Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке определения банков-агентов Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 21.09.2017 № 4304
действует с 14.11.2017

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

21.09.2017

м. Київ

N 4304

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2017 р. за N 1276/31144

Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, частини першої статті 22 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок визначення банків - агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року N 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за N 1494/21806, що додаються.

2. Відбір банків-агентів відповідно до вимог Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року N 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за N 1494/21806, з урахуванням Змін, затверджених цим рішенням, проводиться у двомісячний строк з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Банки-агенти, що не включені до переліку банків-агентів за результатами відбору, проведеного відповідно до пункту 2 цього рішення, втрачають статус банку-агента.

4. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

 

В. о. директора-розпорядника

А. Я. Оленчик

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі I:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Фонд здійснює відбір банків-агентів на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.";

2) пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Автоматизована система виплат Фонду - у значенні, визначеному в Положенні про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 грудня 2016 року N 2698, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1716/29846;".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

2. У пункті 1 розділу II:

1) підпункти "а" - "е" викласти в такій редакції:

"а) успішно пройти тестування можливості виплат гарантованих сум відшкодування за допомогою засобів Автоматизованої системи виплат Фонду, про що Фонд письмово повідомляє банк. Для проходження тестування можливості виплат гарантованих сум відшкодування за допомогою засобів Автоматизованої системи виплат Фонду банк подає Фонду засобами електронної пошти Національного банку України лист-заявку про намір тестового підключення до процесингового центру Фонду Автоматизованої системи виплат Фонду (далі - ПЦФ Автоматизованої системи виплат Фонду);

б) строк діяльності банків становить не менше ніж три роки після отримання банківської ліцензії;

в) останній звіт (висновок) незалежного аудитора, який поданий банком до Національного банку України, містить висновок (немодифіковану або модифіковану думку - умовно-позитивну думку) про відповідність річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності дійсному фінансовому стану банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;

г) не мати фінансової заборгованості перед Фондом щодо сплати зборів, штрафів, пені;

ґ) володіти сучасними технологіями обслуговування грошових переказів за допомогою внутрішньобанківської платіжної системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті;

д) володіти автоматизованою системою, яка забезпечує здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань;

е) забезпечити обмін з Фондом інформацією з виплати відшкодувань Вкладникам, передбаченою вимогами Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року N 14, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1548/21860;";

2) підпункт "к" вважати підпунктом "ї".

3. У розділі III:

1) в абзаці першому пункту 1 слова ", яка діє впродовж дванадцяти місяців" виключити;

2) абзац другий пункту 3 замінити шістьма новими абзацами такого змісту:

"детальний опис автоматизованої системи (частини системи, окремого модуля), що забезпечує здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань Вкладникам;

детальну схему реалізації технології виплат гарантованих сум відшкодувань Вкладникам;

детальний опис ресурсної частини програмно-апаратного забезпечення, на якому функціонує система, що забезпечує здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань (апаратна і системна складові);

технологічну схему резервного копіювання інформації, яка задіяна в процесі виплат гарантованих сум відшкодувань;

регламент резервного копіювання ресурсів, що використовуються для забезпечення технології виплат гарантованих сум відшкодувань;

копію протоколу тестування взаємодії автоматизованої системи банку з Автоматизованою системою виплат Фонду;".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

3) у пункті 13 слова "до завершення наступної щорічної процедури із визначення банків-агентів" виключити.

4. У розділі IV:

1) доповнити розділ після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. У разі відключення від процесингового центру Фонду, який є модулем Автоматизованої системи виплат Фонду, банк-агент зобов'язаний пройти повторне тестування можливості виплат гарантованих сум відшкодування засобами ПЦФ Автоматизованої системи виплат Фонду.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Фонд щомісяця здійснює аналіз діяльності банків-агентів Фонду на предмет їх фінансового стану та відповідності вимогам пунктів 1, 2 розділу II цього Положення, результати якого розглядаються виконавчою дирекцією Фонду.";

3) доповнити розділ після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

"5. За результатами щомісячного аналізу діяльності банків-агентів Фонду банки-агенти відносяться до таких груп:

1) I група - банки-агенти, що мають одночасно такі ознаки:

банк відповідає вимогам пунктів 1, 2 розділу II цього Положення;

за оцінкою Фонду показник ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних є меншим рівня граничного значення, визначеного виконавчою дирекцією Фонду;

банк належно виконує умови договору про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань;

щодо банку відсутня інформація від Національного банку України про неспроможність банку виконувати функції банку-агента Фонду;

2) II група - банки-агенти, що мають одночасно такі ознаки:

банк відповідає вимогам підпунктів "а" - "і" пункту 1 та пункту 2 розділу II цього Положення;

банк не відповідає вимогам підпункту "ї" пункту 1 розділу II цього Положення менше трьох місяців поспіль та/або за оцінкою Фонду показник ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних є більшим або дорівнює рівню граничного значення, визначеного виконавчою дирекцією Фонду, але за результатами аналізу фінансового стану такого банку-агента не виявлено високих ризиків у його діяльності;

банк належно виконує умови договору про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань;

щодо банку відсутня інформація від Національного банку України про неспроможність банку виконувати функції банку-агента Фонду;

3) III група - банки-агенти, що мають одну або кілька з таких ознак:

банк не відповідає вимогам підпунктів "а" - "і" пункту 1 та пункту 2 розділу II цього Положення;

банк не відповідає вимогам підпункту "ї" пункту 1 цього Положення три або більше місяців поспіль;

за оцінкою Фонду показник ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних є більшим або дорівнює рівню граничного значення, визначеного виконавчою дирекцією Фонду, та за результатами аналізу фінансового стану банку-агента виявлено високі ризики у його діяльності;

банк неналежно виконує умови договору про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань;

щодо банку є інформація від Національного банку України про неспроможність банку виконувати функції банку-агента Фонду.".

У зв'язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 6, 7;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. У разі виявлення у банку-агента ознак, зазначених у підпункті 3 пункту 5 цього розділу, на розгляд виконавчої дирекції Фонду виноситься питання про виключення такого банку з переліку банків-агентів Фонду.".

 

Директор департаменту
дистанційного та інспекційного
моніторингу діяльності банків

О. Л. Дещеня

Опрос