Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке замещения на конкурсной основе вакантных должностей научно-педагогических работников в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, относящихся к сфере управления Министерства обороны Украины

Минобороны, Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 16.08.2017 № 433/1179
действует с 29.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2017

м. Київ

N 433/1179

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 вересня 2017 р. за N 1108/30976

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року N 726 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України "Про вищу освіту" та з метою вдосконалення порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2016 року N 542/1255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2016 року за N 1461/29591, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

1. У розділі III:

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Кандидати, документи яких не відповідають вимогам, визначеним у розділі II цієї Інструкції, до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією письмово.

Якщо документи на участь у конкурсі, який оголошено, до конкурсної комісії не надійшли або якщо кандидати на заміщення вакантних посад не відповідають вимогам, конкурс вважається таким, що не відбувся й оголошується повторно.

Після закінчення строку подання документів члени конкурсної комісії протягом десяти днів розглядають подані документи претендентів на посаду на предмет відповідності кандидатів до вимог, визначених у розділі II цієї Інструкції.

Рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі приймається на засіданні конкурсної комісії таємним голосуванням більшістю голосів.

Конкурсна комісія припиняє участь претендента в конкурсі та вносить відповідні зміни до бюлетенів для голосування, якщо він зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу.

Для проведення таємного голосування конкурсна комісія обирає зі своїх членів лічильну комісію.

Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі відмови в наданні допуску до участі в конкурсі щодо кожного з претендентів, це відображається в протоколі з вмотивованим висновком щодо відмови.

Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії і надається для розгляду вченій раді ВВНЗ (ВНП ВНЗ) протягом двох робочих днів.";

2) доповнити пункт 8 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. Після розділу VI доповнити Інструкцію новим розділом VII такого змісту:

"Розділ VII. Порядок роботи конкурсної комісії при проведенні конкурсу

1. Проведення конкурсу здійснюється в спеціально підготовленому приміщенні.

Бюлетені для голосування виготовляються конкурсною комісією не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку конкурсу в кількості, що відповідає кількості осіб, які братимуть участь у голосуванні.

Прізвища, імена та по батькові осіб, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, вносять до одного бюлетеня для таємного голосування.

Претенденти мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування зберігаються у секретаря конкурсної комісії.

2. Проведення конкурсу передбачає оголошення головою комісії інформації щодо кожного з претендентів та рекомендаційного рішення вченої ради ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Члени комісії можуть звернутися із запитаннями до кожного з претендентів.

Організація проведення голосування, підтримання належного порядку в приміщенні для голосування та забезпечення таємності голосування покладаються на голову конкурсної комісії.

3. Лічильна комісія обирається у складі не менше трьох осіб.

Скринька для голосування повинна бути прозорою, опломбованою та опечатаною печаткою голови лічильної комісії.

Голова конкурсної комісії перед початком голосування надає для огляду членам конкурсної комісії та присутнім кандидатам виборчу скриньку.

Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени конкурсної комісії та претенденти.

Підрахунок голосів членами лічильної комісії починається негайно після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому самому приміщенні, де відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про результати голосування.

Члени лічильної комісії підраховують загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньці для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали претендента. Окремо робиться табличка з написом "Недійсні".

У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня конкурсна комісія приймає рішення шляхом голосування. При цьому кожен член конкурсної комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо:

позначка у бюлетені проставлена більш як за одного претендента;

не проставлена жодна позначка;

зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

У разі коли члени конкурсної комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам конкурсної комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член конкурсної комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

Після розкладення бюлетенів окремо за кожного претендента, а також окремо недійсних бюлетенів визначений конкурсною комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з претендентів, а також кількість недійсних бюлетенів.

На вимогу члена конкурсної комісії чи претендента може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з претендентів, а також бюлетенів, визнаних недійсними.

Результати підрахунку голосів оголошуються головою лічильної комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати голосування.

4. Конкурсна комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного претендента, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

Протоколи засідань конкурсної комісії та бюлетені зберігаються протягом року з моменту призначення науково-педагогічного працівника на посаду за результатами конкурсу.".

У зв'язку з цим розділ VII вважати розділом VIII.

 

Директор Департаменту військової
освіти, науки, соціальної та
гуманітарної політики
Міністерства оборони України
генерал-майор

М. С. Садовський

Директор Департаменту
персоналу Міністерства
освіти і науки України

Н. Я. Фурлет

Опрос