Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об установлении признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг и включении таких эмитентов в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 30.05.2017 № 393
действует с 08.12.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.05.2017

м. Київ

N 393

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2017 р. за N 1260/31128

Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Відповідно до підпункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України, пунктів 3710, 3711 частини другої статті 7, пунктів 51, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою визначення ознак фіктивності емітентів і порядку включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Міністр фінансів України

О. Данилюк

 

 

Положення
про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

1. Це Положення визначає:

1) ознаки фіктивності емітента цінних паперів;

2) порядок прийняття рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі - список) та виключення з цього списку.

2. У цьому Положенні термін "капіталізація" вживається в такому значенні - ринкова вартість акцій емітента, яка визначається фондовою біржею відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та оприлюднюється на власному веб-сайті фондової біржі.

3. Дія цього Положення не поширюється на таких емітентів:

1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

2) Державну іпотечну установу;

3) професійних учасників фондового ринку та Центральний депозитарій цінних паперів;

4) банки;

5) державні керуючі холдингові компанії, державні холдингові компанії та акціонерні товариства, єдиним акціонером яких є держава;

6) міжнародні фінансові організації;

7) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

8) міські ради;

9) Автономну Республіку Крим;

10) емітентів, що перебувають в стані припинення та обіг цінних паперів яких зупинено у порядку, встановленому законодавством.

4. Ознаки фіктивності емітента цінних паперів (крім корпоративних інвестиційних фондів):

1) неподання емітентом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) регулярної річної інформації або регулярної квартальної інформації протягом двох кварталів поспіль;

2) непроведення акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль та/або неутворення органів управління акціонерного товариства, визначених законодавством, протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

3) реєстрація місцезнаходження емітента у приміщенні житлового фонду;

4) середньомісячна величина заробітної плати за звітний період, є меншою від мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством;

5) відсутність чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (для страховиків - розміру чистих зароблених страхових премій) станом на кінець фінансового року (крім страховиків зі страхування життя);

6) основні засоби, та/або незавершені капітальні інвестиції, та/або інвестиційна нерухомість, та/або довгострокові біологічні активи, та/або запаси, та/або поточні біологічні активи, та/або права користування природними ресурсами, та/або відстрочені податкові активи, та/або гроші та їх еквіваленти, та/або інші оборотні активи складають менш ніж 25 відсотків активів емітента станом на кінець звітного періоду;

7) для публічних акціонерних товариств, страховиків, а також інших емітентів, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, - нескладання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності;

8) для публічних акціонерних товариств - більше ніж трикратне перевищення капіталізації емітента над розміром чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (для страховиків - розміру чистих зароблених страхових премій) станом на кінець фінансового року (крім страховиків зі страхування життя, холдингових компаній);

9) для публічних акціонерних товариств - більше ніж трикратне перевищення капіталізації емітента над вартістю чистих активів такого емітента станом на кінець звітного періоду;

10) для страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя, - частку активів емітента станом на кінець звітного періоду становить дебіторська заборгованість (крім дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги) у розмірі 25 і більше відсотків;

11) для страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя, - частку активів емітента станом на кінець звітного періоду становлять одержані векселі у розмірі 20 і більше відсотків;

12) для страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя, - частку активів емітента станом на кінець звітного періоду становлять довгострокові фінансові інвестиції (які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інші фінансові інвестиції) у розмірі 40 і більше відсотків;

13) для емітентів забезпечених облігацій - відсутність договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями), або договору перестрахування (у випадках, передбачених законодавством), або відкликання гарантії виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями) у період після дати реєстрації Комісією випуску облігацій та проспекту їх емісії (у разі якщо не укладений новий відповідний договір, не отримано нову гарантію) відповідно до наявної в Комісії інформації.

5. Ознаки фіктивності емітента цінних паперів - корпоративного інвестиційного фонду:

1) неподання корпоративним інвестиційним фондом до Комісії регулярної інформації за станом на кінець наступного звітного періоду після спливу строку заміни компанії з управління активами;

2) непроведення корпоративним інвестиційним фондом загальних зборів акціонерів протягом одного року;

3) реєстрація місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду в приміщенні житлового фонду;

4) перевищення капіталізації корпоративного інвестиційного фонду до вартості чистих активів такого емітента більше ніж у 2 рази відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду;

5) вартість цінних паперів, обіг яких зупинено (крім цінних паперів, обіг яких зупинено в процесі здійснення корпоративних операцій емітента), та/або щодо яких прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, та/або векселів, та/або простроченої понад 90 днів дебіторської заборгованості, становить більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів корпоративного інвестиційного фонду;

6) включення до складу активів корпоративного інвестиційного фонду, який не є венчурним фондом, прав вимоги за кредитними договорами.

