2015

47

Дотримання правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, а також рецептів на дозволені до застосування в Україні лікарські засоби, віднесені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

 

 

 

 

Пункт 17 Ліцензійних умов;
наказ N 360

48

Дотримання правил проведення передрейсових та післярейсових оглядів водіїв

 

 

 

 

 

Пункт 18 Ліцензійних умов;
наказ N 65/80

49

Наявність інформації у доступному для споживача місці

 

 

 

 

 

Пункт 19 Ліцензійних умов

50

Наявність документа, який підтверджує право користування приміщенням (право власності, оренди або інше право користування)*

 

 

 

 

 

Пункт 20 Ліцензійних умов

51

Наявність документів на медичне обладнання, витратні матеріали та вироби медичного призначення, дозволені до використання в Україні*

 

 

 

 

 

Пункт 22 Ліцензійних умов;
постанова N 753;
постанова N 754;
постанова N 755

52

Наявність договору(ів) на використання приладу(ів), обладнання, оснащення для надання медичної допомоги з іншим суб'єктом господарювання*

 

 

 

 

 

Пункт 22 Ліцензійних умов

53

Своєчасність інформування МОЗ про припинення (планове та/або позапланове) провадження медичної практики та її відновлення

 

 

 

 

 

Пункт 23 Ліцензійних умов

Кадрові вимоги

54

Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам медичних (фармацевтичних) працівників із числа лікарів і провізорів*:

 

 

 

 

Пункт 25 Ліцензійних умов;
стаття 7 ЗУ N 1556-VII;
стаття 74 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 359;
наказ N 117

54.1

документ про вищу освіту державного зразка

 

 

 

 

 

54.2

сертифікат лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) встановленого зразка, виданий вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти

 

 

 

 

 

54.3

посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських (провізорських) спеціальностей (за наявності)

 

 

 

 

 

55

Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам молодших спеціалістів з медичною освітою*:

 

 

 

 

Пункт 26 Ліцензійних умов;
стаття 7 ЗУ N 1556-VII;
стаття 74 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 198;
наказ N 742;
наказ N 117

55.1

диплом про вищу освіту (молодший спеціаліст) державного зразка

 

 

 

 

 

55.2

свідоцтво про проходження спеціалізації, перепідготовки, підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

55.3

посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії із спеціальності молодшого спеціаліста з медичною освітою встановленого зразка (за наявності)

 

 

 

 

 

56

Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам інших працівників, які працюють у системі охорони здоров'я:

 

 

 

 

Пункт 27 Ліцензійних умов;
стаття 7 ЗУ N 1556-VII;
стаття 74 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 359;
наказ N 117;
наказ N 588

56.1

документ про вищу освіту державного зразка

 

 

 

 

 

56.2

сертифікат спеціаліста за спеціальностями "Бактеріологія", "Генетика лабораторна", "Клінічна біохімія", "Клінічна лабораторна діагностика", "Лабораторна імунологія", "Мікробіологія та вірусологія" встановленого зразка, виданий вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти

 

 

 

 

 

56.3

посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальностями "Бактеріологія", "Генетика лабораторна", "Клінічна біохімія", "Клінічна лабораторна діагностика", "Лабораторна імунологія", "Мікробіологія та вірусологія" встановленого зразка

 

 

 

 

 

57

Відповідність єдиним кваліфікаційним вимогам керівника закладу охорони здоров'я*

 

 

 

 

 

Пункт 28 Ліцензійних умов;
стаття 74 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 359;
наказ N 117

58

Дотримання правил прийняття на роботу лікарів, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю*

 

 

 

 

 

Пункт 29 Ліцензійних умов;
стаття 74 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 359;
наказ N 117;
наказ N 48

59

Дотримання вимог законодавства щодо допуску до професійної діяльності осіб, які отримали медичну або фармацевтичну освіту в навчальних закладах за кордоном

 

 

 

 

 

Пункт 30 Ліцензійних умов;
стаття 74 ЗУ N 2801-XII;
наказ N 118-С

60

Укомплектованість закладу охорони здоров'я або фізичної особи - підприємця медичними та фармацевтичними працівниками за заявленими спеціальностями

 

 

