Идет загрузка документа (213 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления отчетности финансовыми компаниями, финансовыми учреждениями - юридическими лицами публичного права, доверительными обществами, а также юридическими лицами - субъектами хозяйствования, по своему правовому статусу не являющимися финансовыми учреждениями, но имеющими определенную законами и нормативно-правовыми актами Госфинуслуг или Нацкомфинуслуг возможность предоставлять услуги по финансовому лизингу

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 26.09.2017 № 3840
редакция действует с 23.11.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.09.2017

м. Київ

N 3840

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2017 р. за N 1294/31162

Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 18 вересня 2018 року N 1635

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року N 27 "Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за N 431/9030 (із змінами).

3. Установити, що фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства, а також юридичні особи - суб'єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, надають звітність за грудень та IV квартал 2017 року, річну звітність за 2017 рік відповідно до вимог, які діяли на дату складання такої звітності.

4. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2018 року.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

 

 

ПОРЯДОК
надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг.

2. Цей Порядок визначає правила складання та подання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ, та юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можливість надавати послуги з фінансового лізингу (далі - лізингодавці), до Нацкомфінпослуг, установлює загальні вимоги до заповнення форм звітних даних та строки їх подання.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

дата виконання зобов'язань за договором - дата підписання документа, що підтверджує виконання сторонами зобов'язань, передбачених договором;

річна фінансова звітність - фінансова звітність, складена за формами, установленими законодавством України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

фінансова компанія - адміністратор - фінансова компанія, яка надає фінансову послугу з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

фінансова компанія - управитель - фінансова компанія, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, правилами фонду та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

фінансова компанія групи А - фінансова компанія, яка провадить діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами та здійснює діяльність виключно за рахунок власного капіталу та/або субординованого боргу, залученого від власника істотної участі у фінансовій компанії. Інформація про такого власника істотної участі повинна бути внесена до Державного реєстру фінансових установ. До групи А також належать юридичні особи публічного права та підприємства, установи, господарські товариства, що мають статутний капітал, в якому державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, які одночасно є неприбутковими організаціями, здійснюють фінансові операції за рахунок власних коштів або коштів, залучених від юридичних осіб - резидентів та нерезидентів за цільовим призначенням для подальшого фінансування установ, які надають фінансову підтримку малому і середньому підприємництву та іншим суб'єктам господарювання;

фінансова компанія групи Б - фінансова компанія, яка провадить діяльність за рахунок коштів, отриманих на інших підставах, ніж фінансова компанія групи А, зокрема за рахунок кредитів, отриманих від іншої фінансової установи, та/або має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання гарантій та поручительств;

(абзац сьомий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1635)

звітні дані - звітність (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, що містить показники діяльності та подається за формою і в обсязі, визначеними цим Порядком;

(пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1635)

звітність - фінансова звітність, консолідована фінансова звітність (у разі якщо відповідно до законодавства необхідно складати консолідовану фінансову звітність) та звітні дані.

(пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1635,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим)

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

II. Види звітності та терміни її надання фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами та лізингодавцями

1. Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності:

1) місячна;

2) квартальна;

3) річна.

2. Фінансові компанії (крім фінансових компаній - управителів та фінансових компаній - адміністраторів), фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності:

1) квартальна;

2) річна.

3. Лізингодавці подають до Нацкомфінпослуг квартальну звітність.

4. Звітність, що складається відповідно до цього Порядку (крім звітності лізингодавців), подається до Нацкомфінпослуг у такі терміни:

1) за місяць - до 25 числа включно місяця, наступного за звітним;

2) квартальну та річну - у терміни, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419.

5. Лізингодавці подають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг до 20 числа включно місяця, наступного за звітним кварталом.

III. Склад звітності фінансової компанії та фінансової установи - юридичної особи публічного права

1. Звітність за місяць фінансової компанії - управителя складається на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 1);

2) інформацію про діяльність управителя (додатки 2, 3);

3) пояснювальну записку у довільній формі із зазначенням:

інформації щодо коштів оперативного резерву та банків, у яких його розміщено (код ЄДРПОУ банку, МФО банку, найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку, рейтингова оцінка банку, частка оперативного резерву) та інформації щодо використання оперативного резерву протягом звітного періоду (виплати довірителям, перерахування забудовнику та інше);

винагороди управителя, отриманої ним за звітний період (із розбивкою за видами);

іншої інформації у разі необхідності.

2. Інформація про діяльність управителя формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.

3. Фінансові компанії - управителі, які не створили відповідних фондів, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену підпунктом 1 пункту 1 цього розділу.

4. Фінансові компанії - управителі надають інформацію, передбачену підпунктами 2, 3 пункту 1 цього розділу, щодо кожного створеного фонду окремо.

5. Звітність за місяць фінансової компанії - адміністратора складається на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 4);

2) інформацію про діяльність фінансової компанії - адміністратора (додаток 5).

6. Інформація про діяльність фінансової компанії - адміністратора формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.

7. Фінансові компанії - адміністратори, які не створили груп, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену підпунктом 1 пункту 5 цього розділу.

8. Фінансові компанії - адміністратори надають інформацію, передбачену підпунктом 2 пункту 5 цього розділу, щодо всіх створених груп.

9. Звітність за квартал складається на останній день звітного кварталу та містить:

1) для фінансової компанії - управителя:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління, за формою N 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" без урахування майна, переданого установниками в управління;

2) для фінансової компанії - адміністратора:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп за формою N 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" без урахування активів учасників груп;

3) для фінансових компаній (крім фінансових компаній - управителів та фінансових компаній - адміністраторів) та фінансової установи - юридичної особи публічного права:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 8 - 12);

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчого товариства (додаток 13);

проміжну фінансову звітність довірчого товариства відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

10. Крім визначеного підпунктом 3 пункту 9 цього розділу, звітність за квартал фінансової компанії (фінансових компаній групи А та групи Б) включає також інформацію щодо виконання показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями, а саме:

1) для фінансових компаній групи А:

інформацію щодо структури основного капіталу фінансової установи (додаток 14);

2) для фінансових компаній групи Б:

інформацію щодо структури основного капіталу фінансової установи (додаток 14);

інформацію щодо активів фінансової установи (додаток 15);

інформацію про великі ризики фінансової установи (додаток 16).

11. Звітність за IV квартал фінансовими компаніями (крім фінансових компаній - управителів), фінансовими установами - юридичними особами публічного права та довірчими товариствами подається у складі річної звітності.

12. Річна звітність складається станом на останній день звітного року та містить:

1) для фінансової компанії - управителя:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління, за формою N 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств);

2) для фінансової компанії - адміністратора:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп за формою N 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств);

3) для фінансової компанії:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 8 - 12);

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств);

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчих товариств (додаток 13);

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

13. Достовірність та повнота річної фінансової звітності фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансової компанії групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства, річної консолідованої фінансової звітності (у разі якщо відповідно до законодавства необхідно складати консолідовану фінансову звітність), а також впевненість щодо звітних даних повинні бути підтверджені суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", якщо інше не передбачено законодавством.

У термін до 01 червня року, наступного за звітним, фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі, фінансові компанії - адміністратори, фінансові компанії групи А та групи Б), фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг у формі документа на папері:

аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (у разі якщо відповідно до законодавства необхідно складати консолідовану фінансову звітність);

звіт про надання впевненості щодо звітних даних за рік фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансової компанії групи А та групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права та довірчого товариства, при цьому датою подання аудиторського звіту вважається:

у разі подання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг - дата її реєстрації службою діловодства Нацкомфінпослуг;

у разі надходження аудиторського звіту поштою - дата відбитка календарного штемпеля або відмітка про прийняття поштового відправлення оператором поштового зв'язку, що обслуговує відправника.

(пункт 13 розділу III у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг, від 18.09.2018 р. N 1635)

IV. Склад звітності лізингодавців

1. Звітність лізингодавця складається на останній день звітного кварталу та містить:

1) титульний аркуш (додаток 17);

2) довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

3) довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 8).

2. Лізингодавці подають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг, починаючи з кварталу, у якому було прийнято рішення Нацкомфінпослуг щодо внесення інформації про лізингодавця до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

(пункт 2 розділу IV у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг, від 18.09.2018 р. N 1635)

V. Порядок надання звітності

1. Фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі, фінансові компанії - адміністратори, фінансові компанії групи А і групи Б), фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства та лізингодавці подають звітність, передбачену цим Порядком, в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".

Обов'язковим реквізитом звітності, яка надається до Нацкомфінпослуг, є кваліфікований електронний підпис відповідно до законодавства у сфері електронних довірчих послуг:

для фінансових компаній (у тому числі фінансових компаній - управителів, фінансових компаній - адміністраторів, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансових установ - юридичних осіб публічного права, довірчих товариств - підписи керівника та головного бухгалтера фінансової установи;

для лізингодавців - підписи керівника та головного бухгалтера юридичної особи, у разі відсутності у штаті підприємства головного бухгалтера - два підписи керівника юридичної особи.

Звітність може бути подано у формі документа на папері лише на підставі окремого рішення Нацкомфінпослуг щодо окремої фінансової установи.

(пункт 1 розділу V у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг, від 18.09.2018 р. N 1635)

2. Датою подання звітності є остання дата накладення кваліфікованої електронної позначки часу доданої до останнього кваліфікованого електронного підпису на пакет звітності керівником / головним бухгалтером засобами веб-інтерфейсу на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Факт подання звітності підтверджується відправленням пакету звітності із наявними кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера з додаванням кваліфікованої електронної позначки часу в автоматичному режимі програмно-технічними засобами веб-інтерфейсу на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

У разі подання звітності з порушенням строків, визначених пунктами 4, 5 розділу II цього Порядку, така звітність вважається поданою несвоєчасно.

У разі виникнення технічної проблеми, пов'язаної з функціонуванням інформаційно-телекомунікаційної системи, засобами якої формується та подається звітність піднаглядними установами, що унеможливлювала подання звітності та тривала понад одну добу, Нацкомфінпослуг на сайті оприлюднює повідомлення про наявність такої проблеми. Після усунення технічних проблем Нацкомфінпослуг публікує на сайті повідомлення про нормальне функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи, засобами якої формується та подається звітність піднаглядними установами, та можливість подання звітності. У такому разі строк подання звітності подовжується на строк тривалості усунення технічної проблеми. Подана відповідно до подовжених строків звітність вважається такою, що відповідає строкам, визначеним пунктами 4, 5 розділу II цього Порядку.

(пункт 2 розділу V у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг, від 18.09.2018 р. N 1635)

3. Форми звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період.

Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори заповнюють форми звітних даних за місяць у грошовій одиниці України - гривнях. Квартальна та річна звітність надаються у тисячах гривень.

Лізингодавці заповнюють форми звітних даних у тисячах гривень.

Звітні дані мають містити достовірну та повну інформацію про діяльність фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця.

4. Інформація в різних формах звітних даних повинна бути порівнюваною та несуперечливою.

Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства та лізингодавці зобов'язані забезпечити правильність складання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду (року), має відповідати інформації на початок наступного звітного періоду (року) за відповідними рядками.

5. Звітність фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансової компанії групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства та лізингодавця вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", суперечать показникам звітних даних, поданих до Нацкомфінпослуг;

звітність містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, що містяться у різних додатках, у тому числі в разі якщо інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками.

(розділ V доповнено новим пунктом 5 згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1635,
у зв'язку з цим пункти 5 - 8 вважати відповідно пунктами 6 - 9)

6. У разі якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

7. У разі якщо звітність складено та/або подано з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема звітність подано не в повному обсязі, із суперечливими даними, така звітність відповідно до цього Порядку вважається неприйнятою і Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу до фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця відповідно до чинного законодавства.

8. У разі самостійного виявлення фінансовою компанією (у тому числі фінансовою компанією - управителем, фінансовою компанією - адміністратором, фінансовими компаніями групи А і групи Б), фінансовою установою - юридичною особою публічного права, довірчим товариством або лізингодавцем помилок, що містяться в раніше поданій звітності, фінансова компанія, фінансова установа - юридична особа публічного права, довірче товариство або лізингодавець мають право подати виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

9. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

 

Директор департаменту регулювання
та нагляду за наданням фінансових
послуг фінансовими компаніями

Г. Павленко

 

Титульний аркуш

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

"___" ___________ 20__ року


 

 

 

Контактна особа з питань складеної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Посада

 

Підрозділ

 

Телефон із кодом

 


Інформація фінансової компанії-управителя за ____________ 20 __ року

  

Інформація про фінансовий стан фінансової компанії - управителя
(без урахування балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні) (грн)

Показники управителя

Код рядка*

Залишок на кінець періоду

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

Гроші та їх еквіваленти:

1165

 

зареєстрований капітал

1400

 

резервний капітал

1415

 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

Власний капітал

1495

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

1695

 

Баланс

1300

 

____________
* Коди рядків відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

Інформація про активи фінансової компанії - управителя та майно, що перебуває в управлінні (грн)

Групи активів відповідно до нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг

Вартість активів фінансової компанії - управителя

Вартість майна, що перебуває в управлінні

1 група

 

