Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подготовки и издания приказов по вопросам прохождения военной службы в Государственной специальной службе транспорта и Перечня и формы документов для подготовки приказов по вопросам прохождения военной службы в Государственной специальной службе транспорта

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 15.08.2017 № 275
действует с 29.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2017

м. Київ

N 275

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 вересня 2017 р. за N 1106/30974

Про затвердження Порядку підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту і Переліку та форми документів для підготовки наказів з питань проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пункту 12 розділу I Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого Указом Президента України від 03 лютого 2009 року N 60,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту;

Перелік та форма документів для підготовки наказів з питань проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту.

2. Управлінню кадрової служби забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

 

Порядок
підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 12 розділу I Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого Указом Президента України від 03 лютого 2009 року N 60 (далі - Положення).

2. Цей Порядок встановлює вимоги щодо підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби у Держспецтрансслужбі.

3. Накази по особовому складу є основними документами, які визначають службове становище осіб офіцерського, сержантського і старшинського та рядового складу.

4. Наказами по особовому складу оформлюються такі зміни в службовому становищі осіб офіцерського, сержантського і старшинського та рядового складу:

укладення контракту, продовження строку контракту;

присвоєння, позбавлення, пониження і поновлення у військовому званні;

призначення на посади (у тому числі в разі зміни найменування посади, військово-облікової спеціальності, військового звання за штатом, посадового окладу), переміщення по службі, зарахування в розпорядження, продовження строків перебування на посадах;

направлення за кордон у відрядження з увільненням від займаних посад;

направлення до інших військових формувань з виключенням зі списків особового складу Держспецтрансслужби;

відрядження до органів державної влади, установ та організацій із залишенням на військовій службі;

залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі;

звільнення з військової служби;

прийняття до Держспецтрансслужби з інших військових формувань із зарахуванням до списків особового складу Держспецтрансслужби;

прийняття (призов) на військову службу;

виключення зі списків особового складу Держспецтрансслужби (померлих, загиблих і позбавлених військового звання);

присвоєння особистих номерів.

Крім того, наказами по особовому складу оголошуються:

посадове становище осіб офіцерського, сержантського і старшинського та рядового складу у зв'язку зі зміною нумерації або дійсного найменування військової частини;

нагородження (заохочення);

зміна прізвища, імені, по батькові і дати народження.

У разі зміни номера штату (перехід на новий штат) військової частини (установи, закладу), якщо найменування посади, військове звання та військово-облікова спеціальність у новому штаті не змінилися, посадове становище військовослужбовців наказами по особовому складу не оголошується.

5. У разі коли наказами командирів на військовослужбовців накладено таке дисциплінарне стягнення, як пониження в посаді, пониження військового звання на один ступінь, звільнення з військової служби за службовою невідповідністю або позбавлення військового звання, примірники цих наказів (або витягів із них) висилаються до кадрових органів, які ведуть персональний облік військовослужбовців, зазначених у наказі, для запису в їхні облікові документи. Реалізація накладених на військовослужбовців дисциплінарних стягнень, таких як пониження в посаді, звільнення з військової служби за службовою невідповідністю та позбавлення військового звання, здійснюється наказами по особовому складу.

6. Внесення змін до змісту вступних частин і пунктів підписаних наказів по особовому складу, виправлення помилок у примітках до пунктів наказів щодо відомостей про смерть, засудження, позбавлення військового звання, зменшення вислуги років або трудового стажу для призначення пенсій, а також скасування пунктів раніше виданих наказів здійснюються новими наказами, про що робиться відповідна відмітка в усіх примірниках скасованого чи зміненого наказу з посиланням на наказ, яким внесено зміни. Записи засвідчуються підписом керівника кадрового органу і гербовою печаткою.

Інші помилки, допущені в примітках, крім випадків, визначених в абзаці першому цього пункту, виправляються без видання наказів і засвідчуються в перших примірниках тільки підписом керівника кадрового органу, який оформляв наказ, про що він повинен сповістити всі інстанції, до яких надіслано наказ по особовому складу або витяг із нього.

II. Видання наказу по особовому складу

1. Для встановлення, зміни або припинення з громадянами України правових відносин, які реалізуються наказами по особовому складу, в органі управління, окремих загонах, об'єднаних загонах, загонах, установах, навчальному центрі, військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу, центральній базі (далі - військові частини) оформляються відповідні документи згідно з Переліком та формою документів для підготовки наказів з питань проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 15 серпня 2017 року N 275 (далі - Перелік).

2. Усім військовослужбовцям, які перебувають на військовій службі, з метою ідентифікації та удосконалення ведення персонального обліку присвоюються особисті номери наказами по особовому складу посадової особи відповідно до наданих згідно з пунктом 74 Положення прав щодо призначення. Особисті номери зберігаються за військовослужбовцями протягом усього часу перебування на військовій службі і в запасі.

Особистий номер відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків (далі - реєстраційний номер), який присвоюється кожному громадянину України.

Для громадян України, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, особистий номер присвоюється за серією і номером паспорта громадянина України, наприклад: СН 123456. У випадку заміни паспорта особистий номер залишається без змін.

3. Посадові особи, які підписали службові документи, вказані у Переліку, відповідають за об'єктивність та достовірність викладених у них відомостей. У разі незгоди посадових осіб зі змістом і висновками службових документів, що є підставою для прийняття кадрових рішень, посадові особи зобов'язані підписати ці документи з викладенням своїх пропозицій та висновків.

III. Правила складання наказів по особовому складу

1. Накази по особовому складу (далі - накази) складаються державною мовою і підписуються однією посадовою особою, якій відповідно до пункту 12 Положення надано таке право. У разі тимчасової відсутності такої посадової особи право підпису надається особам, на яких відповідно до письмового наказу покладено тимчасове виконання обов'язків за цими посадами.

2. Проекти наказів до подання їх на підпис командирам (керівникам) підлягають перевірці (вичитуванню), звірці з документами персонального обліку військовослужбовців і візуванню на звороті останнього аркуша наказу керівниками кадрового органу та юридичної служби або особою, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків. Зразок звороту останнього аркуша наказу наведено у додатку 1 до цього Порядку.

3. Для друкування наказів використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12 - 14 друкарських пунктів. Дозволяється використовувати шрифт розміром 8 - 12 друкарських пунктів для друкування реквізиту "Прізвище та ініціали або ім'я та по батькові виконавця і номер його телефону", виносок, пояснювальних написів тощо. Текст друкується на одному боці аркуша на папері формату А4 (210 х 297 міліметрів) через один міжрядковий інтервал.

Реквізит "Підпис" складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого підпису, ініціалів і прізвища. Ініціали та прізвище керівника друкуються на рівні останнього рядка найменування посади.

Текст друкується з такими вільними від тексту полями:

ліве - не менш як 30 міліметрів;

праве - не менш як 10 міліметрів;

верхнє і нижнє - не менш як 20 міліметрів.

Під час оформлення наказу слід дотримуватися таких відступів від межі лівого поля:

12,5 міліметра - для абзаців у тексті;

104 міліметри - для реквізиту "Гриф обмеження доступу до документа".

У разі оформлення наказу на двох і більше сторінках друга і наступні сторінки нумеруються. Номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без слова "сторінка" ("стор.") та розділових знаків. На першій сторінці номер не проставляється.

Вписувати у віддрукований текст наказу окремі букви, цифри, слова не дозволяється.

Ініціали і прізвище особи, яка підписала наказ, друкуються великими літерами, а найменування посади, військове звання - малими літерами.

Великими літерами друкуються прізвища військовослужбовців у пунктах наказів по особовому складу, посади, на які вони призначаються, військово-облікові спеціальності, військові звання, які присвоюються (позбавляються), слова "УВІЛЬНИТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ПРИЗНАЧИТИ", "ВІДРЯДИТИ", "ПРОДОВЖИТИ", "НАПРАВИТИ", "ЗАРАХУВАТИ", "УКЛАСТИ", "ВИКЛЮЧИТИ", "У ЗАПАС", "СКАСУВАТИ", "ПОНОВИТИ", "ВВАЖАТИ", "ІМЕНУВАТИ" та інші слова, що означають дію та встановлюють, змінюють або припиняють правові відносини військовослужбовців.

Титульні частини наказів формулюються від імені командирів (керівників), яким надано право видавати накази. У наказах вказуються дійсне найменування загонів (установ) Держспецтрансслужби та пункти їх дислокації.

Титульні аркуші наказів, які розробляються в кадрових органах, повинні мати такі реквізити:

Державний Герб України;

слова "МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"

"ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ";

назва документа;

дата і номер;

місце видання;

гриф обмеження доступу до наказу (за необхідності);

заголовок до тексту;

текст;

підпис.

Зразок титульного аркуша наказу наведено в додатку 2 до цього Порядку.

Для зручності в роботі спеціальні бланки титульних аркушів наказів можуть виготовлятися заздалегідь друкарським способом або під час друкування наказів із використанням друкарського пристрою електронно-обчислювальної техніки.

4. Пункти наказів викладаються в наказовій формі. У них послідовно, без скорочень вказуються такі відомості: військові звання, прізвища, імена та по батькові військовослужбовців, посади, які вони обіймають на час видання наказів, найменування загонів та установ, у тому числі тих, до яких входять окремі загони, а щодо військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні, - останні посади, з яких вони були зараховані у розпорядження. У наказах про призначення та переміщення вказуються також посади, на які військовослужбовці призначаються, і номери військово-облікових спеціальностей за посадами, передбаченими штатом.

До наказу включаються декілька пунктів незалежно від їх змісту.

Декілька пунктів наказу однакового змісту об'єднуються вступною частиною, при цьому спільний текст у вступній частині і в пунктах наказу не повторюється.

Якщо в наказі декілька вступних частин, вони відокремлюються одна від одної знаком параграфа.

Пункти, що не відповідають змісту вступної частини, виділяються в окремі параграфи.

Усі пункти наказу незалежно від кількості вступних частин повинні мати наскрізну порядкову нумерацію.

Пункти у кожному параграфі, а в разі відсутності параграфів - у всьому наказі, розташовуються в алфавітному порядку за прізвищами військовослужбовців.

5. Загони, об'єднані загони та установи у наказах вказуються за їх дійсним найменуванням. Почесні найменування, присвоєні загонам, об'єднаним загонам (установам), отримані ними державні нагороди, почесні і вчені звання, вчені ступені, присвоєні військовослужбовцям, у наказах по особовому складу не вказуються.

