Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Перечень и форма документов для подготовки приказов по вопросам прохождения военной службы в Государственной специальной службе транспорта

Министерство инфраструктуры Украины
Перечень, Форма, Приказ от 15.08.2017 № 275
действует с 29.09.2017

Перелік та форма документів
для підготовки наказів з питань проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

1. Подання (додаток 1) оформлюється на всіх військовослужбовців, крім тих, які проходять строкову військову службу, щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік, направлення для проходження військової служби до інших утворених відповідно до законів України військових формувань з виключенням зі списків особового складу Держспецтрансслужби, направлення за кордон, а також щодо відрядження до Верховної Ради України, місцевих рад, державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів із залишенням на військовій службі.

У разі звільнення військовослужбовця з військової служби разом з поданням подаються документи (додаток 2).

2. Подання до присвоєння чергового військового звання (додаток 3) оформлюється:

на присвоєння особам сержантського і старшинського складу військового звання старшини та старшого прапорщика, військового звання старшого прапорщика достроково та за бездоганну і безперервну службу протягом десяти років, первинного офіцерського звання, а також поновлення у військовому званні;

на присвоєння офіцерам військових звань вищого офіцерського складу та військового звання полковника, чергових військових звань офіцерського складу достроково, на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, а також поновлення у військовому званні.

3. Список військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань (додаток 4), складається на присвоєння особам сержантського і старшинського складу та молодшого і старшого офіцерського складу чергових військових звань, крім військових звань та випадків, передбачених пунктом 2 цього Переліку.

4. Клопотання посадових осіб у вигляді відповідного рапорту або листа за підпорядкованістю оформлюється: на осіб офіцерського, сержантського і старшинського та рядового складу - щодо зарахування кандидатами та направлення на навчання чи підготовку до навчальних закладів, укладення з ними контрактів чи продовження строку їх дії; на військовослужбовців строкової служби - щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з військової служби та присвоєння їм військових звань.

5. Аркуш бесіди (додаток 5) з військовослужбовцями оформлюється з питань звільнення з військової служби, неприсвоєння чергового військового звання військовослужбовцю, звільнення з посади і зарахування у розпорядження та з інших питань проходження військової служби, які потребують документального оформлення. Аркуш бесіди зберігається в першому примірнику особової справи військовослужбовця.

6. Якщо в умовах особливого періоду неможливо оформити документи, визначені пунктами 1 - 4 цього Переліку, на військовослужбовців оформлюється клопотання посадових осіб у вигляді одного з таких документів: службової характеристики (додаток 6), рапорту, телеграми, списку або донесення з питань призначення на посади, переміщення, звільнення з посад і зарахування у розпорядження, звільнення з військової служби та присвоєння їм військових звань (крім громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, та осіб, які призначені або призначаються на посади вищого офіцерського складу).

 

Начальник Управління кадрової служби

В. Дзуєнко

 

ПОДАННЯ

1. ____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові; посада, яку займає, номер та дата наказу, посада особи, яка
______________________________________________________________________________________
видала наказ, штатна категорія, номер штату, військово-облікова спеціальність, особистий номер)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Подається до ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(повне найменування посади, на яку призначається, її штатна категорія та військово-облікова спеціальність,
______________________________________________________________________________________
номер штату, повна підстава для звільнення з військової служби)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Дата народження ________________________ 4. На військовій службі з _______________________
                                                           (число, місяць, рік)                                                                                     (число, місяць, рік)

5. Військове звання присвоєно ___________________________________________________________
                                                                                                                            (ким, коли, номер наказу)
______________________________________________________________________________________

6. Освіта:

______________________________________________________________________________________
(навчальні заклади, рік закінчення, спеціальність,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
рік проходження підготовки на курсах підвищення кваліфікації)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Участь у бойових діях, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, поранення ________________________
_____________________________________________________________________________________
(строк, найменування контингенту, місце розташування, наявність поранень)
_____________________________________________________________________________________

8. Нагороди, відзнаки ___________________________________________________________________
                             (нагороди, відзнаки та дата їх отримання)
______________________________________________________________________________________

9. Перебування у резерві ________________________________________________________________
                                       (посада, дата зарахування,
______________________________________________________________________________________
найменування військового навчального закладу)

10. Контракт __________________________________________________________________________
              (строк, дата укладання)

11. Вислуга років станом на ______________________________________________________________
                                                             (дата, підрозділ, що здійснив обчислення)

______________________________________________________________________________________:

календарна _______________________________, пільгова ____________________________________,
                                           (кількість років, місяців, днів)                                                      (кількість років, місяців, днів)

навчання у ВНЗ __________________________, загальна вислуга ______________________________,
                                             (кількість років, місяців, днів)                                                             (кількість років, місяців, днів)

загальний трудовий стаж ________________________________________________________________
                                                                                                                   (кількість років, місяців, днів)

12. Висновок військово-лікарської комісії ___________________________________________________
                                                                  (номер свідоцтва про хворобу; дата

______________________________________________________________________________________
та найменування органу, яким затверджено висновок)
______________________________________________________________________________________

13. Забезпеченість житлом за рахунок Держспецтрансслужби _________________________________
                                                                                                                                        (місце отримання

______________________________________________________________________________________
постійного житла за рахунок Держспецтрансслужби; вид та місце розташування житла, потреба залишення на

______________________________________________________________________________________
квартирному обліку після звільнення з військової служби)
______________________________________________________________________________________

14. Проведення бесід ____________________________________________________________________
                                                                     (посадова(і) особа(и), яка(і) провела(и) бесіду(и) та дата(и) проведення бесід)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

15. Направлення на військовий облік ______________________________________________________
                                                                                                    (найменування районного (міського) військового комісаріату)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

16. Висловив бажання проходити військову службу в резерві __________________________________
                                                                                                                                                                               (так, ні)

17. На якій посаді доцільно використовувати в запасі _________________________________________
                                                                                                                                                            (найменування посади)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

ВИСНОВОК:

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Висновок прямих начальників

М. П. _________________________________________________________________________________
          (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П. _________________________________________________________________________________
        (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Рішення за поданням ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ВІДМІТКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОКУМЕНТА
(у відділі або підрозділі діловодства за підпорядкованістю)

______________________________________________________________________________________

 

Документи, які подаються з поданням
до звільнення військовослужбовця з військової служби

У разі подання до звільнення з військової служби за підставами:

1. У зв'язку із закінченням строку контракту подаються:

копія рапорту військовослужбовця (якщо такий подається);

копія контракту про проходження військової служби.

2. За власним бажанням подається:

копія рапорту військовослужбовця.

3. За станом здоров'я подаються:

копія рапорту військовослужбовця;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії.

4. У зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів подаються:

копія рапорту військовослужбовця (якщо такий подається);

висновок (постанова) військово-лікарської комісії.

5. Через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року N 413 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу", подаються:

копія рапорту військовослужбовця;

документи, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин.

6. Через службову невідповідність подаються:

копія службової характеристики;

копії документів (службової картки, матеріалів службових розслідувань, тощо), що засвідчують вчинені військовослужбовцем правопорушення;

копія аркуша бесіди.

7. У зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, подаються копії судових рішень.

8. У зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем подаються:

копія службової характеристики;

копії документів (службової картки, матеріалів службових розслідувань, рішення ради офіцерів тощо), що засвідчують невиконання військовослужбовцем умов контракту;

копія аркуша бесіди.

Примітка.

У разі потреби до подання можуть додаватися інші додаткові документи, що підтверджують відповідну підставу для звільнення військовослужбовців з військової служби.

 

ПОДАННЯ

до присвоєння чергового військового звання _______________________________________________
                                                                                                                                               (найменування)

Кому _________________________________________________________________________________
    (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
(займана посада, з якого часу, наказ про призначення, його номер)

Військове звання за штатом і номер штату __________________________________________________

Дата народження _______________________________________________________________________

Дата початку проходження військової служби _______________________________________________

Контракт _____________________________________________________________________________
                                                                                          (дата укладення та строк дії)

Освіта ________________________________________________________________________________

Попереднє військове звання присвоєно ____________________________________________________
                                                                                                               (дата та номер наказу, посада особи, що видала наказ)

Незняті дисциплінарні стягнення _________________________________________________________

Особистий номер _________________

СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА

Висновок комісії ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище командира (начальника))

М. П.  

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

М. П.  

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

М. П.  

"___" ____________ 20__ року

Рішення за поданням ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ВІДМІТКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОКУМЕНТА
(у відділі або підрозділі діловодства за підпорядкованістю)

______________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ
щодо оформлення подання до присвоєння чергового військового звання

1. Це подання підписується командиром військової частини, скріплюється печаткою та надсилається за підпорядкованістю до кадрового органу, який готує проекти наказів про присвоєння військових звань. На осіб офіцерського складу, які проходять службу в органі управління Держспецтрансслужбою, подання не оформлюється, присвоєння військових звань здійснюється на підставі клопотань, поданих безпосередніми начальниками військовослужбовця за підпорядкованістю.

2. У поданні зазначаються:

військове звання за штатом, до присвоєння якого військовослужбовець подається. У разі присвоєння військового звання достроково, на ступінь вище штатної категорії посади або поновлення в попередньому званні про це після найменування звання вказується "достроково", "на ступінь вище штатної категорії посади" або "у порядку поновлення у званні" відповідно;

у розділі "Стисла характеристика":

у разі подання до присвоєння чергового військового звання достроково чи на ступінь вище штатної категорії посади вказуються конкретні досягнення та результати роботи офіцера, а також чи присвоювалося раніше йому звання в такому порядку і яке саме;

у разі подання до присвоєння чергового військового звання полковника вказується лише клопотання командира військової частини щодо присвоєння чергового військового звання полковника;

у разі подання до поновлення в попередньому військовому званні зазначається, що раніше накладене дисциплінарне стягнення "пониження військового звання на один ступінь" відіграло виховну роль і військовослужбовець змінив своє ставлення до виконання військового обов'язку, та вказуються результати роботи офіцера за період дії стягнення.

3. Разом з поданням надсилаються такі документи:

1) до присвоєння військового звання вищого офіцерського складу - довідка про проходження служби в трьох примірниках;

2) до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу:

контракт про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту в двох примірниках;

завірена копія усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України;

завірена копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

завірені копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;

завірена копія документа про проходження курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів (у разі потреби);

висновок військово-лікарської комісії (у разі прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу);

послужна картка;

витяг із наказу про призначення на посаду офіцерського складу;

рапорт військовослужбовця.

Копії завіряються кадровим органом (начальником штабу) військової частини;

3) до присвоєння військового звання старший прапорщик - копія послужної карти.

 

СПИСОК
військовослужбовців

 ______________________________________________________________________________________,
(дійсне найменування військової частини)

які подаються до присвоєння чергових військових звань у __ кварталі 20_ року

Порушую клопотання про присвоєння чергових військових звань нижчепойменованим військовослужбовцям:

N
з/п

Військове звання, дата, номер та ким видано наказ про присвоєння

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, особистий номер

Займана посада за дійсним найменуванням військової частини, дата, номер наказу, ким видано, військове звання за штатом, номер штату

Дата укладення контракту та термін його дії

Поштова адреса для надсилання витягу з наказу про присвоєння чергового військового звання

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

Командир ___________________________________________________________________________
                                                                       (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Цей Список подається за підпорядкованістю до органу кадрової роботи, що готує проекти наказів про присвоєння військових звань.

2. На військовослужбовців, які проходять службу в органі управління Держспецтрансслужбою Список не складається, присвоєння військових звань здійснюється на підставі клопотань, поданих безпосередніми начальниками військовослужбовця за підпорядкованістю.

3. В органі кадрової роботи Список складається окремо за військовими званнями в послідовному порядку від вищого військового звання до нижчого за датами закінчення терміну перебування у військовому званні та в алфавітному порядку.

4. Для офіцерів, які закінчили військові навчальні заклади з п'ятирічним строком навчання, у графі 2 додатково зазначається "5-річний строк навчання".

У графі 2 для військовослужбовців, яким за вироком суду призначено покарання у вигляді арешту чи службового обмеження, зазначається час відбування покарання.

5. Список складається у двох примірниках:

перший примірник - до органу кадрової роботи, що готує проекти наказів про присвоєння військових звань;

другий примірник - до справи військової частини.

 

АРКУШ БЕСІДИ

"___" ____________ 20__ року

з _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Присутні під час проведення бесіди ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата народження _______________________________________________________________________

Сімейний стан ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Вислуга років: календарна _______________________________________________________________,

                          пільгова _________________________________________________________________

Суть бесіди (ставлення до звільнення, інше) ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Забезпеченість житлом __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прохання (побажання) військовослужбовця ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Претензії до порядку та терміну подання до звільнення _______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Рішення щодо терміну подання до звільнення _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Надано роз'яснення про пільги і переваги щодо працевлаштування та матеріального забезпечення
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Бесіду провів ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

З аркушем бесіди ознайомлений __________________________________________________________
                                                                                             (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20 __ року

 

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Військове звання _______________________________________________________________________

Прізвище ______________________ Ім'я ______________________ По батькові ___________________

Займана посада ________________________________________________________________________

Особистий номер ______________________________________________________________________

1. Текст характеристики

2. Висновок та рекомендації безпосереднього начальника

Висновок
______________________________________________________________________________________

Рекомендації

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище безпосереднього начальника)

"___" ____________ 20__ року

3. Висновок та рекомендації прямого начальника

Висновок
______________________________________________________________________________________

Рекомендації

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прямий начальник

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

4. Рішення особи, яка затверджує службову характеристику

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
М. П.                                                         (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

5. З характеристикою ознайомлений

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ініціали та підпис військовослужбовця)

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище особи, яка завірила копію характеристики)

М. П.

____________

Опрос