 

 

 

Пункт 32 Ліцензійних умов

61

Відповідність назви посад в штатному розписі, у заяві, в розпорядчих документах щодо прийняття на роботу та в трудових книжках переліку лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою

 

 

 

 

 

Пункт 32 Ліцензійних умов;
наказ N 385;
наказ N 742

62

Своєчасність оформлення медичних працівників, які були заявлені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, на зазначені у документах посади

 

 

 

 

 

Пункт 33 Ліцензійних умов

Технологічні вимоги

63

Дотримання правил використання (застосування) медичних виробів та виробів медичного призначення*

 

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов;
постанова N 753

____________
* Питання, яке обов'язково перевіряється під час позапланової перевірки лише у випадку встановлення якості надання медичної допомоги.

Опис виявлених порушень

N
з/п

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1. Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) фізичну особу - підприємця письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2. Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3. Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4. Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5. Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

6. Перед початком здійснення позапланової перевірки перевіряючими надано копію документа, який є підставою для її проведення

 

 

 

Частина третя статті 6

____________
* Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

Примірник цього Акта на сторінках отримано

    ________________________                ___________________            __________________________
                            (посада)                                                                (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта ______________________________________________________________________________________

Перелік
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

Закони України

1.1

Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)

10 грудня 1971 року

 

1.2

Про державну статистику (ЗУ N 2614-XII)

17 вересня 1992 року N 2614-XII

 

1.3

Про інформацію (ЗУ N 2657-XII)

02 жовтня 1992 року N 2657-XII

 

1.4

Про охорону праці (ЗУ N 2694-XII)

14 жовтня 1992 року N 2694-XII

 

1.5

Основи законодавства України про охорону здоров'я (ЗУ N 2801-XII)

19 листопада 1992 року N 2801-XII

 

1.6

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (ЗУ N 4004-XII)

24 лютого 1994 року N 4004-XII

 

1.7

Про лікарські засоби (ЗУ N 123/96-ВР)

04 квітня 1996 року N 123/96-ВР

 

1.8

Про захист населення від інфекційних хвороб (ЗУ N 1645-III)

06 квітня 2000 року N 1645-III

 

1.9

Про протидію захворюванню на туберкульоз (ЗУ N 2586-III)

05 липня 2001 року N 2586-III

 

1.10

Про вищу освіту (ЗУ N 1556-VII)

01 липня 2014 року N 1556-VII

 

1.11

Господарський кодекс України (ГКУ N 436-IV)

16 січня 2003 року N 436-IV

 

1.12

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (ЗУ N 877-V)

05 квітня 2007 року N 877-V

 

1.13

Про екстрену медичну допомогу (ЗУ N 5081- VI)

05 липня 2012 року N 5081-VI

 

1.14

Про метрологію та метрологічну діяльність (ЗУ N 1314-VII)

05 червня 2014 року N 1314-VII

 

1.15

Про ліцензування видів господарської діяльності (ЗУ N 222-VIII)

02 березня 2015 року N 222-VIII

 

1.16

Про відходи (ЗУ N 187/98-ВР)

09 травня 2016 року N 187/98-ВР

 

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (постанова N 285)

02 березня 2016 року N 285

 

2.2

Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці (постанова N 374)

04 червня 2015 року N 374

 

2.3

Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію) (постанова N 376)

26 травня 2005 року N 376

 

2.4

Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок (постанова N 559)

23 травня 2001 року N 559

 

2.5

Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів (постанова N 753)

02 жовтня 2013 року N 753

 

2.6

Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro (постанова N 754)

02 жовтня 2013 року N 754

 

2.7

Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують (постанова N 755)

02 жовтня 2013 року N 755

 

2.8

Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я (постанова N 765)

15 липня 1997 року N 765

 

2.9

Про затвердження Правил санітарної охорони території України (постанова N 893)

22 серпня 2011 року N 893

 

2.10

Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів (постанова N 908)

03 липня 2006 року N 908

 

2.11

Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції (постанова N 1642)

16 жовтня 1998 року N 1642

 

3

Накази МОЗ

3.1

Про затвердження форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення (наказ N 1)

10 січня 2006 року N 1

08 червня 2006 року за N 686/12560

3.2

Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів (наказ N 12)

17 січня 2002 року N 12

01 лютого 2002 року за N 94/6382

3.3

Про затвердження державних санітарних норм і правил "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності, молекулярно-генетичними методами" (наказ N 26)

24 січня 2008 року N 26

07 лютого 2008 року за N 88/14779

3.4

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги (наказ N 34)

15 січня 2014 року N 34

 

3.5

Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності (наказ N 48)

17 березня 1993 року N 48

01 квітня 1993 року за N 19

3.6

Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів" (наказ N 55)

26 січня 2012 року N 55

20 лютого 2012 року за N 248/20561

3.7

Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (наказ N 65/80)

31 січня 2013 року N 65/80

22 лютого 2013 року за N 308/22840

3.8

Про затвердження форм первинної облікової документації в закладах, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, та інструкцій щодо їх заповнення (наказ N 67)

13 лютого 2006 року N 67

02 березня 2006 року за N 221/12095

3.9

Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування (наказ N 69)

05 лютого 2016 року N 69

24 лютого 2016 року за N 285/28415

3.10

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування (наказ N 110)

14 лютого 2012 року N 110

28 травня 2012 року за N 661/20974

3.11

Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я (наказ N 117)

29 березня 2002 року N 117

 

3.12

Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн (наказ N 118-С)

19 серпня 1994 року N 118-С

12 вересня 1994 року за N 218/428

3.13

Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць (наказ N 145)

17 березня 2011 року N 145

05 квітня 2011 року за N 457/19195

3.14

Про затвердження Порядку підтвердження зв'язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов'язків (наказ N 148)

17 березня 2015 року N 148

03 квітня 2015 року за N 377/26822

3.15

Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я (наказ N 153)

05 червня 1998 року N 153

 

3.16

Про затвердження табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка (наказ N 158)

11 квітня 2005 року N 158

 

3.17

Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення (наказ N 180)

05 березня 2013 року N 180

27 березня 2013 року за N 495/23027

3.18

Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності (наказ N 189)

09 квітня 2008 року N 189

04 липня 2008 року за N 589/15280

3.19

Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою (наказ N 198)

07 вересня 1993 року N 198

31 грудня 1993 року за N 206

3.20

Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення (наказ N 203)

07 квітня 2006 року N 203

26 квітня 2006 року за N 493/12367

3.21

Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах (наказ N 234)

10 травня 2007 року N 234

21 червня 2007 року за N 694/13961

3.22

Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів (наказ N 236)

04 квітня 2012 року N 236

06 червня 2012 року за N 912/21224

3.23

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (наказ N 246)

21 травня 2007 року N 246

23 липня 2007 року за N 846/14113

3.24

Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України (наказ N 254)

17 травня 2008 року N 254

12 червня 2008 року за N 524/15215

3.25

Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу" (наказ N 259)

02 квітня 2013 року N 259

08 квітня 2013 року за N 570/23102

3.26

Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ N 280)

23 липня 2002 року N 280

08 вересня 2002 року за N 639/6927

3.27

Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" (наказ N 294)

04 червня 2007 року N 294

07 листопада 2007 року за N 1256/14523

3.28

Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях) (наказ N 302)

27 грудня 1999 року N 302

 

3.29

Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами (наказ N 325)

08 червня 2015 року N 325

07 серпня 2015 року за N 959/27404

3.30

Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах (наказ N 330)

05 липня 2005 року N 330

 

3.31

Про подальше удосконалення атестації лікарів (наказ N 359)

19 грудня 1997 року N 359

14 січня 1998 року за N 14/2454

3.32

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень (наказ N 360)

19 липня 2005 року N 360

20 липня 2005 року за N 782/11062

3.33

Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях) (наказ N 369)

29 грудня 2000 року N 369

 

3.34

Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення (наказ N 378)

10 липня 2007 року N 378

03 вересня 2007 року за N 1009/14276

3.35

Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я (наказ N 385)

28 жовтня 2002 року N 385

12 листопада 2002 року за N 892/7180

3.36

Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення (наказ N 423)

24 травня 2013 року N 423

27 червня 2013 року за N 1095/23627

3.37

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності (наказ N 435)

29 травня 2013 року N 435

17 червня 2013 року за N 990/23522

3.38

Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (наказ N 455)

13 листопада 2001 року N 455

04 грудня 2001 року за N 1005/6196

3.39

Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій (наказ N 489)

10 грудня 2001 року N 489

25 грудня 2001 року за N 1068/6259

3.40

Про затвердження клінічного протоколу з антибактеріальної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології (наказ N 502)

29 серпня 2008 року N 502

 

3.41

Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я" (наказ N 552)

11 серпня 2014 року N 552

03 вересня 2014 року за N 1067/25844

3.42

Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах (наказ N 584)

16 грудня 2003 року N 584

03 березня 2004 року за N 275/8874

3.43

Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я (наказ N 588)

12 серпня 2009 року N 588

23 вересня 2009 року за N 895/16911

3.44

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті B (наказ N 613)

21 червня 2016 року N 613

 

3.45

Про затвердження форм первинної облікової документації з онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їхнього заповнення (наказ N 629)

10 жовтня 2007 року N 629

26 жовтня 2007 року за N 1222/14489

3.46

Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 лютого 2006 року N 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 березня 2006 року за N 252/12126 (наказ N 630)

10 жовтня 2007 року N 630

25 жовтня 2007 року за N 1206/14473

3.47

Про затвердження форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям, форми звітності щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, та інструкцій щодо їх заповнення (наказ N 665)

31 липня 2013 року N 665

16 серпня 2013 року за N 1423/23955

3.48

Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз (наказ N 684)

18 серпня 2010 року N 684

10 вересня 2010 року за N 803/18098

3.49

Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики (наказ N 690)

23 вересня 2009 року N 690

29 жовтня 2009 року за N 1010/17026

3.50

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті C (наказ 729)

18 липня 2016 року N 729

 

3.51

Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій (наказ 732)

06 листопада 2015 року N 732

21 січня 2016 року за N 115/28245

3.52

Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою (наказ N 742)

23 листопада 2007 року N 742

12 грудня 2007 року за N 1368/14635

3.53

Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України (наказ N 751)

28 вересня 2012 року N 751

29 листопада 2012 року за N 2001/22313

3.54

Про порядок контролю якості медичної допомоги (наказ N 752)

28 вересня 2012 року N 752

28 листопада 2012 року за N 1996/22308

3.55

Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та примірних штатних нормативів закладу охорони здоров'я "Хоспіс", виїзної бригади з надання паліативної допомоги "Хоспіс вдома", паліативного відділення (наказ N 768)

07 листопада 2011 року N 768

 

3.56

Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні (наказ N 787)

09 вересня 2013 року N 787

02 жовтня 2013 року за N 1697/24229

3.57

Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування (наказ N 898)

27 грудня 2006 року N 898

29 січня 2007 року за N 73/13340

4

Інші накази

4.1

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів" (наказ N 193)

08 лютого 2016 року N 193

24 лютого 2016 року за N 278/28408

4.2

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів" (наказ N 578/5)

12 квітня 2012 року N 578/5

17 квітня 2012 року за N 571/20884

5

СанПіН

5.1

Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

12 травня 2010 року N 400
ДСанПіН 2.2.4-171-10

01 липня 2010 року за N 452/17747

6

ДСП

6.1

Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи "Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю" (ДСП 9.9.5.-080-02)

28.01.2002 N 1

 

7

ДСТУ

7.1

Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності

ДСТУ EN ISO 15189:2015 22 червня 2015 року N 61

 

7.2

Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011

 

7.3

Упаковка для медичних виробів, які підлягають фінішній стерилізації. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 11607:2003

 

7.4

Стерилізація виробів медичного призначення. Вимоги до валідації і поточного контролю. Стерилізування вологим теплом у медичних установах

ДСТУ ISO 13683:2003

 

7.5

Вироби медичні. Валідація та поточний контроль стерилізування оксидом етилену

ДСТУ ISO 11135:2003

 

8

ДБН

8.1

Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-17:2006

 

8.2

Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я (ДБН В.2.2-10-2001)

ДБН В.2.2-10-2001

 

8.3

Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-67:2013

 

 

Начальник Управління ліцензування та
контролю якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

Опрос