6. Комісія на підставі наявної інформації, в тому числі отриманої відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (зі змінами), рішення Комісії від 05 лютого 2013 року N 131 "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за N 320/22852 (зі змінами), Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 02 жовтня 2012 року N 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1764/22076 (зі змінами), Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 04 вересня 2012 року N 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2012 року за N 1643/21955 (зі змінами), проводить аналіз відповідності емітента ознакам фіктивності згідно з ознаками, визначеними у пункті 4 або 5 цього Положення.

7. Підставою для прийняття рішення про включення емітента до списку (далі - Рішення) є:

відповідність емітента (крім страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя) щонайменше трьом ознакам, визначеним у пункті 4 цього Положення;

відповідність емітента - корпоративного інвестиційного фонду щонайменше трьом ознакам, визначеним у пункті 5 цього Положення та/або одночасно двом ознакам фіктивності, встановлених підпунктами 1, 2 пункту 5 цього Положення, що підтверджується відповідними документами;

відповідність емітента - страховика зі страхування іншого, ніж страхування життя, одночасно двом ознакам фіктивності, визначеним у підпунктах 1 - 7 пункту 4 цього Положення, та/або одній з ознак фіктивності, встановлених підпунктами 8 - 10 пункту 4, що підтверджується відповідними документами.

8. На підставі Рішення шляхом прийняття Комісією окремого рішення здійснюється зупинення обігу цінних паперів емітента, крім операцій, пов'язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

Рішення про зупинення обігу цінних паперів містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами цього випуску.

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами цього випуску, є дата, що настає на четвертий робочий день з дати прийняття рішення про зупинення обігу цінних паперів.

9. Комісія не пізніше наступного робочого дня після прийняття Рішення забезпечує:

оприлюднення Рішення та рішення про зупинення обігу цінних паперів на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення копій Рішення та рішення про зупинення обігу цінних паперів емітенту (крім випадку відсутності емітента за місцезнаходженням);

направлення копій Рішення та рішення про зупинення обігу цінних паперів фондовим біржам у паперовому або електронному вигляді;

направлення Рішення та рішення про зупинення обігу цінних паперів до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів.

Комісія на четвертий робочий день з дати прийняття Рішення та рішення про зупинення обігу цінних паперів вносить відповідну інформацію до списку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

Комісія додатково забезпечує опублікування Рішення та рішення про зупинення обігу цінних паперів в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом 5 робочих днів з дати прийняття Рішення.

10. Емітент та його цінні папери вважаються такими, що мають ознаки фіктивності, з дати внесення відповідної інформації до списку.

11. Рішення та рішення про зупинення обігу цінних паперів можуть бути оскаржені до суду в установленому чинним законодавством порядку.

12. Усунення емітентом ознак, які стали підставою для прийняття Рішення (крім ознак, для визначення яких використовується показник капіталізації), є підставою для виключення емітента зі списку.

У разі отримання Комісією документів, що підтверджують усунення ознак, які стали підставою для прийняття Рішення, Комісія здійснює згідно з законодавством відповідну перевірку, та за її результатами у разі підтвердження усунення таких ознак емітент виключається зі списку на підставі відповідного рішення Комісії.

На підставі рішення про виключення емітента зі списку здійснюється відновлення обігу цінних паперів емітента шляхом прийняття Комісією окремого рішення про відновлення обігу цінних паперів.

У разі отримання Комісією інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи - емітента емітент виключається зі списку на підставі відповідного рішення Комісії.

13. Оприлюднення рішень, зазначених у пункті 12 цього Положення, внесення відповідної інформації до списку, їх оприлюднення та направлення емітенту, фондовим біржам та Центральному депозитарію цінних паперів здійснюються у спосіб та строк, що визначені в пункті 9 цього Положення.

Емітент та його цінні папери вважаються такими, що не мають ознак фіктивності, з дати внесення відповідної інформації до списку.

14. Формування та ведення списку здійснюються Комісією в електронному вигляді за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

Список емітентів, що мають ознаки фіктивності

N
з/п

Дата внесення інформації про емітента, щодо якого прийнято рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, або рішення про виключення емітента зі списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Номер і дата рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Номер і дата рішення про виключення емітента зі списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос