Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Лицензионным условиям осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) - деятельности по организации торговли на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 10.08.2017 № 583
действует с 13.10.2017

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. В абзаці першому пункту 1 розділу I слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами ", фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

2. У розділі II:

1) у пункті 4:

в абзаці шостому після слова "акцій" слово "депозитарію" виключити;

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

2) у пункті 9 слова "переоформлення ліцензії" виключити;

3) у пункті 18:

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.".

3. У розділі III:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство) він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації разом з оригіналом ліцензії (у разі наявності) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог порядку та умов видачі ліцензії.";

2) пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 31 вважати відповідно пунктами 3 - 30;

3) у підпункті 3 пункту 3 після слова "пункту" цифру "8" замінити цифрою "7";

4) у пункті 4 слова "та засвідчену печаткою (за наявності)" виключити;

5) у підпункті 4 пункту 6 після слова "пункту" цифру "8" замінити цифрою "7";

6) у пункті 7:

в абзаці першому підпункту 5, підпунктах 7 - 9, абзаці першому підпункту 10 слова "та печаткою", "(за наявності)" виключити;

підпункт 11 викласти у такій редакції:

"11) анкету щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі змін щодо ідентифікації, трудової діяльності, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки;";

підпункт 13 викласти в такій редакції:

"13) довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) згідно з таблицею 1 "Структура власності заявника (ліцензіата)" та таблицею 2 "Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб", яка додається до заяви про видачу ліцензії, та схематичне зображення такої структури.

Подається у разі зміни прямих власників, які володіють 5 і більше відсотками, та/або у разі зміни осіб, що здійснюють опосередкований контроль за заявником;";

7) абзац четвертий пункту 10 викласти у такій редакції:

"довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власника заявника (ліцензіата) та схематичне зображення такої структури.";

8) в абзаці другому пункту 13 цифри "17, 20 - 26" замінити цифрами "15, 19 - 25";

9) в абзаці четвертому пункту 15 слова "засвідчені печаткою фондової біржі (за наявності)" виключити;

10) в абзаці п'ятому пункту 16 цифру "8" замінити цифрами "15", слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами ", фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

11) в пункті 17 слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами ", фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

12) в абзаці першому пункту 19 цифри "17, 18" замінити цифрами "15, 16";

13) в пункті 20 цифри "17, 18" замінити цифрами "15, 16";

14) пункт 28 виключити.

У зв'язку з цим пункти 29, 30 вважати відповідно пунктами 28, 29;

15) в абзаці першому пункту 30 слова "та печаткою", "(за наявності)" виключити.

 

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

Опрос