Идет загрузка документа (683 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации учета личного состава Государственной пограничной службы Украины

МВД
Приказ, Инструкция от 06.06.2017 № 468
действует с 26.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2017

м. Київ

N 468

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2017 р. за N 1011/30879

Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Державної прикордонної служби України

Відповідно до Законів України "Про Державну прикордонну службу України", "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України" та з метою подальшого вдосконалення та належної організації обліку особового складу Державної прикордонної служби України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації обліку особового складу Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Голова Професійної
спілки працівників
державних установ України

Ю. М. Піжук

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Голова Державної
прикордонної служби України

В. Назаренко

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації обліку особового складу Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає:

організацію й порядок обліку військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України (далі - особовий склад) в Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - Адміністрація Держприкордонслужби), регіональних управліннях, загонах морської охорони, прикордонних загонах, окремих контрольно-пропускних пунктах, авіаційних частинах, навчальних закладах, науково-дослідній установі, органах забезпечення, підрозділах спеціального призначення (далі - органи Держприкордонслужби), підрозділах, на кораблях та катерах морської охорони органів Держприкордонслужби в мирний час і в особливий період;

завдання і види обліку, призначення облікових документів, порядок їх складання й ведення;

обов'язки посадових осіб, відповідальних за організацію і ведення обліку особового складу;

порядок персонального обліку безповоротних втрат особового складу в особливий період;

порядок видання, обліку, зберігання, розсилки наказів по особовому складу і облікових документів.

2. Основними завданнями обліку особового складу є:

документальне відображення проходження військової служби військовослужбовцями, а також трудової діяльності працівників Державної прикордонної служби України (далі - працівники);

забезпечення командирів (начальників) довідковими відомостями стосовно особового складу, необхідними для прийняття обґрунтованих рішень щодо його службового використання;

створення, ведення, поповнення і систематизація бази персональних даних та інформації стосовно особового складу;

забезпечення командирів (начальників) даними про штатну й облікову чисельність особового складу органів Держприкордонслужби для прийняття рішень щодо їх укомплектованості;

ведення довідкової роботи з питань проходження військової служби і трудової діяльності особовим складом і розшуку військовослужбовців;

сповіщення сімей або близьких родичів померлих (загиблих) осіб про місце, дату, причину (обставини) їх загибелі або смерті, видача документів, необхідних для порушення клопотання щодо призначення пенсії (допомоги) і для надання пільг, установлених законодавством України.

3. Облік особового складу повинен відповідати таким основним вимогам:

ведеться постійно в будь-яких умовах діяльності органів Держприкордонслужби в порядку, визначеному цією Інструкцією;

своєчасно, достовірно, правильно відображає штатну, облікову і наявну чисельність особового складу, а також кількісні й якісні зміни, що відбуваються як в цілому щодо особового складу, так і персонально стосовно кожного військовослужбовця та працівника.

4. Облік особового складу організовується і ведеться на підставі штатів (штатних розписів), наказів по органах Держприкордонслужби, наказів по особовому складу та інших документів, передбачених цією Інструкцією.

5. Відповідно до цілей і завдань облік особового складу поділяється на персональний, штатно-посадовий та кількісний (статистичний).

Персональний облік ведеться стосовно кожного військовослужбовця і працівника окремо та призначений для всебічного вивчення їхніх ділових, моральних та інших якостей, необхідних під час визначення порядку переміщення і використання. У ньому мають бути відображені точні біографічні дані, проходження військової служби, трудова діяльність та інші відомості, які об'єктивно характеризують військовослужбовця і працівника.

Штатно-посадовий облік призначений для здійснення систематичного аналізу укомплектованості органів Держприкордонслужби особовим складом за посадами і спеціальностями та організації контролю за службовим переміщенням особового складу.

Кількісний (статистичний) облік особового складу ведеться в інтересах отримання узагальнених цифрових даних, які характеризують кількісний та якісний склад військовослужбовців і працівників. За даними кількісного (статистичного) обліку плануються укомплектування органів Держприкордонслужби особовим складом, їх матеріально-технічне забезпечення, підготовка військовослужбовців і їх розподіл відповідно до існуючих потреб.

Персональний, штатно-посадовий і кількісний (статистичний) обліки створюють базу даних, яка забезпечує отримання інформації з питань укомплектованості органів Держприкордонслужби, проходження служби військовослужбовцями і трудової діяльності працівників.

6. З метою оперативного отримання статистичних даних, які характеризують кількісний і якісний склад військовослужбовців та працівників, у кадрових підрозділах організовуються й ведуться персональний, штатно-посадовий обліки особового складу із застосуванням обчислювальної техніки і спеціального програмного забезпечення (далі - автоматизований облік). Організація ведення автоматизованого обліку покладається на відповідних начальників органів Держприкордонслужби та здійснюється відповідно до вимог законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

7. Чисельність особового складу органу Держприкордонслужби поділяється на штатну, облікову, наявну.

Штатна чисельність - установлена штатом органу Держприкордонслужби чисельність військовослужбовців і працівників.

Облікова чисельність - чисельність військовослужбовців і працівників, які відповідними наказами по особовому складу зараховані до списків особового складу органу Держприкордонслужби або прийняті на роботу.

Наявна чисельність - чисельність особового складу, який відповідно до наказів по особовому складу на час проведення обліку перебуває в органі Держприкордонслужби. До наявної чисельності включаються також військовослужбовці і працівники, які на час проведення обліку наказами по особовому складу тимчасово перебувають в органі Держприкордонслужби.

У наявній чисельності не враховуються військовослужбовці та працівники, які відповідно до наказів по особовому складу перебувають тимчасово за межами органу Держприкордонслужби (відпустки, відрядження, лікування, навчання тощо).

8. Начальники органів Держприкордонслужби зобов'язані забезпечити належну організацію обліку особового складу в підпорядкованих підрозділах та органах і створювати для посадових осіб, які ведуть облік особового складу, усі умови для своєчасного, якісного і повного виконання ними вимог цієї Інструкції.

9. Організація і відповідальність за стан обліку особового складу покладаються:

у підрозділах органів Держприкордонслужби - на командирів підрозділів;

на кораблях морської охорони - на командирів кораблів;

на катерах морської охорони - на командирів катерів;

у загонах морської охорони - на командирів загонів морської охорони;

у прикордонних загонах, окремих контрольно-пропускних пунктах - на начальників прикордонних загонів, окремих контрольно-пропускних пунктів;

в авіаційних частинах - на командирів авіаційних частин;

у навчальних закладах, науково-дослідних установах - на начальників навчальних закладів, науково-дослідних установ;

у підрозділах спеціального призначення - на керівників цих підрозділів;

в органах забезпечення - на начальників органів забезпечення;

у регіональних управліннях - на начальників регіональних управлінь;

у структурних підрозділах Адміністрації Держприкордонслужби - на керівників цих структурних підрозділів.

Вищезазначені посадові особи зобов'язані:

здійснювати контроль за станом обліку особового складу в підпорядкованих підрозділах, на кораблях і катерах, в органах Держприкордонслужби і періодично особисто перевіряти укомплектованість підрозділів та органів;

контролювати правильне відображення чисельності особового складу в облікових документах і своєчасне надання донесень про склад і чисельність органів та підрозділів;

проводити заняття (збори) з посадовими особами, які безпосередньо ведуть облік особового складу, - не рідше одного разу на рік;

вживати заходів щодо удосконалення системи обліку особового складу органів і підрозділів Держприкордонслужби із застосуванням автоматизованих систем управління;

проводити перевірки стану обліку особового складу в підпорядкованих підрозділах та органах Держприкордонслужби, надаючи практичну допомогу та досягаючи якісного стану обліку особового складу;

контролювати роботу комісії з перевірки стану обліку особового складу;

здійснювати контроль за забезпеченням бланками і книгами з обліку особового складу;

вживати всіх заходів для збереження облікових документів, особливо в умовах бойових дій, підрозділів та органів Держприкордонслужби.

10. Загальне керівництво за організацією обліку особового складу, встановлення основних принципів його ведення і контроль за його станом здійснюються Адміністрацією Держприкордонслужби.

Керівництво практичною діяльністю кадрових підрозділів органів Держприкордонслужби з питань обліку особового складу і контроль за його станом здійснюються кадровим підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби.

11. Заходи щодо організації і порядку обліку особового складу включаються до планів роботи органів Держприкордонслужби.

12. Для ознайомлення з відомостями про чисельність особового складу допускається обмежене коло осіб за списком, затвердженим начальником органу Держприкордонслужби тільки в обсязі, що стосується їхньої безпосередньої службової діяльності.

Посадові особи підрозділів забезпечення органів Держприкордонслужби відомості (довідки) про чисельність особового складу, необхідні їм для визначення потреб у всіх видах забезпечення, отримують у відповідних кадрових підрозділах органів Держприкордонслужби під підпис.

Якщо умови дислокації органу Держприкордонслужби і підрозділів забезпечення не дають змоги підрозділам забезпечення отримати в робочому порядку в кадровому підрозділі органу Держприкордонслужби необхідні дані про чисельність особового складу, начальник органу Держприкордонслужби може дозволити передавати до цих підрозділів копії або витяги з наказів по особовому складу технічними засобами інформації або поштою.

13. Порядок ведення обліку, виготовлення, користування, зберігання та пересилання матеріальних носіїв інформації, які містять відомості з обліку особового складу, здійснюється відповідно до законодавства та залежно від наданого таким матеріальним носіям інформації грифа секретності (обмеження доступу).

Гриф секретності (обмеження доступу) матеріальним носіям інформації надається відповідно до законодавства.

II. Облік особового складу в мирний час

1. Облік особового складу в підрозділах

1. Облік особового складу у відділенні, групі, екіпажі, центрі, пункті, майстерні, взводі, секції, апаратній, на посту ведеться особисто начальниками (командирами) цих підрозділів за іменними списками встановленої форми (додаток 1).

Начальник (командир) підрозділу зобов'язаний особисто знати підлеглих йому військовослужбовців в обсязі вимог, установлених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України та цією Інструкцією.

У відділенні інспекторів прикордонної служби з окремим місцем дислокації (у прикордонному, контролерському, інспекторському посту) облік особового складу ведеться також у книзі прикордонної служби за формою, встановленою Адміністрацією Держприкордонслужби, та іменному списку для вечірньої перевірки (додаток 2).

2. Облік особового складу в роті, заставі всіх найменувань (далі - заставі), відділі прикордонної служби, прикордонній комендатурі швидкого реагування, оперативно-бойовій прикордонній комендатурі, оперативно-розшукових підрозділах з окремим місцем дислокації ведеться в таких документах:

книзі обліку особового складу (додаток 3);

іменному списку для вечірньої перевірки.

Книга обліку особового складу ведеться на весь особовий склад роти, застави, відділу прикордонної служби, прикордонної комендатури швидкого реагування, оперативно-бойової прикордонної комендатури, оперативно-розшукового підрозділу з окремим місцем дислокації.

Іменний список для вечірньої перевірки ведеться на осіб рядового, сержантського, старшинського складу строкової військової служби та курсантів військових навчальних закладів.

У прикордонній заставі з окремим місцем дислокації облік особового складу ведеться також у книзі прикордонної служби.

Облік особового складу в роті, заставі, відділі прикордонної служби, прикордонній комендатурі швидкого реагування, оперативно-бойовій прикордонній комендатурі, оперативно-розшуковому підрозділі з окремим місцем дислокації веде відповідальний виконавець або інша посадова особа, призначена відповідним керівником підрозділу.

Командир роти, начальник прикордонної застави, відділу прикордонної служби, комендант прикордонної комендатури швидкого реагування, оперативно-бойової прикордонної комендатури, начальник оперативно-розшукового підрозділу з окремим місцем дислокації зобов'язані:

знати увесь особовий склад підрозділу в обсязі вимог, передбачених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України та цією Інструкцією;

щодня мати достовірні відомості про чисельність особового складу підрозділу за штатом, за списком і в наявності, про кількість відсутніх із зазначенням причин;

щодня доповідати вищому за підпорядкуванням керівнику відомості про зміни в чисельності;

щомісяця перевіряти наявність військових квитків (службових посвідчень), ідентифікаційних жетонів з особистими номерами у військовослужбовців підрозділів, їх стан і своєчасність запису в них облікових даних, що змінилися;

щомісяця перевіряти знання керівниками структурних підрозділів, їх заступниками підпорядкованого їм особового складу.

3. Облік особового складу на катерах, кораблях загонів морської охорони ведеться:

на катерах зі штатною чисельністю матросів, старшин до 5 осіб - командиром катера в іменному списку;

на катерах зі штатною чисельністю матросів, старшин понад 5 осіб - командиром катера у розділі III книги обліку особового складу;

на кораблях - у книзі обліку особового складу та іменному списку для вечірньої перевірки.

Книга обліку особового складу ведеться на весь особовий склад.

Іменний список для вечірньої перевірки ведеться на матросів і старшин строкової військової служби.

Облік особового складу на кораблях веде старший помічник (помічник) командира корабля;

у бойовій частині корабля - командир бойової частини в іменному списку особового складу бойової частини.

Командир корабля (катера) зобов'язаний:

знати весь особовий склад корабля в обсязі вимог, передбачених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України та цією Інструкцією;

щодня доповідати начальнику органу Держприкордонслужби відомості про зміни в чисельності;

щомісяця перевіряти наявність військових квитків (службових посвідчень), ідентифікаційних жетонів з особистими номерами у військовослужбовців, їх стан і своєчасність запису в них облікових даних, що змінилися;

щомісяця перевіряти знання командирами бойових частин підпорядкованого їм особового складу.

В управліннях дивізіонів кораблів і катерів морської охорони облік ведеться за правилами, установленими для роти, відділу.

Облік особового складу в управлінні дивізіону веде заступник командира дивізіону з персоналу (де посада не передбачена - інша посадова особа, призначена командиром дивізіону).

4. Облік особового складу в підрозділах забезпечення при регіональних управліннях ведеться в книзі обліку особового складу та іменному списку для вечірньої перевірки.

5. В інших підрозділах, які прирівняні до роти, прикордонної застави, відділу прикордонної служби, облік особового складу ведеться в порядку, встановленому для відповідних підрозділів.

Облік у підрозділах, які входять до складу прикордонних комендатур усіх найменувань, ведеться відповідно до пунктів 1, 2 цієї глави.

2. Облік особового складу в органах Держприкордонслужби, які мають кадрові підрозділи

1. Облік особового складу органу Держприкордонслужби ведеться у відділах (відділеннях, групах) кадрів (далі - кадрові підрозділи) відповідного органу.

У кадрових підрозділах органів Держприкордонслужби на особовий склад ведуться такі облікові документи:

книга штатно-посадового обліку особового складу (додаток 4);

книга алфавітного обліку військовослужбовців строкової військової служби (додаток 5);

книга алфавітного обліку осіб офіцерського складу (осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом) (додаток 6);

книга обліку тимчасово відсутнього й тимчасово прибулого до органу Держприкордонслужби особового складу (додаток 7);

обліково-послужні картки на сержантів і солдатів (додаток 8);

добова відомість (додаток 9);

особові справи осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом (осіб офіцерського складу);

книга обліку особових справ осіб рядового, сержантського, старшинського складу військової служби за контрактом (осіб офіцерського складу) (додаток 10);

книга обліку отримання та витрачання бланків службових посвідчень військовослужбовців Державної прикордонної служби України (додаток 11);

книга обліку безповоротних втрат (додаток 12);

трудові книжки працівників і вкладиші до них, особові картки на працівників (далі - особові картки) відповідно до законодавства України.

Книги обліку та інші облікові документи ведуться згідно з вимогами цієї Інструкції.

2. На підставі даних персонального та штатно-посадового обліку в кадрових підрозділах органів Держприкордонслужби складаються документи кількісного (статистичного) обліку особового складу, до яких належать добова відомість, донесення про склад і чисельність органів Держприкордонслужби, довідки, відомості.

3. Зарахування особового складу до списків органу Держприкордонслужби та виключення зі списків, а також внесення до облікових документів змін, що відбулися в персональних облікових даних військовослужбовців, проводяться тільки на підставі наказів по особовому складу.

Зміни в облікових даних особового складу, оголошені в наказі по особовому складу органу Держприкордонслужби, мають бути занесені до облікових документів, які ведуться у кадрових підрозділах органу Держприкордонслужби, не пізніше трьох днів з дня підписання наказу.

4. Зарахування до списків органу Держприкордонслужби військовослужбовців, які прибули до органу Держприкордонслужби, здійснюється наказом по особовому складу, як правило, у день прибуття до органу Держприкордонслужби.

Наказ по особовому складу про зарахування до списків органу Держприкордонслужби військовослужбовців, які прибули до органу Держприкордонслужби у вихідні, святкові, неробочі дні, видається у найближчий робочий день, а такі військовослужбовці зараховуються з дати прибуття до органу Держприкордонслужби.

Підставою для видання наказу про зарахування військовослужбовців до списків особового складу органу Держприкордонслужби є:

для військовослужбовців строкової військової служби - іменні списки команд, груп та приписи;

для осіб рядового, сержантського, старшинського складу військової служби за контрактом та офіцерського складу - приписи;

для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, - приписи, контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України.

До списків особового складу органу Держприкордонслужби наказами не зараховуються особи, які прибули до нього тимчасово з різних причин з інших органів Держприкордонслужби.

Підставою для видання наказу про прийняття на роботу працівників є особисті заяви про прийом на роботу з відповідним рішенням керівника органу Держприкордонслужби, подання керівника про встановлення посадового окладу, визначених законодавством надбавок і доплат, строковий трудовий договір (у разі його укладення).

Військовослужбовці обліковуються в кадрових підрозділах органів Держприкордонслужби за книгами обліку в день видання наказу про зарахування до списку особового складу органу Держприкордонслужби. До отримання їхніх особових справ і послужних карток кадрові підрозділи на підставі документів, що посвідчують особу військовослужбовця, витягів із наказів по особовому складу і приписів заповнюють відповідні графи у книгах алфавітного, штатно-посадового обліку і послужних картках. Відсутні дані в ці документи вносяться після отримання особових справ.

5. Виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби проводиться наказом по особовому складу в такі строки:

осіб, звільнених з військової служби, призначених для проходження військової служби до інших органів Держприкордонслужби (у тому числі направлених на навчання за кордоном строком понад один рік та у довгострокові закордонні відрядження на посади перших секретарів та чергових комендантів), зарахованих на навчання до військових навчальних закладів, відряджених до органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі, а також направлених для проходження військової служби до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - інші військові формування), - із дня вибуття;

осіб, обраних депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним, міським головою, старостою, - протягом 20 днів із дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів;

офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, яким при звільненні з військової служби надано відпустку, - із дня закінчення відпустки;

випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - військові навчальні заклади), яким після закінчення надано відпустку, - із дня, наступного за днем закінчення відпустки;

військовослужбовців, направлених до військових навчальних закладів для проходження випробувань і складання вступних іспитів, - із дня зарахування їх на навчання. У цьому разі виключення здійснюється тільки після отримання витягу з наказу про зарахування їх на навчання. Витяги надсилаються в органи Держприкордонслужби не пізніше семи днів з дня видання наказу;

військовослужбовців строкової військової служби, направлених для відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, - із дня набрання вироком суду законної сили;

військовослужбовців, яким вироком суду, що набрав законної сили, призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі чи позбавлення права займати певні посади, - із дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання;

військовослужбовців, яким призначено покарання у виді позбавлення військового звання, - із дня набрання законної сили вироком суду;

військовослужбовців, позбавлених військового звання в порядку дисциплінарного стягнення, - із дня підписання наказу, а якщо законодавством установлено строки здавання посади - з дати затвердження акта про здавання і прийняття посади. Початком здавання посади є день, що настає за днем підписання наказу про позбавлення військового звання;

фізичної особи, визнаної судом безвісти відсутньою, - із дня, зазначеного в рішенні суду;

військовослужбовців, які померли від хвороб, загинули внаслідок трагічного випадку, - із дня смерті (загибелі) після отримання документів про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, які призвели до смерті, встановлений штатною військово-лікарською комісією Держприкордонслужби;

осіб, які самовільно залишили органи Держприкордонслужби або місце служби, і тих, що не з'явилися в строк без поважних причин на службу при призначенні, переміщенні, з відрядження, відпустки, навчання або закладів охорони здоров'я тривалістю понад три доби, - тільки після з'ясування причин залишення ними (неповернення) органу Держприкордонслужби та внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань, але не раніше ніж через три місяці після закінчення встановленого строку відрядження, відпустки, лікування, навчання або самовільного залишення органу Держприкордонслужби. Протягом цього часу вони вважаються тимчасово відсутніми і обліковуються в кадрових підрозділах у книзі обліку тимчасово відсутнього й тимчасово прибулого до органу Держприкордонслужби особового складу в окремому розділі.

Військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини, у триденний строк з моменту залишення частини знімаються зі всіх видів забезпечення.

Підставою для виключення військовослужбовців, які самовільно залишили орган Держприкордонслужби, зі списків особового складу наказами по особовому складу є повідомлення від органів досудового розслідування, прокуратури, суду.

Працівники звільняються з роботи відповідно до законодавства України про працю. У день звільнення кадровий підрозділ органу Держприкордонслужби зобов'язаний видати працівникові належно оформлену трудову книжку. У разі звільнення працівника з ініціативи керівництва органу Держприкордонслужби кадровий підрозділ органу Держприкордонслужби зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію (витяг з) наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія (витяг з) наказу видається на вимогу працівника.

6. Не виключаються зі списків особового складу органу Держприкордонслужби, а обліковуються як тимчасово відсутні особи:

яких направлено на навчання до військових навчальних закладів і навчальних частин без увільнення від займаних посад;

яких направлено на навчання за кордон строком до одного року;

яких направлено на лікування до закладів охорони здоров'я незалежно від строку лікування;

які тимчасово вибули з органу Держприкордонслужби з різних причин (у відрядження, відпустку, на збори, тимчасово відряджені до інших органів Держприкордонслужби);

щодо яких застосовано запобіжні заходи у виді домашнього арешту або тримання під вартою.

7. Забороняється:

зараховувати до списків особового складу органу Держприкордонслужби наказом по особовому складу осіб, які прибули без документів. Особи, які прибули без документів, зараховуються до списків особового складу органу Держприкордонслужби тільки після встановлення їх особистості й отримання документів, що підтверджують направлення їх у цей орган для проходження військової служби. До отримання документів ці особи обліковуються як тимчасово прикомандировані;

зараховувати до списків особового складу органу Держприкордонслужби чи виключати з них загальним числом без поіменного переліку в наказі по особовому складу кожного військовослужбовця;

включати до документів персонального обліку або виключати з них особовий склад без оголошення в наказі по особовому складу;

вносити до документів персонального і штатно-посадового обліку зміни і доповнення зі слів військовослужбовців.

8. Щодо осіб офіцерського складу, в яких змінюються облікові дані, відповідні органи Держприкордонслужби щомісяця до 05 числа надсилають до кадрових підрозділів органів вищого рівня управління повідомлення.

Повідомлення складається в одному примірнику на кожного військовослужбовця окремо в разі:

здобуття освіти в навчальних закладах;

змін у сімейному стані;

присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

надання статусу учасника бойових дій.

Військовослужбовці, в яких змінилися анкетні або автобіографічні дані, зобов'язані у десятиденний термін повідомити кадровий підрозділ органу Держприкордонслужби про такі зміни й подати підтвердні документи.

9. Для документального відображення стану обліку особового складу під час здійснення контролю з боку посадових осіб, виявлених недоліків і вжитих заходів щодо їх усунення в кадрових підрозділах органів Держприкордонслужби ведеться журнал контролю за станом обліку особового складу (додаток 13).

3. Особливості організації та ведення обліку особового складу в деяких органах і підрозділах Держприкордонслужби

1. У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі - Національна академія), навчальних центрах облік особового складу ведеться за правилами, передбаченими для органу Держприкордонслужби, але з дотриманням особливостей пунктів 2, 3 цієї глави.

2. У Національній академії:

військовослужбовці, які прибули до академії як кандидати для вступу на навчання, обліковуються в книзі обліку тимчасово відсутнього й тимчасово прибулого до органу Держприкордонслужби особового складу;

штатно-посадовий облік на перемінний склад не ведеться;

персональний облік курсантів, які зараховані до списків особового складу Національної академії, ведеться в книзі алфавітного обліку особового складу окремо від постійного особового складу;

у підрозділах Національної академії облік особового складу ведеться за правилами, установленими для відповідних підрозділів.

3. У навчальних центрах Держприкордонслужби:

персональний облік курсантів, які зараховані до списків особового складу навчальних центрів, ведеться у книзі алфавітного обліку особового складу окремо від постійного особового складу;

штатно-посадовий облік на перемінний склад не ведеться;

у підрозділах навчальних центрів персональний облік перемінного складу ведеться окремо від постійного особового складу.

4. До перемінного складу належать військовослужбовці, які навчаються за програмою підготовки курсантів або прибувають на навчання (підготовку, перепідготовку) до Національної академії або навчальних центрів без зарахування до списків особового складу.

5. У закладах охорони здоров'я (госпіталях, медико-санітарних частинах, лазаретах, санаторіях, центрах оздоровлення та відпочинку, будинках відпочинку) перемінний склад обліковується в приймальних відділеннях, реєстратурах (адміністраторами, черговим персоналом) відповідно до правил медичного обліку.

Усі військовослужбовці після лікування направляються закладами охорони здоров'я безпосередньо до органів Держприкордонслужби за місцем їхньої служби.

Про військовослужбовців, які прибули на лікування до закладів охорони здоров'я та які виписуються із закладів охорони здоров'я, начальники цих закладів повідомляють начальників відповідних органів Держприкордонслужби.

Організацію переміщення, контроль за прибуттям військовослужбовців після закінчення лікування в закладах охорони здоров'я до місць проходження служби здійснюють начальники органів Держприкордонслужби.

6. У разі прибуття до закладів охорони здоров'я на лікування військовослужбовців без приписів або госпіталізації для надання невідкладної медичної допомоги начальники закладів охорони здоров'я терміново інформують начальників органів Держприкордонслужби, в яких проходять службу військовослужбовці, про їх госпіталізацію.

7. Штатно-посадовий облік на перемінний склад не ведеться.

8. Начальник приймального відділення, реєстратури (адміністратор, черговий персонал) з питань ведення обліку перемінного особового складу зобов'язаний:

знати чисельність (за списком, наявних і відсутніх) перемінного складу, який перебуває на лікуванні, відпочинку, а також організовувати ведення його обліку за встановленими правилами;

щодня доповідати керівникові закладу охорони здоров'я, у кадровий підрозділ (інспектору з кадрів) про зміни в чисельності перемінного особового складу;

після прибуття до закладу охорони здоров'я на лікування військовослужбовців, у тому числі без приписів або їх госпіталізації для надання невідкладної медичної допомоги, у той самий день готувати інформування органів Держприкордонслужби, в яких вони проходять службу;

щомісяця перевіряти ведення обліку перемінного складу посадовими особами, призначеними для цього;

не менше одного разу на квартал проводити заняття з питань ведення обліку особового складу з посадовими особами, які залучаються до цієї роботи.

9. В окремих підрозділах спеціального призначення, які перебувають на кадровому забезпеченні Адміністрації Держприкордонслужби, облік особового складу ведеться в книзі обліку особового складу уповноваженою керівником підрозділу особою.

10. В Управлінні інформації облік особового складу ведеться за правилами, передбаченими для органу Держприкордонслужби.

11. Реєстрація і видача відпускних квитків військовослужбовцям і працівникам підрозділів з окремим місцем дислокації в органах Держприкордонслужби, які перебувають на кадровому забезпеченні Адміністрації Держприкордонслужби або регіонального управління, та посвідчень про відрядження здійснюються в органах Держприкордонслужби, де такі підрозділи дислокуються на підставі наказу Адміністрації Держприкордонслужби або регіонального управління.

4. Облік особового складу в регіональному управлінні

1. У регіональному управлінні облік особового складу ведеться кадровим підрозділом регіонального управління.

На кадровий підрозділ покладено ведення персонального, штатно-посадового та кількісного обліку всього особового складу регіонального управління, підрозділів забезпечення та обслуговування управління. Облік ведеться в порядку і за формами, встановленими для обліку особового складу в органах Держприкордонслужби.

Кількісний облік особового складу підпорядкованих органів Держприкордонслужби ведеться на підставі штатів і донесень, отриманих з органів за станом на перше число кожного місяця, до підрозділу включно.

2. Начальник кадрового підрозділу регіонального управління зобов'язаний:

вести облік штатної та облікової чисельності особового складу, а також переміщення військовослужбовців підпорядкованих органів Держприкордонслужби та завжди мати перевірені дані про чисельність та укомплектованість підпорядкованих органів Держприкордонслужби в цілому та по категоріях особового складу;

своєчасно складати та доповідати начальнику регіонального управління встановлену табелем донесень та відповідними наказами, розпорядженнями Адміністрації Держприкордонслужби звітність про чисельність особового складу;

не рідше одного разу на рік перевіряти стан обліку військовослужбовців і працівників у всіх підпорядкованих регіональному управлінню органах Держприкордонслужби;

не рідше одного разу на рік проводити збори з посадовими особами, які відповідають за ведення обліку особового складу в органах Держприкордонслужби;

вести персональний, штатно-посадовий облік особового складу регіонального управління, підрозділів забезпечення й обслуговування та офіцерського складу підпорядкованих органів Держприкордонслужби;

своєчасно забезпечувати підпорядковані регіональному управлінню органи Держприкордонслужби книгами та бланками обліку особового складу та здійснювати контроль за правильністю їх використання;

один раз на рік станом на 01 жовтня подавати до Адміністрації Держприкордонслужби заявку на виготовлення потрібних книг і бланків обліку особового складу.

3. Ведення обліку та облікових документів щодо особового складу підрозділів забезпечення та обслуговування управління здійснюють відповідальні виконавці (діловоди) цих підрозділів під безпосереднім керівництвом та у приміщеннях кадрового підрозділу регіонального управління.

4. У кадровому підрозділі регіонального управління ведеться журнал контролю за станом обліку особового складу.

5. Добова відомість у кадровому підрозділі регіонального управління не ведеться.

6. В окремих підрозділах, які перебувають на кадровому забезпеченні регіональних управлінь, облік особового складу ведеться у книзі обліку особового складу уповноваженою керівником підрозділу особою.

5. Облік особового складу в Адміністрації Держприкордонслужби

1. В Адміністрації Держприкордонслужби України облік особового складу ведеться кадровим підрозділом.

На кадровий підрозділ Адміністрації Держприкордонслужби покладено ведення персонального обліку особового складу Адміністрації Держприкордонслужби та ведення кількісного обліку всього особового складу Державної прикордонної служби України.

Штатно-посадовий облік ведеться на особовий склад Адміністрації Держприкордонслужби та осіб офіцерського складу номенклатури призначення Голови Державної прикордонної служби України.

2. Облік військовослужбовців та працівників підрозділів, які безпосередньо підпорядковані Адміністрації Держприкордонслужби, ведеться спеціально утвореними відділами (відділеннями, групами) за порядком і правилами, встановленими для обліку особового складу органу Держприкордонслужби.

Функціональний контроль за діяльністю відділів (відділень, груп) здійснює кадровий підрозділ Адміністрації Держприкордонслужби.

3. Добова відомість у кадровому підрозділі Адміністрації Держприкордонслужби не ведеться.

4. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, які перебувають у довготерміновому закордонному відрядженні з охорони закордонних дипломатичних установ України, обліковуються у списку військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які перебувають у довготерміновому закордонному відрядженні з охорони закордонних дипломатичних установ України (додаток 14), кадровим підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби.

5. Кадровий підрозділ Адміністрації Держприкордонслужби протягом року здійснює перевірку стану роботи з ведення обліку військовослужбовців і працівників в органах Держприкордонслужби.

6. Облік померлих (загиблих) військовослужбовців і працівників

1. Начальник органу Держприкордонслужби про смерть (загибель) військовослужбовця зобов'язаний у день встановлення смерті (загибелі) особисто повідомити телеграмою або телефоном військового комісара за місцем проживання сім'ї померлого (загиблого). У телеграмі або телефоном він повідомляє дату і причину смерті (загибелі) військовослужбовця.

У разі смерті (загибелі) військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які тимчасово відряджені до закордонної дипломатичної установи України для виконання завдань з фізичної охорони, керівник цієї установи інформує письмово Адміністрацію Держприкордонслужби та Міністерство закордонних справ України.

2. Смерть (загибель) військовослужбовця повинна бути зареєстрована в органах реєстрації актів цивільного стану, а військовослужбовців, які перебувають за кордоном, - у дипломатичних представництвах (консульських установах) України.

3. Військовослужбовці, які померли від захворювання або загинули в результаті подій, стихійного лиха і нещасних випадків, а також безвісти відсутні, після встановлення причин смерті (загибелі), розслідування причин відсутності й отримання підтвердних документів виключаються наказом по особовому складу зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

У наказі на кожного померлого (загиблого) військовослужбовця зазначаються посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові; особистий номер; рік і місце народження; дата призову на військову службу, яким районним (об'єднаним, міським) військовим комісаріатом призваний (зазначити і область), а відносно військовослужбовців військової служби за контрактом - дата прийняття на військову службу за контрактом, з якої причини й коли помер (загинув) і чи пов'язана смерть із виконанням обов'язків військової служби; де й коли похований або кому передано тіло для поховання (ступінь споріднення, прізвище, ім'я та по батькові, адреса поховання), прізвище, ім'я та по батькові дружини (батька, матері або іншого близького родича) та її (його) домашня адреса. На безвісно відсутніх та оголошених померлими - число, місяць, рік народження, з якого часу в Державній прикордонній службі, особистий номер, дата, причина і обставини смерті (зникнення безвісти), рішення суду, склад і місце проживання сім'ї, яка знаходиться на утриманні, за потреби місце поховання.

При цьому запис про зв'язок смерті з виконанням обов'язків військової служби робиться тільки в тих випадках, коли для цього є підстави. В інших випадках вказуються тільки діагноз хвороби, причина, через яку настала смерть.

З метою встановлення причинного зв'язку смерті (загибелі) начальник органу Держприкордонслужби направляє клопотання до Центральної військово-лікарської комісії Держприкордонслужби, яка виносить відповідну постанову. До клопотання додаються біографічна довідка, копія лікарського свідоцтва про смерть, копія свідоцтва про смерть, паспорт здоров'я (медична книжка), акт розслідування нещасного випадку (випадку смерті), що стався, акт про нещасний випадок (випадок смерті), що стався з військовослужбовцем під час виконання ним обов'язків військової служби, якщо цей нещасний випадок (випадок смерті) визнано таким, що стався з військовослужбовцем під час виконання ним обов'язків військової служби, або акт про нещасний випадок (випадок смерті), що стався з військовослужбовцем не під час виконання ним обов'язків військової служби, якщо цей нещасний випадок (випадок смерті) визнано таким, що стався з військовослужбовцем не під час виконання ним обов'язків військової служби.

4. Наказ по особовому складу є підставою для відправки в районний (об'єднаний, міський) військовий комісаріат сповіщення про смерть (загибель) військовослужбовця, відправки за належністю власних речей, цінностей і особистих документів померлого (загиблого), а також для внесення до облікових документів даних про час і причину виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

5. Сповіщення про смерть (загибель) (додаток 15) військовослужбовця складається у двох примірниках. Перший примірник сповіщення разом із свідоцтвом про смерть, отриманим від органів реєстрації актів цивільного стану або з дипломатичних представництв (консульських установ) України, висилається районному (об'єднаному, міському) військовому комісару за місцем проживання сім'ї (родичів) військовослужбовця не пізніше наступного дня після видання наказу по особовому складу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби. Сповіщення підписується начальником органу і засвідчується гербовою печаткою з умовним найменуванням. Одночасно із сповіщенням до військового комісаріату на офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, крім того, висилаються витяги з наказів про виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби. Другі примірники сповіщень про смерть (загибель) зберігаються у справі органу Держприкордонслужби.

На померлих (загиблих) осіб рядового, сержантського, старшинського складу строкової військової служби, курсантів одночасно з відправкою сповіщення про смерть (загибель) до районного (об'єднаного, міського) військового комісаріату відправляється іменний список безповоротних втрат особового складу (додаток 16).

6. На померлих (загиблих) офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, крім сповіщення про смерть (загибель), органи Держприкордонслужби надсилають за підпорядкованістю донесення про смерть (загибель) (додаток 17), а на безвісно відсутніх - витяг з наказу про виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби з доданням до нього копій рішення суду.

7. На підставі наказу по особовому складу в книзі алфавітного обліку військовослужбовців строкової військової служби або в книзі алфавітного обліку осіб офіцерського складу (осіб рядового, сержантського складу військової служби за контрактом) робиться запис: дата і причина смерті (загибелі) військовослужбовця, місце поховання, номер наказу про виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби, коли, кому та за яким номером вислано сповіщення про смерть (загибель).

8. На всі власні речі, цінності й особисті документи померлого (загиблого) складається акт (додаток 18) у двох примірниках. Акт підписується комісією, призначеною письмовим наказом органу Держприкордонслужби, і затверджується начальником органу Держприкордонслужби.

9. Власні речі, цінності й особисті документи померлих (загиблих) не пізніше наступного дня після видання наказу по особовому складу про виключення їх зі списків особового складу органу Держприкордонслужби підлягають відправленню:

власні речі, цінності, витяги з наказів командування про оголошення заохочень, особисті листи і фотокартки - сім'ї або близьким родичам померлого (загиблого). Якщо місце проживання сім'ї померлого (загиблого) військовослужбовця невідоме, то всі речі, цінності і документи пересилаються до військового комісаріату за місцем призову (прийняття) на військову службу військовослужбовця для передачі рідним померлого (загиблого);

державні нагороди (відомчі заохочувальні відзнаки) і документи до них - у військові комісаріати для вручення їх сім'ї нагородженого. Передача сім'ї (родичам) нагород і посвідчень до них оформляється протоколом;

у разі відсутності у померлого нагородженого спадкоємців державні нагороди і документи про нагородження мають бути передані на зберігання державі;

військові квитки, обліково-послужні картки осіб рядового, сержантського, старшинського складу направляються до районного (об'єднаного, міського) військового комісаріату за місцем проживання сім'ї померлого (загиблого), а якщо місце проживання сім'ї невідоме - до військового комісаріату за місцем призову (прийняття) на військову службу. Ці документи перед відправкою звіряються з останніми обліковими даними органу Держприкордонслужби, а на першій сторінці робиться запис про дату смерті військовослужбовця;

службові посвідчення військовослужбовців знищуються в установленому порядку.

Ідентифікаційні жетони з особистими номерами прикріплюються до обліково-послужних карток сержантів і солдатів, які направляються до районного (об'єднаного, міського) військового комісаріату за місцем проживання сім'ї померлого (загиблого), а якщо місце проживання сім'ї невідоме - до військового комісаріату за місцем призову (прийняття) на військову службу.

Ідентифікаційні жетони з особистими номерами офіцерів висилаються до кадрових підрозділів органів відповідної номенклатури призначення для зберігання в других примірниках особових справ, а осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом - в їхніх особових справах за місцем проходження військової служби для здачі їх до Галузевого державного архіву Державної прикордонної служби України (далі - Галузевий архів).

Якщо для участі в похороні до органу Держприкордонслужби прибувають члени сім'ї або родичі померлих (загиблих) військовослужбовців, перелічені в абзацах другому і третьому цього пункту, власні речі, цінності, ордени, медалі, нагрудні знаки, документи передаються їм у встановленому порядку за актом (протоколом).

10. Власні речі й цінності, що підлягають передачі сім'ї або близьким родичам померлого (загиблого), перед відправкою ретельно перевіряються за першим примірником акта, упаковуються разом з першим примірником акта, опечатуються сургучевою печаткою за умовною назвою органу Держприкордонслужби і відправляються сім'ї або близьким родичам померлого, зазначеним у книгах алфавітного обліку особового складу.

На другому примірнику акта робиться запис про час і спосіб відправки власних речей, цінностей, особистих документів. Акт зберігається у справі органу Держприкордонслужби.

11. У день відправки власних речей і цінностей сім'ї (близьким родичам) померлого (загиблого) військовослужбовця висилається сповіщення на власні речі померлого (загиблого) (додаток 19).

Сповіщення на власні речі померлого (загиблого) складається начальником речової служби органу Держприкордонслужби і підписується його начальником.

12. У закладах охорони здоров'я облік померлих (загиблих) військовослужбовців із числа постійного складу ведеться в порядку, установленому для органу Держприкордонслужби.

Стосовно померлих військовослужбовців із числа тих, що перебували на лікуванні (перемінного складу), керівник закладу охорони здоров'я негайно сповіщає начальника органу Держприкордонслужби, в якому проходив службу військовослужбовець.

У сповіщенні зазначаються військове звання, прізвище, ім'я, по батькові померлого, дата і причина смерті.

13. Сповіщення про смерть (загибель) військовослужбовців, які перебували на лікуванні в закладах охорони здоров'я, висилаються у військові комісаріати начальниками органів Держприкордонслужби, в яких проходили службу померлі військовослужбовці.

14. Облік загиблих і померлих працівників, відправлення їхніх особистих речей, цінностей і документів проводяться в порядку, установленому для військовослужбовців.

Особисті документи працівників відправляються (передаються):

паспорти громадянина України - в органи реєстрації актів цивільного стану, які реєструють смерть, або близьким родичам померлого (загиблого), якщо вони займаються реєстрацією смерті;

трудові книжки - сім'ям (близьким родичам) померлого (загиблого);

військові квитки - у військові комісаріати за місцем перебування на військовому обліку.

15. У разі смерті (загибелі) працівника на службі в органі Держприкордонслужби сім'ю або близьких родичів померлого сповіщають в усному порядку. Письмові (телеграмні) сповіщення про смерть (загибель) працівника висилають у разі проживання сім'ї або родичів померлого (загиблого) в іншій місцевості (за кордоном). Ці сповіщення висилаються у відповідні військові комісаріати за місцем проживання сім'ї або родичів померлого (загиблого) працівника за формою, встановленою для військовослужбовців.

7. Облік особового складу і порядок організації переміщення його по службі, відрядження військовослужбовців і передислокації органів Держприкордонслужби

1. Переміщення по службі, відрядження військовослужбовців здійснюються як у межах, так і за межі органу Держприкордонслужби:

у межах органу Держприкордонслужби - наказом по особовому складу начальника органу;

у межах регіонального управління - наказом (розпорядженням) начальника регіонального управління;

в інших випадках - наказом (розпорядженням) Голови Державної прикордонної служби України або його заступників.

2. Для особового складу, який відряджається з одного органу Держприкордонслужби або підрозділу до іншого, строк відрядження визначається начальником (керівником), зазначеним у пункті 1 цієї глави, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон - 60 календарних днів, крім випадків, зазначених в абзацах другому - восьмому цього пункту.

Строк відрядження особового складу, який направляється для виконання в межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати строк будівництва об'єктів.

Строк відрядження особового складу, який направляється за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, здійснення шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпечення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, проведення гастрольних та інших культурно-мистецьких заходів, не повинен перевищувати один рік.

Строк відрядження військовослужбовців, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих військових навчальних закладів, не повинен перевищувати 90 днів, а за умови відшкодування витрат стороною, що приймає, - 18 місяців.

У разі направлення осіб до вищих навчальних закладів або наукових установ за кордоном з метою навчання або стажування строк навчання студентів не повинен перевищувати двох років, аспірантів - одного року, а строк стажування наукових і науково-педагогічних працівників - шести місяців.

Строк відрядження військовослужбовців і працівників, які направляються в межах України для участі в антитерористичних операціях, здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, не повинен перевищувати період проведення таких заходів.

Строк відрядження військовослужбовців і працівників, направлених для лікування та реабілітації у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), отриманим під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), та осіб, які супроводжують таких військовослужбовців і працівників, не повинен перевищувати строк лікування та реабілітації.

Строк відрядження військовослужбовців і працівників, які направляються за кордон для проведення контрольних заходів стосовно вантажів гуманітарної допомоги, що надходять з території Російської Федерації в район проведення антитерористичної операції на території України, не повинен перевищувати період проведення таких заходів.

3. Пересування військовослужбовців Державної прикордонної служби України провадиться здебільшого залізничним транспортом у складі груп (команд).

Особи, які переміщуються по службі з одного органу Держприкордонслужби до іншого, вирушають до нового місця служби самостійно. В інших випадках самостійне пересування військовослужбовців допускається за рішенням керівника органу Держприкордонслужби.

Переміщення, відрядження груп, команд, військовослужбовців, які прямують самостійно, здійснюються тільки у будні дні тижня, у кожному разі з розрахунком прибуття до пункту призначення не пізніше 18.00.

4. Для супроводження груп (команд) військовослужбовців строкової військової служби призначається начальник (старший) групи (команди), який добирається з вольових, дисциплінованих осіб офіцерського, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом.

Начальник (старший) групи (команди) забезпечує дотримання військової дисципліни особового складу, підтримання порядку, своєчасне виконання завдання, схоронність зброї, боєприпасів і майна.

Йому забороняється під час прямування змінювати встановлений маршрут руху, перебувати окремо від групи (команди), залишати особовий склад у пунктах пересадки, відпускати військовослужбовців для заїзду в населені пункти, не передбачені завданням.

5. Для супроводження груп (команд) військовослужбовців строкової військової служби виділяється особовий склад у такій кількості:

Назви посадових осіб

Кількість посадових осіб

Хто призначається

1. На групу (команду) чисельністю до 5 осіб

Начальник (старший) групи (команди)

1

Із сержантів, старшин військової служби за контрактом органу Держприкордонслужби

2. На групу (команду) чисельністю від 5 до 20 осіб

Начальник групи
(команди)
Помічник начальника групи (команди)

1
 
1

Із числа осіб офіцерського складу органу Держприкордонслужби
Із числа осіб сержантського, старшинського складу військової служби за контрактом органу Держприкордонслужби

3. На групу (команду) чисельністю від 21 до 80 осіб

Начальник групи (команди)

1

Із числа осіб офіцерського складу органу Держприкордонслужби

Помічник начальника групи (команди)

1

Із числа осіб сержантського, старшинського складу у військових званнях прапорщик, старший прапорщик органу Держприкордонслужби

Старший групи, яка утворюється із числа особового складу групи

1 - 2

Із числа осіб сержантського, старшинського складу військової служби за контрактом органу Держприкордонслужби

На групу (команду) чисельністю більше ніж 80 осіб, крім начальника, призначається заступник, а додаткова кількість осіб офіцерського, сержантського і старшинського складу визначається з урахуванням чисельності військовослужбовців.

6. Забороняються:

призначення начальниками груп (команд) (їх заступниками, помічниками та старшими груп) осіб офіцерського, сержантського і старшинського складу, які відбувають у відпустки, до нового місця служби та в інші відрядження, не пов'язані з основним завданням із супроводу групи (команди);

пересування особового складу на попутному транспорті, а також у передвихідні (вихідні) і передсвяткові (святкові) дні, крім випадків, пов'язаних з обстановкою на кордоні, або за невідкладними медичними показаннями;

направлення всіх категорій військовослужбовців для лікування в цивільні заклади охорони здоров'я без попереднього погодження з підрозділом охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби (відповідними структурними підрозділами в регіональних управліннях), крім випадків, коли потрібна невідкладна та спеціалізована медична допомога, яка не може бути надана в найближчих військово-лікувальних установах, з подальшою доповіддю за підпорядкованістю в управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби України;

направлення у службові відрядження для супроводу хворих на лікування, добору та супроводу молодого поповнення військовослужбовців, які мають на маршруті прямування і в кінцевих пунктах батьків або родичів;

відправлення особового складу до місць служби з неправильно оформленими або в не повному обсязі оформленими документами.

7. Завдання з формування групи (команди), її підготовки, відправлення у строк покладається:

під час переміщення за межі регіонального управління (органів центрального підпорядкування) - на заступників начальників регіональних управлінь з персоналу (керівників органів центрального підпорядкування);

під час переміщення в межах регіонального управління - на керівників органів Держприкордонслужби;

під час переміщення в органі Держприкордонслужби - на заступника начальника органу Держприкордонслужби з персоналу.

До роботи, пов'язаної з формуванням і відправкою команд, залучаються:

для повного та правильного оформлення обліково-послужних документів стосовно військовослужбовців, що відряджаються, - начальники кадрових підрозділів або посадові особи, на яких покладено ведення обліку особового складу;

для повного забезпечення всіма видами постачання та справності обмундирування - начальники відділів ресурсного забезпечення або посадові особи, які відповідають за цю ділянку роботи;

для перевірки стану здоров'я військовослужбовців, що відряджаються, - начальники відділів, служб, відділень охорони здоров'я, органів або посадові особи, які відповідають за цю ділянку роботи.

Зазначені посадові особи зобов'язані перевіряти в усіх військовослужбовців і начальників груп (команд) наявність і правильність оформлення документів, передбачених цією Інструкцією, а також забезпеченість усіма видами постачання, необхідними матеріалами, справність обмундирування та стан здоров'я.

8. Контроль за переміщенням військовослужбовців і команд здійснює підрозділ (посадова особа) з організації повсякденної діяльності.

9. У посвідченні про відрядження, приписі начальника групи (команди) військовослужбовців, які вибувають, а якщо військовослужбовець вибуває самостійно, то у посвідченні про відрядження, приписі, який видається йому, робиться запис "Інструктаж отримав", ставляться дата й особистий підпис керівника органу Держприкордонслужби або одного із його заступників, який проводив інструктаж.

10. Після прибуття до місця призначення начальник (старший) групи (команди) або військовослужбовець, який прямує самостійно, зобов'язаний негайно з'явитися до посадової особи, у розпорядження якої вони (він) прибули (прибув особовий склад, який він супроводжував), і здати всі належні документи у структурні підрозділи (кадрові, ресурсного та фінансового забезпечення управління органу Держприкордонслужби).

Після повернення з відрядження до органу Держприкордонслужби начальник (старший) групи (команди), який супроводжував групу (команду, військовослужбовця), зобов'язаний доповісти начальнику органу Держприкордонслужби про своє прибуття до місця проходження військової служби і здати всі належні документи у структурні підрозділи органу Держприкордонслужби.

11. Направлення військовослужбовців до навчальних закладів, навчальних центрів Держприкордонслужби проводиться організовано командами в супроводі начальників команд в порядку і у строки, які встановлюються наказами (директивами) Адміністрації Держприкордонслужби, до навчальних закладів Міністерства оборони України, інших військових формувань та правоохоронних органів - самостійно, після одержання виклику з військового навчального закладу й тільки з дозволу Адміністрації Держприкордонслужби.

12. Під час передачі (передислокації, перепідпорядкування) органів Держприкордонслужби із складу одного регіонального управління до складу іншого начальники органів Держприкордонслужби у наказі по особовому складу оголошують штатну й спискову чисельність особового складу і подають у відповідні регіональні управління за місцем старої і нової дислокації (підпорядкування) донесення про склад і чисельність вибулого (прибулого) особового складу, а в регіональне управління колишнього підпорядкування - довідку про переміщення особового складу за звітний період.

13. Під час підготовки та направлення варт, організації їх служби на шляху прямування і назад потрібно керуватися вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

14. Про переміщення, відрядження груп (команд), а також окремих військовослужбовців щодня зобов'язані доповідати:

у підрозділ з організації повсякденної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби - посадові особи з організації повсякденної діяльності штабів регіональних управлінь і посадові особи з організації повсякденної діяльності штабів органів центрального підпорядкування;

у підрозділ організації повсякденної діяльності штабів регіональних управлінь - посадові особи з організації повсякденної діяльності штабів органів Держприкордонслужби, які входять структурно до складу регіонального управління.

15. У доповіді зазначаються, згідно з чиїм розпорядженням, коли, куди прямують військовослужбовці, вид транспорту, мета відрядження, військове звання, посада та прізвище начальника (старшого) групи (команди), коли повинні прибути в пункт призначення.

16. Про військовослужбовців, які без поважних причин запізнилися, не прибули з відпусток або самовільно залишили розташування органу або підрозділу Держприкордонслужби, зазначені посадові особи доповідають усно - негайно, а після трьох діб відсутності - письмово.

17. Контроль за пересуванням здійснюють:

в Адміністрації Держприкордонслужби України у робочі дні - підрозділ (посадова особа) з організації повсякденної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби, головний центр управління службою - постійно;

в інших органах Держприкордонслужби у робочі дні - підрозділ (посадова особа) з організації повсякденної діяльності, оперативно-чергова служба - постійно.

18. Начальник органу Держприкордонслужби зобов'язаний організувати зустріч, доставку та розміщення військовослужбовців у підрозділах, а доставку тих, хто вибуває, - у пункти відправлення транспортних засобів.

19. Посадові особи, на яких покладено контроль за переміщенням військовослужбовців та команд, зобов'язані:

приймати, передавати та доповідати керівництву інформацію про пересування військовослужбовців усередині та за межами органу Держприкордонслужби;

вести журнал контролю за переміщенням груп, команд і військовослужбовців, які прямують самостійно (додаток 20);

у разі вибуття військовослужбовців до інших органів Держприкордонслужби повідомляти про це органи вищого рівня управління та орган Держприкордонслужби, куди вони відряджаються, про що робити відмітку в журналі контролю за переміщенням груп, команд і військовослужбовців, які прямують самостійно.

20. Про прибуття військовослужбовців до нового місця служби, відрядження, госпіталю тощо уповноважені особи з функції контролю, оперативно-чергова служба інформують про це органи Держприкордонслужби, звідки прибули військовослужбовці.

21. Відомості про вибуття, прибуття особового складу передаються:

у робочий час - підрозділу (посадовій особі) з організації повсякденної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби, підрозділам (посадовим особам) з організації повсякденної діяльності регіональних управлінь, керівникам заінтересованих органів Держприкордонслужби, оперативно-черговій службі;

у неробочий час - оперативно-черговій службі за підпорядкованістю.

22. Начальники органів Держприкордонслужби (начальники госпіталів) при направленні військовослужбовців строкової служби на лікування (після лікування) зобов'язані групувати команди із призначенням начальників груп, команд із числа офіцерів (сержантського, старшинського складу військової служби за контрактом), які прямують у тих самих напрямках, з понеділка по четвер кожного тижня (за винятком невідкладної медичної допомоги) із придбанням для них квитків, організовувати супровід на вокзал із посадкою у вагон (зустрічати їх). Дату та час відправлення (прибуття), прізвища начальників команд, номер поїзда і вагона повідомляти заінтересованому органу Держприкордонслужби, посадовим особам, на яких відповідно до цієї Інструкції покладено функції контролю, та оперативно-черговій службі по телефону.

Якщо група (команда) або військовослужбовці, які прямують самостійно, своєчасно не прибули до пункту призначення, начальники органів Держприкордонслужби вживають заходів для з'ясування причин їх відсутності.

23. Розшук груп (команд) і військовослужбовців, які прямують самостійно, що не прибули до місця призначення в установлений строк, покладається на керівників структурних органів, які направляли їх у відрядження.

24. Після завершення термінів відрядження військовослужбовці негайно направляються до своїх органів Держприкордонслужби.

25. В органах Держприкордонслужби із числа військовослужбовців для проведення заходів охорони кордону наказами відповідного керівника можуть створюватись нештатні тимчасові формування (групи та команди).

Загальна чисельність особового складу, який одночасно залучається до нештатних тимчасових формувань, не повинна перевищувати:

для органу охорони державного кордону, загону морської охорони і їм рівних - 50 осіб;

для регіонального управління - 250 осіб.

До складу нештатних тимчасових формувань залучається, як правило, особовий склад підрозділів забезпечення та підрозділів, які безпосередньо не виконують завдання з охорони державного кордону.

26. Облік військовослужбовців у нештатних тимчасових формуваннях ведеться:

чисельністю до 10 осіб - у відділенні (групі, обслузі, екіпажі) особисто старшим групи. Для цього він зобов'язаний постійно мати при собі іменний список нештатного тимчасового формування за встановленою формою (додаток 1);

чисельністю від 11 осіб і більше - у книзі обліку особового складу. При цьому розділ 2 не ведеться. За організацію та ведення обліку особового складу відповідає старший нештатного тимчасового формування.

У нештатних тимчасових формуваннях, до складу яких входить 20 і більше військовослужбовців, на кожні 10 військовослужбовців призначається командир відділення, який зобов'язаний вести облік особового складу.

27. У нештатних тимчасових формуваннях, до складу яких входять військовослужбовці строкової військової служби, додатково ведеться іменний список для вечірньої перевірки.

28. Після завершення виконання запланованих заходів військовослужбовці повертаються до підрозділів, в яких вони проходять службу, облікові документи, які велись на особовий склад нештатного тимчасового формування, здають до кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби, в якому зберігаються до кінця поточного року, після чого у встановленому порядку здають до підрозділів документального забезпечення.

29. Перевірку готовності груп (команд) та нештатних тимчасових формувань, проведення з ними інструктажу про особливості поставленого завдання, дотримання заходів безпеки проводять ті посадові особи, в інтересах яких виконуватимуться роботи, а також командири підрозділів, які виділяють особовий склад, під підпис.

30. У повному обсязі інструктаж проводять:

командири підрозділів - при вибутті команд і окремих військовослужбовців з підрозділу;

начальники органів Держприкордонслужби або уповноважені ними посадові особи - при відправленні команд і окремих військовослужбовців до інших органів Держприкордонслужби.

Заступник начальника органу Держприкордонслужби - начальник інженерно-технічного відділу додатково проводить інструктаж водіїв і старших машин про перевезення особового складу.

31. Порядок, час і місце інструктажу визначає начальник органу Держприкордонслужби. Він відповідає за повноту та якість інструктажу і своєчасність вибуття груп (команд) та військовослужбовців.

Перед проведенням інструктажу начальником органу Держприкордонслужби посадові особи, які залучаються до роботи, пов'язаної з формуванням груп (команд), нештатних тимчасових формувань, проводять перевірку наявності у військовослужбовців документів і майна.

32. Під час інструктажу перевіряється готовність групи (команди), військовослужбовців до вибуття, після чого зазначаються:

завдання або мета відрядження, відправлення;

час вибуття з органу Держприкордонслужби, вид транспорту, маршрут, швидкість руху, порядок і терміни доповідей про рух групи (команди), обігрівання та харчування, заходи безпеки;

до якого часу, куди й у чиє розпорядження прибути, час і порядок повернення.

33. Посадова особа, яка проводить інструктаж, повинна звернути увагу тих, кого інструктує, на:

безумовне виконання ними загальних обов'язків військовослужбовців і правил відносин між ними, а також відповідальність за скоєння кримінальних злочинів і проступків на шляху прямування і в місцях відрядження;

необхідність доповіді про обставини, що заважають виконати завдання або повернутися у строк;

зберігання документів і порядок дій у разі їх втрати;

порядок зберігання зброї та боєприпасів, речового та іншого майна, виданого військовослужбовцям;

можливі ризики та небезпечні місця на маршруті.

34. Про проведення інструктажу здійснюється запис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який ведеться посадовою особою, відповідальною за охорону праці.

35. У разі переміщення, відрядження військовослужбовців з одного органу Держприкордонслужби до іншого у складі групи (команди) (з виключенням зі списків особового складу) на всіх, хто вибуває, мають бути:

припис (додаток 21) та іменний список тих, хто вирушає, - у старшого групи (команди);

кошти на придбання квитків або квитки;

військовий квиток або службове посвідчення - на руках у кожного військовослужбовця;

обліково-послужна картка (на військовослужбовців строкової служби), службова картка, службова характеристика, медична книжка - у старшого групи (команди) в опечатаному пакеті;

продовольчий, грошовий, речовий атестати на кожного військовослужбовця - у старшого групи (команди).

36. У разі відправлення в одиночному порядку (з виключенням зі списків особового складу) на руках у тих, хто вибуває, мають бути:

припис, військовий квиток або службове посвідчення;

кошти для придбання квитків або квитки;

продовольчий, грошовий, речовий атестати, обліково-послужна картка (на військовослужбовців строкової служби), службова картка, службова характеристика, медична книжка - в опечатаному пакеті.

37. У разі направлення на навчання (курси підготовки, перепідготовки, збори) на всіх військовослужбовців, які відряджаються, мають бути:

посвідчення про відрядження (додаток 22) та іменний список тих, хто вибуває, - у старшого групи, команди;

військовий квиток або службове посвідчення - на руках у кожного військовослужбовця;

кошти для придбання квитків або квитки;

медична книжка на кожного окремо - у старшого групи (команди) в опечатаному пакеті;

продовольчий атестат на кожного військовослужбовця - у старшого групи (команди).

38. У разі направлення для вступу до Національної академії, навчання в навчальні центри та інші військово-навчальні заклади у кандидатів мають бути:

приписи та поіменний список тих, хто відряджається, - у старшого групи, команди;

військовий квиток або службове посвідчення - на руках у кожного військовослужбовця;

кошти для придбання квитків або квитки;

медична книжка на кожного окремо - у старшого групи (команди) в опечатаному пакеті;

продовольчий атестат на кожного військовослужбовця - у старшого групи (команди);

копія службової картки, службова характеристика, медична книжка - в опечатаному пакеті - у старшого групи (команди).

39. У разі направлення до госпіталю на кожного військовослужбовця окремо мають бути:

приписи із зазначенням терміну прибуття;

направлення начальника органу Держприкордонслужби;

медична книжка (в опечатаному пакеті);

медична та службова характеристики (для тих, хто направляється на медичний огляд ВЛК);

продовольчий атестат;

військовий квиток або службове посвідчення;

кошти для придбання квитків або квитки.

40. У разі направлення у відрядження (без виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби) на всіх військовослужбовців, які відряджаються, мають бути:

посвідчення про відрядження та іменний список тих, хто вибуває, - у старшого групи, команди;

військовий квиток або службове посвідчення - на руках у кожного військовослужбовця;

кошти для придбання квитків або квитки;

продовольчий атестат на кожного військовослужбовця - у старшого групи (команди).

41. У визначеному законодавством порядку військовослужбовцям і працівникам надаються щорічні та додаткові відпустки.

Черговість надання особовому складу щорічних основних і додаткових відпусток визначається графіком надання щорічних основних і додаткових відпусток особовому складу (додаток 23), який затверджується начальником органу Держприкордонслужби, де проходять службу (працюють) військовослужбовці (працівники), і доводиться до відома кожної особи в частині, що її стосується, під підпис.

У разі вибуття у відпустку військовослужбовця йому видається відпускний квиток (додаток 24).

42. Осіб, засуджених до направлення в дисциплінарний батальйон, до набрання вироком законної сили тримають на гарнізонній гауптвахті.

43. До дисциплінарного батальйону засудженого направляють після набрання вироком законної сили у порядку, визначеному наказом Міністерства оборони України від 18 травня 2015 року N 215 "Про затвердження Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 червня 2015 року за N 691/27136.

44. Начальник органу Держприкордонслужби, де проходить військову службу засуджений військовослужбовець:

організовує взаємодію з відповідним судом щодо отримання інформації про засудження військовослужбовця, а також про набрання вироком законної сили або його скасування;

у день засудження військовослужбовця надсилає письмове повідомлення відповідному начальнику органу управління Служби правопорядку для організації його своєчасного конвоювання до дисциплінарного батальйону;

у разі перебування військовослужбовця до набуття вироком законної сили під наглядом командування органу Держприкордонслужби доставляє його до відповідного органу управління Служби правопорядку з метою подальшого його конвоювання до дисциплінарного батальйону;

до прибуття конвою забезпечує засудженого військовослужбовця усіма предметами, речами та оформленими документами, які він повинен мати при собі під час відбування покарання.

45. Начальник органу Держприкордонслужби в день передачі засудженого військовослужбовця конвою Служби правопорядку організовує:

його медичний огляд, миття в лазні, заміну натільної білизни;

передавання до дисциплінарного батальйону через начальника конвою Служби правопорядку таких документів на засудженого:

супровідний лист;

копія обвинувального вироку суду та розпорядження про його виконання, а в разі зміни вироку - копія апеляційної/касаційної ухвали (постанови) суду, завірена в установленому порядку;

обліково-послужна картка (для військовослужбовців строкової військової служби);

службова картка та медична книжка (паспорт здоров'я);

особова справа;

службова характеристика;

медична характеристика;

документ, що засвідчує особу військовослужбовця;

продовольчий, речовий та грошовий атестати;

кошти на придбання квитків або квитки;

особисті речі та їх опис.

46. Опис особистих речей засудженого військовослужбовця складають у двох примірниках та підписують начальник органу управління Служби правопорядку або його заступник і засуджений. До опису заносять ордени, медалі, відзнаки, документи на них, гроші, цінності та інші речі засудженого військовослужбовця.

47. Засуджених, яких направляють до дисциплінарного батальйону, забезпечують предметами обмундирування, якими вони користувалися, згідно з нормами постачання.

48. Військовослужбовців строкової військової служби, які відбули покарання або звільнені умовно-достроково, та осіб, що підлягають звільненню у зв'язку з амністією або помилуванням, звільняють з військової служби в запас безпосередньо з дисциплінарного батальйону, якщо вони на час набрання вироком суду законної сили відслужили встановлені Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" строки військової служби.

Військовослужбовці строкової військової служби, звільнені з дисциплінарного батальйону, які не відслужили встановлені Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" строки військової служби, можуть направлятись в ті самі органи Держприкордонслужби, в яких вони проходили військову службу до засудження.

49. Військовослужбовців військової служби за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, направляють у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо подальшого їх службового використання.

50. З отриманням повідомлення від командира дисциплінарного батальйону про дату звільнення засудженого військовослужбовця начальник органу Держприкордонслужби для супроводження військовослужбовця строкової військової служби до розташування органу Держприкордонслужби направляє до дисциплінарного батальйону свого представника.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та військову службу за призовом, військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, що відбули покарання або були звільнені умовно-достроково, у зв'язку з амністією чи через помилування, повертаються до органу Держприкордонслужби, де вони проходили службу, самостійно.

51. Час відбування засудженими військовослужбовцями покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні до загального строку військової служби і строку вислуги у військовому званні не зараховується.

52. Звільнені з дисциплінарного батальйону військовослужбовці одержують такі документи: довідку про звільнення, особову справу та обліково-послужну картку (для військовослужбовців строкової військової служби), документ, що засвідчує особу військовослужбовця, службову картку, службову та медичну характеристики, медичну книжку (паспорт здоров'я), атестат на продовольство, речовий та грошовий атестати. Ордени, медалі, відзнаки і документи на них, гроші та цінності, а також інші особисті речі видають звільненим з дисциплінарного батальйону військовослужбовцям під підпис згідно з описом особистих речей та роздавальною відомістю.

Обліково-послужну картку, службову картку і характеристику на військовослужбовців строкової військової служби надсилають до органу Держприкордонслужби поштою або віддають представнику органу Держприкордонслужби під підпис.

Особову справу на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та військову службу за призовом, надсилають до органу Держприкордонслужби в установленому порядку.

53. Про повернення військовослужбовця до органу Держприкордонслужби начальник органу повідомляє начальника органу управління Служби правопорядку, в зоні діяльності якого дислокується орган Держприкордонслужби, та командира дисциплінарного батальйону.

54. Засуджених військовослужбовців, які відбули покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні або були достроково звільнені від цього покарання, визнають такими, що не мають судимості.

Засуджених військовослужбовців, звільнених із дисциплінарного батальйону умовно-достроково, визнають такими, що не мають судимості, після закінчення невідбутої частини строку покарання.

8. Організація роботи в органах Держприкордонслужби щодо розшуку особового складу

1. Облік запитів громадян щодо розшуку особового складу, їх розгляд і контроль за своєчасним виконанням здійснюються відповідно до вимог законодавства України.

2. Загальна координація роботи із встановлення місць можливого знаходження військовослужбовців Держприкордонслужби України покладається на керівника структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби по роботі з персоналом.

3. Організація роботи щодо розшуку військовослужбовців, місцезнаходження яких тимчасово не встановлено, покладається:

в Адміністрації Держприкордонслужби - на підрозділ внутрішньої та власної безпеки;

у регіональних управліннях та органах Держприкордонслужби - на начальників регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби.

4. Організація взаємодії та обміну інформації із членами сімей військовослужбовців, місцезнаходження яких тимчасово не встановлено, громадськими, волонтерськими, ветеранськими організаціями з питань розшуку та встановлення місцезнаходження військовослужбовців Держприкордонслужби покладається:

в Адміністрації Держприкордонслужби - на підрозділ по роботі з особовим складом;

у регіональних управліннях та органах Держприкордонслужби - на начальників регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби.

5. Для підвищення ефективності організаційних і практичних заходів щодо розшуку військовослужбовців Держприкордонслужби, місцезнаходження яких тимчасово невідомо, в органах Держприкордонслужби утворюються робочі групи, які очолюють:

в Адміністрації Держприкордонслужби - начальник підрозділу по роботі з особовим складом;

у регіональних управліннях, органах Держприкордонслужби - заступник начальника регіонального управління, органу Держприкордонслужби з персоналу.

До складу робочих груп залучаються офіцери відділів роботи з персоналом, кадрів, оперативно-розшукової, повсякденної діяльності, внутрішньої та власної безпеки, правового забезпечення, міжнародного співробітництва, прикордонно-представницької роботи, фінансово-економічних підрозділів, медичні працівники та інші.

До складу робочих груп за згодою можуть також залучатися представники ветеранських, профспілкових, громадських і волонтерських організацій.

9. Присвоєння військовослужбовцям особистих номерів у Державній прикордонній службі України

1. Усім військовослужбовцям, які перебувають на військовій службі, громадянам України, які призиваються, приймаються на військову службу до Державної прикордонної служби України і яким до призову (прийняття) на військову службу не були присвоєні особисті номери, в органах Держприкордонслужби присвоюються особисті номери, які зберігаються за ними на весь час перебування на військовій службі.

Особистий номер військовослужбовця Держприкордонслужби складається з великої літери українського алфавіту "П" та шестизначного числа (наприклад, П-123456) і гравірується на ідентифікаційному жетоні. Опис ідентифікаційного жетона з особистим номером військовослужбовця Державної прикордонної служби України наведено в додатку 25 до цієї Інструкції.

2. Присвоєння особистих номерів здійснюється наказами по особовому складу:

Голови Державної прикордонної служби України - особам одночасно з присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу, під час призову (прийняття) на військову службу офіцерів із запасу, переведення до Державної прикордонної служби України військовослужбовців з інших військових формувань та правоохоронних органів і яким не були присвоєні особисті номери із зарахуванням до списків особового складу Державної прикордонної служби України;

посадової особи відповідно до номенклатури посад для призначення - особам рядового, сержантського і старшинського складу, які прийняті (призвані) на військову службу до Державної прикордонної служби України і яким не були присвоєні особисті номери із зарахуванням до списків особового складу органів Держприкордонслужби.

3. Присвоєні особисті номери записуються до всіх документів персонального обліку військовослужбовця, які ведуться в кадрових підрозділах органів Держприкордонслужби.

У документах персонального обліку, документах, що посвідчують особу військовослужбовця, особисті номери записуються в графу, передбачену формою документа, а якщо такої немає, після імені, по батькові військовослужбовця або до розділу "особливі відмітки", які засвідчуються підписом відповідного начальника кадрового підрозділу і скріплюються гербовою печаткою. Під час службового листування з питань проходження військовослужбовцями військової служби і листування іншого характеру особистий номер вказується один раз після зазначення прізвища, імені, по батькові.

Присвоєний особистий номер військовослужбовець може повідомити своїй сім'ї (близьким родичам) для посилання на нього за потреби наведення необхідних довідок про нього.

4. Військовозобов'язаним, призваним (прийнятим) на військову службу, які не мали ідентифікаційних жетонів з особистими номерами, вони вручаються в органах Держприкордонслужби одночасно з видачею документів, що посвідчують особу військовослужбовця.

Видача військовослужбовцям ідентифікаційних жетонів з особистими номерами здійснюється під підпис на титульній сторінці першого примірника особової справи із зазначенням дати отримання. Наприклад: "Ідентифікаційний жетон з особистим номером (П-000000) одержав 25 серпня 2016 року (підпис)". За наявності в органі Держприкордонслужби другого примірника особової справи військовослужбовець ставить свій підпис також і на ньому.

У мирний час отриманий ідентифікаційний жетон з особистим номером військовослужбовець повинен постійно зберігати при собі в документі, що посвідчує особу військовослужбовця.

У разі приведення у бойову готовність (в особливий період, під час ведення бойових дій) ідентифікаційний жетон з особистим номером закріплюється на міцному шнурку (ланцюжку) і носиться на шиї військовослужбовця.

5. Військовослужбовці, звільнені з військової служби, одночасно з документом, що посвідчує особу військовослужбовця, здають до кадрових підрозділів органів Держприкордонслужби ідентифікаційний жетон з особистим номером для прикріплення його до особової справи (військовослужбовцям строкової військової служби - до обліково-послужної картки) і одночасно з особовими справами (обліково-послужними картками) цих осіб надсилаються до військового комісаріату за місцем їх військового обліку.

6. Ідентифікаційні жетони з особистими номерами військовослужбовців, виключених зі списків особового складу Державної прикордонної служби України у зв'язку зі смертю, позбавленням військового звання або обвинувальним вироком суду, не знищуються, а прикріплюються:

до обліково-послужних карток військовослужбовців строкової військової служби, які надсилаються до районного (об'єднаного, міського) військового комісаріату за місцем проживання сім'ї померлого (загиблого), а якщо місце проживання сім'ї невідоме, - до військового комісаріату за місцем призову на військову службу;

офіцерам - до других примірників особових справ; особам рядового, сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби) - до перших примірників особових справ і пересилаються разом з ними до Галузевого архіву.

7. У разі втрати ідентифікаційного жетона з особистим номером особистий номер, який був присвоєний військовослужбовцю, не змінюється, а замість втраченого - видається дублікат за таким самим номером.

8. Загальний облік ідентифікаційних жетонів з особистими номерами та забезпечення ними органів Держприкордонслужби здійснюється структурним підрозділом забезпечення (ресурсного, тилового) Адміністрації Держприкордонслужби.

9. У кадрових підрозділах органів Держприкордонслужби ідентифікаційні жетони з особистими номерами обліковуються в журналі обліку ідентифікаційних жетонів з особистими номерами військовослужбовців (додаток 26) в день їх одержання чи видачі на підставі одержаного наряду або відповідних наказів про присвоєння особистих номерів.

10. Заявки на виготовлення дублікатів ідентифікаційних жетонів з особистими номерами складаються на підставі рапортів начальників органів Держприкордонслужби, військовослужбовці яких втратили жетони, з поясненням обставин їх втрати та висновком службового розслідування.

Виготовлення дублікатів жетонів здійснюється за рахунок осіб, які їх втратили.

11. На начальників органів Держприкордонслужби покладається контроль за наявністю жетонів у військовослужбовців.

12. Щороку до 01 грудня органами Держприкордонслужби до кадрового підрозділу вищого органу управління подається звіт про видачу ідентифікаційних жетонів військовослужбовцям (додаток 27) та потребу в жетонах.

10. Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби військовослужбовцями (накази по особовому складу (з кадрових питань)) Державної прикордонної служби України

1. Накази по особовому складу (з кадрових питань) (далі - накази) є основними документами, які визначають службове становище військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України.

Накази складаються державною мовою і підписуються посадовими особами, яким законодавством України надано право приймати на військову службу (роботу), призначати, переміщувати на посади, звільняти з посади, звільняти з військової служби (роботи), укладати та продовжувати строки контракту, виконувати інші дії, пов'язані з визначенням службового становища військовослужбовців і працівників. У разі відсутності зазначеної посадової особи право підпису надається особі, яка тимчасово її заміщує згідно з письмовим наказом.

2. Для друкування наказів використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12 - 14 друкарських пунктів. Дозволяється використовувати шрифт розміром 8 - 12 друкарських пунктів для друкування реквізиту "Прізвище, ініціали або ім'я та по батькові виконавця і номер його телефону". Якість друку має бути достатньою для відображення тексту будь-яким друкарським способом. Текст друкується на одному боці аркуша на папері формату А4 (210 х 297 мм) через один міжрядковий інтервал.

Реквізит "Підпис" складається з найменування посади особи, яка підписує документ, військового звання, особистого підпису, ініціалу імені та прізвища. Розшифрування підпису в реквізиті "Підпис" друкується на рівні військового звання.

Дату підписання наказу проставляє начальник органу Держприкордонслужби особисто. У даті на наказі назва місяця пишеться літерами, число і рік - арабськими цифрами (31 січня 2016 року).

Текст друкується з такими вільними від тексту полями:

ліве - не менш ніж 30 мм;

праве - не менш ніж 10 мм;

верхнє і нижнє - не менш ніж 20 мм.

Під час оформлення наказу слід дотримуватися таких відступів від межі лівого поля:

12,5 мм - для абзаців у тексті;

104 мм - для реквізитів "Гриф обмеження доступу документа".

Не робиться відступ від межі лівого поля для реквізитів "Дата документа", "Заголовок до тексту документа", "Текст" (без абзаців), "Прізвище виконавця і номер його телефону", "Відмітка про виконання документа і надсилання його до справи", найменування посади у реквізитах "Підпис" та "Гриф погодження".

У разі оформлення наказу на двох і більше сторінках друга і наступні сторінки нумеруються.

Номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без слова "сторінка" ("стор.") та розділових знаків. На першій сторінці номер не проставляється.

Вписувати у віддрукований текст наказу окремі букви, цифри, слова не дозволяється.

Найменування посади, військове звання особи, яка підписала наказ, друкуються малими літерами, а ініціал імені й прізвище друкуються з великої літери.

Для зручності в роботі спеціальні бланки титульних аркушів наказів можуть виготовлятися заздалегідь друкарським способом або за допомогою комп'ютерної техніки.

Титульні аркуші наказів, які розробляються в кадрових підрозділах, повинні мати такі реквізити:

Державний Герб України;

найменування органу Держприкордонслужби;

назву документа;

місце видання;

дату і номер;

гриф обмеження доступу до наказу (за потреби);

заголовок до тексту;

текст;

підпис.

3. Титульні аркуші (додаток 28) наказів формулюються від імені начальників органів Держприкордонслужби, яким надано право видавати накази. У наказах вказується дійсне найменування органу Держприкордонслужби.

4. Наказами по особовому складу оформлюються такі зміни в службовому становищі особового складу органу Держприкордонслужби:

укладення контракту, продовження строку контракту;

присвоєння і поновлення у військовому званні;

призначення на посади (у тому числі при зміні найменування посади, військово-облікової спеціальності, військового звання за штатом, посадового окладу), переміщення по службі, зарахування в розпорядження, продовження строків перебування на посадах;

направлення за кордон у відрядження з увільненням від займаних посад;

направлення до інших військових формувань, правоохоронних органів з виключенням їх зі списків особового складу Державної прикордонної служби України;

відрядження до органів державної влади, установ та організацій із залишенням на військовій службі;

залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі;

звільнення з військової служби;

прийняття до Державної прикордонної служби України із зарахуванням їх до списків особового складу Державної прикордонної служби України з інших військових формувань, правоохоронних органів, присвоєння особистих номерів;

прийняття (призов) на військову службу;

зарахування слухачами військових навчальних закладів, ад'юнктами, докторантами, закінчення військових навчальних закладів, ад'юнктури, докторантури;

виключення зі списків особового складу Державної прикордонної служби України, в тому числі померлих, загиблих і позбавлених військового звання;

присвоєння особистих номерів;

надання відпусток особовому складу у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за сімейними обставинами;

Крім того, наказами по особовому складу оголошуються:

посадове становище особового складу у зв'язку зі зміною нумерації або дійсного найменування органу Держприкордонслужби;

нагородження (заохочення) Головою Державної прикордонної служби України, іншими начальниками органів Держприкордонслужби;

зміна прізвища, імені, по батькові й дати народження.

У разі зміни номера штату (перехід на новий штат) органу Держприкордонслужби (установи, закладу), якщо найменування посади, військове звання та військово-облікова спеціальність у новому штаті не змінилися, посадове становище військовослужбовців наказами по особовому складу не оголошується.

5. Посадове становище особового складу у зв'язку зі зміною нумерації або дійсного найменування органу Держприкордонслужби, зміною прізвищ, імен, по батькові, а також виключення зі списків особового складу Державної прикордонної служби України померлих (загиблих) у мирний час військовослужбовців або позбавлених військових звань оформлюються наказами по особовому складу начальників органів Держприкордонслужби незалежно від номенклатури посад для призначення. Оголошення посадового становища цих начальників здійснюється наказами їхніх прямих начальників.

Зміна, відновлення прізвища, імені, по батькові, дати народження військовослужбовця (працівника) після перевірки на відповідність наданих документів про народження документам, які знаходяться в особовій справі, оформляється наказом по особовому складу:

особам рядового, сержантського і старшинського складу - начальника, якому надано право призначати їх на посади;

офіцерам - відповідно до номенклатури посад призначення;

працівникам - начальника, якому надано право приймати на роботу.

Підставою для видання наказів по особовому складу в зазначених вище випадках є:

накази та директиви про зміну нумерації або дійсного найменування органу Держприкордонслужби;

свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану про зміну імені, народження, смерть;

рапорт (заява) з повідомленням про зміну прізвища, імені, по батькові, дати народження;

витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії Держприкордонслужби про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, які призвели до смерті;

відповідні накази або рішення судів про позбавлення військових звань військовослужбовців.

6. У разі якщо на військовослужбовців накладено дисциплінарне стягнення "пониження в посаді", "пониження військового звання на один ступінь", "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" або "позбавлення військового звання" не наказами по особовому складу, примірники цих наказів (або витягів із них) надсилаються (передаються) до кадрових підрозділів, у яких ведеться персональний облік військовослужбовців, зазначених у наказі, для запису в їхні облікові документи. Реалізація накладених на військовослужбовців дисциплінарних стягнень "пониження в посаді", "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" та позбавлення військового звання здійснюється наказами по особовому складу.

7. Виключення зі списків особового складу Державної прикордонної служби України військовослужбовців, визнаних судом безвісно відсутніми чи оголошених померлими, на підставі рішень суду про таке визнання чи оголошення здійснюється наказами по особовому складу начальника органу Держприкордонслужби, в якому проходив службу військовослужбовець, незалежно від номенклатури посад для призначення (звільнення).

8. Зміни до пунктів наказів по особовому складу, а також скасування пунктів раніше виданих наказів здійснюються новими наказами.

9. Преамбула (вступна частина наказу) формулюється коротко, має відповідати змісту наказу і містити посилання на нормативно-правовий акт, на підставі яких видається наказ.

Преамбула (вступна частина), пункт наказу і примітка до пункту наказу не відривається і не переноситься на іншу сторінку.

Наприклад: "Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України".

Розпорядча частина наказу починається, як правило, з дієслова у формі інфінітиву: "ПРИЙНЯТИ", "ПРИЗНАЧИТИ", "ПЕРЕВЕСТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ВІДРЯДИТИ", "НАДАТИ", "ОГОЛОСИТИ" тощо.

Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами.

У наказах Голови Державної прикордонної служби України, начальників регіональних управлінь після вступної частини посередині сторінки зазначається найменування органу Держприкордонслужби, в якому визначається службове становище військовослужбовців.

Якщо наказом визнається таким, що втратив чинність, попередній наказ, у розпорядчій частині зазначається пункт, який повинен починатися зі слів: "Визнати таким, що втратив чинність,... ".

Зміни, що вносяться до наказу, оформляються окремим наказом, який повинен мати такий заголовок: "Про внесення змін до наказу..." із зазначенням дати, номера наказу, до якого вносяться зміни. Розпорядча частина наказу починається з такого пункту: "Внести зміни до наказу".

Далі окремими підпунктами формулюються зміни до розпорядчого документа.

У зведених наказах по особовому складу до розпорядчої частини включається інформація, що розміщується в такій послідовності: прийняття (призов) на військову службу, укладення, продовження дії контракту, присвоєння і поновлення у військовому званні, призначення, переведення, зарахування у розпорядження, направлення за кордон у відрядження з увільненням від займаних посад, направлення до інших військових формувань, правоохоронних органів з виключенням їх зі списків особового складу Державної прикордонної служби України, відрядження до органів державної влади, установ та організацій із залишенням на військовій службі, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, звільнення з військової служби, виключення зі списків особового складу та всіх видів забезпечення (у зв'язку зі звільненням з військової служби або переміщенням за межі органу), виключення зі списків особового складу Державної прикордонної служби України (померлих, загиблих і позбавлених військового звання) тощо.

При цьому до одного зведеного наказу не може включатися інформація, яка згідно із законодавством має різні строки зберігання.

Накази по особовому складу стосовно працівників (не військовослужбовців) опрацьовуються окремо.

При включенні до наказу кількох пунктів однієї тематики вони об'єднуються однією вступною частиною. При цьому один і той самий текст у вступній частині і пунктах наказу повторюватися не повинен.

За наявності в наказі декількох вступних частин вони відділяються одна від одної.

Далі зазначаються військове звання, великими літерами прізвище військовослужбовця, на якого поширюється дія наказу, і малими - ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця та текст наказу. У зведених наказах прізвища осіб у межах пунктів розміщуються за військовим званням, а потім за алфавітом.

У кожному пункті наказу зазначається підстава щодо його видання (рапорт військовослужбовця, контракт, доповідна записка, рішення атестаційної комісії, подання тощо).

Слово "підстава" друкується від межі лівого поля, а текст до них - через один міжрядковий інтервал.

10. Органи Держприкордонслужби в наказах вказуються за їх дійсним найменуванням. Почесні найменування, присвоєні органам Держприкордонслужби, отримані ними державні нагороди ("Карпатський", "Волинський"), почесні та вчені звання, наукові ступені, присвоєні військовослужбовцям, а також спеціальні військові звання військовослужбовців у наказах не вказуються.

При призначенні військовослужбовців на посади в органи Держприкордонслужби з дійсними найменуваннями, які не підлягають розголошенню, ці органи вказуються тільки за умовним найменуванням, а посади військовослужбовців - за скороченими найменуваннями, вказаними у штатах.

11. У наказах про закінчення військовослужбовцем спеціальних курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації вказуються оцінка, з якою він закінчив навчання, і строк навчання на курсах.

У разі закінчення заочної форми навчання посади, які обіймають військовослужбовці, у пунктах наказів не вказуються.

12. Накази відпрацьовуються за документами персонального обліку військовослужбовця та поданими керівниками підрозділів, органів Держприкордонслужби матеріалами за встановленими цією Інструкцією формами.

13. У наказах начальників органів Держприкордонслужби в обов'язковому порядку зазначаються:

про призначення (переміщення), зарахування в розпорядження відповідних начальників - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, його особистий номер, на яку посаду призначається (у розпорядження якого начальника органу Держприкордонслужби зараховується), посада з якої звільняється, та пункт Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, відповідно до вимог якого здійснюється призначення (переміщення, зарахування у розпорядження). При зарахуванні в розпорядження у зв'язку з обранням запобіжного заходу у кримінальній справі у виді домашнього арешту чи тримання під вартою, крім вищезазначеного, вказується необхідність припинення, з дня фактичного взяття під варту чи перебування під домашнім арештом, виплату грошового забезпечення (додатки 29, 30);

про присвоєння чергових військових звань (додаток 31) - військове звання, яке присвоюється військовослужбовцю, найменування органу Держприкордонслужби, в якому він проходить службу, - наявне військове звання, прізвище, ім'я, по батькові та особистий номер військовослужбовця. У разі присвоєння військовослужбовцю військового звання "полковник" достроково або на один ступінь вище військового звання, передбаченого штатом, додатково вказується посада військовослужбовця, яку він обіймає;

про продовження військової служби за новим контрактом, дії або строку контракту (додаток 32) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, посада, строк контракту та з якого часу;

про прийняття (призов) військовослужбовців із запасу для проходження військової служби (додатки 33, 34) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, найменування посади, на яку призначається. При прийнятті на військову службу за контрактом додатково зазначається строк, на який укладено контракт, про присвоєння особистого номера, якщо до призову (прийняття) на військову службу не було присвоєно. У разі прийняття військовослужбовців, які мають спеціальні звання, додатково може бути присвоєно військове звання в порядку переатестації;

про зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, звідки прибув для подальшого проходження служби та з якого часу. Якщо військовослужбовець прибув у розпорядження відповідного начальника органу Держприкордонслужби, він призначається на посаду номенклатури призначення начальника органу;

про вступ на посаду - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, посада, за якою приступив до виконання та з якого часу, які надбавки виплачувати, в якому обсязі та з якого часу, яку премію встановити і за який період.

Дозволяється за наявності відповідних підстав об'єднувати в один пункт наказу зарахування військовослужбовців до списків особового складу органу Держприкордонслужби та їх вступ на посаду (додаток 35);

про тимчасове виконання обов'язків (додаток 36) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, посада, яку займає, посада, за якою покладається тимчасове виконання обов'язків (вакантною чи не вакантною), на який термін та з якого часу. У пункті наказу може бути вказано вступ до тимчасового виконання обов'язків за посадою;

про зарахування слухачами військових навчальних закладів, ад'юнктами, докторантами (додаток 37) - найменування навчального закладу, вид і форма навчання, спеціальність та з якого часу, з абзацу - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер і займана посада військовослужбовця;

про виплату грошової винагороди за тривалість безперервної військової служби (додаток 38) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, займана посада, вислуга років і період, за які виплачується винагорода, в якому розмірі та в якому обсязі. Зразок наказу наведено в додатку 38 до цієї Інструкції;

про надання відпустки за сімейними обставинами із збереженням грошового забезпечення, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (додаток 39) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, займана посада, найменування відпустки, термін відпустки та з якого часу;

про відрядження військовослужбовців до органів державної влади, установ та організацій із залишенням на військовій службі (додаток 40) - найменування державного органу, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, займана посада, з якої звільнити;

про залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі (додаток 41) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, займана посада, до якого часу залишити;

про продовження строків перебування на посадах (додаток 42) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, займана посада, до якого часу продовжити;

про направлення військовослужбовців з Державної прикордонної служби України до інших військових формувань з виключенням зі списків особового складу Державної прикордонної служби України (додаток 43) - у розпорядження якого керівника військового формування направити, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, займана посада;

про зарахування військовослужбовця в розпорядження Голови Державної прикордонної служби України у зв'язку з вибуттям у довготермінове закордонне відрядження (додаток 44) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, посада, з якої звільняється, найменування закордонної дипломатичної установи і держави, до якої відряджається військовослужбовець, термін відрядження.

Наказ про зарахування в розпорядження складається на підставі наказу Міністерства закордонних справ України про призначення військовослужбовця на відповідну штатну посаду закордонної дипломатичної установи;

про звільнення з військової служби в запас (відставку) Збройних Сил України (додаток 45) - пункт, його зміст, частина, стаття Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", відповідно до якої здійснюється звільнення військовослужбовця (куди звільняється - в запас чи у відставку), військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер військовослужбовця, займана посада та рішення щодо надання права носіння військової форми одягу;

про виключення зі списків особового складу Державної прикордонної служби України померлих (загиблих) (додаток 46) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер, посада, число, місяць, рік і місце народження, коли та яким військовим комісаріатом прийнятий (призваний) на військову службу, дата смерті (назва хвороби, від якої помер, причина загибелі), причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, які призвели до смерті, кому передано тіло для поховання або де похований, прізвище, ім'я, по батькові, роки народження і місце проживання дружини, дітей або родичів, які мають право на отримання пенсії за померлого (загиблого), вислуга років на день виключення зі списків, кому виплатити грошову допомогу на поховання, підстави для виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби. При цьому запис про зв'язок смерті з виконанням обов'язків військової служби робиться тільки в тих випадках, коли для цього є підстави. В інших випадках вказуються тільки діагноз хвороби, причина, від якої настала смерть. На безвісно відсутніх та оголошених померлими - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер, посада, число, місяць, рік народження, з якого часу на військовій службі, дата, причина й обставини смерті (зникнення безвісти), рішення суду, склад і місце проживання сім'ї, яка знаходиться на утриманні, місце поховання (якщо достовірно відомо);

про виключення зі списків особового складу органу Державної прикордонної служби України у зв'язку зі звільненням з військової служби (додаток 47) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер, посада, ким виданий наказ про звільнення з військової служби, його дата, номер, із зазначенням статті звільнення, вислуга років у календарному, пільговому і загальному обчисленні на день звільнення, час на здавання справ і посади, термін відпустки, з якого часу надати, інформація про використання щорічних основних та додаткових відпусток, грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей, або відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця, які необхідно здійснити виплати: матеріальної допомоги на оздоровлення, додаткових грошових винагород, одноразової грошової допомоги при звільненні, в якому розмірі та за який термін військової служби, остаточна дата закінчення проходження військової служби, до якого військового комісаріату направити на військовий облік;

про виключення зі списків особового складу органу Державної прикордонної служби України у зв'язку з переміщенням за межі органу - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер, посада, ким виданий наказ про переміщення та куди, його дата та номер, час на здавання справ і посади, інформація про використання щорічних основних та додаткових відпусток (у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей), інформація про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, соціальної допомоги, додаткової грошової винагороди та остаточну дату закінчення проходження військової служби;

про зміну прізвища, імені, по батькові, дати народження (додаток 48) - військове звання, прізвище, ім'я, по батькові (дата народження, якщо її змінено або її елементи) до зміни, особистий номер, займана посада, далі вказується прізвище, ім'я, по батькові (дата народження, якщо її змінено або її елементи) після зміни.

14. Проекти наказів до подання їх на підпис начальнику органу Держприкордонслужби повинні бути перевірені (вичитані), звірені з документами персонального обліку військовослужбовців та завізовані на звороті останнього аркуша наказу працівником кадрового підрозділу, який створив документ, його керівником, посадовими особами бухгалтерських, юридичних служб і тих, кого стосується документ, заступниками начальника органу Держприкордонслужби відповідно до розподілу функціональних повноважень (додаток 49).

15. Копії, витяги з наказів по особовому складу робляться в таких випадках:

за запитом прокуратури, судових, слідчих органів;

прийняття (призов) та звільнення з військової служби;

для направлення у військові комісаріати з метою повідомлення про прийняття на військову службу за контрактом військовозобов'язаних, жінок і військовослужбовців строкової військової служби;

зарахування до списків органів Держприкордонслужби, призначення на посаду, якщо структурні підрозділи дислокуються не на одній території;

в інших випадках, не передбачених цією Інструкцією, якщо виникає потреба в документальному підтвердженні питань проходження військової служби - за запитом відповідних органів.

Копії або витяги з наказів по особовому складу засвідчуються підписом начальника кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби. Засвідчувальний напис складається зі слів "Згідно з оригіналом", посади, військового звання, особистого підпису, ініціалів та прізвища.

Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою із зазначенням на ній найменування органу Держприкордонслужби (без зображення герба) або печаткою структурного підрозділу (служби діловодства, кадрового підрозділу) органу Держприкордонслужби.

16. Накази по особовому складу реєструються в загальному діловодстві органу Держприкордонслужби. Нумерація їх реєстрації щороку починається з першого номера.

При зміні номера чи найменування органу Держприкордонслужби накази по особовому складу за новим найменуванням (номером) цього органу видаються тільки після призначення (затвердження) на посаду за новим найменуванням (номером) начальника. Нумерація цих наказів починається з першого номера, окремо від раніше виданих наказів.

17. Оригінали (перші примірники) наказів по особовому складу зберігаються в загальному діловодстві органу Держприкордонслужби.

Інші примірники наказів або витяги з них обов'язково висилаються до кадрових підрозділів органів Держприкордонслужби, які ведуть персональний, штатно-посадовий облік офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, зазначених у наказах, і до органів Держприкордонслужби за місцем їхньої служби.

До кадрового підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби висилаються другі примірники всіх наказів по особовому складу стосовно осіб офіцерського складу. Останній аркуш другого примірника наказу по особовому складу, який висилається до кадрового органу Адміністрації Держприкордонслужби, засвідчується підписом керівника кадрового органу або його заступником і гербовою печаткою.

Накази начальників органів Держприкордонслужби можуть оголошуватися також електронними засобами зв'язку.

18. Накази по особовому складу або витяги з них розсилаються протягом семи днів після їх підписання.

Розрахунок розсилки витягів із наказів робиться тільки на перших примірниках наказів по особовому складу.

11. Складання та ведення особових справ офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Державної прикордонної служби України

1. Особові справи є однією з основних форм персонального обліку військовослужбовців і ведуться з метою всебічного вивчення їх ділових, моральних, інших якостей, необхідних для визначення порядку просування по службі та подальшого використання кадрів. Вони повинні відображати біографічні дані, проходження служби, трудову діяльність та інші відомості, що об'єктивно характеризують військовослужбовця.

Ведення особових справ військовослужбовців (своєчасне поповнення необхідними матеріалами, документами, фотокартками та іншими даними), які характеризують їх, уточнення записів, що містяться в них, звірка з першими примірниками, а також контроль за своєчасним пересиланням особових справ покладаються на особовий склад кадрових підрозділів органів Держприкордонслужби.

2. Особові справи офіцерів вперше складаються у військових навчальних закладах у двох примірниках одночасно з підготовкою матеріалів до присвоєння первинного офіцерського звання курсантам (слухачам), що закінчують військові навчальні заклади.

Особові справи осіб рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом складаються в одному примірнику:

в органах Держприкордонслужби - на кандидатів для проходження військової служби за контрактом з числа військовослужбовців строкової служби;

у регіональних центрах комплектування - на кандидатів, які оформляються для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України.

При прийнятті осіб сержантського, старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу їх особові справи не перескладаються, а ведуться в органах Держприкордонслужби за місцем їх служби. Для кадрового підрозділу відповідної номенклатури призначення офіцера складається другий примірник особової справи. У разі прийняття осіб сержантського, старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним призначення до іншого органу Держприкордонслужби другий примірник особової справи складається органом, до якого призначений військовослужбовець.

Особові справи військовослужбовців Держприкордонслужби, які прийняті на військову службу в Державну прикордонну службу України з інших міністерств, та центральних органів виконавчої влади, а також із запасу, підлягають додатковому оформленню відповідно до вимог цієї Інструкції.

В органах Держприкордонслужби (закладах, установах) складається другий примірник особової справи, який надсилається до кадрового підрозділу відповідної номенклатури посад для призначення.

Складання особових справ і внесення відповідних записів до них здійснюються тільки визначеними посадовими особами кадрових підрозділів (далі - посадові особи).

Посадові особи, на яких покладені обов'язки обліку ведення та зберігання особових справ, повинні:

знати правила обліку, ведення та зберігання особових справ, визначених цією Інструкцією;

не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних військовослужбовців, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Складання особових справ військовослужбовцями на самих себе забороняється.

3. Особова справа (додаток 50) осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, осіб офіцерського складу Державної прикордонної служби України складається з чотирьох розділів:

перший розділ - "Особова справа";

другий розділ - "Додаток N 1", матеріали вивчення кандидата на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України;

третій розділ - "Додаток N 2", матеріали, що характеризують військовослужбовця в період служби в Державній прикордонній службі України;

четвертий розділ - "Додаток N 3", архівно-довідкові матеріали.

4. У першому розділі "Особова справа" (додаток 51) зберігаються/знаходяться:

контрольний листок звірок анкетних даних військовослужбовця і його ознайомлення з особовою справою (додаток 52);

послужний список (додаток 53);

анкета (додаток 54);

автобіографія (додаток 55);

зобов'язання про нерозголошення відомостей, які становлять державну таємницю, службову та конфіденційну інформацію (додаток 56);

військова присяга;

атестаційний лист (додаток 57);

висновок про перевірку та встановлення стажу служби для виплати процентної надбавки за вислугу років (додаток 58);

подання до звільнення з військової служби (додаток 59);

розрахунок вислуги років на пенсію (додаток 60).

Крім того, до особової справи додаються аркуш обліку стажу плавання (додаток 61), аркуш обліку виконання стрибків з парашутом (додаток 62), аркуш обліку роботи водолаза під водою (додаток 63), аркуш обліку участі в антитерористичній операції (додаток 64), а також контракт про прийняття на військову службу (продовження строку військової служби за новим контрактом) встановленої форми.

5. У другому розділі "Додаток N 1" (додаток 65) містяться матеріали щодо вивчення кандидата на службу в Державну прикордонну службу України:

заява (рапорт) про зарахування на військову службу в Державну прикордонну службу України;

висновок про зарахування на військову службу до Державної прикордонної служби України (додаток 66);

висновок ЦВЛК, ВЛК встановленої форми;

матеріали, які характеризують кандидата на службу в Державну прикордонну службу України;

службові матеріали на працівників, які працювали в Державній прикордонній службі України перед зарахуванням на військову службу.

6. У третьому розділі "Додаток N 2" (додаток 67) містяться матеріали, які характеризують військовослужбовця в період проходження військової служби в Державній прикордонній службі України:

характеристики;

подання до призначення (додаток 68);

подання до присвоєння військового звання (додаток 69);

нагородний лист для представлення до відзначення державною нагородою України (додаток 70);

нагородний лист до нагородження медаллю (відомчою відзнакою) (додаток 71);

плани введення і становлення на посадах;

матеріали вивчення у зв'язку з направленням на навчання, зарахування до кадрового резерву, виїздом за кордон;

довідки про стан здоров'я військовослужбовця, членів його сім'ї;

довідки про поранення, контузії, травми;

акти розслідування нещасного випадку (випадку смерті), що стався (форма Нвс-5);

акти про нещасний випадок (випадок смерті) (форми Нвс-1, НПвс);

копії висновків про результати службових розслідувань;

копії рішень зборів військовослужбовців;

копії вироків судових органів;

інші документи, що характеризують військовослужбовця.

7. У четвертому розділі "Додаток N 3" (додаток 72) містяться архівно-довідкові матеріали:

підтвердження окремих періодів служби;

послужні списки, що втратили актуальність;

рапорти військовослужбовця;

копії особистих документів;

екзаменаційні аркуші/листи;

інші архівно-довідкові матеріали.

8. Вилучення з особової справи окремих документів проводиться лише з дозволу начальника органу Держприкордонслужби. У внутрішньому описі відповідного розділу робиться запис про те, коли вилучено документ, куди і за яким вихідним номером надіслано або куди підшито після вилучення. Якщо вилучений документ знищено, зазначаються номер і дата акта про знищення.

Запис про вилучення документів засвідчується начальником кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби та гербовою печаткою.

Особові справи і документи, підшиті до них, військовослужбовцям на руки не видаються. Ознайомлення з матеріалами своєї особової справи військовослужбовцем здійснюється в присутності посадової особи, яка відповідає за її ведення і облік не рідше одного разу на рік, про що робиться відповідний запис у контрольному листку звірок.

9. Особова справа й додатки до неї розміщуються у спеціальній папці, яка називається "ОСОБОВА СПРАВА". Обкладинка папки виготовляється з картону сірого кольору розміром 225 х 330 мм.

На лівій частині внутрішньої сторони обкладинки папки розміщується кольорова фотокартка (анфас, до пояса) розміром 9 х 12 см. Військовослужбовці фотографуються у повсякденній або парадній формі одягу (без шинелі, пальта і головного убору), погони, петлиці і знаки розрізнення на них повинні відповідати присвоєному військовому званню. У разі фотографування у парадній військовій формі одягу військовослужбовець повинен бути при всіх орденах, медалях та інших відзнаках, якими він був нагороджений (які йому були присвоєні).

На звороті фотокартки військовослужбовця чорним чорнилом або машинописним способом записуються його прізвище, ім'я та по батькові, дата фотографування та засвідчується підписом начальника кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби і скріплюється гербовою печаткою з дійсним найменуванням органу.

Надалі фотокартка обов'язково змінюється:

у разі присвоєння чергового військового звання - у місячний термін;

під час служби - через кожні 7 років.

У разі заміни форми одягу військовослужбовців фотокартки не замінюються;

на правій частині внутрішньої сторони обкладинки папки розміщується конверт 2, призначений для зберігання документів військового квитка, обліково-послужної картки, фотографій у попередніх військових званнях тощо;

до кожної особової справи долучаються біографічна довідка та контрольна картка (додаток 73).

10. Записи в особову справу військовослужбовців робляться відповідно до вимог складання і ведення облікових документів з урахуванням особливостей, викладених у цій Інструкції.

11. Контрольний листок звірок анкетних даних військовослужбовця та його ознайомлення з особовою справою заповнюється щоразу після ознайомлення військовослужбовця з особовою справою, про що в контрольному листку ставлять підписи військовослужбовець і посадова особа кадрового підрозділу, яка веде особові справи військовослужбовців.

12. Послужний список - матеріальний носій персональних даних військовослужбовця у паперовому виді, призначений для внесення відомостей про військовослужбовця, членів його сім'ї та документального відображення проходження ним військової служби.

Послужний список заповнюється посадовою особою кадрового підрозділу відповідно до розподілу повноважень на підставі особистих документів військовослужбовців або їх копій, засвідчених у встановленому порядку, власноруч написаної анкети, автобіографії, наказів та інших відомостей.

Достовірність записів у послужному списку військовослужбовець скріплює своїм підписом. Послужний список підписується посадовою особою, яка його склала, засвідчується підписом керівника кадрового підрозділу і скріплюється печаткою з дійсним найменуванням органу Держприкордонслужби. Записи у послужному списку робляться без скорочень та виправлень, власноруч, чітким розбірливим почерком з використанням чорнил чорного кольору. Підписи посадових осіб виконуються тільки чорнилом чорного кольору.

На титульній сторінці послужного списку зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця;

число, місяць та рік народження;

місце народження за адміністративно-територіальним поділом на день заповнення (після оформлення послужного списку виправлення запису про місце народження у зв'язку зі змінами адміністративно-територіального поділу не проводиться);

громадянство;

номер жетона, що засвідчується підписом військовослужбовця із зазначенням дати його отримання;

дата прийняття військової присяги на вірність народу України із зазначенням органу, при якому її прийнято;

номер посвідчення учасника війни, учасника бойових дій із зазначенням дати видачі та органу, який його видав.

13. Заповнюючи наступні розділи послужного списку, потрібно керуватися такими вимогами:

військові звання (пункт 7), присвоєні у період проходження військової служби (перебування у запасі), відповідні укази (накази) із зазначенням номера, дати та посадової особи, що їх видала, записуються у хронологічному порядку. У разі присвоєння військового звання достроково в дужках робиться відповідний запис;

до строку вислуги у військовому званні не зараховуються: строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, арешту, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі; час перебування військовослужбовця у відпустці для догляду за дитиною; час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні (пункт 8);

під час запису відомостей про освіту (пункт 9) послідовно записуються найменування навчальних закладів від отриманої повної (базової) загальної середньої освіти до вищої із зазначенням найменування факультетів (відділень), дат вступу і закінчення, отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня та номерів підтвердних документів;

проходження курсів підготовки (перепідготовки) або підвищення кваліфікації військовослужбовцем (пункт 10), а навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі (пункт 11), де наводяться найменування навчальних закладів, у яких військовослужбовець пройшов підготовку (перепідготовку, навчання), за якою спеціальністю, дата вступу і закінчення та підтвердний документ. Для військовослужбовців, які закінчили навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі, зазначаються також науковий ступінь або вчене звання присвоєно, ким і коли, спеціальність з науково-дослідної роботи, номер диплома, атестата наукового працівника;

трудова діяльність (пункт 12) до військової служби в Державній прикордонній службі України записується послідовно відповідно до записів з трудової книжки;

проходження військової служби записується у хронологічному порядку (пункт 13). Перед записом відомостей про військову службу військовослужбовця зазначають, коли і яким міським (районним) військкоматом він був призваний (прийнятий) на військову службу;

записуючи відомості "з якого часу" і "до якого часу" перебував на посаді (перебував у розпорядженні), зазначають дати видання наказів по особовому складу про призначення на посаду і звільнення з посади (зарахування у розпорядження). Щодо періодів служби, які зараховуються на пільгових умовах, вказуються дати фактичного вступу військовослужбовця на посаду із зазначенням номера, дати наказу про вступ на посаду і дати припинення виконання обов'язків за посадою.

Записуючи службові переміщення військовослужбовця з пониженням на посаді, обов'язково вказують причину цих переміщень. Наприклад: "Призначений на нижчу посаду в порядку реалізації накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України дисциплінарного стягнення". Якщо військовослужбовець до зарахування на службу навчався в навчальному закладі Державної прикордонної служби України і був відрахований з нього, обов'язково вказується причина відрахування. Наприклад: "Відрахований за неуспішність".

У цьому розділі робляться також записи:

про звільнення з військової служби і виключення зі списків особового складу;

про відрядження до інших органів виконавчої влади із виключенням зі списків особового складу;

про виключення військовослужбовців зі списків особового складу у зв'язку зі смертю (загибеллю);

про право військовослужбовців на носіння військової форми одягу після звільнення.

У разі зміни формулювання наказу про звільнення військовослужбовця нове формулювання обов'язково записується в його послужний список і подання про звільнення.

Записи про зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби та приймання посади до послужного списку не здійснюються.

За наявності в раніше складених послужних списках окремих періодів служби, які не підтверджені відповідними наказами, складається висновок у встановленому порядку, який надалі зберігається в додатку N 3 до особової справи. Номер і дата цього висновку записуються в послужному списку навпроти кожного періоду проходження служби, не підтвердженого наказами.

Якщо на військову службу прийнято особу, яка раніше проходила військову службу у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях, відомості про проходження нею попередньої служби переносяться до нового послужного списку, засвідчуються підписом начальника кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби та скріплюються гербовою печаткою.

Найменування органів Держприкордонслужби записуються без скорочень відповідно до їх дійсних найменувань згідно з формулюваннями в наказах по особовому складу. Почесні найменування, які були присвоєні органам Держприкордонслужби, наприклад "Оршанський", а також одержані ними державні нагороди не записуються.

У послужних списках, складених на військовозобов'язаних, оформлених військовими комісаріатами, коли для їх складання використовуються обліково-послужні картки, військові частини за період строкової служби записуються відповідно до їх умовних найменувань. Запити про уточнення дійсних найменувань військових частин і про входження їх до складу з'єднань та об'єднань не направляються;

продовження строку військової служби за новим контрактом, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі відображається у пункті 14 послужного списку із зазначенням, ким і коли продовжено строк військової служби, залишення на військовій службі, на який термін, номер і дата відповідного наказу по особовому складу;

відомості про військову службу, що дає право на обчислення вислуги років на пенсію на пільгових умовах відповідно до чинного законодавства, записуються в пункті 15 послужного списку із зазначенням дати фактичного терміну виконання обов'язків за посадою (у відрядженні), займаної посади, нормативного акта, на підставі якого здійснюється зарахування на пільгових умовах, вислуги в календарному та пільговому обчисленні, та пільгового коефіцієнта;

записи про поранення, контузії та захворювання, отримані при виконанні службових обов'язків, та їх характер відображаються в пункті 16 послужного списку із зазначенням, коли та де отримав, в яких закладах охорони здоров'я перебував на лікуванні, на підставі документів, виданих закладами охорони здоров'я, або архівних довідок;

у пункті 17 відображаються відомості про перебування за кордоном військовослужбовця із зазначенням країни, мети й термінів перебування;

відомості про нагородження орденами і медалями, присвоєння почесних нагород, відзнак, почесних звань записуються в пункті 18 послужного списку із зазначенням найменування орденів, медалей, відзнак, почесних звань, за що та ким нагороджений, номер і дата указу (наказу) про нагородження.

Державні нагороди, відзнаки Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України записуються окремо від відомчих відзнак центральних органів виконавчої влади;

знання іноземних мов (які, в якому обсязі, де та коли проходив навчання) зазначається у пункті 19 послужного списку. У цьому ж розділі відображаються відомості про підтвердження знання іноземної мови для виплати процентної надбавки;

у пункті 20 записуються відомості про присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації (із зазначенням класної кваліфікації, ким присвоєна, підтверджена, знижена, позбавлена, номер і дата наказу);

у пункті 21 відображаються відомості щодо наявності у військовослужбовця літературних, наукових праць та винаходів, володіння зброєю, якою та в якому обсязі, наявність спортивних звань, розрядів (з яких видів спорту), вміння керувати транспортними засобами, користування спеціальними технічними засобами тощо;

у пункті 22 послужного списку записуються відомості про близьких родичів військовослужбовця (батьків, братів, сестер), його власних дітей та усиновлених, дружину (чоловіка) та її (його) близьких родичів. Якщо військовослужбовець - сирота, крім відомостей про батьків, записуються відомості про одного з найближчих родичів, його адреса. Усі записи відомостей про сімейний стан (у тому числі про усиновлення), про розірвання шлюбу, смерть членів сім'ї провадяться тільки на підставі свідоцтв, виданих органами реєстрації актів цивільного стану або відповідних рішень судів;

інформація про притягнення близьких родичів військовослужбовця до кримінальної відповідальності, коли і за що, відображається в пункті 23;

дані до пункту 24 послужного списку (особливі прикмети, група крові й резус-фактор) записуються на підставі медичних документів;

проходження зборів під час перебування в запасі із зазначенням термінів, на якій посаді, при якому органі, відображаються в пункті 25 послужного списку.

14. Складені послужні списки ведуться протягом усієї військової служби військовослужбовців.

Переоформлення послужних списків дозволяється лише у разі повної втрати придатності з дозволу начальника органу Держприкордонслужби.

При заповненні послужних списків дозволяється застосовувати невеликі штампи відповідно до розмірів граф послужного списку.

15. Внесення до особових справ військовослужбовців інших осіб як членів сім'ї здійснюють посадові особи, на яких покладені обов'язки обліку ведення та зберігання особових справ, на підставі наказу начальника відповідного органу Держприкордонслужби, де проходить службу цей військовослужбовець, виданого згідно з висновком комісії з питань внесення до особових справ військовослужбовців як членів їхніх сімей (далі - комісія).

16. В органах Держприкордонслужби утворюються постійно діючі комісії з питань внесення до особових справ військовослужбовців інших осіб як членів сім'ї.

Персональний склад комісій призначається наказом начальника відповідного органу Держприкордонслужби у кількості 5 - 7 осіб.

До їхнього складу в обов'язковому порядку включають одного із заступників начальника органу Держприкордонслужби по роботі з особовим складом (голова комісії), представників підрозділів служби охорони здоров'я, виховної роботи, кадрового підрозділу, старшого юрисконсульта (юрисконсульта). Секретарем комісії призначається представник кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби.

Рішення комісії упродовж п'яти днів після розгляду нею питання оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії та затверджується начальником органу Держприкордонслужби.

17. На військовослужбовців, переведених до Державної прикордонної служби України з інших військових формувань, оформляються нові особові справи відповідно до вимог цієї Інструкції. Старі послужні списки, які велися на цих військовослужбовців за попереднім місцем служби, підшиваються до розділу "Архівно-довідкові матеріали" першого примірника особової справи.

18. Біографічна довідка заповнюється відповідно до відомостей послужного списку та інших матеріалів, які долучені до особової справи військовослужбовця. У разі складання нової довідки попередня вилучається з особової справи і знищується.

19. Анкета й автобіографія заповнюються особисто кандидатом під час оформлення його на військову службу до Державної прикордонної служби України.

В автобіографії, яка складається власноруч у довільній формі, зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, дата вступу до школи, переведення із школи до школи, їх місцезнаходження, дата закінчення навчання, навчання в інших навчальних закладах, з якого часу почав працювати, ким, де, адреси підприємств і організацій, причини переходу на іншу роботу, дата призову на військову службу до Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України або інших військових формувань, де і ким проходив військову службу, номер військової частини, військового округу (оперативного командування, регіонального управління тощо), сімейний стан: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце народження і громадянство дружини (чоловіка), дівоче прізвище дружини (якщо узяв(ла) шлюб вдруге, вказати інформацію про першу(ого) дружину (чоловіка). Інші близькі родичі: батько, мати, рідні брати і сестри військовослужбовця (його дружини), діти, рік і місце їх народження, громадянство. Вказується, коли і де військовослужбовець перебував за кордоном, з якою метою, чи перебував в іноземному громадянстві або підданстві, чи має родичів за кордоном та підтримує з ними зв'язки, чи притягався до кримінальної відповідальності (коли, за що).

У разі зміни прізвища, імені та по батькові, одруження, розірвання шлюбу, смерті близьких родичів автобіографічні та анкетні дані військовослужбовця оновлюються у 30-денний термін.

20. Згоду на обробку своїх персональних даних кандидат для проходження військової служби за контрактом підписує під час оформлення документів для проходження військової служби в Державній прикордонній службі України, а також перед зарахуванням до списків особового складу органу Держприкордонслужби.

21. Із зобов'язанням про нерозголошення відомостей, які становлять державну таємницю, службову та конфіденційну інформацію, військовослужбовець ознайомлюється під час зарахування на службу до Державної прикордонної служби України, про що ставить підпис на спеціально визначеному на бланку місці. Після переоформлення особової справи зобов'язання, яке підписано військовослужбовцем, підшивається в нову справу.

22. Про складання військової присяги на вірність народові України здійснюється запис на титульному аркуші послужного списку, а текст присяги, підписаний військовослужбовцем, підшивається в його особову справу.

Якщо військовослужбовець військову присягу склав до зарахування на службу за контрактом, на підставі військового квитка про це робиться запис на титульному аркуші послужного списку.

23. На колишніх військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які проходили кадрову військову службу та військову службу за контрактом і повторно прийняті на військову службу до Державної прикордонної служби України, нові особові справи не заводяться.

24. Аркуші документів, підшитих в особову справу, не нумеруються. У кожному розділі особової справи ведуться внутрішні описи, в які вносяться найменування усіх підшитих або приєднаних до справи документів і кількість аркушів. Раніше складені описи перескладанню не підлягають. Під час пересилання особових справ описи документів не засвідчуються.

25. Особові справи військовослужбовців Державної прикордонної служби України зберігаються:

в Адміністрації Держприкордонслужби - перші та другі примірники - начальників регіональних управлінь, органів центрального підпорядкування, офіцерів Адміністрації Держприкордонслужби та підрозділів, які перебувають на кадровому забезпеченні Адміністрації Держприкордонслужби; перші примірники - заступників начальників регіональних управлінь, начальників органів та їх перших заступників, які підпорядковані регіональним управлінням, офіцерів органів центрального підпорядкування; осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які перебувають на кадровому забезпеченні Адміністрації Держприкордонслужби;

у регіональних управліннях - другі примірники - заступників начальників регіональних управлінь, начальників підпорядкованих органів Держприкордонслужби та їх перших заступників; перші та другі примірники - офіцерів регіонального управління; перші примірники - офіцерів підпорядкованих органів Держприкордонслужби номенклатури посад призначення начальника регіонального управління; осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які перебувають на кадровому забезпеченні регіонального управління;

в органах Держприкордонслужби, які підпорядковані регіональному управлінню, - другі примірники - офіцерів; особові справи осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

в органах Держприкордонслужби, які не підпорядковані регіональному управлінню (органи центрального підпорядкування), - другі примірники - заступників начальника органу, другі примірники - офіцерів органу, особові справи осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

До кадрових підрозділів, які ведуть другі примірники особових справ, обов'язково надсилаються витяги з наказів про зміни в службовому становищі, допуск офіцерів до самостійного управління кораблем (літаком), про присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації, про зниження класної кваліфікації або її позбавлення, копії документів, які стали підставою для зміни в облікових ознаках осіб офіцерського складу.

26. Організація роботи з обліку, ведення та зберігання особових справ покладається на начальників регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби та органів забезпечення.

27. Особові справи підлягають реєстрації не пізніше ніж за три дні після надходження їх до органів Держприкордонслужби у книгах обліку особових справ військовослужбовців (за категоріями - окремо осіб офіцерського складу та осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

Книги обліку особових справ осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом (осіб офіцерського складу) ведуться за відповідною формою та щороку за одним і тим самим номером включаються до номенклатури справ. Якщо особова справа знімається з обліку, в книзі обліку особових справ військовослужбовців записуються: куди направлена особова справа, дата і номер супровідного листа або порядковий номер книги обліку особових справ, які знаходяться на архівному зберіганні.

Облік особових справ здійснюється за реєстраційними номерами за книгами обліку особових справ військовослужбовців (за категоріями - окремо осіб офіцерського складу та осіб рядового, сержантського і старшинського складу), які присвоюються під час надходження особової справи до органу Держприкордонслужби.

При присвоєнні особам рядового, сержантського і старшинського складу офіцерських звань їх особові справи підлягають реєстрації у Книзі обліку особових справ осіб офіцерського складу.

28. В органах Держприкордонслужби, де знаходяться до 100 особових справ військовослужбовців, особові справи зберігаються в алфавітному порядку за прізвищами та номерами, за більшої кількості особових справ вони зберігаються за номерами. При номерному зберіганні особових справ ведеться додаткова картотека, яка складається з алфавітних карток (додаток 74).

Особові справи зберігаються в металевих (дерев'яних) шафах, які опечатуються печаткою відповідальної за зберігання посадової особи кадрового підрозділу, у спеціально обладнаних для цього приміщеннях. Доступ особам, які не мають відношення до обліку, ведення і зберігання особових справ, заборонено.

29. Кадровим підрозділам органів Держприкордонслужби для забезпечення швидкого та зручного ведення обліку особових справ дозволяється додатково здійснювати облік з використанням електронних обчислювальних машин.