6. У разі потреби в наказах вказується дата призначення військовослужбовця на посаду, присвоєння йому військового звання, зарахування в розпорядження, звільнення з військової служби або виключення зі списків особового складу.

7. Окремо видаються накази:

про звільнення військовослужбовців у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі;

про виключення зі списків особового складу Держспецтрансслужби військовослужбовців, які померли (загинули, визнані судом безвісно відсутніми або оголошені померлими) у мирний час або позбавлені військових звань;

про нагородження (заохочення) військовослужбовців і працівників.

Підготовка наказів здійснюється за документами персонального обліку військовослужбовця (за послужною (скороченою послужною) карткою або особовою справою).

8. Примітки до пунктів наказів розташовуються під відповідними пунктами. У них залежно від змісту пункту наказу вказуються:

у наказах про укладення (продовження) строку контракту - рік народження, особистий номер;

у наказах про присвоєння первинних військових звань - рік народження, освіта, рік закінчення навчального закладу, рік початку проходження військової служби, строк перебування на посаді, що комплектується офіцерським складом (у разі присвоєння первинного військового звання молодшого лейтенанта прапорщикам (старшим прапорщикам)), особистий номер;

у наказах про присвоєння чергових військових звань та військових звань на один ступінь вищих за військові звання, передбачені штатними посадами, - рік народження, вислуга в попередньому військовому званні, особистий номер;

у наказах про присвоєння чергових військових звань достроково - рік народження, строк перебування на посадах, за якими військове звання відповідає або є вищим від чергового військового звання, строк, що залишився до встановленого строку вислуги у військовому званні, особистий номер;

у наказах про пониження у військовому званні - рік народження, освіта, рік початку проходження військової служби (за наявності перерв зазначається строк проходження військової служби), особистий номер, підстава пониження у військовому званні;

у наказах про позбавлення військових звань - дата народження, рік початку проходження військової служби (за наявності перерв зазначається строк проходження військової служби), особистий номер, найменування військового комісаріату, до якого направляється на військовий облік звільнений;

у наказах про поновлення у військовому званні - рік народження, строк перебування у пониженому військовому званні, особистий номер;

у наказах про призначення (переміщення) - рік народження, освіта, рік початку проходження військової служби (за наявності перерв зазначається строк проходження військової служби), особистий номер, причини призначення (переміщення) відповідно до вимог, передбачених пунктом 75 Положення.

Під час запису відомостей про отриману освіту вказуються найменування навчального закладу, у якому здобуто вищу за рівнем військову або спеціальну освіту, і рік закінчення. Для осіб рядового, сержантського і старшинського складу вказується рівень багаторівневої підготовки. За наявності освіти, вищої за рівнем від військової освіти, вказується також і військова освіта. Загальна освіта вказується тільки в тих випадках, коли військовослужбовець не має інших рівнів освіти;

у наказах про зарахування в розпорядження у зв'язку з проведенням організаційних заходів - рік народження, особистий номер. Накази видаються на всіх військовослужбовців, якщо до кінця встановленого строку проведення цих заходів не вирішено питання щодо подальшого службового використання вивільнених військовослужбовців.

Переміщення військовослужбовців усередині військової частини на рівні посади однакового найменування (наприклад: з посади командира 1 взводу на посаду командира 3 взводу) оформляються наказами по стройовій частині;

у наказах про продовження граничного строку перебування на посаді - рік народження, особистий номер;

у наказах про повернення з-за кордону і направлення за кордон - рік народження, освіта, рік початку проходження військової служби (за наявності перерв зазначається строк проходження військової служби), особистий номер;

у наказах про прийняття (призов) військовослужбовців із запасу, для проходження військової служби - рік народження, освіта, рік закінчення навчального закладу, особистий номер, строк проходження військової служби, найменування військового комісаріату, у якому перебуває на військовому обліку;

у наказах про прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, відрядження військовослужбовців до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі, направлення військовослужбовців із Держспецтрансслужби до інших військових формувань з виключенням зі списків особового складу - рік народження, особистий номер і підстава для видання наказу;

у наказах про прийняття військовослужбовців з інших військових формувань до Держспецтрансслужби із зарахуванням їх до списків особового складу - рік народження, особистий номер, наказ керівника військового формування про направлення військовослужбовця до Держспецтрансслужби;

у наказах про звільнення з військової служби в запас (відставку) з правом на пенсійне забезпечення - число, місяць, рік народження, вислуга років на військовій службі у календарному і пільговому обчисленні, найменування військового комісаріату, до якого направляється на військовий облік звільнений, особистий номер, право носіння військової форми одягу. У разі звільнення з військової служби в запас (відставку) без права на пенсійне забезпечення замість вислуги років у примітках вказується дата початку військової служби. Військовослужбовцям, засудженим відповідно до кримінального законодавства України, у наказах про звільнення з військової служби додатково вказуються реквізити судового рішення (дата, номер, назва суду, стаття Кримінального кодексу України, міра покарання);

