Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке расчета, начисления и уплаты сборов в Фонд гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 17.08.2017 № 3626
действует с 20.10.2017

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

17.08.2017

м. Київ

N 3626

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2017 р. за N 1120/30988

Про затвердження Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, частини першої статті 22 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року N 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за N 1273/21585, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з 01 січня 2018 року.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником Ворушиліним К. М.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:

"3. Це Положення встановлює порядок визначення бази нарахування зборів, їх суми, порядок їх сплати, а також порядок розрахунку диференційованих зборів.";

2. Викласти розділ IV у такій редакції:

"IV. Порядок розрахунку, нарахування і сплати регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду

1. Розрахунок розміру регулярного збору у формі диференційованого збору (далі - диференційований збір) проводиться шляхом зважування базової річної ставки збору за ступенем ризику.

Ступінь ризику - числовий показник рівня ризику учасника Фонду.

Ступінь ризику визначається з урахуванням категорії банку, рівня ризику та загального балу, розрахованого на підставі визначених Фондом показників, які характеризують індикатори.

Перелік індикаторів, складові показників, які використовуються для їх розрахунку визначені у таблицях 1, 2 додатка 4.

Алгоритм розрахунку та порогові значення кількісних індикаторів, бали за якісними та кількісними індикаторами розробляються відповідно до цього Положення та затверджуються окремим рішенням виконавчої дирекції Фонду.

2. Учасник Фонду щоквартально самостійно визначає рівень ризику станом на перше число місяця наступного за звітним кварталом.

Для визначення рівня ризику учасник Фонду розраховує загальний бал по сумі кількісних та якісних індикаторів, що зважуються на вагові коефіцієнти в розрізі групи показників.

Кількісні індикатори характеризують:

рівень капіталу (індикатор: К1, К2);

якість активів (індикатор: ЯА1, ЯА2, ЯА3);

рівень ліквідності (індикатор: Л1, Л2, Л3);

ефективність діяльності (індикатор: Е1, Е2, Е3);

якість управління пасивами (індикатор: П1, П2).

Якісні індикатори характеризують дотримання банком вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, Фонду, виконання встановлених ними вимог та зобов'язань.

3. Віднесення банку до відповідної категорії за рівнем ризику та присвоєння відповідного ступеню ризику здійснюється учасником Фонду відповідно до матриці, визначеної у таблиці 3 додатка 4.

4. Ступінь ризику, визначений учасником Фонду, є власністю банку та надається Фонду.

Банк має право використовувати інформацію щодо ступеню ризику на власний розсуд.

5. Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал обчислюється учасником Фонду за такою формулою:

 

РЗД =

(Бг х С1 х СР + Бв х С2 х СР)
________________________________________
К

х n,

де:

РЗД - сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал;

Бг - база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період, що розраховується відповідно до пункту 4.1 розділу III цього Положення;

Бв - база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період, що розраховується відповідно до пункту 4.2 розділу III цього Положення;

С1 - річна базова ставка регулярного збору в національній валюті у відсотках;

С2 - річна базова ставка регулярного збору в іноземній валюті у відсотках;

СР - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній та іноземній валюті;

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

К - кількість календарних днів у поточному році.

Розрахована сума регулярного збору у формі диференційованого збору округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

6. У строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, учасник Фонду надає розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору подається в електронному вигляді відповідно до встановлених Фондом правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду.

7. Сплата регулярного збору у формі диференційованого збору здійснюється відповідно до пункту 7 розділу III цього Положення.";

3. Доповнити Положення новим додатком 4, що додається.

 

В. о. директора департаменту
дистанційного та інспекційного
моніторингу діяльності банків

Т. Р. Комареус

 

Таблиця 1

Перелік кількісних індикаторів

N
з/п

Індикатор

Групи показників

1

 

Капітал (вага - 5 %)

1.1

К1

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) відповідно до вимог Національного банку України.
Розрахунок складових показника здійснюється на підставі нормативно-правових актів Національного банку України.

1.2

К2

Показник співвідношення статутного капіталу банку до регулятивного капіталу - визначається як співвідношення статутного капіталу банку до регулятивного капіталу.
Розрахунок складових показника здійснюється на підставі нормативно-правових актів Національного банку України.

2

 

Якість активів (вага - 50 %)

2.1

ЯА1

Показник частки недоходних активів в сукупних активах - співвідношення активів, що включають дебіторську заборгованість, нараховані відсотки, прострочену заборгованість за кредитами, що надані клієнтам, у тому числі банкам (до розрахунку включаються також кошти, що розміщені в банках, які визнані банкротами або ліквідуються за рішенням уповноважених органів, або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах), майно, яке перейшло у власність банку як заставодержателя, основні засоби (крім інвестиційної нерухомості) до загальних активів банку.

2.2

ЯА2

Показник покриття резервами простроченої заборгованості за кредитами, що надані клієнтам, - співвідношення резервів, сформованих банком під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам, до цієї простроченої заборгованості.

2.3

ЯА3

Показник частки цінних паперів (крім державних цінних паперів, у тому числі депозитних сертифікатів Національного банку України) - співвідношення цінних паперів банку (крім державних цінних паперів, у тому числі депозитних сертифікатів Національного банку України) до загальних активів.

3

 

Ліквідність (вага - 20 %)

3.1

Л1

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.
Розрахунок складових показника здійснюється на підставі нормативно-правових актів Національного банку України.

3.2

Л2

Показник ліквідних активів в сукупних активах - співвідношення ліквідних активів (кошти в касі, кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України, коррахунки в інших банках, необтяжені державні цінні папери (у тому числі депозитні сертифікати Національного банку України)) до сукупних активів.

3.3

Л3

Показник швидкої ліквідності - співвідношення ліквідних активів (кошти в касі, кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України, активне сальдо за коштами на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках (за виключенням коштів, що розміщені в банках, які визнані банкротами або ліквідуються за рішенням уповноважених органів, або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах), активне сальдо за коштами "овернайт", необтяжені державні цінні папери, в тому числі депозитні сертифікати Національного банку України), до коштів на вимогу (кошти фізичних, та юридичних осіб, у тому числі банків (пасивне сальдо за коштами на кореспондентських рахунках інших банків)).

4

 

Ефективність діяльності (вага - 20 %)

4.1

Е1

Показник ефективності діяльності - співвідношення загальних адміністративних витрат до чистого операційного доходу.

4.2

Е2

Чиста процентна маржа - співвідношення чистого процентного доходу банку до чистих активів.

4.3

Е3

Показник витрат до доходів банку - співвідношення сукупних витрат банку до сукупних доходів.

5

 

Якість управління пасивами (вага - 5 %)

5.1

П1

Розмір середньозваженої процентної ставки за залученими вкладами фізичних осіб.
Середньозважена процентна ставка за залученими вкладами фізичних осіб розраховується відповідно до вимог форми N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)", що визначена нормативно-правовим актом Національного банку України щодо організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, окремо по вкладах в національній та іноземній валютах за звітний квартал.

5.2

П2

Співвідношення середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів (ощадність банку).
Ощадність банку розраховується у відсотках як співвідношення середньоарифметичних залишків щоденних балансових рахунків з обліку вкладів фізичних осіб до середньоарифметичних залишків щоденних балансових рахунків з обліку пасивів банку за останні 90 календарних днів поспіль.
Перелік балансових рахунків з обліку вкладів фізичних осіб та пасивів банку визначається відповідно до алгоритму розрахунку щодо визначення співвідношення залишків за вкладами фізичних осіб до залишків пасивів банку, зазначеного у методиці Національного банку України щодо розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні.

Таблиця 2

Перелік якісних індикаторів (20 % загального балу)

N

Перелік якісних індикаторів

1

За звітний квартал до банку не застосовано Національним банком України заходи впливу, крім письмового застереження та штрафу за подання перекрученої звітності відповідно до нормативно-правового акту з питань застосування заходів впливу.

2

Національний банк України не здійснює за банком особливий режим контролю за діяльністю та до банку не призначено куратора банку у зв'язку з наявністю фінансових проблем у його діяльності.

3

Банк забезпечує своєчасне та в повному обсязі виконання своїх фінансових зобов'язань перед Національним банком України.

4

Банком виконуються наявні план заходів та/або програма капіталізації та/або план приведення значення нормативів кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами у відповідність із вимогами Національного банку України та/або інші вимоги Національного банку України щодо усунення порушень вимог банківського законодавства, виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених такому банку, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності.

5

До банку не застосовані адміністративно-господарські санкції за порушення вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Таблиця 3

Визначення ступеню ризику учасника Фонду
(ранжування банків залежно від загального балу та віднесення до відповідної категорії банків, присвоєння відповідного ступеню ризику)

Категорія банку

Рівень ризику

Загальний бал

Ступінь ризику

E

Високий

<15

2,1

D

Підвищений

15 - 19

1,7

C

Прийнятний

20 - 24

1,4

B

Задовільний

25 - 29

1,1

A

Низький

>=30

1

____________

Опрос