Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов относительно списания имущества ликвидируемых территориальных органов МВД, территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД, предприятий, учреждений, заведений, относящихся к сфере управления МВД

МВД
Положение, Приказ от 18.07.2017 № 598
редакция действует с 03.04.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2017

м. Київ

N 598

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2017 р. за N 1039/30907

Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань стосовно списання майна територіальних органів МВС, що ліквідуються, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління МВС

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 19 лютого 2018 року N 118

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" (зі змінами), від 28 жовтня 2015 року N 878 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (зі змінами), з метою розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна територіальних органів Міністерства внутрішніх справ, що ліквідуються, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань стосовно списання майна територіальних органів МВС, що ліквідуються, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління МВС, що додається.

2. Департаменту державного майна та ресурсів МВС (Шалієвська Л. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря МВС Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду питань стосовно списання майна територіальних органів МВС, що ліквідуються, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління МВС

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає склад, регламент роботи, повноваження комісії з розгляду питань стосовно списання майна територіальних органів МВС, що ліквідуються, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління МВС (далі - Комісія).

2. Комісія утворюється відповідно до пункту 8 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року N 1314 (зі змінами) (далі - Порядок).

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Комісії є:

розгляд звернень та документів щодо списання майна, які надійшли від територіальних органів МВС, що ліквідуються, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління МВС (далі - суб'єкти господарювання);

підготовка пропозицій щодо надання чи відмови в наданні згоди на списання майна, яке перебуває на балансі суб'єктів господарювання;

підготовка проектів рішень МВС щодо надання чи відмови в наданні суб'єктам господарювання згоди на списання майна;

контроль за дотриманням суб'єктами господарювання механізму списання об'єктів державної власності.

5. Комісія готує пропозицію щодо відмови в наданні згоди на списання майна у випадках, визначених пунктом 7 Порядку.

6. Рішення МВС про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається у строки, установлені пунктом 7 Порядку.

7. Рішення МВС про надання згоди на списання майна, прийняте на підставі пропозицій Комісії, оформлюється у формі наказу, про відмову в наданні такої згоди - у формі листа.

8. Лист або копія наказу МВС надсилається суб'єкту господарювання.

II. Склад Комісії

1. Комісія утворюється наказом МВС у складі:

1) голови Комісії, який є керівником структурного підрозділу апарату МВС з питань матеріально-технічного та ресурсного забезпечення або його заступником;

2) заступника голови Комісії, який є керівником бухгалтерської служби апарату МВС або його заступником;

3) секретаря Комісії, який є державним службовцем структурного підрозділу апарату МВС з питань матеріально-технічного та ресурсного забезпечення;

4) членів Комісії, які за посадами є керівниками структурних підрозділів апарату МВС або їх заступниками, а саме:

служби управління персоналом;

з юридичних питань;

з питань охорони здоров'я;

з питань інформаційних технологій;

з питань запобігання корупції.

(підпункт 4 пункту 1 розділу II доповнено абзацом шостим згідно з
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.02.2018 р. N 118)

2. До складу Комісії з метою врахування галузевих особливостей списання майна включаються інші державні службовці структурних підрозділів апарату МВС, які беруть участь у засіданні Комісії у разі розгляду документів щодо списання відповідного виду майна.

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом МВС.

III. Повноваження Комісії

1. Комісія має право:

1) запитувати від суб'єктів господарювання додаткові документи, необхідні для підготовки пропозиції стосовно списання майна (технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо);

2) запрошувати керівників суб'єктів господарювання на засідання Комісії для надання пояснень з питань, що виникли в Комісії під час розгляду отриманих документів;

3) проводити додатковий огляд майна, що пропонується до списання;

4) пропонувати інші шляхи використання майна, стосовно якого розглядаються документи на списання;

5) надавати керівництву МВС пропозиції стосовно надання чи відмови в наданні згоди на списання майна суб'єктів господарювання.

2. Комісія зобов'язана забезпечувати об'єктивність та неупередженість при наданні пропозицій щодо списання майна суб'єктів господарювання.

IV. Організація діяльності та регламент роботи Комісії

1. Голова Комісії:

1) керує діяльністю Комісії та організовує її роботу;

2) скликає засідання Комісії;

3) визначає та затверджує порядок денний засідання Комісії;

4) дає доручення, пов'язані з роботою Комісії, які є обов'язковими для всіх членів Комісії, у тому числі визначає члена Комісії, відповідального за супроводження розгляду відповідних документів щодо списання майна, які надійшли від суб'єктів господарювання, з урахуванням галузевих особливостей такого майна;

(підпункт 4 пункту 1 розділу IV у редакції наказу
Міністерства внутрішніх справ України від 19.02.2018 р. N 118)

5) залучає до участі у засіданні Комісії відповідних членів з метою врахування галузевих особливостей майна, щодо якого розглядаються документи на списання.

2. Заступник голови Комісії у разі відсутності голови Комісії виконує його обов'язки.

3. Секретар Комісії:

1) забезпечує підготовку до розгляду та представляє відповідні документи на засіданні Комісії;

2) забезпечує підготовку відповідних рішень МВС, прийнятих на підставі пропозицій Комісії, про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна;

3) здійснює ведення документації, пов'язаної з роботою Комісії;

4) веде протокол засідання Комісії.

(підпункт 4 пункту 3 розділу IV у редакції наказу
Міністерства внутрішніх справ України від 19.02.2018 р. N 118)

У разі відсутності з поважних причин секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається за рішенням голови Комісії на одного із членів Комісії.

4. Члени Комісії мають право:

1) вносити пропозиції з питань, що належать до її компетенції, на засіданнях Комісії;

2) брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

3) опрацьовувати документи, подані на розгляд Комісії;

4) брати участь шляхом голосування при прийнятті рішень Комісії;

5) висловлювати окрему думку, що оформлюється як додаток до протоколу засідання Комісії і є його невід'ємною частиною.

5. Члени Комісії зобов'язані:

1) брати участь у роботі Комісії;

2) опрацьовувати документи, подані на розгляд Комісії;

3) бути особисто присутніми на засіданнях Комісії;

4) виконувати доручення голови Комісії.

6. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в разі необхідності та скликаються головою Комісії.

Час та місце проведення засідання визначає голова Комісії.

7. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її персонального складу з врахуванням галузевих особливостей списання майна.

8. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. Усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування.

9. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, присутніми на засіданні.

10. Розгляд Комісією документів щодо списання майна здійснюється після їх попереднього розгляду в бухгалтерській службі апарату МВС та структурному підрозділі апарату МВС з питань матеріально-технічного та ресурсного забезпечення.

(абзац перший пункту 10 розділу IV у редакції наказу
Міністерства внутрішніх справ України від 19.02.2018 р. N 118)

У разі виявлення в документах недоліків (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно, яке пропонується до списання), неподання всіх необхідних документів суб'єкту господарювання, який подав документи на списання, пропонується протягом 25 робочих днів усунути такі недоліки і подати доопрацьовані документи, про що йому повідомляється листом за підписом керівника структурного підрозділу апарату МВС з питань матеріально-технічного та ресурсного забезпечення або його заступника, згідно з розподілом функціональних повноважень, у строки, що не перевищують строків прийняття рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна.

(абзац другий пункту 10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.02.2018 р. N 118)

Документи, що надійшли після доопрацювання, розглядаються МВС у строки, передбачені Порядком.

11. Підготовка проекту висновку МВС щодо необхідності списання майна, який подається відповідному органу приватизації за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, належить до компетенції структурного підрозділу апарату МВС з питань матеріально-технічного та ресурсного забезпечення.

(розділ IV доповнено пунктом 11 згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 19.02.2018 р. N 118)

 

Директор Департаменту державного
майна та ресурсів МВС

Л. І. Шалієвська

Опрос