В Адміністрації Держприкордонслужби на кожного офіцера Державної прикордонної служби України ведеться особиста облікова картка.

30. Для службового користування особова справа видається тільки з дозволу керівника кадрового підрозділу під підпис у контрольній картці. У цих випадках контрольні картки залишаються в алфавітній картотеці. Забороняється користування особовими справами у позаслужбовий час. Контроль за поверненням особових справ у сховище здійснюється працівниками кадрового підрозділу.

31. У разі вибуття військовослужбовця до нового місця служби його особова справа у місячний строк надсилається до органу Держприкордонслужби, в який призначений військовослужбовець.

32. Особові справи на військовослужбовців, направлених для подальшого проходження служби до інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, у місячний строк надсилаються до кадрового підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби, які після перевірки правильності заповнення та повноти залучених документів у десятиденний строк надсилаються до центрального органу виконавчої влади, в розпорядження якого направлений військовослужбовець.

33. У разі переміщення військовослужбовця, який проходив службу в розвідувальному органі Державної прикордонної служби України, до інших органів Держприкордонслужби кадровим підрозділом розвідувального органу в місячний строк здійснюється виготовлення несекретних примірників особової справи, до яких залучаються матеріали, які не мають грифа обмеженого доступу "таємно" і направляються до органу Держприкордонслужби, в який призначений військовослужбовець. Особові справи, які мали гриф обмеженого доступу "таємно", після виключення зі списків особового складу розвідувального органу військовослужбовця направляються на зберігання до Галузевого архіву.

34. Перевірка порядку обліку, ведення та зберігання особових справ здійснюється комісією з питань перевірки обліку особового складу, призначеною наказом начальника органу Держприкордонслужби:

щороку до 25 травня;

у разі заміщення особи, відповідальної за зберігання особових справ.

Результати перевірки відображаються в акті, який складається в довільній формі в одному примірнику, затверджується начальником органу Держприкордонслужби. У вищий за рівнем підпорядкування орган управління в п'ятиденний термін із дня закінчення перевірки направляється донесення про результати перевірки.

35. Особові справи офіцерів, виключених зі списків особового складу Державної прикордонної служби України, надсилаються:

на звільнених з військової служби: перший примірник (після одного року зберігання) - у Галузевий архів, другий - у двотижневий строк з дати виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби - до відповідних військових комісаріатів;

на загиблих (після одного року з дня смерті) - перший і другий примірники до Галузевого архіву.

36. Особові справи осіб рядового, сержантського і старшинського складу, виключених зі списків особового складу Державної прикордонної служби України, надсилаються:

на звільнених з військової служби у двотижневий строк з дати виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби - до відповідних військових комісаріатів;

на загиблих (після одного року з дня смерті) - до Галузевого архіву.

37. Підготовка особових справ військовослужбовців для здавання в архів включає: перевірку повноти їх складу, оформлення, визначення строків зберігання та складання описів.

Підготовка для здавання в архів особових справ військовослужбовців здійснюється посадовими особами кадрових підрозділів з додержанням таких вимог:

на обкладинках справ зазначаються: інвентарний номер (наданий за книгою обліку особових справ);

підшивання документів у справу здійснюється міцними нитками так, щоб забезпечити вільне читання тексту й аркуші не виступали за краї обкладинок;

документи у справі розподіляються по всій довжині обкладинки, щоб товщина справи була рівномірною. Відстань між лінією підшивання і текстом - не менше 2 см;

до аркушів документів, текст на яких розташований близько до краю підшивання, підклеюється смуга паперу, за яку документ підшивається до справи;

металеві скріпки із справи вилучаються;

аркуш, складений і підшитий по зламу, нумерується як два самостійні аркуші;

аркуш, складений декілька разів і підшитий за один край, нумерується в правому верхньому кутку як один аркуш;

внутрішній опис документів, які знаходяться у справі, повинен мати завершальний напис, підписаний особою, відповідальною за ведення діловодства, і скріплений мастиковою печаткою "Для пакетів";

до внутрішнього опису, крім документів, підшитих до справи, повинні бути внесені й всі додатки, що належать до нього;

у разі потреби слід використовувати тільки клей ПВА або КМЦ.

В особових справах, які здаються в архів, не має бути оригіналів документів військовослужбовців (свідоцтв про народження та шлюб, документів про освіту тощо).

Усі документи особової справи, в тому числі внутрішні описи, мають бути підшиті та пронумеровані загальною (наскрізною) нумерацією. Номери на аркушах проставляються в правому верхньому кутку нумератором або графітним олівцем, не зачіпаючи тексту документа.

Наявні в особових справах фотокартки не нумеруються і до загальної кількості аркушів не зараховуються. Фотокартки вкладаються в конверт N 2.

В особовій справі засудженого має бути копія вироку, а померлого - витяг із наказу про виключення зі списків особового складу.

У кінці справи на вшитому чистому аркуші робиться запис (цифрами і словами) про кількість підшитих і пронумерованих аркушів, кількість фотокарток і наявність жетона з особистим номером, та підписується особою, відповідальною за ведення справ, скріплюється мастиковою печаткою "Для пакетів".

Вихідні кінці ниток (шнура) пломбуються або опечатуються мастиковою печаткою "Для пакетів".

38. На особові справи, які передаються до Галузевого архіву, складаються описи у трьох примірниках.

Описи друкуються на папері формату А 4 (210 х 297). З лівого боку опису залишається чисте поле завширшки не менше 3,5 см для підшивки. Текст друкується на друкарській машинці або на комп'ютерній техніці без помарок і виправлень тільки на одному боці вертикально розташованого аркуша. Скорочення слів у тексті не допускається.

В описах зазначається повне дійсне (без скорочень) найменування органу Держприкордонслужби. Під дійсним найменуванням зазначається умовне найменування органу Держприкордонслужби.

Описи затверджуються начальником органу Держприкордонслужби, підписуються керівником кадрового підрозділу і скріплюються гербовою мастиковою печаткою з дійсним найменуванням органу Держприкордонслужби.

У кінці опису робиться підсумковий запис про кількість внесених до опису одиниць зберігання (справ, книг, журналів), у тому числі із грифами обмеження доступу "цілком таємно", "таємно", "для службового користування".

39. Для передачі особових справ до Галузевого архіву орган Держприкордонслужби направляє особу, відповідальну за ведення, облік і зберігання особових справ, яка відповідає за збереження їх на шляху прямування.

Особові справи, що підлягають здаванню до Галузевого архіву, разом з описами у трьох примірниках і супровідними листами можуть надсилатися на адресу Галузевого архіву посилками. Посилки нумеруються.

У супровідних листах слід вказати, скільки і яких особових справ та описів відправлено до Галузевого архіву, а також загальну кількість посилок (пакунків).

40. Після закінчення приймання особових справ посадова особа Галузевого архіву, яка приймає справи на відповідальне зберігання, розписується в описах і супровідному документі, вказуючи цифрами та словами кількість прийнятих справ й описів.

Другий примірник описів прийнятих справ, завірений гербовою печаткою архіву, надсилається (повертається) на адресу органу Держприкордонслужби, після отримання яких третій примірник описів знищується в установленому порядку.

В органах Державної прикордонної служби України описи документів, зданих до Галузевого архіву, підшиваються в окрему справу, яка зберігається в органі Держприкордонслужби постійно. У книгах обліку особових справ військовослужбовців органу Держприкордонслужби проставляється відмітка про здачу справ до Галузевого архіву.

Направлення (перевезення) особових справ здійснюється у визначеному для пересилання (перевезення) матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом порядку.

III. Організація та ведення обліку особового складу в особливий період

1. Загальні особливості обліку особового складу в особливий період

1. Облік особового складу в особливий період ведеться в порядку, установленому в мирний час, але з урахуванням особливостей, викладених у цьому розділі.

2. Для обліку особового складу в особливий період використовуються:

на особовий склад, який проходив військову службу в Державній прикордонній службі України, - облікові документи, які велися на нього в мирний час;

на особовий склад, призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період і на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, - особові справи офіцерів, а на осіб рядового, сержантського і старшинського складу - обліково-послужні картки, отримані з військових комісаріатів.

3. Персональний облік військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період і на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, ведеться в книгах алфавітного обліку осіб офіцерського складу (осіб рядового, сержантського і старшинського складу) окремо від обліку постійного складу органу Держприкордонслужби.

4. Штатно-посадовий облік військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період і на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, ведеться у книзі штатно-посадового обліку особового складу разом із штатно-посадовим обліком постійного складу.

5. Особові справи військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період і на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, обліковуються в книгах обліку особових справ окремо від обліку особових справ осіб рядового, сержантського, старшинського складу військової служби за контрактом, осіб офіцерського складу.

6. Особовий склад, який прибув з військових комісаріатів для комплектування органу Держприкордонслужби під час проведення мобілізації, визначений за підсумками вивчення посадовими особами пункту прийому особового складу (окремими його елементами), придатними до призначення на посаду, зараховується в день прибуття до списків особового складу органу Держприкордонслужби в порядку, установленому цією Інструкцією. Призначення (переміщення) офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу здійснюється відповідно до номенклатури посад призначення наказами по особовому складу відповідних начальників органів Держприкордонслужби. Ці накази є підставою для визначення посадового становища офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, запису відомостей про них до облікових документів, виписки та видачі їм документів, що посвідчують особу.

7. Військовозобов'язаним, призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий період, і на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, початком проходження військової служби вважається день, визначений Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Особам, які прибули із запасу під час проведення мобілізації безпосередньо до органів Держприкордонслужби або перебували на цей час на навчальному зборі, у разі відсутності запису військового комісаріату про дату призову відмітки про дату їх призову робляться у військових квитках начальником кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби і такою вважається дата прибуття до органу Держприкордонслужби.

До отримання особами рядового, сержантського і старшинського складу, призваними із запасу, документів, що посвідчують особу, в їхні військові квитки вносяться також записи про призначення на посаду та інші зміни в службовому становищі.

При видачі документів, що посвідчують особу, військові квитки в офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, призваних із запасу, вилучаються і зберігаються у кадровому підрозділі органу Держприкордонслужби.

8. Перші примірники особових справ осіб офіцерського складу, призначених під час дії особливого періоду в органи Держприкордонслужби, які не беруть участі у бойових діях, надсилаються в установленому порядку до органів Держприкордонслужби, в які вибули офіцери. Другі примірники особових справ пересилаються до регіональних управлінь, яким підпорядковуються органи Держприкордонслужби, куди вибули військовослужбовці, а для органів центрального підпорядкування - до Адміністрації Держприкордонслужби.

9. При направленні військовослужбовців для подальшого проходження військової служби до органів Держприкордонслужби, які беруть участь у бойових діях, особові справи пересилаються за підпорядкованістю до кадрового підрозділу регіонального управління або за наказом Адміністрації Держприкордонслужби до Галузевого архіву.

10. На військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період і на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, облікові документи військові комісаріати пересилають безпосередньо до органів Держприкордонслужби, куди направлені військовослужбовці. Кадрові підрозділи органів Держприкордонслужби після отримання особових справ, обліково-послужних карток вилучають ідентифікаційні жетони з особистими номерами (за їх наявності) і вручають їх військовослужбовцям.

У разі відсутності у військовослужбовця, призваного на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період і на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, ідентифікаційного жетона з особистим номером йому в установленому цією Інструкцією порядку присвоюється особистий номер і видається ідентифікаційний жетон з особистим номером.

11. У підрозділах, кораблях і катерах, органах Держприкордонслужби, які беруть участь у бойових діях, облік особового складу ведеться з урахуванням таких особливостей:

в органах Держприкордонслужби, які беруть участь у бойових діях, особові справи не ведуться. Після прибуття військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та на військову службу за призовом осіб офіцерського складу до органу Держприкордонслужби, з особовими справами або після отримання особових справ органом Держприкордонслужби з військових комісаріатів особові справи передаються (пересилаються) за підпорядкованістю до кадрового підрозділу регіонального управління або за наказом Адміністрації Держприкордонслужби до Галузевого архіву. Другі примірники особових справ офіцерів, а також особові справи офіцерів, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період і на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, пересилаються за підпорядкованістю до кадрових підрозділів відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців;

у підрозділах, зокрема заставах, відділах, комендатурах, на всіх військовослужбовців ведеться іменний список особового складу (додаток 75);

у всіх органах Держприкордонслужби (крім закладів охорони здоров'я) розділ добової відомості "IV. У наявності" заміняється розділом "IV. Втрати за минулу добу: 1) загинуло і померло; 2) безвісно відсутні; 3) потрапили до полону; 4) евакуйовані з пораненнями; 5) евакуйовані внаслідок хвороби; 6) інші втрати";

у закладах охорони здоров'я розділ добової відомості "IV. У наявності" заміняється розділом "IV. Вибуло за добу: 1) виписано і відправлено до органів Держприкордонслужби придатних до військової служби; 2) виписано і відправлено одужуючих до органів Держприкордонслужби; 3) визнано непридатними в мирний час, обмежено придатними у військовий час; 4) визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку; 5) померло від ран і хвороб; 6) евакуйовано до інших закладів охорони здоров'я";

у кадровому підрозділі органу Держприкордонслужби ведеться журнал обліку прибулого поповнення (додаток 76);

при перевезенні особового складу на літаках, вертольотах, кораблях і суднах кадрові підрозділи органів Держприкордонслужби, що перевозяться, на всіх військовослужбовців, що підлягають перевезенню, складають окремо на кожний літак, вертоліт, корабель, судно іменний список особового складу, який підлягає перевезенню (додаток 77), у двох примірниках. Перший примірник іменного списку вручається коменданту пункту посадки. Другий примірник залишається в органі Держприкордонслужби.

12. Начальникам органів Держприкордонслужби забороняється:

направляти на виконання бойових завдань особовий склад із числа поповнення, який ще не внесений до облікових документів підрозділів й органу Держприкордонслужби;

самовільно заносити до списків особового складу органу Держприкордонслужби військовослужбовців інших органів Держприкордонслужби (тих, які відстали під час маршу, передислокації, бою). Військовослужбовці, які відстали від своїх органів Держприкордонслужби, направляються до місця служби або до регіональних управлінь, до складу яких входять органи Держприкордонслужби.

13. Командири підрозділів, у тому числі рот, застав, відділів, комендатур, зобов'язані:

перевіряти наявність особового складу перед початком маршу, під час привалів і після їх завершення, перед початком бойових дій, під час бойових дій і після них;

незалежно від обставин знати про кожного військовослужбовця, що вибув зі строю: причину вибуття, коли, де, за яких обставин це трапилося;

щодня і після кожного бою доповідати своєму безпосередньому начальнику (командиру) про наявність і втрати особового складу.

14. Персональний облік особового складу, який вибув зі строю через загибель (смерть), поранення, бойове враження, хворобу та з інших причин, у підрозділах органу Держприкордонслужби ведеться в такому порядку:

у відділенні, взводі, заставі - про всіх військовослужбовців, що вибули зі строю, начальники відділень, застав, командири взводів доповідають своєму безпосередньому начальнику (командиру) щодня в ході бою і після перевірки наявності особового складу після бою;

у роті, відділі прикордонної служби, комендатурі, окремому підрозділі - на всіх військовослужбовців, що вибули зі строю, складається іменний список особового складу, який вибув зі строю (додаток 78), і щодня подається начальнику органу Держприкордонслужби.

15. У кадровому підрозділі органу Держприкордонслужби іменні списки особового складу, який вибув зі строю, що подали керівники підрозділів, звіряються з даними обліку підрозділу охорони здоров'я органу Держприкордонслужби. В іменних списках робиться відмітка, хто з поранених і хворих перебуває в підрозділі охорони здоров'я органу Держприкордонслужби, хто вибув з органу через поранення та з інших причин, минаючи підрозділ охорони здоров'я органу. На підставі зазначених іменних списків особового складу, який вибув зі строю, даних обліку закладу охорони здоров'я органу Держприкордонслужби видається наказ по особовому складу, за яким увесь особовий склад, що загинув у бою, помер від ран, виключається зі списків особового складу органу Держприкордонслужби. У книгах алфавітного обліку особового складу органу Держприкордонслужби робиться відповідний запис.

16. Загиблі, померлі й безвісно відсутні офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу виключаються зі списків особового складу Державної прикордонної служби України наказами по особовому складу в порядку, установленому цією Інструкцією. Для організації обліку зазначених військовослужбовців накази про виключення їх зі списків розсилаються до кадрових підрозділів регіональних управлінь, Адміністрації Держприкордонслужби.

17. Особовий склад, який безповоротно вибув (вбитий, загинув, помер, безвісно відсутній, потрапив до полону тощо), що виключається зі списків, у наказі розподіляється за категоріями: офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу і працівники. Кожна з категорій вказується в наказі окремим розділом.

18. Особовий склад, який вибув з органів Держприкордонслужби, виключається зі списків у такі строки:

загиблі (померлі), безвісно відсутні - після встановлення причинного зв'язку захворювань, травм, поранень, контузій, каліцтв, які призвели до смерті або визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

звільнені з військової служби, а також переміщені до інших органів Держприкордонслужби або направлені на навчання до військових навчальних закладів - у день вибуття;

ті, які не повернулися в установлений строк із відрядження, відпусток або закладів охорони здоров'я, а також ті, які дезертирували, - після ретельного їх розшуку і розслідування обставин їх дезертирства або неповернення до органу Держприкордонслужби, але не пізніше п'ятнадцяти діб із дня дезертирства і закінчення строку відрядження, відпустки або строку повернення до органу Держприкордонслужби, повідомленого закладом охорони здоров'я, але не раніше дня звільнення з військової служби. Такі військовослужбовці не пізніше 3 діб виключаються з усіх видів забезпечення;

засуджені судом до відбування покарання в місцях позбавлення волі чи дисциплінарному батальйоні - після одержання копії вироку суду із дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання.

19. Не виключаються зі списків особового складу органу Держприкордонслужби і обліковується як тимчасово відсутній особовий склад:

який знаходиться на лікуванні в закладах охорони здоров'я;

який знаходиться у відрядженнях, відпустках, навчається в школах, на курсах, зборах (без виключення зі списків частини) та прикомандирований до інших органів Держприкордонслужби.

20. У кадрових підрозділах регіональних управлінь в особливий період створюються збірні пункти, в яких зосереджуються особові справи й обліково-послужні картки на військовослужбовців, місцезнаходження яких після вибуття із органів Держприкордонслужби, що беруть участь у бойових діях, невідоме.

На ці збірні пункти пересилаються також особові справи й обліково-послужні картки на поранених і хворих військовослужбовців, які вибули за межі районів бойових дій і які протягом трьох місяців не повернулися до органу Держприкордонслужби.

21. Про прибуття на лікування всіх військовослужбовців, які направлені безпосередньо до закладів охорони здоров'я і яких було підібрано на полі бою й на морі, та тих, які прибули особисто без медичної картки з районів бойових дій, керівники цих закладів не пізніше наступного дня після їх прибуття повідомляють за допомогою засобів зв'язку або поштою начальників органів Держприкордонслужби. У разі відсутності відомостей про орган Держприкордонслужби керівники закладів охорони здоров'я повідомляють Адміністрацію Держприкордонслужби.

22. Офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які перебували на лікуванні, направляються закладами охорони здоров'я до органів Держприкордонслужби, де проходили службу до поранення (хвороби).

23. Особові справи засуджених військовослужбовців пересилаються кадровими підрозділами органів Держприкордонслужби до кадрових підрозділів регіональних управлінь, а органами центрального підпорядкування - до Адміністрації Держприкордонслужби, які після тримісячного строку зберігання направляють ці особові справи до Галузевого архіву.

24. У разі перепідпорядкування органів Держприкордонслужби з одних регіональних управлінь до інших облікові документи на офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу цих органів передаються до кадрових підрозділів нового підпорядкування в порядку, визначеному цією Інструкцією.

25. Статистичний облік офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу в особливий період ведеться кадровим підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби відповідно до донесень та звітів органів Держприкордонслужби за формою і у порядку, встановленими Адміністрацією Держприкордонслужби.

26. При втраті документів персонального обліку особового складу кадрові підрозділи органів Держприкордонслужби, які втратили документи, негайно вживають заходів до складання нових облікових документів. У разі масової втрати облікових документів кадрові підрозділи регіональних управлінь повинні негайно отримати від підпорядкованих органів іменні списки офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, на підставі яких провести відновлення втрачених документів. Конкретні строки відновлення документів встановлюються начальником вищого органу управління.

У випадку загибелі органу Держприкордонслужби внаслідок застосування ворогом зброї масового ураження кадрові підрозділи регіональних управлінь, Адміністрації Держприкордонслужби зобов'язані вжити всіх необхідних заходів для визначення кількості й встановлення прізвищ, імен, по батькові, військових звань загиблих військовослужбовців.

2. Облік безповоротних втрат особового складу

1. Особовий склад, який безповоротно вибув з органів Держприкордонслужби внаслідок загибелі (смерті), полону, зникнення безвісти та з інших причин, становить безповоротні втрати особового складу. Вони поділяються на бойові та небойові.

До бойових безповоротних втрат належать особи, які:

загинули на полі бою;

загинули від застосування противником зброї масового ураження й інших видів зброї, незалежно від місця загибелі;

померли від ран, контузій, каліцтва, одержаних у ході бойових дій і в тилу;

померли від хвороб, пов'язаних з участю в бойових діях;

безвісно відсутні;

потрапили до полону;

загинули (померли) унаслідок подій і нещасних випадків, пов'язаних із виконанням завдань командування в ході бойових дій і в тилу (аварії літаків, автомашин та іншої бойової техніки, катастрофи на залізниці, вибухи мін, виконання рятувальних робіт тощо).

До небойових безповоротних втрат належать особи, які:

померли в закладах охорони здоров'я через хворобу та з інших причин, не пов'язаних з участю в бойових діях;

покінчили життя самогубством;

загинули від необережного поводження зі зброєю, в аваріях, катастрофах та інших випадках, не пов'язаних із виконанням завдань командування.

2. В органах Держприкордонслужби персональний облік безповоротних втрат особового складу в особливий період ведеться в книгах обліку безповоротних втрат і за іменними списками безповоротних втрат особового складу.

Іменні списки безповоротних втрат особового складу складаються на підставі наказів по особовому складу окремо на кожну категорію особового складу в алфавітному порядку в трьох примірниках із розподілом безповоротних втрат кожної категорії особового складу на бойові і небойові.

Іменні списки звіряються з даними статистичного обліку втрат і подаються до кадрового підрозділу органу вищого рівня управління.

У разі повернення військовослужбовця, включеного до іменного списку безповоротних втрат особового складу, або з'ясування, що він перебуває на лікуванні, про це в той самий день оголошується в наказі по особовому складу і доповідається в орган вищого рівня управління, а також сповіщається військовий комісаріат, якому відправлено повідомлення.

3. У регіональному управлінні персональний облік безповоротних втрат особового складу управління, підрозділів забезпечення, обслуговування і підпорядкованих органів Держприкордонслужби ведеться в кадровому підрозділі. Облік ведеться за іменними списками безповоротних втрат особового складу, поданими підпорядкованими органами, та іменними списками безповоротних втрат особового складу управлінь, підрозділів забезпечення й обслуговування.

Після перевірки іменних списків, які надійшли з підпорядкованих органів, та іменних списків управлінь, підрозділів забезпечення й обслуговування кадрові підрозділи регіональних управлінь складають загальний іменний список безповоротних втрат, перший примірник якого надсилають до кадрового підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби.

Другий примірник іменного списку підшивається до справи безповоротних втрат регіонального управління.

4. У закладах охорони здоров'я облік померлого (загиблого) особового складу із числа постійного складу ведеться в порядку, установленому для органу Держприкордонслужби.

Стосовно померлих військовослужбовців із числа тих, що перебували на лікуванні, керівник закладу охорони здоров'я негайно сповіщає начальника органу Держприкордонслужби, в якому проходили службу ці військовослужбовці. У сповіщеннях вказуються: військове звання, прізвище, ім'я, по батькові померлого, дата і причина смерті.

5. На особовий склад, який загинув (помер) на шляху прямування в складі команди, складається акт на військовослужбовців, які загинули (померли) на шляху прямування (додаток 79), у двох примірниках, який підписується старшим команди, черговим по команді і працівником закладу охорони здоров'я, який здійснював супроводження команди.

Другий примірник акта передається керівнику закладу охорони здоров'я, військовому коменданту залізничної дільниці (станції, порту, пристані) або до цивільного закладу охорони здоров'я залежно від того, кому передали тіло загиблого (померлого) для поховання.

Перший примірник акта передається разом із загальним іменним списком до кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби, куди прибула команда.

6. Орган Держприкордонслужби, який прийняв команду, на підставі акта на військовослужбовців, які загинули (померли) на шляху прямування, наказом по особовому складу виключає військовослужбовців, які загинули (померли) на шляху прямування, зі списків особового складу і включає їх до іменного списку безповоротних втрат особового складу, а до військових комісаріатів за місцем проживання сімей (родичів) загиблих (померлих) висилає сповіщення про смерть (загибель).

7. В органах Держприкордонслужби, які перевозяться на кораблях і суднах морського (повітряного) транспорту, облік безповоротних втрат на шляху прямування ведеться в порядку, установленому для органу Держприкордонслужби. Військовослужбовці, які загинули на шляху прямування, виключаються зі списків особового складу органу Держприкордонслужби і включаються до іменного списку безповоротних втрат особового складу після прибуття корабля (судна) в пункт призначення.

У разі загибелі корабля (судна), на якому знаходився кадровий підрозділ органу Держприкордонслужби, який перевозили, регіональне управління, до складу якого входив орган Держприкордонслужби, негайно пересилає до кадрового підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби іменний список із зазначенням точного місця, часу і причини загибелі корабля (судна), на якому перебували військовослужбовці, та кого з них врятовано. Регіональним управлінням усі загиблі військовослужбовці включаються до іменного списку безповоротних втрат особового складу.

8. Загальний облік безповоротних втрат у Державній прикордонній службі України здійснюється кадровим підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби.

9. На кадровий підрозділ Адміністрації Держприкордонслужби покладаються:

персональний і статистичний облік безповоротних втрат особового складу;

контроль за станом персонального обліку безповоротних втрат особового складу в кадрових підрозділах органів Держприкордонслужби;

контроль за своєчасним виданням наказів про виключення загиблих (померлих) офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу зі списків особового складу органів Держприкордонслужби;

контроль за своєчасним наданням іменних списків безповоротних втрат особового складу;

ведення довідкової роботи на особовий склад, який безповоротно вибув з Державної прикордонної служби України.

3. Облік військовослужбовців, визволених із полону

1. В органах Держприкордонслужби на кожну групу військовослужбовців, які визволені з полону або вийшли з оточення поодинці, складається іменний список військовослужбовців, які визволені з полону (вийшли з оточення) і перебувають в органах Держприкордонслужби (додаток 80), у двох примірниках окремо на кожну категорію військовослужбовців.

Перший примірник іменного списку направляється до кадрового підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби через регіональні управління, другий примірник підшивається до справи органу Держприкордонслужби.

2. У випадку смерті військовослужбовців, які визволені з полону (вийшли з оточення), на шляху прямування до органу Держприкордонслужби або під час перебування в ньому складається окремий іменний список військовослужбовців, які визволені з полону (вийшли з оточення) і на шляху прямування до органів Держприкордонслужби або під час перебування в них померли (додаток 81).

3. Контроль за своєчасним і правильним наданням органами Держприкордонслужби іменних списків військовослужбовців, які визволені з полону (вийшли з оточення) і перебувають в органах Держприкордонслужби, та іменних списків військовослужбовців, які визволені з полону (вийшли з оточення) і на шляху прямування до органів Держприкордонслужби або під час перебування в них померли, покладається на начальників кадрових підрозділів регіональних управлінь, Адміністрації Держприкордонслужби.

4. Кадровий підрозділ Адміністрації Держприкордонслужби після отримання іменного списку військовослужбовців, які визволені з полону (вийшли з оточення), зобов'язаний не пізніше п'яти днів повідомити районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання сімей (близьких родичів) цих військовослужбовців про їхнє визволення або вихід з оточення.

У повідомленні зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця; військове звання до полону (виходу з оточення); посада, яку обіймав до полону (оточення); рік народження; яким військовим комісаріатом і коли призваний (де перебував на військовому обліку до прийому на військову службу за контрактом); час і місце визволення з полону (виходу з оточення); місцезнаходження; куди звертатися за довідками.

IV. Загальні вимоги до складання та ведення облікових документів та забезпечення органів Держприкордонслужби бланками і книгами обліку особового складу

1. Загальні вимоги до складання та ведення облікових документів

1. Під час складання та ведення всіх форм облікових документів особливу увагу слід звертати на повноту, точність і достовірність записуваних даних. При цьому, крім вказівок, викладених у відповідних формах, потрібно дотримуватись таких вимог:

записи здійснюють стисло, розбірливо, без зайвих пояснень. Дозволяється робити тільки загальноприйняті скорочення: окпп, в/ч тощо. У всіх випадках, якщо у формі чи поясненні до неї потрібно підтвердити наведені дані наказами або іншими офіційними документами, обов'язково вказуються найменування, номер і дата відповідного документа;

записи в облікових документах і підписи посадових осіб роблять чорнилом або тушшю чорного кольору. Записи олівцем в облікових документах роблять тільки у випадках, передбачених вимогами цієї Інструкції та вимогами, викладеними у відповідних формах. Такі облікові документи, як послужні списки, контракти військовослужбовців, відомості щодо проходження військової служби, дозволяється друкувати на друкарських машинках або комп'ютерній техніці;

перекреслювати записи в облікових документах забороняється: у разі виявлення неточностей або перекручень у записі їх виправлення проводиться тільки на підставі документальних даних чорнилом і завіряється підписом посадової особи, яка відповідає за ведення обліку особового складу. Виправлення, внесені до послужного списку, засвідчуються підписом керівника кадрового підрозділу або його заступником та гербовою печаткою за дійсним найменуванням органу Держприкордонслужби;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) військовослужбовців, працівників та членів їхніх сімей пишуть в облікових документах без скорочень, при цьому прізвище пишеться великими літерами. Забороняється в документах замість імені та по батькові писати ініціали, крім випадків, коли це дозволяється формою документа;

якщо графи документів мають кілька питань, записи роблять у порядку послідовності поставлених запитань. На всі питання дають повні відповіді. Відповіді на питання "так", "ні", а також прочерки у графах забороняються;

у графах облікових документів, у яких відомості можуть надалі змінюватися або уточнюватися, записи роблять, починаючи з першого рядка, щоб залишалось місце для внесення подальших записів або змін;

військові звання зазначаються повністю;

відомості про місця народження і проживання військовослужбовців до призову та проживання їхніх сімей або родичів указують згідно з адміністративно-територіальним поділом і найменуванням населених пунктів на день запису.

При цьому записуються:

якщо місцем народження є обласні центри України - тільки назва міста;

якщо місцем народження є інші міста України - назви міста й області, до складу якої належить місто;

якщо місцем народження є інші населені пункти України - назви населеного пункту, району, області;

якщо місце народження за кордоном - назва населеного пункту та країна;

якщо місцем народження є населений пункт, назва якого змінилася, записується назва, яка була на час народження;

адреса сім'ї, зазначають: індекс підприємства зв'язку, область, район, місто, село, вулиця, номери будинку, квартири;

відомості про освіту на підставі дипломів, свідоцтв, інших документів про закінчення навчальних закладів, а також наказів по особовому складу. При цьому послідовно записують найменування навчальних закладів і роки їх закінчення. Якщо освіта не закінчена, вказуються кількість закінчених класів або курсів і навчальний заклад;

записуючи відомості про сімейний стан, вказують "неодружений", "одружений", "удівець", "розлучений". Відомості записують на підставі свідоцтв, виданих органами реєстрації актів цивільного стану, рішень судів.

Якщо форма документа потребує відомостей про склад сім'ї, записують членів сім'ї та осіб, які перебувають на утриманні військовослужбовця. Слово "неодружений" записується простим олівцем;

номер військово-облікової спеціальності (ВОС) записується: офіцерам - відповідно до отриманої освіти, солдатам (матросам), сержантам і старшинам - відповідно до отриманої освіти або досвіду роботи згідно з переліком військово-облікових спеціальностей;

відомості про поранення, контузії та інші бойові ураження, отримані під час ведення бойових дій, записуються на підставі документів, виданих лікувальними закладами або органами Держприкордонслужби, де військовослужбовець проходив службу або перебував на лікуванні. При цьому вказується характер поранення, контузії, бойового ураження, коли й де вони отримані;

записи у трудових книжках здійснюють відповідно до формулювань чинного законодавства з посиланням на відповідні статті (пункти) законодавчих актів.

2. Усі зміни військового звання, посади, освіти, сімейного стану мають своєчасно вноситися в документи обліку особового складу.

3. У разі прийняття на військову службу за контрактом громадян, в яких відсутні військові квитки, начальник органу Держприкордонслужби зобов'язаний негайно направити запит до військового комісаріату для отримання військового квитка військовослужбовцем.

До запиту додаються:

витяг із наказу начальника органу Держприкордонслужби про прийняття громадянина на військову службу;

завірена копія обліково-послужної картки;

кольорова фотокартка у військовій формі одягу (3,5 х 4,5 см, анфас), завірена начальником кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби.

Положення про військовий квиток рядового, сержантського і старшинського складу та офіцера запасу, правила заповнення встановлюються у визначеному законодавством порядку.

4. Під час складання відомостей про чисельність особового складу слід дотримуватись таких вимог:

кожний військовослужбовець (працівник) обліковується у відомостях тільки в одному із органів Держприкордонслужби. Включати одного й того самого військовослужбовця (працівника) у відомості декількох органів Держприкордонслужби на відповідне облікове число забороняється;

військовослужбовці (працівники), які тимчасово вибули у відрядження, до лікувальних закладів, військово-навчальних закладів для складання вступних іспитів, на навчання тощо без виключення зі списків особового складу органів Держприкордонслужби, указуються у відомостях тих органів Держприкордонслужби, де вони значаться у списках особового складу і звідки тимчасово вибули;

військовослужбовці (працівники), які вибули з органу Держприкордонслужби напередодні складання відомостей, але не встигли прибути на день складання відомості в інший орган Держприкордонслужби, у вищих органах управління включаються в облікову чисельність того органу Держприкордонслужби, до якого вони відправлені.

2. Забезпечення бланками і книгами обліку особового складу

1. Книги обліку особового складу, бланки військово-облікових документів виготовляються і розсилаються централізовано Адміністрацією Держприкордонслужби відповідно до наданих заявок органів Держприкордонслужби. Книги обліку особового складу та бланки військово-облікових документів, які найчастіше використовуються в роботі та підлягають тривалому зберіганню, виготовляються з паперу високого ґатунку.

2. Забезпечення органів Держприкордонслужби книгами обліку особового складу, бланками військово-облікових документів здійснюється підрозділами забезпечення (ресурсного, тилового) регіональних управлінь та Адміністрації Держприкордонслужби.

3. Заявки на необхідну кількість книг обліку особового складу, бланків військово-облікових документів органи Держприкордонслужби подають до кадрового підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби.

4. Кадровий підрозділ Адміністрації Держприкордонслужби щороку до 01 жовтня подає до підрозділу забезпечення (ресурсного, тилового) замовлення на необхідні бланки та книги обліку особового складу для органів Держприкордонслужби.

У термінових випадках (у разі відсутності) книги обліку особового складу та бланки військово-облікових документів (крім бланків, що посвідчують особу) з дозволу начальника регіонального управління можуть бути виготовлені у військових або цивільних друкарнях за місцем дислокації.

5. Під час розформування органів Держприкордонслужби кадрові підрозділи органів Держприкордонслужби весь наявний у них запас книг обліку особового складу і бланків військово-облікових документів передають до вищих органів управління за підпорядкованістю.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

(зовнішній бік)

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Іменний список
________________________________________________
(відділення, групи, екіпажу, центру, пункту, майстерні, взводу)

Начальник _______________________________________
              (відділення, групи, екіпажу, центру, пункту, майстерні, взводу)


(внутрішній бік)

N з/п

Посада

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

¦
¦
¦
¦
¦

Коли, яким РВК призваний

Склад сім'ї, її місце проживання
(домашня адреса)

N закріпленої зброї

Відмітка про тимчасове вибуття

 

 

 

 

 

¦
¦

 

 

 

 

Примітка.

Іменний список веде особисто керівник підрозділу та має його постійно при собі.

В іменний список підрозділу заноситься весь особовий склад підрозділу.

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
для вечірньої перевірки

________________________________________
(найменування підрозділу)
на ____________ 20__ року
(місяць)

N з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я та по батькові

Для відміток

1

2

3

4

5

6

...

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище та підпис особи, яка проводила вечірню перевірку

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ____________________________________________________________________________
                                                                                                                (військове звання, підпис)

Останній аркуш:

Чисельність

День місяця

1

2

3

4

5

6

....

31

Усього за штатом

 

 

 

 

 

 

 

 

За списком

 

 

 

 

 

 

 

 

У відрядженні

 

 

 

 

 

 

 

 

У відпустці

 

 

 

 

 

 

 

 

У госпіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

У звільненні

 

 

 

 

 

 

 

 

Заарештовані

 

 

 

 

 

 

 

 

У наряді

 

 

 

 

 

 

 

 

У наявності

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикомандировані:

За списком

 

 

 

 

 

 

 

 

У наявності

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. До іменного списку заносяться військовослужбовці строкової військової служби підрозділу, курсанти навчальних центрів у порядку штатно-посадового розрахунку. Особи, тимчасово прикомандировані до підрозділу, записуються в кінці списку.

2. Військовослужбовці, зараховані навічно до списків підрозділу, записуються на початку списку.

3. Іменний список готується до початку наступного місяця і підписується начальником (командиром) підрозділу.

4. Під час проведення вечірньої перевірки особа, яка її проводить, робить такі позначки: "+" - у строю; "ВД" - відрядження; "ВП" - відпустка; "Г" - госпіталь; "З" - звільнення; "Н" - наряд; "А" - заарештований тощо. Після проведення вечірньої перевірки особа, яка її проводила, розписується в кінці іменного списку за проведення та достовірність відміток про наявність особового складу. Згідно з відмітками черговий підрозділу заповнює таблицю "Стислі відомості про наявність особового складу за день".

5. Іменний список обліковується за інвентарним номером і зберігається у кадровому підрозділі органу Держприкордонслужби протягом року, а потім знищується в установленому порядку.

 

КНИГА
обліку особового складу

_____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу)

 

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

I. Стислі відомості про чисельність особового складу
на "___" ____________ 20__ року

Чисельність

Офіцери

Сержанти

Солдати

Разом

¦
¦
¦
¦

Перебувають поза підрозділами

причини

офіцери

сержанти

солдати

разом

За штатом

 

 

 

 

¦
¦

 

 

 

 

 

За списком

 

 

 

 

¦
¦

 

 

 

 

 

У наявності

 

 

 

 

¦
¦

 

 

 

 

 

Сержанти, солдати строкової служби за роками призову

20_ року

20_ року

20_ року

20_ року

¦
¦

 

 

 

 

 

I

II

I

II

I

II

I

II

¦
¦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦
¦
¦

 

 

 

 

 

II. Штатно-посадовий розрахунок

N з/п

Посада

Військове звання,
за штатом
фактично

Прізвище та ініціали

Час і рік призову
(дата народження)

Для відміток про тимчасове вибуття

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

III. Список особового окладу

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада та військове звання

Дата і номер наказу про зарахування до списку органу

Число, місяць та рік народження

Освіта, спеціальність

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Коли, яким РВК призваний (коли зарахований на військову службу за контрактом)

Сімейний стан. Прізвище, ім'я та по батькові дружини (батька, матері або іншого родича), імена та роки народження дітей. Домашня адреса сім'ї

3 якої причини та куди вибув. Дата й номер наказу про виключення зі списків органу

1

2

3

4

5

6

¦

7

8

9

 

 

 

 

 

 

¦

 

 

 

Примітки:

1. Військовослужбовці заносяться до книги обліку після призначення наказом начальника органу Держприкордонслужби на посаду і прибуття в підрозділ. Запис робиться на підставі особистих документів військовослужбовців та облікових документів кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби.

2. Записи в книзі щомісяця звіряються з даними облікових документів кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби: обліково-послужних карток, книг алфавітного та штатно-посадового обліку.

3. Книги видаються командирові підрозділу кадровим підрозділом органу Держприкордонслужби під розписку. Перед видачею книгу прошнуровують, пронумеровують, скріплюють печаткою "Для пакетів", засвідчують підписом особи, відповідальної за ведення діловодства, й обліковують за журналом обліку. Нові книги заводяться тільки після використання всіх аркушів старих книг. Використані книги здаються для знищення в установленому порядку. Перед знищенням цих книг один із офіцерів підрозділу та особа, яка веде облік особового складу в кадровому підрозділі органу Держприкордонслужби, проводять перевірку правильності всіх записів про військовослужбовців, перенесених із старої книги в нову.

4. Стислі відомості про чисельність особового складу підрозділу (розділ I) вивіряються щодня та записуються простим олівцем.

5. Штатно-посадовий розрахунок (розділ II) ведеться на весь особовий склад підрозділу. У розрахунку зазначається найменування кожної посади в порядку, визначеному штатом підрозділу. Графи 1, 2 і військове звання за штатом у графі 3 заповнюються чорнилом, а решта - простим олівцем.

6. У розділі III книги (список особового складу) спочатку на окремому аркуші записуються військовослужбовці, зараховані за здійснені подвиги до списків підрозділу навічно, або почесні військовослужбовці. Інші військовослужбовці на цьому аркуші не записуються.

Для обліку офіцерів відводиться кілька перших аркушів III розділу книги.

Солдати (матроси), сержанти і старшини строкової служби, військовослужбовці за контрактом обліковуються разом після офіцерів.

У кінці книги виділяються кілька аркушів для обліку осіб, тимчасово прикомандированих з інших структурних органів терміном більше ніж на один місяць, і для відміток про зняття з обліку.

Нумерація записів у кожному підрозділі цього розділу окрема.

Порядок заповнення граф III розділу:

графа 2 - прізвище, ім'я та по батькові пишуть без скорочень, при цьому прізвище пишеться великими літерами;

графа 3 - посада записується, починаючи з першого рядка, потім записується присвоєне військовослужбовцю військове звання;

графа 4 - починаючи з першого рядка, записуються дата, номер наказу про зарахування до списку структурного органу;

графа 5 - починаючи з першого рядка, записуються число, місяць і рік народження;

графа 6 - якщо військовослужбовець має тільки базову або повну загальну середню освіту, записується кількість класів (наприклад, "11 класів", "9 класів" тощо).

Для військовослужбовців, які мають вищу освіту, закінчили професійно-технічні училища, записується назва навчального закладу, який вони закінчили. У разі неповного закінчення навчального закладу зазначається кількість закінчених курсів.

За наявності у військовослужбовця кількох цивільних спеціальностей зазначається та з них, з якої він має більший стаж або яка має більшу цінність для Державної прикордонної служби України;

графа 7 - відомості графи записуються відповідно до військового квитка або особової справи військовослужбовця;

графа 8 - зазначається адреса сім'ї: індекс підприємства зв'язку, місто та номер поштового відділення, область, вулиця, номери будинку й квартири (для сільської місцевості додатково: область, район, село або селище тощо);

графа 9 - заповнюється тільки в разі виключення військовослужбовця зі списків підрозділу. На звільнених у запас обов'язково зазначаються причина звільнення (наприклад: "звільнений після закінчення строку контракту"), потім найменування військкомату та назва області, дата і номер наказу органу Держприкордонслужби про виключення зі списків особового складу.

 

КНИГА
штатно-посадового обліку особового складу

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

 

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

N з/п

Найменування посади за штатом

Номер ВОС

Військове звання

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові (особистий номер)

Дата та номер наказу про призначення

оклад (тарифний розряд)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Книга призначена для обліку укомплектованості підрозділів і органів Держприкордонслужби за штатними посадами.

До книги записують всіх військовослужбовців, зарахованих до списків органу Держприкордонслужби, а також працівників, посади яких передбачені штатом. За наявності в частині понад 300 військовослужбовців і 100 працівників за трудовим договором облік працівників у книзі штатно-посадового обліку дозволяється вести окремо.

2. Під час оформлення книги спочатку записуються найменування всіх посад у порядку, визначеному штатом органу Держприкордонслужби, а також номери ВОС, граничні військові звання, посадові оклади (тарифні розряди) за штатом.

3. Графи 5, 6 заповнюються простим олівцем. При переміщенні військовослужбовця, працівника на іншу посаду його дані переписуються на нову посаду. Записи на цих осіб за попередніми посадами, а також на осіб, які вибувають з органу Держприкордонслужби, стираються.

4. Книги перескладаються в разі переходу підрозділу, органу Держприкордонслужби на новий штат або якщо книга стала старою, використані книги знищуються за актом у встановленому порядку. Після перескладання книги проводиться перевірка правильності всіх зроблених записів на військовослужбовців, які перенесені на облік зі старої книги в нову.

 

КНИГА
алфавітного обліку військовослужбовців строкової військової служби

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

 

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові. Дата народження. В якому підрозділі проходить службу

Місце та час призову, з якого органу прибув

Сімейний стан, прізвище, ім'я та по батькові дружини (батька, матері або іншого родича). Адреса сім'ї

Дата й номер наказу про зарахування до списків органу, в якому званні і на яку посаду

З якої причини та куди вибув.
Дата й номер наказу про виключення зі списків частини

В якому в/званні та з якої посади вибув з органу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Книга є документом довготривалого зберігання і призначається для обліку солдатів (матросів), сержантів і старшин строкової військової служби в органах Держприкордонслужби, а також для наведення довідок з питань проходження військової служби та розшуку військовослужбовців.

2. У книзі відводиться необхідна кількість аркушів на кожну літеру алфавіту. Номери по порядку проставляються окремо для кожної літери алфавіту. Після використання всіх аркушів однієї або кількох літер алфавіту записи новоприбулого особового складу за відповідними літерами алфавіту продовжуються у другій книзі. При цьому ведення першої книги продовжується до повного використання аркушів книги, поки всі записані в ній солдати (матроси), сержанти і старшини строкової служби не будуть звільнені у запас або переведені для подальшого проходження служби до інших органів.

Перескладання книг або їх знищення категорично забороняється.

За крайньої потреби, з огляду на непридатність книги для подальшого використання і зберігання, перескладання книги може бути проведено спеціально призначеною комісією. Про причину перескладання і про те, що всі записи зі старої книги в нову перенесені правильно, члени комісії роблять спеціальний запис на першому аркуші нової книги.

Закінчені книги зберігають в органах Держприкордонслужби протягом двох років, після чого здають на зберігання до Галузевого архіву в установленому порядку.

3. Порядок заповнення граф:

1) графа 2 - прізвище, ім'я та по батькові пишуть без скорочень, при цьому прізвище пишуть великими літерами. Відомості "в якому підрозділі проходить службу" записуються простим олівцем. При переміщенні військовослужбовця з одного підрозділу до іншого попередній запис стирається і записується найменування нового підрозділу, до якого переведений військовослужбовець. Після вибуття військовослужбовця з органу Держприкордонслужби цей запис обводиться чорнилом або тушшю;

2) графа 3 - записуються відомості, яким військкоматом та коли призваний із зазначенням області. На військовослужбовців, які прибули з інших органів Держприкордонслужби, у цій графі, крім того, зазначається, з якого органу прибув;

3) графа 4 - зазначається адреса сім'ї: індекс підприємства зв'язку, місто та номер поштового відділення, область, вулиця, номери будинку й квартири (для сільської місцевості додатково: область, район, село або селище тощо). Сімейний стан записується олівцем. Після звільнення, вибуття ці записи обводяться чорнилом або тушшю;

4) графа 5 - якщо зарахування до списків органу Держприкордонслужби проведене одним наказом, а призначення на посаду - іншим, зазначаються обидва накази й дати їхнього підписання;

5) графа 6 - заповнюється тільки за остаточного вибуття особового складу з органу Держприкордонслужби. Крім номерів і дат наказів про виключення зі списків органу Держприкордонслужби, у цій графі зазначаються:

на звільнених у запас - причина звільнення і військовий комісаріат, в який направлений військовослужбовець на військовий облік;

на переведених до інших органів Держприкордонслужби - найменування органу, до якого вибув військовослужбовець;

на евакуйованих у лікувальні заклади (у воєнний час) - причина евакуації (за хворобою, пораненням, контузією) та куди евакуйовані (найменування лікувального закладу);

на померлих (загиблих) - дата та причина смерті (загибелі), місце поховання, кому, коли й за яким номером надіслано повідомлення про смерть (загибель);

на безвісти зниклих та полонених - причина вибуття, за яких обставин і коли, кому надіслано повідомлення та його номер;

на засуджених військовими судами з відбуттям покарання, коли та яким судом засуджено.

4. Книга алфавітного обліку незалежно від кількості військовослужбовців строкової військової служби ведеться за періодом і роком призову окремо на кожний призов.

 

КНИГА
алфавітного обліку осіб офіцерського складу (осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом)

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

 

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

Прізвище, ім'я та по батькові, особистий номер

Військове звання, чий наказ про присвоєння, його номер і дата

Дата і номер наказу по органу про зарахування до списків

Число, місяць і рік народження

Освіта

З якого часу в ЗС і ДПСУ і яким військкоматом призваний. Із якого органу прибув

Сімейний стан, прізвище, ім'я та по батькові й рік народження жінки, ім'я і роки народження дітей. Адреса місця проживання сім'ї

На яку посаду й куди вибув, номер і дата наказу по особовому складу, дата наказу по органу щодо виключення зі списків

Займана посада, чий наказ про призначення, його дата і номер

Місце народження

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Книга є документом довготривалого зберігання і служить для наведення довідок з питань проходження військової служби особами офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом.

Облік осіб офіцерського складу ведеться окремо від обліку осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом.

2. У книзі відводиться необхідна кількість аркушів на кожну літеру алфавіту. Номери за порядком проставляються окремо для кожної літери алфавіту. Після використання всіх аркушів однієї або кількох літер алфавіту записи новоприбулих військовослужбовців за відповідними літерами алфавіту продовжуються у другій книзі. При цьому записи на військовослужбовців, які перебувають на службі, із старої книги переносяться в нову лише в тому разі, якщо у старій книзі залишилась незначна кількість місця для запису нової посади або якщо стара книга стала непридатною для використання. У графі 9 старої книги на цих військовослужбовців записується, до якої книги вони перенесені на облік, а в графі 3 нової книги записується тільки остання посада.

Якщо у графі 3 не залишилось місця для запису нової посади, а місця для запису в книзі ще є, то переносяться відомості про військовослужбовця із зазначенням нової посади за новим номером в цій самій книзі, про що робиться відмітка в графі 9.

Перескладання книг або їх знищення категорично забороняється.

За крайньої потреби, з огляду на непридатність книги для подальшого використання і зберігання, перескладання книги має бути проведено спеціально призначеною комісією. Про причину перескладання та про те, що всі записи зі старої книги в нову перенесені правильно, члени комісії роблять спеціальний запис на першому аркуші нової книги.

Закінчені старі книги, коли потреба в них минула, здаються на зберігання в архів у встановленому порядку.

3. У книгу, крім відомостей, передбачених формою, обов'язково записуються:

1) графа 1 - прізвище, ім'я та по батькові без скорочень, причому прізвище пишеться великими літерами;

2) графа 2 - військове звання, яке має військовослужбовець на час внесення записів у книгу, і всі військові звання, присвоєні йому в подальшому;

3) графа 3 - посада, на яку призначено військовослужбовця на час внесення запису в книгу, усі подальші займані ним посади;

4) графа 5 - записується освіта, які навчальні заклади та коли закінчив.

Для військовослужбовців, які мають повну вищу освіту, закінчили вищі навчальні заклади різного рівня акредитації, записується назва навчального закладу, який він закінчив. У разі неповного закінчення навчального закладу зазначається кількість закінчених курсів.

За наявності у військовослужбовця кількох цивільних спеціальностей зазначається та з них, з якої він має більший стаж або яка має більшу цінність для Державної прикордонної служби України;

5) графа 6 - число, місяць, рік призову, а на осіб, переміщених по службі, крім того, зазначаються органи Держприкордонслужби, з яких вони прибули. Якщо були перерви у військовій службі, то записуються послідовно всі періоди із зазначенням числа, місяця і року прийняття на службу та звільнення. На прийнятих із запасу військовослужбовців - зарахування на військову службу;

6) графа 7 - стосовно неодружених військовослужбовців - прізвище, ім'я та по батькові батька чи матері або одного з близьких родичів і їх домашня адреса.

При цьому для зручності сімейний стан і місце тимчасового проживання сім'ї військовослужбовця записується простим олівцем. Записуючи адресу сім'ї, зазначають: індекс підприємства зв'язку, область, місто, вулицю, номер будинку та квартири (для сільської місцевості додатково: область, район, село або селище тощо). Після вибуття військовослужбовця всі записи наводяться чорнилом або тушшю;

7) графа 8 - заповнюється тільки в разі остаточного вибуття військовослужбовця з органу Держприкордонслужби.

При цьому вказуються:

на звільнених у запас і відставку - найменування військкомату й області, куди вибув військовослужбовець на військовий облік;

на переведених в інші органи Держприкордонслужби - на яку посаду й куди вибув;

на евакуйованих у лікувальні заклади (у воєнний час) - причина евакуації (за хворобою, пораненням, контузією), куди евакуйовані (найменування лікувального закладу);

на померлих (загиблих) - дата й причина смерті (загибелі), місце поховання, кому, коли і за яким номером надіслано повідомлення про смерть (загибель);

на безвісти зниклих і полонених - причина вибуття, за яких обставин і коли. Кому надіслано повідомлення і його номер;

на засуджених військовими судами з відбуттям покарання - міра покарання, коли та яким судом засуджено.

4. У разі зміни військовослужбовцем прізвища запис про це переноситься на відповідну літеру алфавіту за новим прізвищем, при цьому навпроти старого запису в графі 9 робиться відмітка, з якої причини та на яку сторінку перенесено запис.

 

КНИГА
обліку тимчасово відсутнього й тимчасово прибулого до органу Держприкордонслужби особового складу

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

 

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

N з/п

Прізвище та ініціали

Військове звання, посада та підрозділ

Куди вибув або звідки прибув (точна адреса)

Дата вибуття (прибуття), номер наказу по частині

Коли повинен повернутися до частини

Дата прибуття (вибуття) та номер наказу по частині

1

2

3

4

5

6

7

У відпустках

 

 

 

 

 

 

 

У госпіталі

 

 

 

 

 

 

 

Самовільно залишили частину

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Книга призначена для обліку тимчасово відсутнього особового складу, який є у списках, але вибув за межі органу Держприкордонслужби на строк більше ніж 24 години: у відпустки, на навчання, у госпіталь, на гауптвахту та з інших причин, і для контролю за своєчасним його поверненням до органу Держприкордонслужби, а також для обліку осіб, які не повернулися в установлений строк із відряджень, відпусток, лікувальних закладів, з навчання або самовільно залишили орган Держприкордонслужби. Книга також служить для обліку тимчасово прибулого до органу Держприкордонслужби особового складу з інших органів.

Для обліку тимчасово відсутніх і тимчасово прибулих до органу Держприкордонслужби осіб у книзі виділяються аркуші на кожний вид вибуття і на тимчасово прибулих. Нумерація у графі 1 ведеться на кожний вид окремо.

2. Якщо вибуває або прибуває цілий підрозділ (команда) з військовослужбовців строкової військової служби, до книги записується не окремо кожний військовослужбовець, а весь підрозділ (команда) у цілому із зазначенням кількості прибулих (вибулих).

У наказі по органу Держприкордонслужби вказуються всі військовослужбовці поіменно.

У разі повернення (вибуття) підрозділу (команди) до свого органу Держприкордонслужби не в повному складі відсутні (ті, які не вибули) військовослужбовці записуються до книги обліку персонально.

3. На осіб, які вибули до лікувальних закладів, графа 6 не заповнюється.

4. Під час запису осіб, які самовільно залишили орган Держприкордонслужби, у графі 5, а для осіб, які не повернулися в установлений строк із відряджень, відпусток, лікувальних закладів, з навчання, у графі 6 проставляється число, коли самовільно був залишений орган Держприкордонслужби, або строк, коли військовослужбовець повинен був повернутися до органу, а через риску - дата і номер наказу по органу Держприкордонслужби про зняття з усіх видів забезпечення.

5. Для обліку особового складу, який вибуває у відрядження, в органах Держприкордонслужби окремо ведеться журнал реєстрації відряджень за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України.

 

Формат 80 х 115 мм

 

 

1. Рік
призову


 

2. Рік
звільнення


ОБЛІКОВО-ПОСЛУЖНА КАРТКА НА СЕРЖАНТІВ І СОЛДАТІВ
до військового квитка серії _____ N __________

3. Прізвище _________________
ім'я _________________ по батькові _______________

  4. Особистий N ____________________

5.

Найменування ВОС

N ВОС

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

6.

Час і місце народження ___________________________________________________________

7.

Освіта _________________________________________________________________________

8.

Спеціальність ___________________________________________________________________

9.

Місце роботи ___________________________________________________________________

10.

Підготовлено в ТСОУ за спеціальністю ______________________________________________

11.

Сімейний стан __________________________________________________________________


Склад сім'ї

Рідня

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце проживання сім'ї _________________________________________________________________

12. Рішення призовної комісії _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

13. Призваний _________________________________________________________________________

З'явився до РВК для відправлення в частину _______________________________________________

М. П.                             Військовий комісар __________________________________________________
(військове звання, підпис)

14. "___" ____________ 20__ року призваний _______________________________________________
_________________________________________ РВК ________________________________________
________________________________________ області _______________________________________

М. П.                             Військовий комісар __________________________________________________
(військове звання, підпис)

15. Наказом ПТК від "___" ____________ 20__ року N _________________ зарахований до списків _________________________ з присвоєнням військового звання "солдат" і призначений до в/ч _________ зі строком служби _____ роки.

II. ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

16. Призначення і переміщення по службі

Найменування частини

Посада

Дата призначення

Номер наказу по частині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Участь у бойових діях, міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки

Бойові дії, участь у міжнародних операціях

З якого і по який час. У складі якої військової частини (країна перебування)

На якій посаді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Військову присягу склав
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування військової частини)

19. Присвоєння військових звань і класності за спеціальністю:

Військове звання, класна спеціальність

Дата і номер наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Нагородження державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

21. Бойові поранення, дані про сумарну дозу опромінення (найменування та утримання радіонуклідів в організмі) за весь період проходження служби (зборів) на підставі даних картки обліку доз опромінювання _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

22. Військова підготовка

Найменування курсів

Дата і номер наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Додаткові відомості _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примітки:

1. Обліково-послужна картка призначена для організації персонального обліку та вивчення військовослужбовців строкової військової служби як у мирний час, так і в особливий період. У період проходження військовослужбовцями строкової військової служби їхні обліково-послужні картки зберігаються в кадрових підрозділах органів Держприкордонслужби. До кожної обліково-послужної картки під час її складання заносять серію та номер документа, що посвідчує особу власника обліково-послужної картки.

2. Обліково-послужна картка складається з двох розділів:

розділ I - "Загальні відомості", розділ II - "Проходження військової служби". Рядки 1, 3, 4, 6 - 14 розділу I заповнюються в районному (об'єднаному, міському) військовому комісаріаті, а рядок 15 - у приймально-технічній комісії Військово-Морських Сил і тільки на тих, хто призваний для проходження військової служби у Військово-Морських Силах. Рядки 2, 4 та 16 - 22 розділу II заповнюються в органі Держприкордонслужби, а рядки 19 та 23 - у військкоматі та органі Держприкордонслужби.

3. Під час складання обліково-послужної картки робити підчистки та виправлення записів не дозволяється. Якщо під час складання картки у військовому комісаріаті виявлено помилки або неточності в записах, складається нова картка. У разі виявлення помилок або неточностей у записах під час проходження військовослужбовцем військової служби до картки вносяться виправлені дані, про що у рядку 23 робиться відповідний запис, який засвідчується підписом начальника органу Держприкордонслужби та гербовою печаткою.

4. На лицьовій стороні картки (у верхньому лівому кутку) в овалі, який поділений на три частини, олівцем проставляються:

у верхній частині - скорочене найменування підрозділу;

у нижній лівій частині - порядковий номер обліку військовослужбовця за книгою алфавітного обліку військовослужбовців строкової військової служби;

у нижній правій частині - порядковий номер обліку військовослужбовця за книгою штатно-посадового обліку особового складу.

В органах Держприкордонслужби до обліково-послужних карток вносяться необхідні уточнення відповідних записів із посиланням на відповідні документи, що завіряються підписами посадових осіб органу Держприкордонслужби, які відповідають за ведення обліку особового складу.

