Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения реестра выданных векселей

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 18.10.2017 № 774
действует с 05.12.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.10.2017

м. Київ

N 774

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2017 р. за N 1395/31263

Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів

Відповідно до статті 10 Закону України "Про обіг векселів в Україні", пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру виданих векселів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 липня 2003 року N 296 "Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за N 708/8029 (зі змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Порядок
ведення реєстру виданих векселів

1. Цей Порядок регулює склад, порядок і строки унесення інформації до реєстру виданих векселів та надання відповідної інформації векселедержателю.

2. Реєстр виданих векселів (далі - Реєстр) - сукупність даних на паперових носіях та/або в електронному вигляді про видані векселедавцем (трасантом) переказні векселі та прості векселі.

Витяг з реєстру виданих векселів - інформація, що міститься у реєстрі за певний звітний період, та/або інформація за окремо виданим векселем (векселями).

3. Реєстр веде векселедавець (трасант).

4. Векселедавець (трасант) складає Реєстр, форму якого наведено у додатку до цього Порядку.

Векселедавець має унести до Реєстру інформацію щодо складання векселя, платежу, погашення, прострочення, пролонгації, протесту у неплатежі за векселем та іншу інформацію, передбачену формою Реєстру, не пізніше 3 робочих днів з дня вчинення відповідної дії чи настання події.

5. Реєстр ведеться українською мовою у хронологічному порядку в міру виникнення фактів видачі переказного та/або простого векселя. У разі ведення Реєстру в паперовій формі він має бути прошитий, аркуші - пронумеровані, кількість аркушів у Реєстрі має бути засвідчена підписом керівника векселедавця - для юридичних осіб або підписом векселедавця - для фізичних осіб.

У разі ведення Реєстру в електронній формі векселедавець (трасант) має забезпечувати за потреби його друк на паперовому носії. Роздрукована паперова форма Реєстру має бути прошита, аркуші - пронумеровані, кількість аркушів у Реєстрі має бути засвідчена підписом керівника векселедавця - для юридичних осіб або підписом векселедавця - для фізичних осіб.

При веденні Реєстру в електронній формі векселедавець (трасант) повинен забезпечити такі умови його ведення, за яких інформація з Реєстру буде доступна тільки для читання та які унеможливлять внесення будь-яких змін до Реєстру. Копії електронних масивів (файлів) мають зберігатися в інших приміщеннях і систематично поновлюватися на дату подання фінансової звітності.

Для ідентифікації інформації щодо юридичних та/або фізичних осіб - нерезидентів, яка вноситься до Реєстру, допускається додаткове зазначення цієї інформації мовою держави, в якій зареєстровано нерезидента.

6. Виправлення в Реєстрі не допускаються.

7. З метою забезпечення належного ведення Реєстру керівник векселедавця (трасанта) - юридичної особи наказом призначає особу, відповідальну за ведення Реєстру.

8. Векселедавець (трасант) повинен вжити всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та прихованому виправленню записів у Реєстрі та забезпечити його належне зберігання протягом установленого строку.

9. Строк зберігання Реєстру не може бути меншим, ніж строк векселів, інформація про які у ньому розміщена. Якщо на дату подання фінансової звітності усі векселі у Реєстрі вже погашені, такий Реєстр може вважатися закінченим і зберігається протягом строку, встановленого законодавством.

У разі ліквідації векселедавця (трасанта) - юридичної особи Реєстр підлягає передачі на зберігання разом з іншими документами у порядку, встановленому законодавством.

10. На письмовий запит законного векселедержателя векселедавець зобов'язаний надати витяг з Реєстру, у якому зазначається уся інформація, що міститься в Реєстрі щодо цього (цих) векселя (векселів) на день видачі витягу (інформації).

 

Т. в. о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Н. Хохлова

 

Реєстр виданих переказних векселів та простих векселів

N з/п

Вид векселя*

Номер векселя

Дата скла-
дання векселя

Місце скла-
дання векселя

Місце платежу за векселем

Строк платежу за векселем

Номінальна сума векселя

Розмір відсотків, що нарахо-
вуються на номі-
нальну суму векселя

Валюта платежу

Векселе-
давець (трасант)**

Платник за векселем (трасант)**

Перший векселе-
держа-
тель***

Номер і дата договору, згідно з яким виданий вексель

Відмітка про стан платежу за векселем:
1 - погашений у строк;
2 - простро-
чений;
3 - пролон-
гований;
4 - протест у неплатежі

Відмітка про аваль (акцепт)

Інше (застере-
ження, копія або примір-
ники в обігу, додаткові умови, відмітка про доміциль та особли-
вого платника тощо)

П. І. Б. та повно-
важення особи****, що підписала вексель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* 1 - простий; 2 - переказний.

** Зазначаються найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичних осіб.

*** Особа, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж, із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ та місцезнаходження - для юридичних осіб; прізвища, імені, по батькові, паспортних даних, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичних осіб.

**** Вказується документ, яким надані повноваження.

____________

Опрос