Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок допуска к профессии частного исполнителя

Минюст
Приказ от 27.11.2017 № 3793/5
действует с 01.12.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2017

м. Київ

N 3793/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2017 р. за N 1444/31312

Про внесення змін до Порядку допуску до професії приватного виконавця

Відповідно до статті 17 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку допуску до професії приватного виконавця, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 жовтня 2016 року N 3053/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 року за N 1445/29575, що додаються.

2. Департаменту державної виконавчої служби (Моісеєв Ю. О.) у п'ятнадцятиденний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити підготовку та розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця.

3. Установити, що до розміщення переліку навчальних закладів, що проводять навчальні курси з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, проведення таких курсів продовжується Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (Чижмарь К. І. ).

4. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗМІНИ
до Порядку допуску до професії приватного виконавця

Розділ II Порядку допуску до професії приватного виконавця, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 жовтня 2016 року N 3053/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 року за N 1445/29575, викласти в такій редакції:

"II. Порядок проходження навчання

1. Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця (далі - особа), полягає у проведенні навчальними закладами (установами), які відповідають встановленим у пункті 4 цього розділу вимогам (далі - заклади), навчальних курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (далі - курси) з видачею свідоцтва про проходження навчання.

2. Структурний підрозділ Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - структурний підрозділ Міністерства), на підставі письмових повідомлень закладів про намір проводити курси формує перелік закладів, що проводять курси (далі - Перелік закладів), та забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

3. Особа проходить курси на підставі договору, укладеного між нею і закладом.

4. Проводити курси може заклад, який відповідає таким вимогам:

надає освітні послуги у сфері вищої освіти;

здійснює підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за напрямом (спеціальністю) "Право";

має третій або четвертий рівень акредитації із напряму (спеціальності) "Право" протягом не менше трьох років або має досвід з проведення навчання або підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цим напрямом (цією спеціальністю) не менше 10 років.

5. Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця (далі - Перелік питань), визначених структурним підрозділом Міністерства та розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

6. Заклад, який має намір проводити курси, на кожний календарний рік готує навчальний план проведення курсів (далі - План).

План складається з навчальних програм і містить конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, їх обсяг та викладачів, які будуть залучені до проведення вивчення дисципліни.

План має містити всі питання, визначені у Переліку питань, в обсязі, необхідному для належного вивчення конкретної дисципліни.

7. Для внесення відомостей до Переліку закладів та проведення курсів заклад подає до структурного підрозділу Міністерства письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам, наведеним у пункті 4 цього розділу, та План.

8. План підлягає погодженню структурним підрозділом Міністерства протягом 15 робочих днів. Структурний підрозділ Міністерства відмовляє у погодженні Плану у разі, якщо План подано закладом з порушенням вимог пункту 6 цього розділу, та надає письмові пропозиції щодо його опрацювання.

9. Структурний підрозділ Міністерства відмовляє закладу у включенні до Переліку закладів, якщо:

заклад не відповідає вимогам, встановленим у пункті 4 цього розділу;

копії документів, зазначених у пункті 4 цього розділу, не відповідають вимогам законодавства;

у поточному році заклад виключено з Переліку закладів відповідно до пункту 18 цього розділу;

до повідомлення про включення закладу до Переліку закладів не додано План або у погодженні Плану відмовлено.

10. Про відмову у включенні закладу до Переліку закладів структурний підрозділ Міністерства письмово повідомляє заклад.

Заклад має право повторно подати повідомлення про включення до Переліку закладів після усунення причин, які стали підставою для відмови у включенні його до Переліку закладів.

11. У разі відповідності закладу вимогам, встановленим у пункті 4 цього розділу, та погодження Плану структурний підрозділ Міністерства включає заклад до Переліку закладів.

12. У разі внесення змін до Переліку питань структурний підрозділ Міністерства інформаційним листом повідомляє про це заклади та розміщує на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України оновлений Перелік питань не пізніше наступного робочого дня після його затвердження.

Заклади зобов'язані привести План у відповідність до Переліку питань та подати його на погодження в порядку, визначеному пунктами 6 - 11 цього розділу. При цьому погоджений попередній План вважається недійсним.

Якщо зміни до Переліку питань внесено після оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України інформації про проведення курсів, попередньо погоджений План приведенню у відповідність до Переліку питань не підлягає.

13. Організація проведення курсів закладом розпочинається після внесення закладу до Переліку закладів.

14. Строк проведення курсів становить не менше одного календарного місяця.

15. Курси проводяться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення курсів місці, обраному закладом.

16. Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку проведення курсів заклад надсилає інформацію до структурного підрозділу Міністерства про намір проведення курсів, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

17. Навчання на курсах завершується проведенням у закладі, який здійснював навчання, підсумкового заліку. Порядок проведення підсумкового заліку визначається закладом і затверджується його керівником. У разі успішного складання заліку заклад не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня складання заліку видає особам свідоцтво про проходження навчання у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (далі - свідоцтво).

18. Заклад виключається з Переліку закладів у разі наявності однієї з таких підстав:

непроведення закладом курсів протягом року з дати включення закладу до Переліку закладів;

порушення вимог, передбачених пунктами 4, 6 - 8, 12 цього розділу;

якщо за підсумками календарного року більше ніж 30 % осіб, які навчалися у цьому закладі, не склали кваліфікаційний іспит.

Структурний підрозділ Міністерства надсилає до закладу інформаційний лист про виключення закладу з Переліку закладів та розміщує цю інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. Право закладу на повторне подання документів, передбачених пунктами 4, 7 цього розділу, виникає з 01 січня наступного календарного року.

19. Строк дії свідоцтва становить один рік з дати його видачі.

20. Заклад веде облік виданих свідоцтв і подає до структурного підрозділу Міністерства інформацію про видані свідоцтва про проходження навчання у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів особам, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, у тижневий строк після їх видачі.

21. Структурний підрозділ Міністерства веде узагальнений облік осіб, яким видано свідоцтва.

Свідоцтва, видані закладами, які не включені до Переліку закладів на дату його видачі, вважаються недійсними.".

 

Директор Департаменту з
питань правосуддя та
національної безпеки

О. М. Олійник

Опрос