Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии частных исполнителей

Минюст
Положение, Приказ от 27.11.2017 № 3791/5
редакция действует с 15.09.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2017

м. Київ

N 3791/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2017 р. за N 1442/31310

Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 22 жовтня 2018 року N 3284/5
,
від 12 квітня 2019 року N 1191/5
,
від 21 червня 2019 року N 1922/5
,
розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 26 лютого 2020 року N 164-р
,
наказами Міністерства юстиції України
 від 26 березня 2020 року N 1203/5
,
від 31 серпня 2020 року N 2962/5

Відповідно до статті 39 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 21 жовтня 2016 року N 3003/5 "Про затвердження Положення про Тимчасову дисциплінарну комісію приватних виконавців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 року за N 1439/29569.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Дисциплінарну комісію приватних виконавців

1. Це Положення визначає порядок утворення при Мін'юсті Дисциплінарної комісії приватних виконавців (далі - Дисциплінарна комісія), її завдання, функції та порядок діяльності.

2. У своїй діяльності Дисциплінарна комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін'юсту.

3. Основними завданнями Дисциплінарної комісії є:

розгляд питань про притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків;

прийняття рішень про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

4. Дисциплінарна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подання Мін'юсту, Ради приватних виконавців України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;

у разі надходження скарг на діяльність приватних виконавців направляє їх на перевірку Мін'юсту чи Раді приватних виконавців України;

приймає рішення на підставі подання Мін'юсту чи Ради приватних виконавців України про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

5. До складу Дисциплінарної комісії входять дев'ять членів, чотири із яких призначаються Мін'юстом, у тому числі Міністр або заступник Міністра, чотири з'їздом приватних виконавців України та один Радою суддів України.

Зазначені органи мають право призначати до складу Дисциплінарної комісії осіб із числа своїх представників, суддів, суддів у відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців.

Приватний виконавець може бути делегований до Дисциплінарної комісії за умови, що:

він не був членом попередніх складів Дисциплінарної комісії;

щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення.

6. Дисциплінарна комісія вважається повноважною у разі призначення не менше семи членів комісії.

7. Персональний склад Дисциплінарної комісії затверджується наказом Мін'юсту.

8. Строк повноважень членів Дисциплінарної комісії становить два роки.

9. Головою Дисциплінарної комісії є Міністр юстиції України або заступник Міністра юстиції України.

Голова Дисциплінарної комісії організовує роботу Дисциплінарної комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, а також розподіляє обов'язки між її членами.

У разі відсутності голови Дисциплінарної комісії його обов'язки виконує заступник голови Дисциплінарної комісії.

10. Заступник голови Дисциплінарної комісії обирається з числа її членів на першому засіданні Дисциплінарної комісії шляхом відкритого голосування.

11. Секретар Дисциплінарної комісії обирається Дисциплінарною комісією з числа її членів.

Секретар Дисциплінарної комісії забезпечує направлення на перевірку Мін'юсту чи Раді приватних виконавців України скарг на діяльність приватних виконавців, які надійшли до Дисциплінарної комісії, підготовку проведення засідань Дисциплінарної комісії та ведення протоколів засідань Дисциплінарної комісії.

12. Засідання Дисциплінарної комісії проводяться у разі потреби.

Дату, час і місце проведення засідання Дисциплінарної комісії визначає її голова.

Засідання Дисциплінарної комісії може проводитись у режимі відеоконференцзв'язку.

Секретар Дисциплінарної комісії не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання повідомляє членів Дисциплінарної комісії та осіб, що беруть участь у засіданні, про дату і час його проведення.

У разі проведення засідання у режимі відеоконференцзв'язку секретар Дисциплінарної комісії зазначає про це в повідомленні.

На засідання Дисциплінарної комісії, у тому числі у режимі відеоконференцзв'язку, можуть бути запрошені та заслухані представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Асоціації приватних виконавців України та органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України, а також інші особи, у тому числі міжнародні експерти, за їхньою згодою.

Під час заслуховування осіб, зазначених в абзаці шостому цього пункту, Дисциплінарна комісія за клопотанням таких осіб долучає до матеріалів дисциплінарної справи подані ними матеріали (документи).

Кореспонденція з питань роботи Дисциплінарної комісії надсилається члену Дисциплінарної комісії на його електронну адресу. Про свою електронну адресу член Дисциплінарної комісії зобов'язаний письмово повідомити Дисциплінарну комісію.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 12.04.2019 р. N 1191/5,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 26.03.2020 р. N 1203/5)

13. Засідання Дисциплінарної комісії вважається повноважним у разі присутності на ньому не менше п'яти членів комісії.

14. Засідання Дисциплінарної комісії проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Дисциплінарної комісії.

15. Рішення Дисциплінарної комісії приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів рішення вважається неприйнятим.

16. Рішення Дисциплінарної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії протягом десяти робочих днів після засідання Дисциплінарної комісії.

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 31.08.2020 р. N 2962/5)

Члени Дисциплінарної комісії, які брали участь в її засіданні дистанційно, підписують протокол засідання Дисциплінарної комісії кваліфікованим електронним підписом не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання.

У разі неможливості підписання членом Дисциплінарної комісії, який брав участь у її засіданні дистанційно, протоколу засідання Дисциплінарної комісії кваліфікованим електронним підписом, примірник протоколу направляється на його електронну адресу. Скановану копію підписаного примірника протоколу засідання Дисциплінарної комісії член Дисциплінарної комісії надсилає на електронну адресу секретаря Дисциплінарної комісії не пізніше наступного робочого дня з дня отримання примірника протоколу та поштою.

