Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о премировании и выплате материального вознаграждения за эффективное управление государственным имуществом руководителям государственных предприятий, относящихся к сфере управления Службы безопасности Украины

СБУ
Положение, Приказ от 28.10.2017 № 603
действует с 29.12.2017

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України

I. Загальні положення

1. Преміювання здійснюється за результатами господарської діяльності підприємств на підставі даних бухгалтерської (фінансової) звітності та даних звіту про виконання фінансового плану за відповідний квартал або рік.

2. Річний фонд преміювання керівника підприємства утворюється у розмірі тридцяти шести його посадових окладів, що окремо відображається в загальному фонді оплати праці підприємства.

II. Порядок преміювання за підсумками роботи за квартал

1. Премія за підсумками роботи за квартал (далі - квартальна премія) виплачується відповідно до Умов, диференційованих показників встановлення та розмірів преміювання за підсумками роботи за квартал керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України, затверджених наказом Центрального управління Служби безпеки України від 28 жовтня 2017 року N 603.

2. Квартальна премія нараховується у відсотках до посадового окладу за фактично відпрацьований час. Базою для її нарахування є середнє значення посадового окладу у відповідному кварталі.

3. Виплата квартальної премії здійснюється в межах річного фонду оплати праці на відповідний рік. При цьому її розмір не може перевищувати трьох посадових окладів керівника.

4. У разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше ніж 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії відповідно до цього Положення.

III. Порядок преміювання за підсумками роботи за рік

1. Виплата премії за підсумками роботи за рік (далі - річна премія) здійснюється в межах річного фонду оплати праці на відповідний рік. При цьому її розмір не може перевищувати двадцяти чотирьох посадових окладів.

2. Річна премія нараховується в кратності до посадового окладу. Базою для її нарахування є середнє значення посадового окладу у відповідному році.

3. Визначення розміру річної премії здійснюється відповідно до Умов, диференційованих показників встановлення та розмірів преміювання за підсумками роботи за рік керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України, затверджених наказом Центрального управління Служби безпеки України від 28 жовтня 2017 року N 603.

4. У разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше ніж 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії відповідно до цього Положення.

5. Квартальна та річна премії не виплачуються у разі:

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом;

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни. Премія не нараховується у тому звітному періоді, у якому виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням).

IV. Порядок виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном

1. Виплата матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств (далі - винагорода) згідно з цим Положенням здійснюється з урахуванням затвердженого на підприємстві порядку розподілу частини чистого прибутку. Розмір винагороди прямо залежить від приросту чистого прибутку, отриманого від провадження господарської діяльності.

2. Виплата винагороди проводиться за результатами виконання основних показників господарської діяльності підприємства (фінансового плану) з метою зацікавлення керівників в ефективному виконанні завдань з управління державним майном, у кінцевих результатах діяльності підприємства та в отриманні максимальних прибутків.

3. Винагорода виплачується відповідно до Умов, диференційованих показників встановлення і розмірів виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України (додаток 1).

4. Виплата винагороди не повинна здійснюватися за рахунок зменшення соціальних гарантій працівникам підприємства, визначених у колективному договорі.

5. Винагорода виплачується один раз на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний рік на підставі даних бухгалтерської, статистичної звітності та річного звіту про виконання фінансового плану за погодженням зі Службою безпеки України.

6. Керівник державного підприємства до 31 березня року, наступного за звітним, подає до Служби безпеки України звіт керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Служби безпеки України, про результати виконання показників та розміри матеріальної винагороди, що передбачені Положенням про преміювання та виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном (далі - звіт) (додаток 2).

Разом зі звітом подаються копії:

форми N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан) на ____________ 20__ р.", яка наведена в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

форми N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за ____________ 20__ р.", яка наведена в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

витягу з протоколу засідання профспілкового комітету про виконання колективного договору із соціальних питань.

7. Розмір винагороди призначається за кожним з показників окремо. Загальна сума винагороди не може перевищувати розміру десяти посадових окладів керівника на час призначення винагороди.

8. У разі невиконання умов та показників, передбачених у контракті, допущення на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства, наявності заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, невиконання наказів та розпоряджень Служби безпеки України, погіршення показників роботи підприємства порівняно з попереднім періодом, а також якщо протягом звітного періоду діяльність підприємства є неефективною, винагорода керівнику підприємства не виплачується.

 

Начальник Департаменту
господарського забезпечення

В. Кіптенко

 

Умови, диференційовані показники встановлення і розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України

Диференційовані показники встановлення матеріальної винагороди

Розмір матеріальної винагороди (кратність посадових окладів)

Умови виплати матеріальної винагороди

1

2

3

1. Зростання показника "чистий прибуток" порівняно з минулим роком:

 

Виплата матеріальної винагороди керівнику підприємства здійснюється за таких умов:
виконання планових показників фінансового плану та контракту, при цьому нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства;
відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства;
відсутність простроченої кредиторської заборгованості;
своєчасність сплати податків та інших обов'язкових зборів;
відсутність узгоджених штрафних санкцій до підприємства з боку фіскальних органів;

до 10 % включно

1

більше ніж 10 % до 20 % включно

3

більше ніж 20 %

5

2. Зменшення дебіторської заборгованості (за винятком розрахунків за виданими авансами) порівняно з минулим роком:

 

до 10 % включно

1

більше ніж 10 % до 20 % включно

1,5

більше ніж 20 %

2,5

3. Зменшення кредиторської заборгованості (за винятком розрахунків за одержаними авансами) порівняно з минулим роком:

 

відсутність випадків травм, каліцтв, поранень, смертей працівників підприємства, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків; виконання всіх наказів і розпоряджень органу управління;
забезпечення покращення показників діяльності підприємства порівняно з попереднім періодом;
розмір винагороди не може перевищувати п'ятдесяти відсотків отриманого чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, за підсумками звітного року

до 10 % включно

1

більше ніж 10 % до 20 % включно

1,5

більше ніж 20 %

2,5

 

ЗВІТ
керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Служби безпеки України, про результати виконання показників та розміри матеріальної винагороди, що передбачені Положенням про преміювання та виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном

Загальні відомості:

директор _____________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

державне підприємство _________________________________________________________________
                                                                                                            (найменування, юридична адреса)

номер контракту, дата та строк його дії ___________________________________________________

звітний період ________________________________________________________________________

N з/п

Найменування передбачених Положенням про преміювання та виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном показників

Одиниці

виміру

На початок року

На кінець року

Зростання / зменшення, %

Розмір матеріальної винагороди (кратність посадових окладів)

1

2

3

4

5

6

7

1

Зростання показника "чистий прибуток" порівняно з минулим роком

тис. грн

 

 

 

 

2

Зменшення дебіторської заборгованості (за винятком розрахунків за виданими авансами) порівняно з минулим роком

тис. грн

 

 

 

 

3

Зменшення кредиторської заборгованості (за винятком розрахунків за одержаними авансами) порівняно з минулим роком

тис. грн

 

 

 

 

Керівник підприємства

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос