Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка работы с запросами на публичную информацию, распорядителем которой является Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины, и формы для подачи запроса на получение публичной информации

Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины
Порядок, Приказ от 20.09.2017 № 34
действует с 14.11.2017

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2017

м. Київ

N 34

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2017 р. за N 1263/31131

Про затвердження Порядку роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та форми для подання запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до Конституції України, Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України;

2) Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України.

2. Відділу юридичного забезпечення та з питань запобігання і виявлення корупції (Ногін В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Відділу по роботі зі зверненнями громадян, комунікацій з громадськістю, доступу до публічної інформації та контролю (Василюк Н. В.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державного агентства з питань електронного урядування України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. В. Риженко

 

ПОРЯДОК
роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм складання, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України (далі - Агентство).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про доступ до публічної інформації".

3. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Агентство, забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації, в тому числі за запитами на отримання публічної інформації у формі відкритих даних.

4. Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері, що регулюються Законом України "Про звернення громадян".

5. Доступ до публічної інформації в Агентстві забезпечується шляхом:

1) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Агентства;

2) розміщення публічної інформації на інформаційному стенді у приміщенні приймальні громадян;

3) надання інформації за запитами на інформацію;

4) надання доступу до системи обліку публічної інформації, яка містить інформацію про документи, розпорядником яких є Агентство;

5) розміщення на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

1. Запитувач має право звернутися до Агентства із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

3. Запит на інформацію, розпорядником якої є Агентство, подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання на адресу Агентства поштою, електронною поштою, чи телефоном на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі, або запитувач може використати форму запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), яку можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті Агентства.

5. Запит повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, його поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту;

зручну для запитувача форму отримання інформації.

6. У разі якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може подати письмовий запит особисто, його оформлює представник структурного підрозділу з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є Агентство, відповідальна особа із зазначенням у ньому своїх прізвища, імені, по батькові, поштової адреси, контактного телефону та надає копію запиту особі, якій надано допомогу в його оформленні.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Агентства, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

III. Порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на інформацію та надання відповідей

1. Безпосередня організація і забезпечення доступу до публічної інформації та організація спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладаються на структурний підрозділ або відповідальну особу з питань доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Агентство.

2. Запити на інформацію, розпорядником якої є Агентство, які надійшли поштовим зв'язком, електронною поштою та телефоном, приймаються з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, у п'ятницю - з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

Отримання запитів на особистому прийомі громадян здійснюється через приймальні громадян відповідальними особами щодня (крім вихідних, святкових та неробочих днів) з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, у п'ятницю - з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

Запити, які надійшли після закінчення робочого дня, реєструються наступного робочого дня.

Запити, які надійшли у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються першого робочого дня після їх закінчення.

3. Діловодство за запитами здійснюється окремо від інших видів діловодства.

4. Запити, які надійшли на адресу Агентства електронною поштою, телефоном чи в усній формі, приймаються і реєструються в системі електронного документообігу (далі - СЕД) Агентства в модулі "Запити на інформацію" відповідальними особами з питань діловодства чи доступу до публічної інформації. У реєстраційному номері після цифр зазначається маленька літера "з" в дужках: "(з)".

5. Під час реєстрації здійснюється попередній розгляд запиту та визначаються виконавці, відповідно до компетенцій та напряму діяльності яких стосується порушене в запиті питання. Запит передається на резолюцію Голові Агентства, його першому заступнику, заступнику (далі - керівництво Агентства) для визначення виконавця та, якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності двох або більше підрозділів Агентства, - для визначення головного виконавця.

6. Відлік строку розгляду запиту починається з дня його реєстрації.

7. У разі надходження запитів на електронну пошту їх роздруковують та реєструють. Разом із запитом на окремому аркуші роздруковуються інформація про запитувача, дата та час відправлення і отримання запиту, реєстраційний номер запиту, час і дата його реєстрації. Зазначена інформація зберігається у відповідальних осіб, що ведуть діловодство з інформаційних запитів.

8. При надходженні запиту до Агентства телефоном відповідальна особа зобов'язана з'ясувати прізвище, ім'я, по батькові запитувача, контактну адресу (електронну адресу, засоби зв'язку), а також суть запиту. Після з'ясування необхідної інформації заповнюється форма запиту, який реєструється у СЕД.

На вимогу запитувача відповідальна особа зобов'язана повідомити реєстраційний номер його запиту.

9. Виконавець готує відповідь або надає інформацію за запитом не пізніше трьох робочих днів відповідальній особі з питань доступу до публічної інформації для узагальнення, документального оформлення відповіді на запит та подачі на підпис керівнику Агентства.

10. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з дня надходження та реєстрації запиту. У разі неможливості надання запитуваної інформації в запитуваній формі така інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в її розпорядника.

11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівництво Агентства чи керівник підрозділу, відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Копія такого листа передається відповідальним особам для забезпечення контролю.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Якщо в запиті є прохання про необхідність термінового його опрацювання та надання відповіді в терміни менші, ніж визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації", це прохання має бути обґрунтованим.

12. Відповідь на запит надається за підписом керівника Агентства.

13. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено, якщо:

1) Агентство не володіє і не зобов'язане відповідно до своєї компетенції володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

4) особа, яка подала запит, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" фактичні витрати на копіювання та друк.

14. Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі. Якщо в запиті не зазначено повної адреси запитувача, така відмова надсилається на адресу електронної пошти, зазначену ним у запиті. Відповідь має містити вмотивовану підставу відмови, прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні запиту і підписала відповідь, реєстраційний номер, дату, підпис, а також порядок оскарження відмови.

15. Якщо Агентство не володіє запитуваною інформацією, але йому відомо, хто нею володіє, відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації надсилає цей запит відповідному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

16. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" строки в разі настання обставин непереборної сили. У рішенні про відстрочку в задоволенні такого запиту має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту; дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений; строк, у який буде задоволено запит; підпис.

17. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є відкритою інформацією, надається лише відкрита інформація.

18. Після підписання керівником Агентства відповіді на запит відповідальна особа, яка готувала документ, або відповідальна особа з питань доступу до інформації передає його відповідальній особі з діловодства для реєстрації у СЕД та надання відповіді в спосіб, обраний запитувачем.

19. Відповіді на запити підшиваються до окремих номенклатурних справ.

IV. Контроль за станом розгляду запитів в Агентстві

1. Контроль за строками розгляду запитів здійснюється працівниками та відповідальними особами структурного підрозділу з питань діловодства та доступу до інформації.

2. Контроль за своєчасністю та повнотою надання відповіді запитувачу покладається на керівників структурних підрозділів Агентства, до яких надійшли запити та які здійснюють їх розгляд, а також особу, відповідальну за доступ до публічної інформації.

 

Начальник відділу по роботі
зі зверненнями громадян,
комунікацій з громадськістю, доступу
до публічної інформації та контролю

Н. В. Василюк

Опрос