у наказах про виключення зі списків особового складу Держспецтрансслужби померлих (загиблих) - число, місяць, рік народження, рік початку військової служби, особистий номер, дата смерті (назва хвороби, від якої помер, причина загибелі), зв'язок смерті із виконанням обов'язків військової служби, місце поховання, прізвище, ім'я, по батькові, роки народження і місце проживання дружини, дітей (у тому числі на яких сплачувалися аліменти) або родичів, які мають право на отримання пенсії за померлого (загиблого), підстави для виключення зі списків особового складу. При цьому запис про зв'язок смерті з виконанням обов'язків військової служби робиться тільки в тих випадках, коли для цього є підстави. В інших випадках вказуються тільки діагноз хвороби, причина, від якої настала смерть. Під час вирішення питання про причину смерті (загибелі) і її зв'язок з виконанням обов'язків військової служби необхідно керуватися вимогами Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та матеріалами службового розслідування з приводу смерті (загибелі) військовослужбовця. На безвісно відсутніх та оголошених померлими - число, місяць, рік народження, рік початку проходження військової служби, особистий номер, дата, причина і обставини смерті (зникнення безвісти), рішення суду (за наявності), склад і місце проживання сім'ї, яка перебуває на утриманні, у разі потреби - місце поховання;

у наказах про зміну прізвища, імені, по батькові, дати народження - рік народження, особистий номер і підстава змін. Ці накази видаються тільки на підставі документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або дипломатичними представництвами і консульськими установами України.

В примітках до пунктів наказів про випуск із військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, про нагородження (заохочення), про оголошення посадового становища у зв'язку зі зміною нумерації (найменування) військової частини, установи, про зарахування в розпорядження, продовження строку перебування на посаді дозволяється вказувати лише рік народження та особистий номер військовослужбовця.

9. Вступна частина наказу по особовому складу формулюється стисло, повинна відображати зміст наказу і містити в окремих випадках посилання на відповідні пункти Положення або на інші керівні документи, на підставі яких видається наказ. Зразок вступної частини наказу наведено в додатку 3 до цього Порядку.

Вступна частина наказу, пункт наказу і примітка до пункту наказу не відриваються один від одного і не переносяться на іншу сторінку.

10. Зразки наказів наведено в додатку 4 до цього Порядку.

IV. Облік і розсилка наказів по особовому складу

1. Накази по особовому складу реєструються в кадрових органах. Нумерація їх реєстрації кожний рік починається з першого номера.

До номера наказу по особовому складу стосовно осіб рядового, сержантського і старшинського складу додаються літери "РС". Вони реєструються окремо від наказів по особовому складу стосовно осіб офіцерського складу і мають свою нумерацію.

Накази по особовому складу обліковуються в книзі обліку наказів по особовому складу (додаток 5).

У разі зміни номера чи найменування військової частини накази по особовому складу за новим найменуванням (номером) цієї військової частини видаються тільки після призначення (затвердження) на посаду за новим найменуванням (номером) командира. Нумерація цих наказів починається з першого номера, окремо від раніше виданих наказів.

2. Оригінали (перші примірники) наказів по особовому складу зберігаються в кадрових органах, які видали ці накази.

Інші примірники наказів або витяги з них обов'язково висилаються до кадрових органів, які ведуть персональний, штатно-посадовий облік офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, зазначених у наказах, і до військових частин за місцем їхньої служби.

3. Розрахунок розсилки витягів із наказів робиться тільки на перших примірниках наказів по особовому складу.

4. Накази по особовому складу або витяги з них розсилаються протягом семи днів після їх підписання, а в період мобілізації - наступного дня після закінчення встановлених строків готовності військових частин і установ.

5. Другі та наступні примірники наказів, виправлення, внесені до наказу під час підпису, а також копії наказів і витягів із них засвідчуються підписом керівника кадрового органу або його заступника і гербовою печаткою та розсилаються без супровідних листів за присвоєними наказам номерами.

Під час надсилання витягів із наказів на них може вказуватися, куди (кому) надсилається витяг, наприклад: "Командиру (начальнику) військової частини, місце дислокації".

У разі надсилання витягів із наказів про переміщення військовослужбовців у них за потреби вказуються умовні найменування військових частин (установ, закладів) та пункти, у які необхідно відрядити військовослужбовця та вислати облікові документи.

 

Начальник Управління кадрової служби

В. Дзуєнко

 

ЗРАЗОК
звороту останнього аркуша наказу

Проект наказу підготовлений групою кадрової роботи управління 00 об'єднаного загону.

Помічник командира - начальник групи
кадрової роботи управління 00 об'єднаного загону
майор

С. Г. Зайчук

"___" ____________ 20__ року

 

ПОГОДЖЕНО

 

Помічник командира з правової роботи -
начальник юридичної служби управління
00 об'єднаного загону
майор юстиції

О. М. Ковтун

"___" ____________ 20__ року

 

Розрахунок розсилки витягів із наказу

N
з/п

Адресат, якому надіслано витяг із наказу

Пункти наказу

Примітка

1

Військова частина Т0000 м. Львів

п. 6, 7, 14

 

підполковник

В. М. Петренко

"___" ____________ 20__ року

 

 

ЗРАЗОК
титульного аркуша наказу

(гриф обмеження доступу)

   

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ

НАКАЗ

Командира 00 об'єднаного загону

(по особовому складу)

"___" ____________ 20__ року

м. Львів

N _______

  

ЗРАЗОК
вступної частини наказу

§ 1

Відповідно до пункту 52 Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту нижчепойменованим офіцерам ПРИСВОЇТИ чергові військові звання:

