Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях в органах полиции

МВД
Приказ от 04.08.2017 № 690
действует с 29.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2017

м. Київ

N 690

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 вересня 2017 р. за N 1093/30961

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про запобігання корупції", "Про Національну поліцію", Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, з метою належного здійснення оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року N 1376, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за N 1496/27941, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України Князєва С. М.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

Генеральний прокурор України

Ю. В. Луценко

 

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції

1. Пункт 5 розділу II доповнити абзацом другим такого змісту:

"Протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією (додаток 3), складається на бланку, що виготовлений друкарським способом.".

2. Доповнити розділ VI новими пунктами 8 - 10 такого змісту:

"8. Протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, не пізніше наступного робочого дня після складання реєструються в журналі реєстрації та обліку протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією (додаток 16).

9. Журнал реєстрації та обліку протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, ведеться посадовою особою, яка за своїми функціональними обов'язками є відповідальною за стан діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

10. З метою належного забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і правильним застосуванням законодавства України при провадженні в справах про адміністративне правопорушення копія протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, надсилається прокурору, який братиме участь у розгляді справи.".

3. Доповнити Інструкцію новим додатком 3, що додається.

У зв'язку з цим додатки 3 - 14 вважати відповідно додатками 4 - 15.

У тексті Інструкції посилання на додатки 3 - 14 замінити відповідно посиланнями на додатки 4 - 15.

4. Доповнити Інструкцію новим додатком 16, що додається.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

ПРОТОКОЛ N ___________
про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією

"___" ____________ 20__ року

_________________________
(місце складання протоколу)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, найменування органу поліції,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            звання, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
керуючись ст. ст. 1, 3 Закону України "Про запобігання корупції", з додержанням вимог ст. ст. 254 - 256 КУпАП склав(ла) протокол стосовно:

Прізвище:____________________________________________________________________________

Ім'я, по батькові:_______________________________________________________________________

Дата народження:______________________________________________________________________

Місце народження:_____________________________________________________________________

Громадянство:_________________________________________________________________________

Місце реєстрації:_______________________________________________________________________

Місце проживання:_____________________________________________________________________

Місце роботи (проходження служби):_____________________________________________________

Посада:_______________________________________________________________________________

Назва, реквізити документа, що посвідчує особу:____________________________________________

Телефон:_____________________________________________________________________________,

який (яка) порушив(ла) вимоги ч. ___ ст. _______ Закону України "Про запобігання корупції", тим самим вчинив(ла) адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, за яке передбачена відповідальність згідно з вимогами ч. ___ ст. ____ КУпАП.

____________________________________________________________________________ роз'яснено
                         (прізвище, ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
положення ст. 268 КУпАП, а саме, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце та час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. ст. 1724 - 1729 КУпАП, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу Національної поліції або судді районного, районного в місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою.

______________________________
(підпис особи, на яку складено протокол)

___________________________________________________________________________ роз'яснено,
                      (прізвище, ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
що згідно зі ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

______________________________
(підпис особи, на яку складено протокол)

___________________________________________________________________________ роз'яснено,
                        (прізвище, ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
що згідно зі ст. 56 Конституції України кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

___________________________________________________________________________ роз'яснено,
                       (прізвище, ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
що згідно зі ст. 59 Конституції України, згідно з якою кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

______________________________
(підпис особи, на яку складено протокол)

___________________________________________________________________________ роз'яснено,
                       (прізвище, ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
що згідно зі ст. 63 Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

______________________________
(підпис особи, на яку складено протокол)

Запис про відмову особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підпису про ознайомлення з правами: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

СУТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Факт правопорушення підтверджується:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До протоколу додається:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відповідно до ст. ст. 221, 257 КУпАП протокол надсилається до ______________________________
для розгляду по суті.

Підпис особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності: ______________________________________

Другий примірник протоколу отримав(ла):

_____________________
(дата)

_____________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище)


Запис про відмову особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підпису протоколу: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, мотиви стосовно відмови його підписання:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________________
(підпис особи, на яку складено протокол)

Свідки:

1. ___________________________________________________________________________________,
який (яка) мешкає: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

___________________________
(підпис)


2. ___________________________________________________________________________________,
який (яка) мешкає: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

___________________________
(підпис)


Підпис посадової особи органу поліції,
яка склала протокол ___________________________________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації та обліку протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією

______________________________________
(найменування органу поліції)

 

Розпочато: "___" ____________ 20__ року

Закінчено: "___" ____________ 20__ року

Інвентарний N ______________

N протоколу

Дата складання протоколу про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією

Кваліфікація адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією

Відомості про особу (П. І. Б., дата народження, місце роботи), стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією

Посада та П. І. Б. посадової особи органу поліції, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос