Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской Конференции Министров Транспорта

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 26.07.2017 № 257
действует с 01.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2017

м. Київ

N 257

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2017 р. за N 1051/30919

Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

Відповідно до глав I - III та V Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ, підписаної міністрами транспорту країн - членів Міжнародного Транспортного Форуму 28 травня 2015 року в м. Лейпциг, та абзацу двадцять шостого підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1076/9675 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 11 вересня 2015 року N 362) (із змінами), що додаються.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України;

3) проведення до 10 грудня 2017 року конкурсу з розподілу дозволів на 2018 рік.

3. Установити, що перевізники, які отримали дозволи ЄКМТ для виконання перевезень у 2017 році, продовжують використання таких дозволів до закінчення терміну їх дії.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України  з безпеки на транспорті

М. Ноняк

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. М. Мірошніченко

 

ЗМІНИ
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", резолюцій Європейської Конференції Міністрів Транспорту (далі - ЄКМТ) (з 2008 року - Міжнародний транспортний форум (далі - МТФ)) та вимог Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ, підписаної міністрами транспорту країн - членів МТФ 28 травня 2015 року в м. Лейпциг (далі - Хартія Якості).

Цей Порядок встановлює процедуру розподілу та перерозподілу дозволів ЄКМТ із зазначенням у них переліку країн (за потреби), що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ (далі - право роботи до країни), їх оформлення, переоформлення, видачі міжнародним автомобільним перевізникам, анулювання, вилучення, обліку та порядок їх використання.";

2) у пункті 2:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про автомобільного перевізника та його менеджерів (управителів) з перевезень щодо відповідності його діяльності вимогам законодавства;".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п'ятим - дев'ятим такого змісту:

"ЄКМТ-сертифікат виробника транспортного засобу - сертифікат відповідності транспортного засобу технічним вимогам та вимогам безпечності, передбаченим резолюціями ЄКМТ/МТФ щодо багатосторонньої квоти ЄКМТ у частині вимог до транспортного засобу, які можуть бути допущені до перевезень з використанням дозволів ЄКМТ;

ЄКМТ-сертифікат придатності до експлуатації - сертифікат, передбачений резолюціями ЄКМТ/МТФ, щодо багатосторонньої квоти ЄКМТ, що підтверджує відповідність технічного стану і конструкції транспортного засобу вимогам резолюції ЄКМТ/МТФ щодо використання багатосторонньої квоти ЄКМТ та ЄКМТ-сертифіката виробника транспортного засобу;

менеджер (управитель) з перевезень - фізична особа, що відповідає за організацію і безпеку перевезень на підприємстві;

належний фінансовий стан - стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість автомобільного перевізника, що забезпечена основними засобами та оборотними активами;

свідоцтво професійної компетентності (СПК) - документ установленого зразка, що засвідчує кваліфікацію менеджерів (управителів) з перевезень, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, форма якого наведена в додатку 11 до Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 551, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за N 1454/23986 (із змінами).".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим.

2. Розділи II, III викласти в такій редакції:

"II. Організація проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ

1. Розподіл дозволів ЄКМТ та прав роботи за дозволами ЄКМТ серед автомобільних перевізників-резидентів здійснюється на конкурсних засадах.

Рішення про оголошення конкурсу оформлюється наказом Міністерства інфраструктури України та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті із зазначенням строків проведення конкурсу.

2. Для організації приймання документів від автомобільних перевізників для участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ та проведення розподілу дозволів ЄКМТ, перерозподілу залишків дозволів ЄКМТ та їх переоформлення при Міністерстві інфраструктури України утворюється Конкурсна комісія для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ (далі - Конкурсна комісія).

3. До складу Конкурсної комісії входять представники Міністерства інфраструктури України, уповноваженого органу, громадських і професійних об'єднань (за згодою), а також представники підприємств, установ, організацій автомобільної галузі, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, які не беруть участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ.

Склад Конкурсної комісії, не рахуючи голови Конкурсної комісії, формується з представників у рівній кількості від:

державних органів (Міністерство інфраструктури України) і уповноваженого органу;

підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України;

представників громадських і професійних об'єднань (за згодою).

Голова Конкурсної комісії є представником Міністерства інфраструктури України.

4. Кількість членів Конкурсної комісії повинна бути не менше ніж 10 осіб і не більше ніж 13 осіб.

5. Конкурсна комісія приймає в паперовому вигляді листи-повідомлення про участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ (далі - листи-повідомлення) (додаток 2) від автомобільних перевізників у період з 01 вересня до 15 вересня поточного року включно та передає до Міністерства інфраструктури України інформацію про отримані листи-повідомлення за кожний день в розрізі автомобільних перевізників для оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

Листи-повідомлення, надіслані після 15 вересня поточного року, не розглядаються.

6. Функції Конкурсної комісії:

приймання листів-повідомлень від автомобільних перевізників для участі в конкурсі в установлені строки відповідно до пункту 5 цього розділу;

приймання електронних анкет на участь у конкурсі для отримання дозволів ЄКМТ (далі - електронна анкета) (додаток 3) від автомобільних перевізників для участі в конкурсі в установлені пунктом 7 цього розділу строки;

приведення електронних анкет до єдиної зведеної таблиці автомобільних перевізників, які виявили бажання взяти участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ (далі - єдина зведена таблиця автомобільних перевізників);

здійснення заходів з перевірки достовірності інформації, поданої автомобільними перевізниками для участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ;

зберігання прийнятих від автомобільних перевізників листів-повідомлень;

опрацювання інформації, наданої компетентними органами України та іноземних країн щодо фактів використання автомобільними перевізниками підроблених дозволів ЄКМТ;

формування проектів розподілу, перерозподілу, переоформлення або анулювання дозволів ЄКМТ, які затверджуються наказом Міністерства інфраструктури України.

7. Конкурсна комісія приймає електронні анкети від автомобільних перевізників у період з 01 до 31 жовтня поточного року включно та передає до Міністерства інфраструктури України інформацію про кількість поданих для участі в конкурсі автомобільних транспортних засобів за кожний день приймання в розрізі автомобільних перевізників для оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

Конкурсна комісія здійснює заходи з перевірки достовірності інформації, поданої автомобільними перевізниками для участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ, щодо:

реєстрації суб'єкта господарювання;

відомостей про менеджера(ів) (управителя(ів)) транспортом на підприємстві;

відомостей про автомобільного перевізника;

відомостей про транспортні засоби автомобільного перевізника;

фінансового стану автомобільного перевізника.

8. Конкурсна комісія скликається за рішенням голови Конкурсної комісії або його заступника, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Конкурсної комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

9. Конкурсна комісія на своїх засіданнях:

розглядає інформацію, яка міститься у зведеній таблиці стосовно автомобільних перевізників, що подали електронні анкети для участі у конкурсі, про кількість поданих на конкурс автомобільними перевізниками транспортних засобів і кількість прийнятих для участі у конкурсі транспортних засобів;

приймає рішення щодо перевірки та встановлення вихідних даних, які будуть використовуватись у формулах відповідно до пунктів 3 та 5 розділу IV цього Порядку;

приймає рішення щодо недопущення до участі в конкурсі транспортного засобу, інформація щодо якого є недостовірною;

приймає рішення щодо недопущення до участі у конкурсі автомобільних перевізників, які не відповідають вимогам цього Порядку;

приймає рішення щодо недопущення до участі у конкурсі на наступний рік автомобільного перевізника у разі використання підроблених дозволів ЄКМТ;

приймає рішення щодо анулювання дозволів ЄКМТ автомобільним перевізникам, які не відповідають вимогам цього Порядку;

аналізує інформацію, надану МТФ, щодо виділених Україні дозволів ЄКМТ з кількістю прав роботи за дозволами ЄКМТ;

приймає рішення щодо доцільності подання запиту до МТФ стосовно отримання короткострокових дозволів ЄКМТ на наступний рік;

приймає рішення щодо визначення умов комплектування дозволів ЄКМТ правами роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ;

приймає рішення щодо залучення експертів з автоматизації процесу розподілу дозволів ЄКМТ;

аналізує ефективність використання разових дозволів на міжнародні автомобільні перевезення та дозволів ЄКМТ автомобільними перевізниками;

аналізує інформацію про кількість перевезень з використанням дозволів ЄКМТ, дані щодо яких внесено до бортових журналів з порушенням вимог та резолюцій ЄКМТ/МТФ;

аналізує звернення автомобільних перевізників - резидентів стосовно проблемних питань, пов'язаних з використанням дозволів ЄКМТ під час здійснення перевезення;

аналізує загальну кількість невиданих, анульованих, бракованих, зіпсованих, втрачених, а також виданих бланків дозволів ЄКМТ за минулий рік та доцільність їх знищення;

враховує видані та повернені окремі види дозволів для перевезень вантажів під час розподілу або перерозподілу;

подає Міністерству інфраструктури України пропозиції щодо розгляду звернень компетентних органів іноземних держав стосовно допущених автомобільними перевізниками - резидентами порушень під час здійснення перевезень територією цих країн з використанням дозволів ЄКМТ.

10. Засідання Конкурсної комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Конкурсної комісії приймаються на засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

11. Результатом роботи Конкурсної комісії є рішення, що оформлюється протоколом, який підписується головою та всіма членами Конкурсної комісії, присутніми на засіданні, та затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

12. Протокол та результати розподілу дозволів ЄКМТ оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України та уповноваженого органу до 10 грудня кожного року, а результати перерозподілу, переоформлення та анулювання - протягом трьох робочих днів з дня їх затвердження.

III. Приймання документів для участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ

1. У конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, ліцензію на право здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів);

мають належний фінансовий стан, забезпечений основними засобами, оборотними активами на загальну суму не менше ніж 4500 євро на перший автомобіль та 2500 євро (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на дату подання анкети) на кожний наступний транспортний засіб, заявлений до участі в конкурсі;

виконують вимоги щодо забезпечення придатності транспортних засобів до експлуатації; дотримання правил перевезень, режимів праці та відпочинку водіїв, умов ліцензування; забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони праці; оформлення документів на перевезення та забезпечення водіїв обов'язковими для виконання перевезень документами, обов'язки щодо оформлення яких і видачі покладено на менеджера (управителя) з перевезень;

мають бездоганну ділову репутацію;

є власниками автомобільних транспортних засобів або використовують транспортні засоби на умовах фінансового лізингу та інформацію про які подано органу ліцензування;

мають на кожний автомобільний транспортний засіб ЄКМТ-сертифікат виробника транспортного засобу та ЄКМТ-сертифікат придатності до експлуатації ("ЄВРО-4 безпечний" та вищої категорії) у кількості, зазначеній у відповідних резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ автомобільним транспортним засобом;

мають менеджера (управителя) з перевезень, який має відповідну кваліфікацію та/або чинне свідоцтво професійної компетентності, керівника автомобільного перевізника, які не мають не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості за злочини у сфері службової діяльності та професійної відповідальності, пов'язаної з наданням публічних послуг; обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; проти безпеки руху та експлуатації транспорту; недоторканності державних кордонів; проти власності; у сфері господарської діяльності; проти безпеки виробництва; торгівлі людьми; жорсткого поводження з тваринами.

У разі накладання адміністративних та адміністративно-господарських штрафів на автомобільного перевізника, його менеджера (управителя) з перевезень або водія за порушення, скоєння яких призводить до втрати бездоганної ділової репутації (додаток 4), умови бездоганної ділової репутації вважаються виконаними в разі усунення порушення та повної сплати штрафів.

2. Автомобільний перевізник повинен надіслати Конкурсній комісії поштою в паперовому вигляді лист-повідомлення, в якому зазначається адреса електронної пошти, до якої він має доступ та з якої буде надіслано електронну анкету.

Лист-повідомлення має бути засвідчено підписом уповноваженої особи.

3. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на електронну адресу, що визначається Конкурсною комісією та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України, електронну анкету, у якій зазначаються:

код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

найменування підприємства - для юридичних осіб або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб - підприємців (українською та англійською мовами);

місцезнаходження підприємства - для юридичних осіб або місце проживання - для фізичних осіб - підприємців (українською та англійською мовами);

номер і дата рішення уповноваженого органу про видачу ліцензії або серія та номер ліцензії;

інформація про наявність основних засобів та оборотних активів на 01 липня поточного року;

інформацію про менеджера(ів) (управителя(ів)) з перевезень;

відомості про кваліфікацію (серія, номер свідоцтва професійної компетентності, ким видано, спеціальність, дата видачі) менеджера(ів) (управителя(ів)) з перевезень;

державний реєстраційний номер, ідентифікаційний номер виробника (номер шасі (кузова, рами)), категорія екологічності автомобільного транспортного засобу, реквізити договору фінансового лізингу.

4. Конкурсна комісія приймає до розгляду лише ті електронні анкети, які надійшли з адреси електронної пошти, зазначеної у листі-повідомленні автомобільного перевізника, у форматі Excel. У разі втрати доступу до адреси електронної пошти, зазначеної у листі-повідомленні, автомобільний перевізник може змінити її за умови письмового звернення до Конкурсної комісії із вказівкою про причини зміни та зазначенням адреси нової електронної пошти, доступ до якої він матиме.

5. Електронна анкета, яку подав автомобільний перевізник, відразу відображається на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України в єдиній зведеній електронній таблиці автомобільних перевізників.

Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дня одержання електронної анкети встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

Підставою для залишення електронної анкети без розгляду є:

подання електронної анкети з порушенням строків, передбачених цим Порядком;

оформлення з порушенням вимог цього Порядку, складення не за встановленою формою або відсутність в електронній анкеті даних, які обов'язково вносяться до неї згідно з цим Порядком.

Про виявлені недоліки електронної анкети та необхідність її повторного подання перевізник повідомляється електронною поштою та на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України протягом 3 робочих днів.

Заявник може усунути недоліки, але не пізніше встановленого пунктом 7 розділу II цього Порядку строку приймання електронних анкет.

Якщо автомобільний перевізник не погоджується із зауваженнями Конкурсної комісії, він може не пізніше встановленого пунктом 7 розділу II цього Порядку строку приймання електронних анкет надати Конкурсній комісії (електронною поштою) підтвердні документи, необхідні для вирішення спірних питань.

Автомобільний перевізник може подати до Конкурсної комісії оновлену електронну анкету, що містить оновлений список транспортних засобів, які є його власністю або експлуатуються на умовах фінансового лізингу, у строки, встановлені пунктом 7 розділу II цього Порядку.

6. Конкурсна комісія не пізніше ніж до 01 вересня поточного року призначає уповноважену особу (осіб) Конкурсної комісії з питань приймання листів-повідомлень (далі - уповноважена особа Конкурсної комісії).

Уповноважена особа Конкурсної комісії відповідає за приймання та зведення в таблицю листів-повідомлень, що надійшли на адресу Міністерства інфраструктури України від автомобільних перевізників.".

3. У розділі IV:

1) пункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"кількість автомобілів перевізника відповідної категорії;

штрафні бали автомобільного перевізника.";

2) в абзаці другому пункту 4 слова та цифри "зазначених у пунктах 8 та 9" замінити словами та цифрами "зазначених у пунктах 5, 8, 9".

4. У розділі V:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Оформлення та видачу дозволів ЄКМТ проводить уповноважений орган.

Оформлення дозволів ЄКМТ здійснюється в порядку черги відповідно до присвоєного персонального номера електронної анкети автомобільного перевізника в єдиній зведеній електронній таблиці автомобільних перевізників протягом 10 робочих днів з дня затвердження розподілу дозволів ЄКМТ. Під час оформлення дозволу ЄКМТ уповноважений орган здійснює оформлення бортових журналів.

Уповноважений орган щодня розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про оформлені, підписані та готові до видачі дозволи ЄКМТ протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення розподілу дозволів ЄКМТ на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

Автомобільні перевізники подають (в електронному вигляді) заяву встановленої форми (додаток 5) на електронну адресу визначеного уповноваженим органом пункту видачі дозволів у разі одночасного виконання таких умов:

у результаті розподілу дозволів ЄКМТ автомобільному перевізнику виділено більше ніж один дозвіл ЄКМТ;

дозволи ЄКМТ, які виділено автомобільному перевізнику, дають право виконання перевезень до двох та більше країн, що встановили обмеження в'їзду на свою територію;

права виконання перевезень до країн, що встановили обмеження в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, можуть бути внесені до книжок ЄКМТ кількома можливими комбінаціями.

Уповноважений орган щодня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про отримані заяви за кожний день приймання в розрізі автомобільних перевізників та опрацьовує заяви протягом трьох робочих днів з дня їх одержання.";

2) абзац другий пункту 2 після слів "автомобільного перевізника" доповнити словами "(відповідно до зазначеної інформації в єдиній зведеній електронній таблиці автомобільних перевізників)";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Оформлені дозволи ЄКМТ отримує автомобільний перевізник (фізична особа - підприємець або особа, уповноважена установчими документами юридичної особи) чи належним чином уповноважений ним представник за наявності документа, що посвідчує особу, відповідно до реєстру виданих дозволів ЄКМТ (додаток 6).".

5. Пункт 5 розділу VI викласти в такій редакції:

"5. Дозвіл ЄКМТ і бортовий журнал, у якому зазначається інформація про виконані згідно з дозволом міжнародні вантажні перевезення, повинні бути на борту транспортного засобу між пунктами навантаження та розвантаження під час рейсу з вантажем чи протягом порожнього пробігу, що передує рейсу з вантажем або є наступним за ним.".

6. У розділі VII:

1) пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Автомобільні перевізники надають звіти про використання дозволів ЄКМТ безпосередньо або через уповноважену особу чи організацію.";

2) абзац перший пункту 4 після слів "автомобільними перевізниками" доповнити словом "анульовані".

7. У тексті Порядку слова "Комісія з розподілу" у всіх відмінках замінити словами "Конкурсна комісія" у відповідних відмінках.

8. Додатки 2 - 4 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

9. У тексті додатка 5 до Порядку слово та цифру "пункт 4" замінити словом та цифрою "пункт 1".

 

Начальник відділу розвитку
міського електричного транспорту
Департаменту стратегічного
розвитку дорожнього ринку та
автомобільних перевезень

В. Гриценко

 

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
про участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ

Найменування автомобільного перевізника українською мовою (заповнюється великими друкованими літерами):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Найменування автомобільного перевізника англійською мовою (заповнюється великими друкованими літерами):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код ЄДРПОУ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Місцезнаходження підприємства:

Українською мовою

Англійською мовою

 

вул., будинок, кімн.

 

 

населений пункт

 

 

район

 

 

область

 

індекс

 

контактні телефони

 

1. Я, _________________________________________________________________________________,
                                                         (П. І. Б. керівника підприємства / фізичної особи - підприємця)
ознайомився(лась) й усвідомив(ла) вимоги щодо участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ, а саме: "Багатосторонньої квоти ЄКМТ. Настанови користувача" ITF/IRU (2014) (далі - Настанова користувача), Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень у системі багатосторонньої квоти ЄКМТ (далі - Хартія Якості) та Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів ЄКМТ, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1076/9675 (із змінами);

підтверджую, що умови конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ є зрозумілими;

несу відповідальність за достовірність поданої мною інформації з адреси електронної пошти, вказаної в пункті 2 цього листа-повідомлення, та усвідомлюю, що у разі порушень умов використання дозволів ЄКМТ автоперевізник може бути позбавлений права отримувати дозволи ЄКМТ відповідно до положень законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують перевезення вантажів автомобільним транспортом.

2. Уся інформація, яка передбачена умовами проведення конкурсу, буде надіслана з адреси електронної пошти: ______________________@___________.

___________________________
                        (керівник)*

___________________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

___________________________
                        (дата)

___________________________
М. П. (за наявності)

___________________________
(діє на підставі)

____________
* Посада для фізичної особи - підприємства не зазначається.

 

Анкета на участь у конкурсі для отримання дозволів ЄКМТ на ____ рік

Персональний N

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків* - для фізичних осіб - підприємців

Найменування підприємства (українською) - для юридичних осіб або П. І. Б. - для фізичних осіб - підприємців

Найменування підприємства (англійською) - для юридичних осіб або П. І. Б. - для фізичних осіб - підприємців

Місцезнаходження підприємства - для юридичних осіб (українською) або місце проживання для  - фізичних осіб - підприємців

Місцезнаходження підприємства - для юридичних осіб (англійською) або місце проживання для - фізичних осіб - підприємців

N і дата рішення Укртрансбезпеки (для ліцензій, що не містять N, серії) про видачу ліцензії (формат: N/дд.мм.рр.) або серія та N ліцензії

Відповідність вимогам ліцензійних умов (+; -)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтвердження виконання умов Хартії Якості ЄКМТ

Менеджер(и) (управителі) з перевезень

Відповідність умовам бездоганної репутації (+; -)

Інформація про наявність основних засобів та оборотних активів на 01 липня поточного року (тис. грн)

П. І. Б.

дата народження (дд.мм.рррр.)

індивідуальний податковий номер

відомості про кваліфікацію (серія, номер документа, ким видано, спеціальність, дата видачі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік автомобілів, що є у власності перевізника чи експлуатуються на умовах фінансового лізингу та беруть участь у конкурсі

N з/п

Номер шасі (латиницею, великими літерами)

Державний реєстраційний номер

Категорія екологічності (4, 5, 6)

Чи подавався автомобіль на конкурс минулого року (+; -)

Реквізити договору фінансового лізингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Не зазначає фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки.

 

Перелік порушень, скоєння яких призводить до втрати бездоганної ділової репутації

1. У частині періодів керування та відпочинку водіїв: перевищення максимального ліміту тривалості керування за шість діб чи два тижні на 25 % та більше, або перевищення максимальної щоденної тривалості керування на 50 % чи більше без перерви, або без безперервного періоду відпочинку тривалістю не менше ніж 4,5 години.

2. У частині оснащення записувальним або іншим контрольним обладнанням: управління транспортними засобами без контрольних пристроїв (тахографів), реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку.

3. У частині придатності до експлуатації комерційних автотранспортних засобів, що використовуються в міжнародних перевезеннях: управління без чинного протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу та/або управління з несправностями, зокрема, гальмівної системи, рульового керування, коліс/шин, підвіски або шасі, здатними створити безпосередній ризик для дорожньої безпеки, який призводить до рішення припинити рух такого транспортного засобу.

4. У частині безпеки автомобільних перевезень небезпечних вантажів: перевезення небезпечних вантажів, заборонених до транспортування, або перевезення таких вантажів у забороненій тарі чи без зазначення їх на транспортному засобі як небезпечних вантажів, що створює загрозу для життя людей або для довкілля, яка призводить до рішення заборонити рух такого транспортного засобу.

5. У частині водійських прав: керування транспортним засобом особою, яка не має чинних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки.

6. У частині максимальної ваги і габаритів комерційних транспортних засобів, які використовуються в міжнародних перевезеннях: перевезення вантажу з перевищенням дозволеної максимальної маси на 20 % або більше для контейнеровозів - навантаження на одиночну вісь - понад 11 т, здвоєні осі - понад 18 т, строєні осі - понад 24 т або фактичною масою понад 44 т, і на 25 % або більше для транспортних засобів та їх составів з навантаженням на одиночну вісь понад 11 т, здвоєні осі - понад 16 т, строєні осі - понад 22 т або фактичною масою понад 40 т.

____________

Опрос