§ 2

Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" нижчепойменованих офіцерів ЗВІЛЬНИТИ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ:

 

ЗРАЗКИ НАКАЗІВ

НАКАЗ
про прийняття на військову службу за контрактом

§ 1

Відповідно до статей _____ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту УКЛАСТИ з нижчепойменованими громадянами контракт про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту строком на 3 роки, ЗАРАХУВАТИ до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту, ПРИЙНЯТИ їх на військову службу за контрактом осіб рядового складу, ПРИСВОЇТИ первинне військове звання СОЛДАТ та ОСОБИСТИЙ НОМЕР і ПРИЗНАЧИТИ:

1. КИРИЧЕНКА Віталія Олександровича ФЕЛЬДШЕРОМ МЕДИЧНОГО ПУНКТУ 00 ОКРЕМОГО ЗАГОНУ, ВОС - 900101Т.

§ 2

Відповідно до статей ______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту УКЛАСТИ з капітаном запасу ВЕРЧЕНКОМ Павлом Яновичем контракт про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту строком на 5 років, ПРИЙНЯТИ у добровільному порядку на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, ЗАРАХУВАТИ до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту, ПРИСВОЇТИ чергове військове звання МАЙОР і ПРИЗНАЧИТИ НАЧАЛЬНИКОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ - ГОЛОВНИМ БУХГАЛТЕРОМ 00 ЦЕНТРАЛЬНОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ, ВОС - 3101013

§ 3

Відповідно до статей _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту УКЛАСТИ із старшим прапорщиком внутрішньої служби запасу МАЛЯРЕНКОМ Михайлом Андрійовичем контракт про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту строком на 5 років, ПРИЙНЯТИ у добровільному порядку на військову службу за контрактом осіб сержантського та старшинського складу, ЗАРАХУВАТИ до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту, в порядку переатестації ПРИСВОЇТИ військове звання СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК і ПРИЗНАЧИТИ НАЧАЛЬНИКОМ СХОВИЩА ВЗВОДУ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 00 ОКРЕМОГО ЗАГОНУ 00 ОБ'ЄДНАНОГО ЗАГОНУ, ВОС - 142180Т.

НАКАЗ
про укладення і продовження строку контракту

§ 1

Відповідно до пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, у зв'язку із закінченням строку дії попереднього контракту УКЛАСТИ з капітаном ЗІНЧЕНКО Олександрою Вікторівною, офіцером відділення виховної роботи управління 00 об'єднаного загону НОВИЙ КОНТРАКТ про проходження військової служби.

§ 2

Відповідно до пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПРОДОВЖИТИ капітану КАЛЮЖНІЙ Валентині Вікторівні, енергетику інженерно-технічної служби транспортно-технічної частини 00 окремого загону 00 об'єднаного загону, СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ до закінчення відпустки для догляду за хворою дитиною та на строк, необхідний для прийняття рішення щодо укладення нового контракту.

НАКАЗ
про присвоєння первинного офіцерського звання

Відповідно до підпункту ___ пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПРИСВОЇТИ нижчепойменованим військовослужбовцям військове звання МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ:

1. Прапорщику АНДРІЄНКУ Петру Павловичу, командиру взводу 00 окремого загону 00 об'єднаного загону.

НАКАЗ
про присвоєння чергових військових звань

Відповідно до пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПРИСВОЇТИ нижчепойменованим особам офіцерського складу чергові військові звання:

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

1. Лейтенанту ПАЩЕНКУ Ігорю Петровичу, командиру технічного взводу технічної роти 00 окремого загону 00 об'єднаного загону.

НАКАЗ
про присвоєння чергових військових звань, на один ступінь вищих за військові звання, передбачені штатними посадами

Відповідно до пункту __ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПРИСВОЇТИ майору КРАВЦЮ Юрію Івановичу, заступнику начальника штабу 00 понтонно-мостового загону, чергове військове звання ПІДПОЛКОВНИК НА ОДИН СТУПІНЬ ВИЩЕ ЗА ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНЕ ШТАТНОЮ ПОСАДОЮ.

НАКАЗ
про присвоєння чергового військового звання СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК прапорщикам за бездоганну і безперервну службу протягом 10 років

Відповідно до пункту __ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПРИСВОЇТИ прапорщику НАЛИВАЙКО Ірині Олександрівні, начальнику сховища взводу матеріального забезпечення роти матеріально-технічного забезпечення 00 центральної бази Державної спеціальної служби транспорту, чергове військове звання СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК.

НАКАЗ
про присвоєння чергових військових звань достроково

§ 1

Відповідно до пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПРИСВОЇТИ нижчепойменованим офіцерам за високі професійні та моральні якості, проявлені під час виконання обов'язків військової служби, чергові військові звання ДОСТРОКОВО:

ПІДПОЛКОВНИК

1. Майору ШЕРЕМЕТУ Миколі Степановичу, командиру 00 окремого загону 00 об'єднаного загону.

§ 2

Відповідно до пункту __ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту та підпункту __ пункту __ Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ПРИСВОЇТИ прапорщику ДРАГАНУ Віктору Миколайовичу, старшині роти охорони батальйону охорони та обслуговування 00 понтонно-мостового загону, чергове військове звання СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК ДОСТРОКОВО.

НАКАЗ
про додавання до військових звань слів "медичної служби" або "юстиції"

1. Відповідно до пункту ___Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ДОДАТИ до військового звання майору ШУЛЬЗІ Олександру Юрійовичу, начальнику медичної служби 00 окремого колійного загону 00 об'єднаного загону, слова "МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ".

НАКАЗ
про оголошення військових звань без додавання слів "медичної служби" або "юстиції"

1. Відповідно до пункту 59 Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ОГОЛОСИТИ майору медичної служби ТКАЧУ Олександру Юрійовичу, начальнику інженерної служби 00 окремого колійного загону 00 об'єднаного загону, військове звання МАЙОР.

НАКАЗ
про пониження у військовому званні

Відповідно до пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПОНИЗИТИ нижчепойменованих офіцерів за клопотанням командування у військовому званні на один ступінь:

ДО КАПІТАНА

1. Майора ПЛУЖНИКА Сергія Петровича, заступника командира 00 окремого загону 00 об'єднаного загону.

НАКАЗ
про позбавлення військових звань

Відповідно до пункту ___ статті ___ Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПОЗБАВИТИ прапорщика ЗІНЧЕНКА Олексія Петровича, начальника складу 00 окремого загону 00 об'єднаного загону, за систематичне вживання спиртних напоїв та за невихід на службу військового звання ПРАПОРЩИК.

НАКАЗ
про поновлення у попередньому військовому званні

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПОНОВИТИ нижчепойменованих осіб офіцерського складу, понижених у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, у попередньому військовому званні:

МАЙОР

1. Капітана БОЙЧЕНКА Олега Петровича, заступника начальника штабу 00 окремого загону механізації 00 об'єднаного загону.

НАКАЗ
про призначення (переміщення) на посади

§ 1

Відповідно до пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту УВІЛЬНИТИ нижчепойменованих офіцерів від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ:

1. Старшого лейтенанта КУЛЬЧИНСЬКОГО Олега Володимировича, командира взводу 00 окремого загону 00 об'єднаного загону, КОМАНДИРОМ РОТИ 00 ОКРЕМОГО ЗАГОНУ 00 ОБ'ЄДНАНОГО ЗАГОНУ, ВОС - 1210003.

§ 2

Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від _________ N ____ про реформування 00 технічного загону 00 об'єднаного загону УВІЛЬНИТИ нижчепойменованих офіцерів 00 технічного загону 00 об'єднаного загону від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ на посади 00 ЗАГОНУ МЕХАНІЗАЦІЇ 00 ОБ'ЄДНАНОГО ЗАГОНУ:

1. Старшого лейтенанта БОЛОТЕНКА Ростислава Володимировича, командира взводу - КОМАНДИРОМ ВЗВОДУ, ВОС - 1210003.

2. Підполковника ПРИТУЛУ Ігоря Васильовича, заступника командира загону - ЗАСТУПНИКОМ КОМАНДИРА ЗАГОНУ, ВОС - 1200002.

НАКАЗ
про зарахування у розпорядження

Відповідно до розпорядження Голови Адміністрації Держспецтрансслужби від _______ N ______ про перехід 00 технічного загону 00 об'єднаного загону на новий штат УВІЛЬНИТИ нижчепойменованих офіцерів від займаних посад і ЗАРАХУВАТИ з "___" ____________ 20__ р. У РОЗПОРЯДЖЕННЯ Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту:

1. Старшого лейтенанта БУГАЯ Андрія Володимировича, командира взводу.

НАКАЗ
про продовження строку перебування на посаді

Відповідно до пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПРОДОВЖИТИ нижчепойменованим особам офіцерського складу строк перебування на посадах на 1 рік:

1. Полковнику ПОТЕБЕНЬКУ Михайлу Петровичу, начальнику загального відділу Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, ВОС - 0930002, з 15.05.2017 до 15.05.2018.

НАКАЗ
про прийняття (призов) із запасу на військову службу за контрактом

Відповідно до статей _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" УКЛАСТИ з нижчепойменованими офіцерами запасу контракт строком на 5 років, ПРИЙНЯТИ їх на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, ВКЛЮЧИТИ у списки особового складу Державної спеціальної служби транспорту і ПРИЗНАЧИТИ:

1. Майора медичної служби запасу ГРИНЕВСЬКОГО Віталія Олександровича НАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ - НАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЧНОГО ПУНКТУ 00 ОКРЕМОГО МОСТОВОГО ЗАГОНУ 00 ОБ'ЄДНАНОГО ЗАГОНУ, ВОС - 9001013.

НАКАЗ
про прикомандирування депутатів, відрядження до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві вибори", "Про статус депутатів місцевих рад" та "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", пунктів _______Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту УВІЛЬНИТИ полковника ХАВРОНЮКА Олега Володимировича, начальника кафедри військової підготовки спеціалістів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, від займаної посади і ПРИКОМАНДИРУВАТИ із залишенням на військовій службі на строк виконання депутатських повноважень до ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

НАКАЗ
про направлення до інших військових формувань з виключенням зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту

Відповідно до пункту __ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту УВІЛЬНИТИ нижчепойменованих офіцерів за їх згодою від займаних посад, ПРИПИНИТИ дію контрактів, ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту та НАПРАВИТИ ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ для подальшого проходження військової служби:

1. Капітана СУМЕНКА Володимира Сергійовича, інженера відділення управління 00 об'єднаного загону.

НАКАЗ
про прийняття з інших військових формувань до Державної спеціальної служби транспорту із зарахуванням до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту

Відповідно до пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПРИЙНЯТИ капітана ФЕДЧУКА Юрія Вікторовича, направленого Міністерством оборони України для подальшого проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, з яким укладено контракт про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту строком на 5 років, на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, ЗАРАХУВАТИ до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту і ПРИЗНАЧИТИ КОМАНДИРОМ РОТИ 00 ОКРЕМОГО ЗАГОНУ 00 ОБ'ЄДНАНОГО ЗАГОНУ, ВОС - 1701003.

НАКАЗ
про залишення на військовій службі понад граничний вік

Відповідно до пункту ___ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ЗАЛИШИТИ нижчепойменованих офіцерів, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, НА ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ ПОНАД ГРАНИЧНИЙ ВІК:

1. Полковника САВЧЕНКА Сергія Вікторовича, командира 00 об'єднаного загону.

НАКАЗ
про закінчення військового навчального підрозділу вищого навчального закладу

§ 1

Відповідно до підпункту __ пункту __ Положення про Державну спеціальну службу транспорту та пункту 50 Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПРИСВОЇТИ нижчепойменованим курсантам, які в червні 20__ року закінчили навчання на кафедрі військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ "ЛЕЙТЕНАНТ" і відповідно до пункту __ Положення ПРИЗНАЧИТИ:

1. МОСТОВЛЮКА Дениса Ігоровича КОМАНДИРОМ КОПРОВОГО ВЗВОДУ МОСТОВОЇ РОТИ 00 ОКРЕМОГО ГВАРДІЙСЬКОГО КОЛІЙНОГО ЗАГОНУ 00 ОБ'ЄДНАНОГО ГВАРДІЙСЬКОГО ЗАГОНУ, ВОС - 1702024.

§ 2

Відповідно до підпункту __ пункту __ Положення про Державну спеціальну службу транспорту та пункту __ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ПРИСВОЇТИ нижчепойменованим курсантам, які в червні 20___ року закінчили навчання на кафедрі військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ "ЛЕЙТЕНАНТ" та відповідно до пункту __ Положення за їх згодою та на підставі клопотання Міністерства оборони України від _____ р. N _____ НАПРАВИТИ для проходження військової служби з виключенням із списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту до МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ:

1. ФРАНКА Дениса Олександровича

НАКАЗ
про звільнення з військової служби в запас (відставку)

§ 1

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ЗВІЛЬНИТИ полковника ПЕТРЕНКА Івана Миколайовича, заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, звільненого з посади Указом Президента України від 10 серпня 2017 року N 678, З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗАПАС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ПУНКТОМ "б" (за станом здоров'я).

§ 2

Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ЗВІЛЬНИТИ нижчепойменованих осіб рядового складу з військової служби:

У ЗАПАС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ПУНКТОМ "а" (у зв'язку із закінченням строку контракту):

1. Старшого солдата БАБИЧА Олександра Миколайовича, начальника радіорелейної станції вузла зв'язку 00 шляхо-відновлювального загону

У ЗАПАС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ПУНКТОМ "в" (за віком):

2. Прапорщика ШИШОВИЧА Валерія Володимировича, головного старшину військового оркестру 00 об'єднаного загону.

§ 3

Відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ЗВІЛЬНИТИ нижчепойменованих осіб офіцерського складу з військової служби:

У ЗАПАС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ПУНКТОМ "в" ЧАСТИНИ СЬОМОЇ (за віком):

3. Підполковника ГАЙВОРОНСЬКОГО Ігоря Ярославовича, старшого викладача предметно-методичної групи кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту.

У ЗАПАС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ПУНКТОМ "е" ЧАСТИНИ ШОСТОЇ (через службову невідповідність):

4. Старшого лейтенанта КУДЕЛЯ Дмитра Олеговича, командира колійного взводу колійної роти 00 окремого колійного загону.

У ЗАПАС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ПІДПУНКТОМ "б" ПУНКТУ 1 ЧАСТИНИ ВОСЬМОЇ (за станом здоров'я):

5. Підполковника БОРТНИЦЬКОГО Віталія Петровича, заступника начальника тилу - начальника тендерної групи управління 00 об'єднаного загону.

НАКАЗ
про виключення зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту осіб, позбавлених військових звань

Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ЗВІЛЬНИТИ старшину БОБЛЯХА Дмитра Олеговича, головного старшину колійної роти 00 окремого колійного загону, з військової служби У ЗАПАС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ПУНКТОМ "Ж" (у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку) та ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту з 15 червня 2017 року (вказується дата наказу про позбавлення військового звання).

НАКАЗ
про виключення зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту осіб, які померли (загинули)

Відповідно до пункту _______Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту ВИКЛЮЧИТИ нижчепойменованих осіб офіцерського складу зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту у зв'язку зі смертю (загибеллю):

1. Капітана ІВАНЧУКА Олега Михайловича, командира взводу механізації роти механізації 00 окремого взводу механізації 00 об'єднаного загону.