(пункт 16 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 26.03.2020 р. N 1203/5)

17. На засіданні Дисциплінарної комісії мають право бути присутніми представники Асоціації приватних виконавців України, громадських об'єднань та засобів масової інформації.

18. Протокол засідання Дисциплінарної комісії має містити перелік присутніх на засіданні осіб та їх електронні адреси, порядок денний, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте Дисциплінарною комісією рішення.

(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.03.2020 р. N 1203/5)

У разі прийняття Дисциплінарною комісією рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у протоколі засідання Дисциплінарної комісії зазначається вид дисциплінарного стягнення, який застосовано до приватного виконавця.

У разі прийняття Дисциплінарною комісією рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця у протоколі засідання Дисциплінарної комісії зазначається строк, на який зупинено діяльність приватного виконавця.

19. Члени Дисциплінарної комісії мають право:

вивчати матеріали, подані на розгляд Дисциплінарної комісії;

заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді.

20. Член Дисциплінарної комісії зобов'язаний:

заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;

виконувати доручення голови Дисциплінарної комісії в межах, передбачених цим Положенням.

21. Член Дисциплінарної комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

він є членом сім'ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається питання;

стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена Дисциплінарної комісії.

Відвід члену Дисциплінарної комісії може заявити особа, щодо якої розглядається питання.

Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається Дисциплінарній комісії у формі письмової заяви. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена Дисциплінарної комісії із заявою про його відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Дисциплінарної комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Дисциплінарної комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається таким, що не прийняте. Член Дисциплінарної комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу відводу.

22. Пункт 22 скасовано

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 164-р)

23. У разі надходження до Дисциплінарної комісії скарги на діяльність приватного виконавця Дисциплінарна комісія не пізніше наступного робочого дня направляє цю скаргу до Мін'юсту чи Ради приватних виконавців України для проведення перевірки.

24. У разі якщо подання до Дисциплінарної комісії про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності внесено за результатами перевірки діяльності приватного виконавця, здійсненої на підставі скарги учасника виконавчого провадження, яка одночасно є предметом судового розгляду з оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця, Дисциплінарна комісія відкладає розгляд цього подання до набрання законної сили судовим рішенням за результатами розгляду такої скарги.

25. Розгляд подання Мін'юсту чи Ради приватних виконавців України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності на засіданні Дисциплінарної комісії починається із заслуховування доповіді члена Дисциплінарної комісії, який попередньо за дорученням голови Дисциплінарної комісії вивчав таке подання, після чого заслуховуються присутні на засіданні члени Дисциплінарної комісії, приватний виконавець та інші запрошені на засідання особи, а також вивчаються та аналізуються необхідні документи.

Дисциплінарна комісія зобов'язана запросити на засідання приватного виконавця, стосовно якого Мін'юстом внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, та заслухати його пояснення з питань, що стали підставою для внесення подання.

Приватний виконавець, щодо якого внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, повідомляється про дату, час і місце проведення засідання не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання Дисциплінарної комісії рекомендованим поштовим відправленням або на електронну адресу, зазначену в Єдиному реєстрі приватних виконавців України.

(абзац третій пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.06.2019 р. N 1922/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 26.03.2020 р. N 1203/5)

У разі неявки приватного виконавця на засідання Дисциплінарної комісії головуючий виносить на обговорення Дисциплінарної комісії пропозицію щодо можливості розгляду питання за відсутності приватного виконавця.

Розгляд подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності може бути відкладено у разі неявки приватного виконавця з поважних причин.

26. За результатами розгляду подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності Дисциплінарна комісія приймає рішення про:

задоволення подання та застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, передбаченого частиною першою статті 41 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів";

відхилення подання та направлення матеріалів для повторної перевірки діяльності приватного виконавця;

відхилення подання та відмову в застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

27. У разі якщо Дисциплінарною комісією прийнято рішення про задоволення подання та застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, ступінь вини приватного виконавця, тяжкість вчиненого ним дисциплінарного проступку, наявність наслідків, розмір заподіяної шкоди, а також факти застосування до приватного виконавця дисциплінарних стягнень протягом останнього року.

28. Протокол засідання Дисциплінарної комісії протягом трьох робочих днів з дня його підписання всіма членами Дисциплінарної комісії направляється до Мін'юсту.

За наявності окрема думка викладається членом Дисциплінарної комісії в письмовій формі і додається до протоколу засідання Дисциплінарної комісії, про що зазначається у протоколі.

Витяг із протоколу засідання Дисциплінарної комісії про розгляд подання Мін'юсту про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності протягом трьох робочих днів з дня його підписання всіма членами Дисциплінарної комісії направляється приватному виконавцю, щодо якого розглядалось подання.

(пункт 28 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 26.03.2020 р. N 1203/5)

29. Рішення Дисциплінарної комісії про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення вводиться в дію наказом Мін'юсту. Дата видання наказу Мін'юсту є датою застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.10.2018 р. N 3284/5)

30. Рішення Дисциплінарної комісії про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, введене в дію наказом Мін'юсту, може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законодавством.

31. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організацію документообігу та зберігання документів Дисциплінарної комісії здійснює Мін'юст.

(пункт 31 у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 12.04.2019 р. N 1191/5)

 

Директор Департаменту з
питань правосуддя та
національної безпеки

О. М. Олійник

Опрос