 

2 група

 

 

3 група

 

 

4 група

 

 

5 група

 

 

Інформація про створені фонди

Номер ФФБ

Найменування ФФБ та/або ФОН

Вид ФФБ

Дата створення ФФБ та/або ФОН

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ

Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість:

установників

 

 

 

договорів

 

 

 

2. Кількість:

установників, які мають заборгованість за платежами

 

 

 

договорів, які мають заборгованість за платежами

 

 

 

3. Кількість припинених договорів управління майном:

за ініціативою установника

 

 

 

за ініціативою управителя

 

 

 

Керівник управителя

____________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

 

Інформація про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФФБ _______________________ типу ____, номер фонду _______________

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ ____________________________________

Вартість будівництва _________________________________ грн

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1.1. Сума кредитів, отриманих управителем для фінансування будівництва, у тому числі:

010

 

 

 

 

з терміном погашення до 12 міс.

011

 

 

 

 

з терміном погашення понад 12 міс.

012

 

 

 

 

1.2. Сума внесків, зроблених установниками управління майном, у тому числі:

020

 

 

 

 

фізичних осіб

021

 

 

 

 

юридичних осіб

022

 

 

 

 

1.3. Власні кошти управителя, направлені на фінансування будівництва

030

 

 

 

 

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

2.1. Загальна сума фінансування будівництва, кошти:

040

 

 

 

 

на поточному рахунку фонду в банку

041

 

 

 

 

на депозитному рахунку в банку

042

 

 

 

 

передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва

043

 

 

 

 

списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки за цим рахунком

044

 

 

 

 

винагорода управителю

045

 

 

 

 

2.2. Розрахунки забудовника з управителем:

050

 

 

 

 

обсяг виконаних робіт

051

 

 

 

 

зменшення замовлення

052

 

 

 

 

відмова від участі у ФФБ

053

 

 

 

 

інші випадки

054

 

 

 

 

2.3. Розрахунки управителя з установниками управління майном, яким передані майнові права:

060

 

 

 

 

фізичних осіб

061

 

 

 

 

юридичних осіб

062

 

 

 

 

 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

Кількість:

установників управління майном

 

 

 

договорів

 

 

 

Примітка. Показник "Вартість будівництва" зазначається станом на останній день звітного періоду.

У рядку 045 "винагорода управителю" зазначається сума винагороди управителя, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ за умови погодження із забудовником.

Керівник управителя

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа,
на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку

 
 
____________
(підпис)

 
 
__________________
(П. І. Б.)

 

Інформація про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФОН _____________________________

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Отримано за період, нараховано %

Сплачено за період, погашено %

Залишок на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

1.1. Сума внесків до ФОН установниками управління майном, у тому числі:

010

 

 

 

 

фізичних осіб

011

 

 

 

 

юридичних осіб

012

 

 

 

 

викуплені управителем

013

 

 

 

 

1.2. Власні кошти

020

 

 

 

 

1.3. Обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості

030

 

 

 

 

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Розміщено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Загальна сума фінансових інвестицій

040

 

 

 

 

кошти на поточному рахунку в банку

041

 

 

 

 

кошти на депозитних рахунках у банках

042

 

 

 

 

кошти на фінансування будівництва

043

 

 

 

 

кошти на придбання нерухомості, у тому числі:

044

 

 

 

 

до основних засобів

045

 

 

 

 

для продажу

046

 

 

 

 

інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю

047

 

 

 

 

інші доходи управителя від операцій з нерухомістю

048

 

 

 

 

3. Рух капіталу управителя

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Унесено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Розрахунки за зобов'язаннями

050

 

 

 

 

викуп сертифікатів ФОН

 

 

 

 

 

фізичних осіб

051

 

 

 

 

юридичних осіб

052

 

 

 

 

страхові платежі

053

 

 

 

 

інші зобов'язання

054

 

 

 

 

4. Розрахунки з довірителями

Сплачено за період, грн

фізичними особами

 

юридичними особами

 

Показник

На початок періоду

На кінець звітного періоду

Загальна вартість чистих активів

 

 

Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН

 

 

Керівник управителя

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа,
на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку

 
 
____________
(підпис)

 
 
__________________
(П. І. Б.)

 

Титульний аркуш

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

"___" _____________ 20__ року


 

 

 

Контактна особа з питань складеної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Посада

 

Підрозділ

 

Телефон із кодом

 


Інформація фінансової компанії - адміністратора фінансових активів для придбання товарів у групі за ____________ ____ року

  

Інформація про фінансовий стан фінансової компанії - адміністратора
(без урахування балансу, на якому обліковуються періодичні платежі учасників груп)

(грн)

Показники фінансової компанії - адміністратора

Код рядка1

Залишок на кінець періоду

Зареєстрований капітал

14001

 

Резервний капітал

14151

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

14201

 

Власний капітал

14951

 

Баланс

13001

 

Ліквідні активи

 

 

Поточні зобов'язання

 

 

Інформація про активи фінансової компанії - адміністратора та періодичні платежі учасників груп

(грн)

Групи активів відповідно до нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг

Вартість активів фінансової компанії - адміністратора 2

Сума періодичних платежів учасників груп 3

1 група

 

 

2 група

 

 

3 група

 

 

4 група

 

 

5 група

 

 

Інформація про створені групи

Кількість діючих груп на початок звітного періоду

Кількість створених груп за звітний період

Вид товару

Поточна ціна товару на кінець періоду (грн)

Кількість закритих груп у звітному періоді

Кількість діючих груп на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість діючих договорів про адміністрування на кінець звітного періоду

 

 

 

2. Кількість:

учасників групи, які мають заборгованість зі сплати періодичних платежів у розмірі не більше двох періодичних платежів, права вимоги щодо яких забезпечені заставою відповідно до Закону України "Про заставу"

 

 

 

учасників групи, які мають заборгованість зі сплати періодичних платежів у розмірі трьох та більше періодичних платежів, права вимоги щодо яких забезпечені заставою відповідно до Закону України "Про заставу"

 

 

 

3. Кількість припинених договорів про адміністрування:

за ініціативою фінансової компанії - адміністратора, у тому числі:

 

 

 

з учасником, який не отримав товар

 

 

 

з учасником, який отримав товар

 

 

 

за ініціативою учасника групи, у тому числі:

 

 

 

з учасником, який не отримав товар

 

 

 

з учасником, який отримав товар

 

 

 

Інформацію прийнято

Посада

 

Реєстраційний номер

 

Прізвище, ім'я, по батькові працівника Нацкомфінпослуг

 

Примітки

 

Дата прийняття інформації

"___" ____________ 20__ року

Підпис

 

____________
1 Коди рядків відповідно до Балансу (Звіту про фінансовий стан), передбаченого додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

2 Без урахування коефіцієнтів зваження.

3 За даними окремого балансу, на якому обліковуються періодичні платежі учасників груп.

 

Інформація про діяльність фінансової компанії - адміністратора ___________________
(ідентифікаційний код юридичної особи ___________)

за ____________ 20__ року

(грн)

 

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1. Джерела фінансування придбання товарів

1.1. Сума періодичних платежів, сплачених учасниками групи, у тому числі:

періодичні платежі фізичних осіб

011

 

 

 

 

періодичні платежі юридичних осіб

012

 

 

 

 

1.2. Резервний капітал

020

 

 

 

 

1.3. Неустойка

030

 

 

 

 

1.4. Винагорода

сплата винагороди фізичними особами

041

 

 

 

 

сплата винагороди юридичними особами

042

 

 

 

 

2. Фінансування придбання товарів у групах

2.1. Загальна сума фінансування придбання товарів у групах:

на поточних рахунках, відкритих ліцензіатом для зарахування платежів учасників груп

051

 

 

 

 

на депозитних рахунках банку

052

 

 

 

 

сплачені постачальнику (надходження - плата за товар, видатки - повернення коштів від постачальника)

053

 

 

 

 

3. Розподіл та отримання товарів учасниками групи

3.1. Розрахунки за отримані товари

загальна вартість отриманих товарів учасниками групи, у тому числі:

061

 

 

 

 

4. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

4.1. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

071

 

 

 

 

Керівник фінансової компанії -
адміністратора

 
____________
(підпис)

 
__________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа,
на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку

 
 
____________
(підпис)

 
 
__________________
(П. І. Б.)

 

Титульний аркуш

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

"___" ____________ 20__ року


 

 

 

Контактна особа з питань складеної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Посада

 

Підрозділ

 

Телефон з кодом

 


Інформація фінансової установи за _____ квартал ____ року

  

Керівник фінансової установи

____________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

 

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

за період з ____________ по ______________

Найменування фінансової установи або лізингодавця _____________________________
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця _____________________________

N з/п

Вид фінансової послуги, яка є предметом договору

Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.

Кількість укладених договорів за період, шт.

Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)

Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)

Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору

Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.

Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансової установи або лізингодавця

__________
(підпис)

________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця

 
__________
(підпис)

 
___________
(П. І. Б.)

 

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу

за період з ____________ до ______________

_____________________________
(найменування лізингодавця)

_____________________________
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу

 

Нові договори фінансового лізингу, тис. грн

Портфель договорів фінансового лізингу, тис. грн

вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період)

вартість договору (за звітний період)

вартість предмета лізингу (на кінець періоду)

вартість договору (на кінець періоду)

1. За видами активів

ОБЛАДНАННЯ:

будівельне обладнання та техніка

 

 

 

 

обладнання для харчової переробки

 

 

 

 

сільськогосподарське обладнання та техніка (крім транспорту)

 

 

 

 

медичне обладнання

 

 

 

 

поліграфічне обладнання

 

 

 

 

комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання

 

 

 

 

банківське обладнання

 

 

 

 

торговельне обладнання

 

 

 

 

промислове обладнання

 

 

 

 

інше обладнання

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ:

легкові автомобілі (до 4 пасажиромісць)

 

 

 

 

автомобільний транспорт для пасажироперевезень (більше 4 пасажиромісць)

 

 

 

 

автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого менше або дорівнює 3,5 т

 

 

 

 

автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого більше 3,5 т

 

 

 

 

водний транспорт

 

 

 

 

залізничний транспорт

 

 

 

 

авіатранспорт

 

 

 

 

інший транспорт

 

 

 

 

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

 

 

 

 

2. За галузями

будівництво

 

 

 

 

добувна промисловість

 

 

 

 

сільське господарство

 

 

 

 

легка промисловість

 

 

 

 

машинобудування

 

 

 

 

медичне обслуговування

 

 

 

 

металургія

 

 

 

 

переробна промисловість

 

 

 

 

сфера послуг

 

 

 

 

транспорт та логістика

 

 

 

 

харчова промисловість

 

 

 

 

хімічна промисловість

 

 

 

 

комп'ютерна та телекомунікаційна сфера

 

 

 

 

інше

 

 

 

 

3. За строком дії договорів фінансового лізингу

менше або дорівнює 2 рокам

 

 

 

 

більше 2 або дорівнює 5 рокам

 

 

 

 

більше 5 або дорівнює 10 рокам

 

 

 

 

більше 10 років

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Інформація про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

 

Державний сектор

Юридична особа - резидент

Юридична особа - нерезидент

Фізична особа - резидент

Фізична особа - нерезидент

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності

1. Кількість укладених договорів, шт.

 

 

 

 

 

 

2. Кількість лізингоодержувачів, з якими укладено договори, шт.

 

 

 

 

 

 

3. Загальна вартість активів, щодо яких були укладені договори, тис. грн

 

 

 

 

 

 

4. Сплачено лізингодавцю за договорами фінансового лізингу за звітний період, у тому числі

4.1. Лізингові платежі, тис. грн

1) сума, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу

 

 

 

 

 

 

2) платіж як винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно

 

 

 

 

 

 

3) компенсація відсотків за кредитом

 

 

 

 

 

 

4) інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу

 

 

 

 

 

 

4.2. Інші відшкодування лізингодавцю за виконаними договорами

 

 

 

 

 

 

5. Кількість виконаних (анульованих) договорів, шт.

 

 

 

 

 

 

Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

Джерела фінансування

Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період), тис. грн

Авансовий платіж лізингоотримувача

 

Власний капітал лізингової компанії

 

Кредити банків

 

Комерційні кредити постачальників

 

Випуск цінних паперів

 

Кошти міжнародних фінансових організацій

 

Кошти державного та місцевих бюджетів

 

Інше

 

Усього

 

Керівник лізингодавця

______________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа,
на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку лізингодавця

 
 
______________
(підпис)

 
 
___________________
(П. І. Б.)

 

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу

з _______________ по _______________

___________________________________
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

N з/п

Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)

Кількість укладених договорів за період, шт.

Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)

Галузь народного господарства

Сума договору (тис. грн)

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)

Загальна сума вимог до боржників - фізичних осіб (тис. грн)

Загальна сума вимог до боржників фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)

Загальна сума вимог до боржників - юридичних осіб (тис. грн)

Кількість виконаних договорів за період, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)

На початок періоду

Придбано за період

Погашено за період

Відступлено вимог

Сформовано резервів

Інші зміни дебіторської заборгованості

Нараховано

На кінець періоду

пені/штрафи

проценти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансової установи

____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа,
на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку
фінансової установи

 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали)

 

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії

Найменування фінансової установи ______________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи _________________
за період з ____________ до ____________

N з/п

Показник діяльності гаранта

Кількість (шт.)

Загальний обсяг (тис. грн.)

укладених

виконаних

припинених

укладених

виконаних

припинених

1

Договорів гарантії,
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1

з юридичними особами,
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1.1

з юридичними особами - суб'єктами господарювання

 

 

 

 

 

 

1.1.2

міжнародних договорів

 

 

 

 

 

 

1.2

з фізичними особами,
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.2.1

з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

1.2.2

міжнародних договорів

 

 

 

 

 

 

N з/п

Показник діяльності гаранта

Кількість
(шт.)

Загальний обсяг
(тис. грн)

1

Відкликані гарантії за звітний період

 

 

2

Гарантії, припинені
у тому числі, у зв'язку із:

 

 

2.1

сплатою кредиторові суми, на яку видано гарантію

 

 

2.2

закінченням строку дії гарантії

 

 

2.3

відмовою кредитора від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією

 

 

3

Кількість договорів гарантії, укладених за звітний період,
у тому числі термін яких:

 

 

3.1

менше або дорівнює 2 рокам

 

 

3.2

більше 2 або дорівнює 5 рокам

 

 

3.3

більше 5 або дорівнює 10 рокам

 

 

3.4

більше 10 років

 

 

4

Задоволення права зворотної вимоги до боржника за договорами гарантії

 

 

Керівник фінансової установи

____________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку фінансової установи

 
 
____________
(підпис)

 
 
______________
(П. І. Б.)

 

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки

Найменування фінансової установи __________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи _________
за період з ____________ до ____________

N з/п

Показник діяльності поручителя

Кількість (шт.)

Загальний обсяг (тис. грн)

укладених

виконаних

припинених

укладених

виконаних

припинених

1

Договорів поруки,
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1

з юридичними особами,
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1.1

з юридичними особами - суб'єктами господарювання

 

 

 

 

 

 

1.1.2

міжнародних договорів

 

 

 

 

 

 

1.1.3

солідарно з іншими поручителями

 

 

 

 

 

 

1.2

з фізичними особами,
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.2.1

з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

1.2.2

міжнародних договорів

 

 

 

 

 

 

1.2.3

солідарно з іншими поручителями

 

 

 

 

 

 

N з/п

Показник діяльності поручителя

Кількість,
шт.

Обсяг,
тис. грн

1

Сплачено за договорами поруки,
у тому числі:

 

 

1.1

сплата основного боргу

 

 

1.2

сплата процентів

 

 

1.3

сплата неустойки

 

 

1.4

сплата відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором

 

 

2

Припинених договорів поруки,
у тому числі у зв'язку з:

 

 

2.1

припиненням забезпеченого ним зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності

 

 

2.2

відмовою кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем

 

 

2.3

переведенням боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника

 

 

2.4

закінченням зазначеного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено, непред'явленням вимоги кредитором протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання до поручителя; у разі якщо строк виконання зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, якщо кредитор не пред'явив позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки

 

 

Керівник фінансової установи

______________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку фінансової установи

 
 
______________
(підпис)

 
 
___________________
(П. І. Б.)

 

Довідка
про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

з ____________ по ____________

___________________________________
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

N з/п

Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент)

Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін)

Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти)

Кількість укладених договорів за період, шт.

Кредит/позики

Галузь народного господарства

Строк дії договорів

Сума договору (тис. грн)

Кількість виконаних договорів за період, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)

На початок періоду

Видано за період

Погашено за період

Сформовано резервів

Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/
позиками

Інші зміни дебіторської заборгованості

Нараховано

На кінець періоду

пені/
штрафи

проценти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до фізичних осіб (крім споживчих кредитів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до фізичних осіб за споживчими кредитами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансової установи

_____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку фінансової установи

_____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

Довідка про обсяги та кількість операцій довірчого товариства

Найменування довірчого товариства _____________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства _____________________
за період з ____________ до ____________

Інформація про довірче товариство

N з/п

Показники

Значення

на початок періоду

на кінець періоду

1

Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів (тис. грн)

 

 

1.1

Грошовими коштами

 

 

 

у тому числі фізичних осіб

 

 

1.2

Цінними паперами за номіналом

 

 

 

у тому числі фізичних осіб

 

 

1.3

Іншим майном

 

 

 

у тому числі фізичних осіб

 

 

2

Кількість довірителів (осіб)

 

 

 

у тому числі фізичних осіб

 

 

3

Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг (тис. грн)

 

 

3.1

Розпорядження грошовими коштами

 

 

 

у тому числі фізичних осіб

 

 

3.2

Розпорядження цінними паперами

 

 

 

у тому числі фізичних осіб

 

 

3.3

Розпорядження іншим майном

 

 

 

у тому числі фізичних осіб

 

 

Інформація про довірених осіб

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу

Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі (тис. грн)

 

 

 

 

Інформація про цінні папери в розпорядженні

N з/п

Тип, вид та категорія цінних паперів

Найменування емітента цінних паперів

Код за ЄДРПОУ емітента

Кількість ЦП, шт.

Номінальна вартість одного ЦП, грн

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансової установи

____________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або
особа, на яку покладено
ведення бухгалтерського
обліку фінансової установи

 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
_____________________
(П. І. Б.)

 

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на ____________ 20__ року

N з/п

Найменування

Номер рядка

Вартість, тис. грн

1

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій

010

 

2

Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості

020

 

3

Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг

030

 

4

Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою

040

 

5

Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу

050

 

6

Статутний капітал

100

 

7

Додатковий капітал

110

 

8

Резервний капітал

120

 

9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

130

 

10

Неоплачений капітал

140

 

11

Субординований борг, у тому числі:

150

 

11.1

від юридичних осіб

151

 

11.2

від юридичних осіб - учасників фінансової установи

152

 

11.3

від фізичних осіб - учасників фінансової установи

153

 

12

Субординований капітал

160

 

13

Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)

170

 

14

Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)

180

 

Керівник фінансової установи

_____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку фінансової установи

_____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

Інформація щодо активів фінансової установи
станом на ____________

Група ризику

Активи фінансової компанії

Код рядка

Вартість, тис. грн

1 група

Вартість активів, у тому числі:

010

 

грошові кошти в касі та в дорозі

011

 

грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)

012

 

державні цінні папери та доходи, нараховані за ними

013

 

активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними

014

 

відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам

015

 

2 група

Вартість активів, у тому числі:

020

 

грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)

021

 

банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах

022

 

цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України

023

 

цінні папери іноземних емітентів

024

 

іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам

025

 

іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам

026

 

права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)

027

 

3 група

Вартість активів, у тому числі:

030

 

грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)

031

 

векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України

032

 

цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України

033

 

права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)

034

 

права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати

035

 

4 група

Вартість активів, у тому числі:

040

 

кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними

041

 

цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права

042

 

векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України

043

 

права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів

044

 

зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств

045

 

безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам

046

 

сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів

047

 

дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг

048

 

активи, які не увійшли до інших груп активів

049

 

5 група

Вартість активів

050

 

Інформація
щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Найменування банківської установи

Код за ЄДРПОУ банку

Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)

Валюта рахунку (вид металу)

Термін погашення (для депозитних рахунків)

Номер рахунку

Група активів за ступенем ризику

Балансова вартість, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура інвестицій фінансової компанії

Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)

Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)

Код за ЄДРПОУ (для осіб - резидентів)

Тип та категорія цінних паперів (прав)

Частка в статутному капіталі особи, %

Група активів за ступенем ризику

Найменування біржі (для цінних паперів)

Балансова вартість, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансової установи

_____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку фінансової установи

 
 
_____________
(підпис)

 
 
___________________
(прізвище, ініціали)

 

Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на ____________

N з/п

Найменування особи або групи пов'язаних осіб

Вимоги фінансової установи

Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн

Фінансові зобов'язання фінансової установи

Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн

Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансової установи

______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку фінансової установи

 
 
______________
(підпис)

 
 
__________________
(прізвище, ініціали)

 

Титульний аркуш

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

"___" ____________ 20__ року


 

 

Контактна особа з питань складеної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Посада

 

Підрозділ

 

Телефон із кодом

 


Інформація юридичної особи за ___ квартал _____ року

Складено на дату

"___" ___________ 20 __ року

Скорочене найменування юридичної особи

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Серія та номер Довідки про взяття на облік юридичної особи

 

 

Вид фінансової послуги

 

Інформацію прийнято

Посада

 

Реєстраційний номер

 

Прізвище, ім'я, по батькові працівника Нацкомфінпослуг

 

Примітки

 

Дата прийняття інформації

"___" ___________ 20__ року

Підпис

 

____________

Опрос