2. Майора ІЩУКА Антона Михайловича, начальника штабу - першого заступника командира 00 об'єднаного загону.

НАКАЗ
про виключення зі списків особового складу Держспецтрансслужби у зв'язку з обвинувальним вироком суду

Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ЗВІЛЬНИТИ колишнього майора ГУРНЯКА Руслана Григоровича, старшого офіцера транспортно-технічної частини управління 00 об'єднаного загону, з військової служби У ЗАПАС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ за пунктом "є" (у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили) та ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту з 15 червня 2007 року (зазначається дата, з якої нараховується строк відбування покарання, що вказана у вироку суду).

НАКАЗ
про зміну прізвища, імені та по батькові

Нижчепойменованих осіб офіцерського складу надалі ІМЕНУВАТИ:

1. Майора МАКОВЧУКА Бориса Вікторовича, командира 00 окремого загону 00 об'єднаного загону - ПОГОДІНИМ Борисом Вікторовичем.

НАКАЗ
про зміну дати народження

1. Майора МАКАРЕНКА Бориса Вікторовича, командира 00 окремого загону 00 об'єднаного загону, який вважався народженим 13 січня 1967 року, надалі ВВАЖАТИ народженим 13 січня 1968 року.

НАКАЗ
про скасування пунктів раніше виданих наказів

§ 1

1. У зв'язку з винесенням судового рішення про поновлення на посаді СКАСУВАТИ пункт 28 наказу Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (по особовому складу) від 10.11.2017 N 381 про звільнення з військової служби у запас за пунктом "г" (у зв'язку зі скороченням штатів) частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" майора ЛОЄНКА В'ячеслава Васильовича, начальника служби пального і мастильних матеріалів 00 об'єднаного загону, ПОНОВИТИ ЙОГО НА ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ І ПРИЗНАЧИТИ НАЧАЛЬНИКОМ СЛУЖБИ ПАЛЬНОГО І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 00 ОБ'ЄДНАНОГО ЗАГОНУ, ВОС - 3450003.

§ 2

2. Пункт 2 наказу (по особовому складу) Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту від 10.08.2017 N 355 про призначення капітана САВЧУКА Миколи Михайловича, командиром 00 окремого загону 00 об'єднаного загону СКАСУВАТИ як нереалізований.

НАКАЗ
про внесення змін до наказу

§ 1

1. Внести зміни до параграфа 5 наказу Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (по особовому складу) від 21.08.2017 N 381 стосовно капітана ПАВЛОВА Івана Сергійовича, виклавши речення "Скасувати пункт 3 наказу N 7 від 22 травня 2017 р.", в такій редакції: "Скасувати пункт 3 наказу N 5 від 22 травня 2017 р.".

§ 2

2. Пункт 12 наказу Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (по особовому складу) від 14.10.2014 N 572 про призначення підполковника СИДОРА Романа Івановича, начальника циклової комісії 00 навчального центру, заступником начальника ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:

"12. Підполковника СИДОРА Романа Івановича, командира 00 об'єднаного загону, ЗАСТУПНИКОМ НАЧАЛЬНИКА, ВОС - 0210003.".

НАКАЗ
про зміну в посадовому становищі

Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 07.06.2017 N 322 про перейменування кафедри військової підготовки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ОГОЛОСИТИ ПОСАДОВЕ СТАНОВИЩЕ нижчепойменованим особам офіцерського складу кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту:

1. Капітан АЛЕКСЕЄНКО Андрій Миколайович - КУРСОВИЙ ОФІЦЕР, ВОС - 3303003.

2. Підполковник БОРМАН Олександр Петрович - ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРИ, ВОС - 3303002.

НАКАЗ
про направлення військовослужбовців на навчання за кордоном

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту НАПРАВИТИ майора ІВАНОВА Петра Івановича, старшого викладача предметно-методичної групи кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ зі списків особового складу військової частини до Республіки Польща, м. Варшава, з 15.09.2014 до 31.01.2015 для навчання НА КУРСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ II РІВНЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ОБОРОНИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА.

НАКАЗ
про направлення військовослужбовців на лікування за кордоном

Відповідно до двосторонніх домовленостей між урядами України та Держави Ізраїль НАПРАВИТИ майора ПЕТРАКІВСЬКОГО Олександра Петровича, командира взводу 00 окремого загону, БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ зі списків особового складу військової частини для ЛІКУВАННЯ до КЛІНІКИ "НЬЮМЕДИКАЛ", м. Тель-Авів, Держава Ізраїль, з 15.09.2014 до 31.03.2015.

НАКАЗ
про нагородження

За вагомий особистий внесок у розвиток національної транспортної системи та Державної спеціальної служби транспорту, високий професіоналізм і майстерність, сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків

НАГОРОДИТИ МЕДАЛЛЮ "10 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ":

НАЗАРЧУКА
Михайла Григоровича

- заступника начальника штабу 8 навчального центру Держспецтрансслужби, капітана.
3229721599.

 

ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ

КНИГА
обліку наказів по особовому складу

________________________________________________________
(найменування кадрового органу)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

На _______ арк.

Номер наказу

Дата підписання наказу

Короткий зміст наказу

Кількість аркушів

Номер і сторінка справи, куди підшитий наказ для зберігання. Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій відправлено (здано) наказ. Вихідний номер (розписка про отримання)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

____________

Опрос