5. Сержанти і солдати протягом трьох днів після прибуття з військових комісаріатів до органів Держприкордонслужби підлягають фотографуванню у військовій формі одягу без головного убору. Розмір фотокарток - 6 х 9 см (бюст, анфас).

На зворотній стороні фотокартки зазначаються прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, його ідентифікаційний жетон з особистим номером і дата фотографування. Цей запис засвідчується підписом начальника кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби та гербовою печаткою.

Два примірники фотокартки прикріплюються на зворотній стороні обліково-послужної картки і зберігаються разом. Якщо військовослужбовець звільняється з військової служби, один примірник фотокартки залишається в обліково-послужній картці, а другий - протягом одного року зберігається в кадровому підрозділі органу Держприкордонслужби.

6. Обліково-послужна картка складається в районному (об'єднаному, міському) військовому комісаріаті в одному примірнику на кожного громадянина, якого призивають на строкову військову службу, та на всіх осіб, яких зараховують під час призову в запас Збройних Сил (тільки чорнилом чорного кольору).

Складена обліково-послужна картка ретельно перевіряється особисто військовим комісаром, підписується ним, засвідчується гербовою печаткою військового комісаріату та надсилається до військової частини, до якої відправлено призовника для проходження військової служби.

7. Військовозобов'язані, які призиваються за мобілізацією, направляються до військових частин з обліково-послужними картками, які знаходяться в їхніх військових квитках.

8. Порядок запису відомостей до обліково-послужної картки.

Рядки 3 та 6 - 8 заповнюються відповідно до заповнення аналогічних рядків документів, що посвідчують особу військовослужбовця. У рядку 8, крім спеціальності, зазначається стаж практичної роботи за нею, наприклад: "слюсар, стаж 3 роки", "водій, стаж 3 місяці".

Рядок 9. Зазначаються найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, де працював призовник, та посада, яку він обіймав. Запис робиться простим олівцем. У подальшому під час призову на навчальні, спеціальні збори, зарахування на службу у військовому резерві, прийняття на військову службу за контрактом записи уточнюються, за зміни місця роботи або спеціальності попередній запис витирається й робиться новий.

Рядок 10. Записується, за якою спеціальністю підготовлено.

Рядок 11. Записуються: дружина, діти, батьки, опікуни, рідні брати та сестри незалежно від їхнього місця проживання. Члени сім'ї, які померли чи загинули, до обліково-послужної картки не записуються.

Рядки 12 і 13. Заповнюються на підставі документів призовної комісії та облікових відомостей військового комісаріату. Число та місяць відправлення до військової частини зазначаються на збірному пункті військового комісаріату під час фактичного відправлення до військової частини. Стосовно осіб, яких зараховано в запас, у рядку 12 зазначаються відношення до військової служби та до якого роду військ призначено.

Жінкам і громадянам призовного віку, що не проходили строкової військової служби і не мають військових звань, які приймаються на військову службу за контрактом, зазначають висновок відбіркової комісії про придатність до військової служби за контрактом.

Рядок 14. Заповнюється тільки під час призову (прийняття) на військову службу в разі оголошення мобілізації, під час фактичного відправлення до військової частини.

Під час призову на навчальні, спеціальні збори, зарахування на службу у військовому резерві, прийняття на військову службу за контрактом цей рядок не заповнюється.

У разі прибуття військовозобов'язаних під час оголошення мобілізації безпосередньо до органів Держприкордонслужби рядок 14 заповнює, підписує та засвідчує гербовою печаткою начальник кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби.

Рядок 15. Строк служби (півтора року) записується словами.

Рядок 19. Про присвоєння первинного військового звання "солдат" громадянам, призваним на строкову військову службу, заповнюється в обласному військовому комісаріаті на підставі відповідного наказу обласного військового комісара після формування команд для відправки до військової частини. Запис засвідчується печаткою відповідного обласного військового комісаріату.

Вкладати в обліково-послужні картки різні довідки, а також робити в рядках картки записи, які не належать до поставлених питань (про стан здоров'я, щеплення тощо), заборонено.

9. В органах Держприкордонслужби в мирний час і особливий період обліково-послужні картки ведуться на всіх сержантів та солдатів, за винятком курсантів Національної академії.

10. На курсантів, яких відраховано з Національної академії та направлено для проходження військової служби до військових частин, обліково-послужні картки складаються в Національній академії за правилами, встановленими для військових комісаріатів. Бланки обліково-послужних карток з цією метою Національна академія одержує у військовому комісаріаті. Якщо курсант (слухач) до вступу в Національну академію перебував на військовій службі, обліково-послужна картка вилучається з його особової справи і до неї вносяться необхідні уточнення. Після складання обліково-послужних карток на відрахованих курсантів (слухачів) їхні особові справи знищуються в установленому порядку.

11. Усі обліково-послужні картки, які надійшли з військових комісаріатів чи військових частин, в органах Держприкордонслужби обліковуються за номерами, присвоєними військовослужбовцям у книзі штатно-посадового обліку особового складу, та групуються в картотеку обліку.

У картотеці обліково-послужні картки розташовуються за підрозділами згідно зі штатом органу Держприкордонслужби.

Обліково-послужні картки одного підрозділу відділяються в картотеці від обліково-послужних карток іншого підрозділу твердими (картонними, фанерними) прокладками. У верхній частині прокладок надписуються найменування відповідних підрозділів органу Держприкордонслужби.

12. Ящик для картотеки виготовляють безпосередньо в органі Держприкордонслужби з дерева або іншого міцного матеріалу. Розмір ящика визначається, виходячи з кількості розташованих у ньому обліково-послужних карток, а також із необхідності забезпечення перевезення, зберігання та роботи в похідних (польових) умовах. Ящик повинен надійно замикатися і мати пристрої для опечатування та перенесення.

13. Якщо військовослужбовці вибувають з органу Держприкордонслужби, їхні обліково-послужні картки надсилаються:

у разі переведення або направлення на навчання - до органу Держприкордонслужби за новим місцем служби (навчання) військовослужбовця;

у разі смерті (загибелі чи вибуття з військової служби з інших причин) - разом із документом, що посвідчує особу, - до районного (об'єднаного, міського) військового комісаріату за місцем проживання сім'ї військовослужбовця.

Якщо військовослужбовець звільняється з військової служби, його обліково-послужна картка прикріплюється до внутрішньої сторони документа, що посвідчує особу військовослужбовця.

У разі прийняття військовослужбовця на військову службу за контрактом чи зарахування курсантом до військового навчального закладу обліково-послужна картка зберігається в його особовій справі непідшитою.

14. В обліково-послужних картках військові частини зазначаються за умовним найменуванням. Дійсні найменування цих військових частин зазначати в картках забороняється.

15. Порядок запису відомостей до обліково-послужної картки:

Рядок 5. У разі призначення військовослужбовця на посаду запис про найменування посади та номер ВОС робиться простим олівцем. Остаточний запис чорнилом робиться після першого року військової служби або після закінчення навчального підрозділу, а також у разі переміщення військовослужбовця з одного органу Держприкордонслужби до іншого або в разі дострокового звільнення з військової служби.

В особливий період запис про найменування посади та номер ВОС робиться одразу після прибуття військовозобов'язаного до органу Держприкордонслужби на підставі військового квитка чи інших документів.

Рядки 3 - 9, 11 та 14. Відомості за цими рядками в органах Держприкордонслужби уточнюються одразу після прибуття поповнення на підставі документів, що посвідчують особу, та особистого опитування військовослужбовців.

Рядок 16. Призначення та переміщення по службі записуються у хронологічній послідовності на підставі наказів по особовому складу. Зроблені записи повинні відповідати записам у документі, що посвідчує особу.

До цієї графи записуються:

у разі смерті чи загибелі військовослужбовця - дата, причина смерті (загибелі) та місце поховання.

Особам, які відбувають покарання в дисциплінарних батальйонах, у графу "Посада" записується "змінний склад", що означає "дисциплінарний батальйон".

Військовослужбовцям, військовозобов'язаним та жінкам, прийнятим (призваним) на військову службу за контрактом, перед записом про призначення на посаду робиться запис: "Прийнятий на військову службу за контрактом військовою частиною 0000 та призначений на посаду:".

Жінкам, громадянам призовного віку, які не проходили строкової військової служби і не мають військових звань, та військовозобов'язаним робиться запис: "Прийнятий на військову службу за контрактом військовою частиною 0000 через Донецький РВК та призначений на посаду:".

При переміщенні (переведенні) військовослужбовця для подальшого проходження військової служби до іншого органу Держприкордонслужби записи про призначення, переміщення по службі та виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби засвідчуються підписом та гербовою печаткою начальника органу. Так само засвідчуються записи про час і причину смерті (загибелі) військовослужбовця й місце його поховання. Якщо місце для записів у рядку 16 закінчується, складається дублікат обліково-послужної картки, до якого заносяться відомості про події, які відбулися на час складання дубліката. Дублікат обліково-послужної картки зберігається разом з оригіналом.

Рядок 17. Відомості про участь у бойових діях із захисту України та міжнародних миротворчих операціях записуються у хронологічній послідовності із зазначенням, з якого і по який час, у складі якої військової частини та на якій посаді. На тих, що не брали участі в бойових діях і міжнародних миротворчих операціях, ця графа не заповнюється.

Рядок 19. Записуються всі присвоєні військовослужбовцю під час проходження військової служби та перебування в запасі військові звання, починаючи зі звань "солдат", "матрос".

До цього рядка записуються також найменування присвоєної військовослужбовцю класної кваліфікації, а також про пониження у військовому званні та позбавлення класності. Рядок заповнюється в органі Держприкордонслужби та засвідчується печаткою.

Рядок 20. Заповнюється на підставі орденських книжок, посвідчень й інших підтвердних документів. Перераховуються всі нагороди й цінні подарунки, одержані в період проходження військової служби і служби в запасі, і час їх одержання.

Рядок 22. Записуються найменування військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів, підрозділів), які закінчив військовослужбовець у період проходження військової служби, за якою програмою підготовки навчався або на базі якої військової частини допідготовлений за спорідненою військовою спеціальністю, найменування одержаної спеціальності, номер ВОС, дата і номер наказу про закінчення навчання. У цьому самому рядку робиться запис про проходження навчальних зборів у період перебування в запасі.

Рядок 23. Записуються: висновки військово-лікарських комісій про придатність військовослужбовців до військової служби в період проходження ними військової служби; про зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні у строк військової служби; про видачу сержантам і солдатам, які мають дітей, довідок на одержання допомоги; про надання військовослужбовцям відпусток; про видачу нового військового квитка замість втраченого.

Військовими комісаріатами в цей рядок записуються рішення призовної комісії про спеціальне призначення призовника (наприклад: "Команда К-70А. Рішення від 20.03.2000." тощо), а також про зміни у придатності до військової служби в період перебування в запасі.

16. У разі втрати обліково-послужної картки проводиться адміністративне розслідування і винних у цьому притягують до дисциплінарної відповідальності. Замість втраченої складається нова обліково-послужна картка на підставі документа, що посвідчує особу військовослужбовця, та інших документів. Бланки обліково-послужних карток військові частини одержують у найближчих військових комісаріатах або у вищих штабах за місцем дислокації.

У разі пошкодження обліково-послужної картки чи непридатності її для подальшого використання з дозволу начальника органу Держприкордонслужби складається нова обліково-послужна картка. Дозвіл на складання нової картки записується на пошкодженій картці, яка зберігається у справах органу Держприкордонслужби. У рядку 23 робиться запис, який підтверджує відповідність записів у новій обліково-послужній картці військовому квитку та іншим документам. Цей запис засвідчується начальником органу Держприкордонслужби підписом і гербовою печаткою.

17. Обліково-послужна картка повинна завжди знаходитися в тому органі Держприкордонслужби, де проходить військову службу військовослужбовець.

 

ДОБОВА ВІДОМІСТЬ

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

на "___" ____________ 20__ року

 

Офіцерів

Сержантський (старшинський склад)

Рядовий склад

Всього

за контр.

стр. сл.

моб.

за контр.

стр. сл.

моб.

I. За штатом

 

 

 

 

 

 

 

 

II. За списком

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Перебувають поза органом:

 

 

 

 

 

 

 

 

1) у відпустці

 

 

 

 

 

 

 

 

2) у госпіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

3) на гауптвахті

 

 

 

 

 

 

 

 

4) у відрядженні

 

 

 

 

 

 

 

 

5) на навчанні

 

 

 

 

 

 

 

 

6) __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього поза органом

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Перебувають в наявності:

 

 

 

 

 

 

 

 

1) у строю

 

 

 

 

 

 

 

 

2) хворих у лазареті

 

 

 

 

 

 

 

 

3) на військовій гауптвахті

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього в наявності

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Прикомандированих

 

 

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік)

VI. Знаходяться на обліку за підрозділами:

Найменування підрозділів

Офіцерів

Осіб рядового, сержантського і старшинського складу

Всього

за контр.

стр. сл.

моб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

VII. Працівники: за штатом ____ осіб, за списком _____ осіб.

Начальник відділу кадрів органу Держприкордонслужби
_________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Примітки:

1. Добова відомість призначена для ведення кількісного обліку особового складу органу Держприкордонслужби.

2. Добова відомість відображає штатну, облікову й наявну чисельність особового складу органу Держприкордонслужби та зміни, що відбулися в цій чисельності за минулу добу. Добова відомість складається щодня за станом на 17.00.

3. Добова відомість у мирний час не складається:

в органах Держприкордонслужби з чисельністю особового складу не більше 40 осіб, а також з чисельністю понад 40 осіб, які не мають у своєму складі кадрових підрозділів;

у структурних підрозділах Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управліннях.

4. До числа прикомандированих (пункт 1 розділу V) включаються особи, які тимчасово прибули й зараховані на забезпечення з інших органів Держприкордонслужби.

5. У військово-навчальних закладах, навчальних частинах, лікувальних установах, які мають перемінний склад, у розділах I - VI добової відомості (перед графою "Усього військовослужбовців" або "Разом") для обліку перемінного складу вводиться додаткова графа "Перемінний склад".

6. В органі Держприкордонслужби добова відомість складається в одному примірнику особою, яка веде облік особового складу, і після перевірки подається начальнику відділу кадрів на підпис.

7. Книга добових відомостей має бути пронумерована, прошнурована, опечатана мастичною печаткою і засвідчена підписом посадової особи, відповідальної за ведення діловодства. Термін зберігання закінченої книги добових відомостей - 1 рік.

8. Записи у добовій відомості ведуться чітко, дрібним почерком і ручкою одного кольору.

 

КНИГА
обліку особових справ осіб рядового, сержантського, старшинського складу військової служби за контрактом (осіб офіцерського складу)

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

 

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

N з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Номер справи

Кількість аркушів у справі

Коли, звідки і за яким номером одержано

Коли, кому і за яким номером відправлено або номер і дата акта про знищення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА
обліку отримання та витрачання бланків службових посвідчень військовослужбовців Державної прикордонної служби України

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

 

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

ЗМІСТ

1. Облік отримання та витрачання бланків службових посвідчень

2. Облік персональної видачі військовослужбовцям службових посвідчень

3. Облік (реєстрація) посвідчень новоприбулих військовослужбовців, виданих кадровими органами інших військових формувань, органів Держприкордонслужби

ОБЛІК
отримання та витрачання бланків службових посвідчень

N з/п

Дата запису

Найменування органу, від якого отримані чи якому відправлені бланки

Дата та номер супровідного документа

Серія та номери отриманих (відправлених) посвідчень

Кількість бланків посвідчень

Залишок бланків посвідчень

отриманих

відправлених

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛІК
персональної видачі військовослужбовцям службових посвідчень

N з/п

Дата видачі

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові (особистий номер), посада особи, яка отримує посвідчення

Підстава видачі

Серія та номер посвідчення

Підпис особи, яка отримала документ

Відмітка про здачу посвідчення (підстава, дата та підпис посадової особи)

Дані про виключення особи зі списків органу (куди вибув, підстава, дата і номер наказу)

Номер та дата акта про знищення посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛІК
(реєстрація) посвідчень новоприбулих військовослужбовців, виданих кадровими органами інших військових формувань, органів Держприкордонслужби

N з/п

Дата запису

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові (особистий номер), посада новоприбулої особи

Серія та номер посвідчення, ким і коли видано

Відмітка про здачу посвідчення (підстава, дата та підпис посадової особи)

Дані про виключення особи зі списків органу (куди вибув, підстава, дата і номер наказу)

Номер та дата акта про знищення посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Книга призначена для обліку отримання та витрачання бланків службових посвідчень військовослужбовців Державної прикордонної служби України, а також для обліку персональної видачі службових посвідчень, обліку (реєстрації) посвідчень новоприбулих військовослужбовців, виданих іншими органами Держприкордонслужби.

2. Після використання всіх аркушів одного з розділів книги облік продовжується в новій книзі. Стара книга зберігається 3 роки, а потім знищується в установленому порядку.

3. Нумерація кожного розділу окрема.

4. Прізвище, ім'я та по батькові пишуть без скорочень, при цьому прізвище пишеться великими літерами.

5. Облік (реєстрацію) посвідчень військовослужбовців здійснюють кадрові підрозділи органів Держприкордонслужби. За отримані посвідчення військовослужбовці розписуються у відповідній графі книги обліку.

6. Службові посвідчення військовослужбовців, виключених зі списків особового складу Державної прикордонної служби України у зв'язку з направленням до інших військових формувань, смертю тощо, вилучаються кадровими підрозділами органів Держприкордонслужби з подальшим їх знищенням. Знищення вилучених посвідчень проводиться двічі на рік у червні та грудні комісійно зі складанням відповідного акта, який затверджується начальником органу Держприкордонслужби. В акті зазначаються: номер за порядком; військове звання; прізвище, ім'я та по батькові; серія та номер посвідчення, що знищується; підстава знищення. Комісією також перевіряються надходження, видача, наявність бланків службових посвідчень військовослужбовців, а також порядок їх обліку та зберігання у кадрових підрозділах органів Держприкордонслужби.

Примітка. Зразки та описи посвідчень осіб військовослужбовців Державної прикордонної служби України та порядок їх заповнення, видачі, обліку та зберігання затверджуються Міністерством внутрішніх справ України.

 

 КНИГА
обліку безповоротних втрат

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

 

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

I. Загальні відомості

Рік

Усього

З них

З яких причин

Бойові втрати

офіцери

сержанти

солдати

поруш. заходів безпеки

ДТП

суїцидні дії

нестатутні відносини

захворювання

нещасні випадки

за контрактом

строкової служби

за контрактом

строкової служби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступні сторінки

II. Поіменний облік

N з/п

Орган, підрозділ

Військове звання, посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Призваний

Дата

Причина

Номер і дата наказу про виключення зі списків особового складу органу

Примітка

коли

яким РВК, ОВК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
контролю за станом обліку особового складу

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

 

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

N з/п

Коли й ким перевірявся стан обліку особового складу

Які недоліки виявлено в обліку особового складу

Рішення начальника органу Держприкордонслужби

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Примітка.

Записи в журналі робляться уповноваженими начальником органу Держприкордонслужби особами, які перевіряють стан обліку особового складу в підрозділах і кадровому підрозділі органу Держприкордонслужби, при цьому заповнюються графи 2 і 3, а графа 4 заповнюється начальником органу Держприкордонслужби.

 

СПИСОК
військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які перебувають у довготерміновому закордонному відрядженні з охорони закордонних дипломатичних установ України

N з/п

Країна, місто

Посада до вибуття у відрядження та її штатна категорія

Військове звання, коли присвоєно

Прізвище, ім'я, по батькові

Термін відрядження

Склад сім'ї

Примітка

з якого часу

до якого часу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРІНЕЦЬ СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ (ЗАГИБЕЛЬ) N ______

Сповіщення на ________________________________________________________________________
                                                                                  (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                        військовослужбовця, який загинув, помер, зник безвісти, потрапив до полону)
відіслано ___________________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому
комісару ______________________________________________________________________ області.
"___" ____________ 20__ року.
                                                                     ___________________________________________________
                                                                                                               (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

----------------------------------------------------Лінія відрізу-------------------------------------------------

Кутовий штамп
органу
Держприкордонслужби

__________________________ районному (об'єднаному, міському)
військовому комісару ______________________________________
області (міста)


СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ (ЗАГИБЕЛЬ)

Прошу сповістити гр. __________________________________________________________________,
яка (який) проживає ___________________________________________________________________,
                                                                                 (місце проживання сім'ї або близьких родичів)
про те, що її (його) _____________________________________________________________________
                                                                      (рідня - чоловік, син, батько, брат, жінка, донька, мати, сестра)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (текст характеристики)
_____________________________________________________________________________________
М. П.

Начальник органу Держприкордонслужби
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Примітка:

1. Сповіщення на військовослужбовця (працівника), який загинув (помер), зник безвісти чи потрапив до полону, є документом, який містить відомості про місце, дату та причину загибелі (смерті), обставини, за яких військовослужбовець (працівник) зник безвісти чи потрапив до полону, а також характеристику його вірності Батьківщині.

2. У сповіщенні записуються перевірені відомості про особу, на яку заповнюють сповіщення, та її сім'ю (родичів). Записи робляться без скорочень та виправлень.

3. Сповіщення в мирний час друкуються на стандартних аркушах паперу з кутовим штампом органу Держприкордонслужби у двох примірниках. В особливий період - на спеціальному бланку в одному примірнику.

Органи Держприкордонслужби у сповіщенні зазначаються за умовним найменуванням.

4. На позначених вільних рядках сповіщення в мирний час і особливий період записуються відомості про місце, дату та причини загибелі (смерті, полону, зникнення безвісти), а також місце поховання військовослужбовця (працівника). Наприклад: "Прошу сповістити громадянку Петрову Надію Сергіївну, яка проживає в м. Одесі на вул. Жуковського, 2, кв. 18, про те, що її чоловік, начальник відділу прикордонної служби типу С капітан Петров Іван Іванович, 19__ року народження, призваний на військову службу 12 вересня 20__ року Київським районним військовим комісаріатом Одеської області, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув "___" ____________ 20__ року.

Капітана Петрова І. І. поховано з відданням військових почестей у могилі на кладовищі в
____________________________________________________________________________________."
                                                                                              (місто, область)

На загиблих (померлих) під час виконання бойових завдань у мирний час у тексті характеристики після слова "області" записується: "... виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, загинув "___" ____________ 20__ року", "... виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, був тяжко поранений і помер "___" ____________ 20__ року".

На працівників, які загинули (померли), після посади записується: "сума місячного заробітку", а замість слів: "призваний на військову службу" записується: "... що перебуває на військовому обліку в ___________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісаріаті __________________ області, під час бойових дій, вірний клятвеному зобов'язанню, показав себе чесним та відданим нашій Батьківщині працівником
_____________________________________________________________________________________"
                                                               (загинув, помер від ран, хвороби, число, місяць, рік)

5. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які загинули (померли), у сповіщенні зазначається вид військової служби: "Старший сержант військової служби за контрактом...".

У мирний час у сповіщенні зазначається, чи пов'язана смерть (загибель) військовослужбовця з виконанням обов'язків військової служби. Запис відомостей про зв'язок смерті з виконанням обов'язків військової служби робиться в тих випадках, коли це визначено в наказі по особовому складу. В інших випадках зазначається діагноз захворювання, від якого настала смерть. Для вирішення питання про причину смерті та її зв'язок із виконанням обов'язків військової служби слід керуватися висновками відповідних медичних та слідчих органів. Запис про це робиться після сповіщення про місце поховання: "... смерть не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби...".

6. Сповіщення виготовляються книжками. Перед використанням книжки нумеруються, шнуруються, опечатуються сургучевою печаткою та обліковуються в книзі річного опису нетаємного діловодства.

7. Нумерація відправлених сповіщень ведеться зростаючими номерами протягом періоду бойових дій, починаючи з першого номера.

8. Сповіщення є нетаємним.

9. Після використання всіх аркушів корінці сповіщень підшиваються до справи безповоротних втрат органу Держприкордонслужби.

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
безповоротних втрат особового складу

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)
за період з "___" ____________ року по "___" ____________ року

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові, особистий номер

Військове звання

Посада

Наймену-
вання підрозділу (органу, установи)

Дата та місце народження

Коли, яким військ-
коматом призваний

Дата і номер наказу про виключення зі списків органу

Дата та обставини загибелі

Місце та дата поховання

Прізвище, ім'я та по батькові дружини (батька, матері або іншого родича).
Домашня адреса сім'ї (родичів)

Якому військ-
комату та за яким номером надіслано повідом-
лення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
                                                                 (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Іменний список є документом, який відображає поіменно безповоротні втрати особового складу органу Держприкордонслужби.

2. Порядок заповнення іменного списку:

у рядках відповіді записуються в порядку поставлених запитань;

у рядку 2 прізвище, ім'я, по батькові записуються без скорочення. Якщо прізвище подвійне, воно записується повністю;

у рядку 3 на офіцерів вказується також наказ про присвоєння останнього військового звання (чий наказ, його номер і дата), а на осіб рядового, сержантського і старшинського складу після військового звання зазначається вид військової служби згідно із законодавством. Наприклад "військова служба за контрактом". Якщо загиблий (померлий) перебував у складі дисциплінарного батальйону, записується останнє військове звання, яке він мав до направлення в дисциплінарний батальйон. На працівників рядок 5 не заповнюється;

у рядку 4 записується остання посада, яку обіймав військовослужбовець. Якщо загиблий (померлий) перебував у складі дисциплінарного батальйону, записується остання посада, яку він обіймав до направлення в дисциплінарний батальйон, для працівників - посада та розмір місячної заробітної плати;

у рядку 5 записується найменування підрозділу та органу Держприкордонслужби за дійсним найменуванням, де проходив військову службу військовослужбовець або працівник;

у рядку 8 записуються дата та номер наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби;

у рядку 9 записуються дата та обставини загибелі (смерті), наприклад: "21 квітня 2000 року убито в бою", "22 липня 2001 року потонув під час переправи через річку", "15 червня 2006 року потрапив у полон";

у рядку 10 записуються місце та дата поховання. Наприклад: "У могилі на ділянці цивільного кладовища міста Харкова 21 грудня 2004 року". У разі поховання військовослужбовців не на ділянках кладовищ вказуються його координати на топографічній карті;

у рядку 11 записуються прізвище, ім'я та по батькові дружини (батька, матері чи іншого родича), місце проживання сім'ї (близьких родичів);

у рядку 12 записується, якому військовому комісаріату та за яким номером відіслано сповіщення про смерть (загибель).

3. Іменний список безповоротних втрат особового складу засвідчується підписом начальника органу Держприкордонслужби та завіряється гербовою печаткою за дійсним найменуванням.

 

Кутовий штамп
органу
Держприкордонслужби

Кому: ______________________________

місто _______________________________

ДОНЕСЕННЯ

про смерть (загибель) __________________________________________________________________
                                                                                        (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                   військовослужбовця, посада і орган Держприкордонслужби)

1. Рік, місце народження, особистий номер ________________________________________________

2. Дата і причина смерті (загибелі), її зв'язок з виконанням обов'язків військової служби
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Коли і де поховано __________________________________________________________________

4. Склад сім'ї, яка знаходилася на утриманні (зазначити прізвище, ім'я, по батькові і вік дружини або родичів, які мають право на одержання пенсії за померлого (загиблого), та їхнє місце проживання) ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Якому військовому комісаріату необхідно надіслати витяг із наказу по особовому складу для призначення пенсії сім'ї померлого (загиблого) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

Кутовий штамп
органу
Держприкордонслужби

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
                                      (посада)
_____________________________________
      (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)
"___" ____________ 20__ року
М. П.

АКТ

"___" ____________ 20__ року

Комісія у складі ________________________________________________________________________
провела опис власних речей, цінностей і особистих документів померлого (загиблого) військовослужбовця.

1. Військове звання ____________________________________________________________________

2. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________

3. Рік і місце народження ________________________________________________________________

4. Коли і яким військовим комісаріатом призваний __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Найменування органу Держприкордонслужби, де проходив службу військовослужбовець
______________________________________________________________________________________

6. Особистий номер ____________________________________________________________________

7. Місце проживання сім'ї (близьких родичів) _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

8. Прізвище, ім'я, по батькові дружини, батька, матері або близького родича _____________________________________________________________________________________

N з/п

Найменування предметів

Кількість предметів
(їх вартість)

Для відміток

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього ______________________________________________________________________ предметів.
                                                                                 (словами, цифрами)

Посада _______________________________________________________________________________
                                                                                      (підпис, прізвище, ініціали)

Примітка. Опис особистих речей військовослужбовця проводиться докладно та згідно з переліком найменування предметів та їх особливостей (марка, заводський номер, рік випуску та інші ознаки). На вироби з дорогоцінних металів, крім того, зазначається проба металу.

 

Кутовий штамп
органу Держприкордонслужби

Кому _______________________________

Місце проживання ___________________

СПОВІЩЕННЯ
на власні речі померлого (загиблого)

Сповіщаю Вас про те, що власні речі померлого (загиблого) Вашого сина (доньки), ___________________________________________________, вислано за Вашим місцем проживання
______________________________________________________________________________________
                                                                       (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" ____________ 20__ року з _______________________________________ поштового відділення
______________________________________________________________ за квитанцією N ________.
                                                                (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

ЖУРНАЛ
контролю за переміщенням груп, команд і військовослужбовців, які прямують самостійно

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

N з/п

З якого органу прямує

До якого органу

Наказ (розпорядження) та його номер

Військове звання, посада, прізвище старшого команди (або військовослужбовця, який прямує самостійно)

Кількість особового складу

Мета переміщення

Дата проведення інструктажу

Дата вибуття до місця призначення, хто доповів

Дата прибуття до місця призначення, хто доповів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутовий штамп органу
Держприкордонслужби
за умовним найменуванням

 
 
 
ПРИПИС
Кому______________________________________
                                      (військове звання)
_________________________________________________
                                        (прізвище,
_________________________________________________
                                     ім'я та по батькові)

Пропоную Вам                 ___ ____________ ____ року                      відбути
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування органу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (мета переміщення)

Термін прибуття               ___ ____________ ____ року

Підстава: ___________________________________________________________________________
                                                                                         (наказ, його номер і дата)
_____________________________________________________________________________________

Для проїзду видані:
_____________________________________________________________________________________

Начальник
(командир)___________________________________________________________________________
                                                                                                       (посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
М. П.


 

 
Кутовий штамп органу
Держприкордонслужби
за умовним найменуванням

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО
ВІДРЯДЖЕННЯ N ____
від ___.___.20__ року
__________________________________________

Видано:___________________________________
                                          (військове звання, прізвище,
__________________________________________
                                        ім'я, по батькові)

Відрядження до:____________________________
                                                 (назва населеного пункту)
військова частина:__________________________
__________________________________________
                               (номер військової частини)

Строк відрядження на "____" діб
з "___" ____________ 20__ року
по "___" ____________ 20__ року

Підстава:__________________________________
                                 (дата і номер наказу (розпорядження)
__________________________________________
                                     або іншого документа)

Дійсне за пред'явлення посвідчення
особи
(паспорта) серії __________
N _____________________

Командир _________________________________
                                             (найменування посади,
__________________________________________
                 військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

 
Таємні документи здав
_______________________________________
                        (відмітка посадової особи РСО)
Для ФС в. ч.

"___" ____________ ____ року
 

ТАЛОН ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ N ______

Видано: ________________________________
                          (військове звання, прізвище та ініціали)
 
посада: _________________________________
                      (займана посада особи, що відряджається)
________________________________________

Мета відрядження: ________________________
________________________________________

Відрядженому до: _________________________
________________________________________
          (назва населеного пункту та номер військової
                                       частини)

на ______ діб:
з "___" ____________ 20__ року
по "___" ____________ 20__ року

Підстава:________________________________
                             (дата і номер наказу (розпорядження)
________________________________________
                                  або іншого документа)

Засвідчую: ______________________________
________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище та ініціали особи, яка засвідчує підставу для відрядження)

Зворотний бік посвідчення про відрядження

У фінансову службу органу ДПСУ

ЗАЯВА

Прошу видати аванс на витрати в
сумі _________________________________ (грн)

Підпис __________________________________

Приблизний підрахунок:

1. Добові на ___________________________ діб
_____________________________________ грн.

2. Наймання приміщення на ___________ днів

____________________________________ грн.

3. Транспортні витрати ____________________
_____________________________________ грн.

4. Інші витрати ___________________________
_____________________________________ грн.

ДОВІДКА

За тов. ___________________________________
аванс по відрядженню не значиться

 
Працівник ФС ____________________________
                                                           (підпис)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Видати _____________________________ грн.

Нач. ФС ________________________________
                                             (підпис, дата)

Розписка в отриманні грн.
________________________________________

Отримав ________________________________
                                                 (підпис і дата)

Відмітки про перебування у пунктах
відрядження
(зазначаються час прибуття і
вибуття, завірені підписом та
печаткою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка кадрового підрозділу
органу Держприкордонслужби

Вибув у відрядження
___ ____________ 20__ року

 
Прибув з відрядження

___ ____________ 20__ року

Підпис ________________________________
                              (працівника кадрового підрозділу)

Видано аванс ______________________ грн.

 
 
Працівник ФС __________________________
                                                            (підпис)

 

ГРАФІК
надання щорічних основних і додаткових відпусток  
особовому складу ____________________________________ на ____ рік
(найменування органу Держприкордонслужби)

N з/п

Військове звання

Прізвище, ініціали

Кількість календ. днів

Кількість днів та дата вибуття у щорічну основну (частину основної) та додаткову відпустки

Відмітка про використання відпустки

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1 частина

2 частина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПУСКНИЙ КВИТОК

Кутовий штамп органу Держприкордонслужби

_______________________________________________________________
                             (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
вибуває ________________________________________________
                                                     (найменування відпустки)
терміном "___" календарних днів з "___" ____________ 20__ року

Місце проведення відпустки:

______________________________________________________________

Після закінчення відпустки

______________________________________________________________
                (військове звання, прізвище та ініціали військовослужбовця)

необхідно повернутися до місця проходження служби "___" ____________ 20__ року

Начальник ___________________________________________
                                                    (найменування органу,
____________________________________________________________
                            військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Відмітки про:

вибуття        _____________________________________________________________
повернення _____________________________________________________________

 

ОПИС
ідентифікаційного жетона з особистим номером військовослужбовця Державної прикордонної служби України

1. Ідентифікаційний жетон з особистим номером (далі - жетон) військовослужбовця Державної прикордонної служби України призначений для ідентифікації особи військовослужбовця (у разі його загибелі, смерті, поранення чи контузії або потрапляння в полон) та надання відповідних донесень.

2. Жетон виготовляється з нержавіючої харчової сталі у вигляді прямокутника розміром 45 х 26 мм, завтовшки 1,0 мм, кути якого заокруглені. Паралельно більшій стороні прямокутника посередині проходить перфораційна лінія, по якій жетон у разі необхідності може бути переломлений. Жетон має отвір діаметром 3 мм для кріплення до обмундирування військовослужбовця або до його особової справи.

Шрифт та лінії на жетоні мають розміри:

ширина обвідки шрифту - 0,4 мм;

глибина обвідки шрифту - до 0,2 мм;

висота шрифту - 2,2 мм;

глибина перфораційної лінії - 0,3 мм.

Інформація про особу військовослужбовця розміщується з обох боків жетона (мал. 1). На лицьовому боці вище перфораційної лінії державною мовою зазначаються назви держави (Україна) і правоохоронного органу (Держприкордонслужба), нижче під перфораційною лінією наносяться великою літерою українського алфавіту "П" та арабськими цифрами - особистий номер, латинськими літерами і римськими цифрами - група крові та резус-фактор. На зворотному боці така сама інформація розміщується навпаки: вище перфораційної лінії - літерою українського алфавіту "П" та арабськими цифрами - особистий номер, латинськими літерами і римськими цифрами - група крові та резус-фактор, нижче перфораційної лінії - назви держави і правоохоронного органу.

Лицьовий бік

Зворотний бік

  

Мал. 1. Зразок ідентифікаційного жетона

 

 

ЖУРНАЛ
обліку ідентифікаційних жетонів з особистими номерами військовослужбовців

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

 

 

Інв. N ______

Том __________

Термін зберігання ________

Розпочато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

На _______ аркушах

Розділ 1. Загальні відомості щодо надходження й видачі ідентифікаційних жетонів з особистими номерами

N з/п

Підстава для запису, номер документа і дата

Надходження

Видаток

Залишок

кількість

серія і номер

кількість

серія і номер

кількість

серія і номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Облік персональної видачі ідентифікаційних жетонів з особистими номерами військовослужбовцям

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові

Серія і номер ідентифікаційного жетона з особистим номером

Дата й особистий підпис

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутовий штамп
органу Держприкордонслужби

Кому
_____________________________

ЗВІТ
про видачу ідентифікаційних жетонів військовослужбовцям

_____________________________________________________________________________________
(орган Держприкордонслужби)

N з/п

Кількість отриманих ідентифікаційних жетонів, звідки, за яким документом, його номер і дата

Кількість виданих ідентифікаційних жетонів

Кількість повернутих ідентифікаційних жетонів, їх номери

Залишок ідентифікаційних жетонів, їх номери

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ____________________________________________________________________________
                                                                           (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України" (далі - Положення):

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України" (далі - Положення):

ПРИЗНАЧИТИ:

по Адміністрації Державної прикордонної служби України

підполковника ГУРУ Ярослава Володимировича (П-003855) начальником служби планування операцій та спеціальних заходів відділу організації охорони державного кордону, планування операцій та спеціальних заходів управління прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону, звільнивши з посади першого заступника начальника загону - начальника штабу 10 мобільного прикордонного загону, згідно з підпунктом 6 пункту 93 Положення (на нижчу посаду - у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів у разі неможливості призначення на рівну посаду - за згодою військовослужбовця).

Підстава: протокол засідання вищої атестаційної комісії від 23.09.2016, рапорт Гури Я. В. від 03.09.2016, клопотання Департаменту охорони державного кордону від 28.08.2016, подання від 17.09.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Начальника 17 прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Ізмаїл

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України", Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 травня 2008 року N 425, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 року за N 537/15228:

ЗАРАХУВАТИ У РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

старшого прапорщика КРАМАРЕНКА Андрія Дмитровича (3248910515), начальника групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, до якого застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, з 19 вересня 2016 року.

Припинити виплату грошового забезпечення старшому прапорщику Крамаренку А. Д. з 19 вересня 2016 року.

Підстава: ухвала Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 19.09.2016 (вхідний N 9017 від 22.09.2016).

 

Начальник 17
прикордонного загону
полковник

В. Зуб

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України":

ПРИСВОЇТИ ЧЕРГОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ

полковник

по Національній академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького

підполковнику ВОЙЦЕХІВУ Олексію Леонідовичу (П-001783), професору кафедри прикордонного контролю факультету охорони та захисту державного кордону.

Підстава: подання до присвоєння військового звання від 19.09.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України":

ПРОДОВЖИТИ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
ЗА НОВИМ КОНТРАКТОМ:

по Адміністрації Державної прикордонної служби України

підполковнику МИТЬКУ Віталію Володимировичу (П-002280), заступнику начальника відділу добору, розстановки та проходження служби офіцерського складу управління кадрів, строком на 5 (п'ять) років з 01 серпня 2016 року.

Підстава: протокол ВАК від 27.05.2016, рапорт від 28.04.2016, контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України":

ПРИЙНЯТИ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА
КОНТРАКТОМ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО
СКЛАДУ:

по Північному регіональному управлінню (I категорії)
Державної прикордонної служби України

солдата запасу (молодшого лейтенанта поліції) АЛЄКСЄЄНКО Дарину Павлівну (3391902921), з якою укладено контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України строком на 5 років.

Присвоїти Алєксєєнко Д. П. військове звання "молодший лейтенант" у порядку переатестації.

Призначити молодшого лейтенанта Алєксєєнко Д. П. офіцером (оперуповноваженим) четвертого сектору міжрайонного оперативно-розшукового відділу оперативно-розшукового управління.

Підстава: протокол засідання вищої атестаційної комісії від 19.05.2016, клопотання Департаменту оперативної діяльності від 11.05.2016, заява Алєксєєнко Д. П. від 18.02.2016, довідка військово-лікарської комісії від 15.03.2016 N 126, контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України":

ПРИЙНЯТИ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА
КОНТРАКТОМ ОСІБ СЕРЖАНТСЬКОГО І
СТАРШИНСЬКОГО СКЛАДУ:

солдата запасу ОЛЕКСІЄНКО Дарину Павлівну, з якою укладено контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України строком на 5 років.

Присвоїти Олексієнко Д. П. військове звання "молодший сержант".

Призначити молодшого сержанта Олексієнко Д. П. відповідальним виконавцем Департаменту персоналу.

Присвоїти особистий номер П-000000.

Вважати такою, що приступила до виконання обов'язків за посадою з 21 травня 2016 року.

Підстава: клопотання Департаменту персоналу від 11.05.2016, заява Олексієнко Д. П. від 18.02.2016, довідка військово-лікарської комісії від 15.03.2016 N 126, контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, рапорт Олексієнко Д. П. від 21.05.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України", Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20.05.2008 N 425, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 року за N 537/15228:

ЗАРАХУВАТИ У СПИСКИ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ТА НА ВСІ ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
:

Адміністрації Державної прикордонної служби України

Полковника ДЕМУРУ Володимира Івановича (Т-070694), який прибув для подальшого проходження військової служби з Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 14 липня 2016 року, вважати таким, що приступив до виконання обов'язків за посадою старшого офіцера відділу житлово-експлуатаційного забезпечення управління матеріального забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення з 14 липня 2016 року.

Виплачувати надбавки з 14 липня 2016 року:

за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років;

за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Преміювати в розмірі 505 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років з 14 по 31 липня 2016 року.

Підстава: наказ Голови Державної прикордонної служби України від 06.07.2016 N 620-ОС, припис в/ч 9960 від 13.07.2016 N 304, рапорт Демури В. І. від 14.07.2016, клопотання управління матеріального забезпечення від 14.07.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України":

ПОКЛАСТИ ТИМЧАСОВЕ
ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ:

по Адміністрації Державної прикордонної служби України

на полковника ВЕРХНЯЦЬКОГО Сергія Вікторовича (Е-153976), заступника директора Департаменту аналізу та оцінки інформації, за невакантною посадою директора цього ж департаменту на час перебування у щорічній основній відпустці полковника Барана Л. М. з 25 липня 2016 року.

Вважати таким, що приступив до тимчасового виконання обов'язків директора Департаменту аналізу та оцінки інформації з 25 липня 2016 року.

Підстава: клопотання Департаменту аналізу та оцінки інформації від 30.06.2016, рапорт полковника Верхняцького С. В. від 25.07.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України" нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які успішно склали іспити:

ЗАРАХУВАТИ НА НАВЧАННЯ ДО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО:

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за спеціальністю "Безпека державного кордону" за денною формою навчання з 01 серпня 2016 року:

по Північному регіональному управлінню (I категорії)
Державної прикордонної служби України

підполковника ШВЕЦЯ Святослава Петровича (П-003233), звільнивши з посади начальника відділу організаційно-мобілізаційної роботи штабу 9 прикордонного загону (I категорії).

Підстава: рішення приймальної комісії Національної академії Державної прикордонної служби України від 20.07.2016, протокол N 9, вих. N Т/30-689 від 16.07.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20.05.2008 N 425, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 року за N 537/15228:

ВИПЛАТИТИ ВИНАГОРОДУ
ЗА ТРИВАЛІСТЬ БЕЗПЕРЕРВНОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ:

по Адміністрації Державної прикордонної служби України

майору БОЙКУ Дмитру Анатолійовичу (Б-008208), офіцеру інформаційно-аналітичного відділу управління інформаційно-аналітичного забезпечення та кримінального аналізу Департаменту оперативної діяльності, за 15 років безперервної календарної військової служби (з 12.07.2001 по 12.07.2016) у розмірі 1,5 посадового окладу й окладу за військовим званням в обсязі 50 відсотків установленого розміру.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей":

НАДАТИ ВІДПУСТКУ ЗА СІМЕЙНИМИ
ОБСТАВИНАМИ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ
ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

по Адміністрації Державної прикордонної служби України

майору ГОРБАТЮКУ Павлу Миколайовичу (П-004409), заступнику начальника управління - начальнику відділу організації кадрової роботи, планування, контролю, нормативно-правового та методичного супроводження проходження служби управління кадрового менеджменту Департаменту персоналу, тривалістю 10 календарних днів з 25 липня 2016 року.

До виконання службових обов'язків приступити 04 серпня 2016 року.

Підстава: рапорт Горбатюка П. М. від 21.07.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Законів України "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про військово-цивільні адміністрації", Указу Президента України від 23 квітня 2015 року N 237/2015 "Про деякі питання військово-цивільних адміністрацій", Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України:

ВІДРЯДИТИ ІЗ ЗАЛИШЕННЯМ
НА ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ:

до Донецької обласної військово-цивільної адміністрації

майора НЕМЧІНОВА Олега Миколайовича (У-483789), який проходить військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію, звільнивши з посади старшого офіцера штабу прикордонної комендатури швидкого реагування Кінологічного навчального центру Західного регіонального управління (I категорії) Державної прикордонної служби України.

Підстава: клопотання голови Державної обласної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 27.05.2016 N 01/23-0977, рапорт Немчінова О. М. від 02.06.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України":

ЗАЛИШИТИ НА ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ
ПОНАД ГРАНИЧНИЙ ВІК ПЕРЕБУВАННЯ
НА ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ:

по Південному регіональному управлінню (I категорії)

полковника ХАЦКЕВИЧА Володимира Петровича (П-000254), заступника начальника штабу - начальника відділу прикордонної служби штабу, до 31 грудня 2018 року.

Підстава: рішення вищої атестаційної комісії від 25.10.2016, клопотання Південного регіонального управління від 15.09.2016, рапорт полковника Хацкевича В. П. від 25.08.2016, довідка ВЛК від 22.08.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, пункту 1.3 Порядку планової заміни військовослужбовців Державної прикордонної служби України на посадах з установленими граничними строками перебування на них, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.09.2011 N 720, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2011 року за N 1191/19929:

ПРОДОВЖИТИ СТРОКИ ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ
ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ НА ПОСАДАХ:

по Східному регіональному управлінню (I категорії)

майору ІВАНЕНКУ Петру Олексійовичу (П-001310), начальнику відділу прикордонної служби "Дергачі" I категорії (тип Б) Харківського прикордонного загону (I категорії) до 31 грудня 2017 року.

Підстава: рішення вищої атестаційної комісії від 10.12.2016, клопотання Східного регіонального управління від 01.12.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України" (далі - Положення):

НАПРАВИТИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У
РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

Голови Служби безпеки України

майора СЕНИКА Юрія Леонідовича (П-003991), заступника начальника відділу з оперативно-розшукової роботи - начальника прикордонної оперативно-розшукової групи відділу прикордонної служби "Павловичі" III категорії (тип B) 7 прикордонного загону (I категорії) Західного регіонального управління (I категорії), з виключенням зі списків особового складу органу Державної прикордонної служби України згідно з пунктом 10 Положення.

Підстава: клопотання Голови Служби безпеки України від 11.07.2016 N 11/6898, рапорт Сеника Ю. Л. від 26.07.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України":

ЗАРАХУВАТИ У РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

Голови Державної прикордонної служби України

старшого лейтенанта КОВАЛЬОВА Петра Івановича (П-003491), звільнивши з посади начальника відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби "Павловичі" III категорії (тип B) 7 прикордонного загону (I категорії) Західного регіонального управління (I категорії), у зв'язку з призначенням його на час довготермінового закордонного відрядження черговим комендантом Посольства України в Угорщині з 21 січня 2017 року.

Підстава: наказ Міністерства закордонних справ України від 15.01.2017 N 23-ос, план ротації чергових комендантів, пропозиція від 03.12.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України":

ЗВІЛЬНИТИ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ:

по Західному регіональному управлінню (I категорії)

за підпунктом "б" (за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу) пункту 1 частини восьмої статті 26 у запас: 

 

полковника РІБУНА Олега Миколайовича (У-048551), начальника відділу капітального будівництва, з правом носіння військової форми одягу.

Підстава: подання до звільнення від 21.07.2016, свідоцтво про хворобу від 11.07.2016 N 173/553, рапорт Рібуна О. М. від 19.07.2016.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України:

I. ВИКЛЮЧИТИ ЗІ СПИСКІВ ОСОБОВОГО СКЛАДУ
АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ:

1. Полковника ІЩУКА Віктора Вікторовича (Т-074914), начальника служби безпеки польотів - старшого інспектора - льотчика авіаційного управління Департаменту охорони державного кордону, з 25 травня 2015 року.

Народився 19 жовтня 1968 року в с. Слобода Болградського району Одеської області.

На військову службу призваний 01 серпня 1985 року Болградським РВК Одеської області.

Помер 24 травня 2015 року внаслідок нещасного випадку на воді.

Смерть (НІ) не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби.

Тіло для поховання передано дружині - ІЩУК Альбіні Іванівні, яка проживає: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, буд. 22, кв. 76.

Вислуга років на 25 травня 2015 року становить:

календарна:

29 років 09 місяців 24 дні;

пільгова:

21 рік 03 місяці 21 день;

всього:

51 рік 01 місяць 15 днів.

Виплатити дружині - ІЩУК Альбіні Іванівні одноразову грошову допомогу на поховання згідно з чинним законодавством.

Підстава: наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 25.05.2015 N 216 АГ, наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 08.06.2015 N 237 АГ, акт спеціального розслідування нещасного випадку, що стався, N 16-15 від 08.06.2015, акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби від 08.06.2015, копія свідоцтва про смерть від 25.05.2015 І-БК N 336453, витяг із протоколу N 21 від 18.06.2015 засідання Центральної військово-лікарської комісії зі встановлення причинного зв'язку захворювання, поранень та травм у колишнього військовослужбовця.

II. ПРИПИНИТИ КОНТРАКТ, ВИКЛЮЧИТИ
ЗІ СПИСКІВ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ТА ВСІХ
ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ:

1. Прапорщика ЗІНЧЕНКА Петра Вікторовича (П-074914), начальника служби безпеки дорожнього руху Адміністрації Держприкордонслужби України, з 25 травня 2015 року.

Народився 19 жовтня 1978 року в с. Слобода Болградського району Одеської області.

На військову службу прийнятий 01 серпня 1996 року у 17 прикордонний загін.

Помер 24 травня 2015 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Смерть (ТАК) пов'язана з виконанням обов'язків військової служби.

Похований 25.05.2015 на міському кладовищі м. Вінниці.

Вислуга років на 25 травня 2015 року становить:

календарна:

19 років 09 місяців 24 дні;

пільгова:

02 роки 03 місяці 21 день;

всього:

22 роки 01 місяць 15 днів.

Остаточною датою закінчення проходження військової служби вважати 25 травня 2015 року

Підстава: наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 25.05.2015 N 216 АГ, наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 08.06.2015 N 237 АГ, акт спеціального розслідування нещасного випадку, що стався, N 16-15 від 08.06.2015, акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби від 08.06.2015, копія свідоцтва про смерть від 25.05.2015 І-БК N 336453, витяг із протоколу N 21 від 18.06.2015 засідання Центральної військово-лікарської комісії зі встановлення причинного зв'язку захворювання, поранень та травм у колишнього військовослужбовця.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України":

ВИКЛЮЧИТИ ЗІ СПИСКІВ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ТА ВСІХ ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Адміністрації Державної прикордонної служби України

полковника ДАНИЛКА Ігоря Олександровича (Т-141980), помічника Голови Державної прикордонної служби України - голову української делегації змішаних (спільних) прикордонних комісій з перевірки (огляду) проходження лінії державного кордону, звільненого з військової служби в запас наказом Голови Державної прикордонної служби України від 31.12.2015 N 1250-ОС за підпунктом "б" (за станом здоров'я) пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Вислуга років станом на 01 грудня 2015 року становить:

календарна:

31 рік 03 місяці 25 днів;

пільгова:

00 років 06 місяців 04 дні;

всього:

31 рік 09 місяців 29 днів.

Відповідно до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 травня 2008 року N 425, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 року за N 537/15228, виплатити полковнику Данилку І. О. одноразову грошову допомогу при звільненні з військової служби в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за 31 повний календарний рік служби в сумі 172373 грн. 95 коп.

Відповідно до частини 14 статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" виплатити грошову компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку за 2014 рік за 15 календарних днів і за 2015 рік за 25 календарних днів.

Виплатити премію в розмірі 200 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років з 01 по 06 січня 2016 року.

Грошову допомогу для оздоровлення за 2015 рік отримав.

Остаточною датою закінчення проходження військової служби вважати 06 січня 2016 року.

Направити полковника Данилка І. О. на військовий облік до Броварського об'єднаного міського військового комісаріату Київської області.

Підстава: наказ Голови Державної прикордонної служби України від 31.12.2015 N 1250-ОС, рапорт Данилка І. О.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

  

НАКАЗ

Голови
Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____________-ОС

По особовому складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України", Інструкції з організації обліку особового складу Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2017 року N 468, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за N 1011/30879:

ОГОЛОСИТИ ПРО ЗМІНУ ПРІЗВИЩА:

полковник ДАНИЛКО Ігор Семенович (Т-128910), помічник Голови Державної прикордонної служби України - голова української делегації змішаних (спільних) прикордонних комісій з перевірки (огляду) проходження лінії державного кордону, змінив прізвище на ДАНИЛЕНКО.

Підстава: свідоцтво про зміну прізвища, серія І-БВ N 123456, видане Євпаторійським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим 15.02.2014.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України

_________________
    (військове звання)

______________
           (підпис)

_____________________
   (прізвище та ініціал імені)

___.___.2017

Заступник Голови Державної прикордонної служби України

_________________
    (військове звання)

______________
           (підпис)

_____________________
   (прізвище та ініціал імені)

___.___.2017

 

 

Начальник фінансово-економічного управління

_________________
    (військове звання)

______________
           (підпис)

_____________________
   (прізвище та ініціал імені)

___.___.2017

 

 

Начальник управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України - секретар колегії

_________________
    (військове звання)

______________
           (підпис)

_____________________
   (прізвище та ініціал імені)

___.___.2017

 

 

Перший заступник директора департаменту - начальник управління кадрового менеджменту Департаменту персоналу

_________________
    (військове звання)

______________
           (підпис)

_____________________
   (прізвище та ініціал імені)

___.___.2017

 

 

Начальник управління правового забезпечення

_________________
    (військове звання)

______________
           (підпис)

_____________________
   (прізвище та ініціал імені)

___.___.2017

 

 

Начальник управління контролю та документального забезпечення

_________________
    (військове звання)

______________
           (підпис)

_____________________
   (прізвище та ініціал імені)

___.___.2017

Видр. в 1 прим. - у справу N ____
Вик. та видр. _________________
___.___.2017

 

Для службового користування

  

Державна прикордонна служба України

ОСОБОВА СПРАВА

N ______

_____________________________________________________________________________________
(прізвище)

_____________________________________________________________________________________
(ім'я та по батькові)

Ліва частина внутрішньої сторони обкладинки папки

  

Конверт 1

                    Формат конверта 220 х 315 мм

  

Конверт 2

                                                Формат конверта 200 х 260 мм

ОПИС
ДОКУМЕНТІВ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В КОНВЕРТІ

N з/п

Назва документа

Кількість

Підпис особи, яка одержала документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Державна прикордонна служба України

ОСОБОВА СПРАВА

N ______

_____________________________________________________________________________________
(прізвище)
_____________________________________________________________________________________
(ім'я та по батькові)

Ліва частина внутрішньої сторони розділу "особова справа"

НАЗВА ДОКУМЕНТІВ ОСОБОВОЇ СПРАВИ

1. Контрольний листок звірок анкетних даних військовослужбовця та його ознайомлення з особовою справою.

2. Послужний список.

3. Анкета.

4. Автобіографія.

5. Військова присяга.

6. Атестація.

7. Висновок про перевірку та встановлення стажу служби для виплати відсоткової надбавки за вислугу років.

8. Зобов'язання про нерозголошення відомостей, які становлять державну таємницю, службову та конфіденційну інформацію.

9. Контракт.

10. Листок обліку льотної роботи.

11. Листок стажу плавання на кораблях.

12. Листок виконання стрибків з парашутом.

13. Листок обліку роботи водолаза під водою.

14. Витяг з наказу.

15. Довідка про участь у бойових діях, миротворчих місіях, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, виконання завдань з охорони державного кордону та інші матеріали, які підтверджують окремі періоди служби.

16. Згода на обробку персональних даних.

17. Подання про звільнення.

18. Розрахунок років на пенсію.

Права частина внутрішньої сторони розділу "особова справа"

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

N з/п

Назва документа

Номери аркушів

Підпис особи, яка здійснила опис документа, і дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТОК
звірок анкетних даних військовослужбовця і його ознайомлення з особовою справою

Дата звірок або ознайомлення

Посада, звання, прізвище та ініціали військовослужбовця

Підпис

Посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, яка ознайомила з особовою справою військовослужбовця

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна прикордонна служба України

ПОСЛУЖНИЙ СПИСОК

_____________________________________________________________________________________
(прізвище)
_____________________________________________________________________________________
(ім'я, по батькові)

Особистий номер ____________________

  

4. Ідентифікаційний жетон з особистим номером __________________________________ одержав

"___" ____________ 20__ року

______________________
(підпис)

5. Військову присягу склав "___" ____________ 20__ року
при військовій частині _________________________

6. Посвідчення _________________________________________________________ N ____________
                                                             (найменування посвідчення - учасника війни, УБД)
видано ____________________________________________________ "___" ____________ 20__ року
                                               (найменування органу, яким видано посвідчення)

7. Присвоєння військових звань

Військове звання

Ким присвоєно, номер і дата указу (наказу) про присвоєння військового звання

 

 

 

 

8. Строки, які не зараховані до строку вислуги у військовому званні

Військове звання

З якого часу

До якого часу

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Освіта _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування навчальних закладів

Назва факультету або відділення

Рік

Отриманий освітньо-кваліфікаційний рівень, N диплома (атестата)

вступу

закінчення

 

 

 

 

 

10. Проходження курсів підготовки (перепідготовки) або підвищення кваліфікації

Найменування навчальних закладів

Найменування курсів

Час навчання

Висновок свідоцтва про закінчення курсів, його номер та дата видачі

вступу

закінчення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11. Навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі

Найменування навчальних закладів

Назва факультету або відділення

Рік

Отриманий вчений ступінь або вчене звання, коли і ким присвоєно. Спеціальність з науково-дослідної роботи. Номер диплома, атестата наукового працівника

вступу

закінчення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

12. Трудова діяльність до служби в Державній прикордонній службі України

Дата (число, місяць і рік)

Місце роботи (найменування підприємства, установи, спілки тощо та їх місцезнаходження)

Рід занять або посада

з якого часу

до якого часу

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Проходження військової служби в Державній прикордонній службі України, правоохоронних органах та інших утворених відповідно до Законів України військових формуваннях

Дата (число, місяць і рік)

Чий наказ, його номер і дата

Посада із зазначенням підрозділу та органу Держприкордонслужби

з якого часу

до якого часу

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Продовження строку військової служби за новим контрактом, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі

Ким прийнято рішення

Термін продовження (залишення)

Номер і дата наказу

1

2

3

 

 

 

15. Військова служба, що зараховується до вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах

Період фактичного перебування

Повне найменування органу Держприкордонслужби, займана посада

Найменування, номер і дата документа, на підставі якого проведено розрахунок вислуги років на пільгових умовах

Вислуга років, місяців, днів

з якого часу (номер і дата наказу)

до якого часу (номер і дата наказу)

кален-
дар-
них

коефі-
цієнт

піль-
гових

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

16. Поранення, контузія і захворювання, одержані в бою, отримані під час виконання обов'язків військової служби, та їх характер

Коли і де отримано поранення, контузію, захворювання

В якому закладі проходив лікування

Підтвердні документи

1

2

3

 

 

 

17. Перебування за кордоном військовослужбовця

Назва країни

Мета перебування (службове відрядження, лікування, туризм, приватна справа)

З якого часу

До якого часу

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Нагороди й заохочення

1) ордени та медалі

Найменування орденів та медалей

За що нагороджений (за бойові відзнаки, за вислугу років тощо)

Дата Указу про нагородження, його номер і дата

1

2

3

 

 

 

 

 

 

2) почесні нагороди, звання, відзнаки

Вид нагороди

За що нагороджений

Ким нагороджений, номер і дата наказу (розпорядження)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

3) відомчі нагороди та відзнаки, нагороди та відзнаки іноземних держав, інших військових формувань та правоохоронних органів

Найменування нагород

За що нагороджений

Ким нагороджений, номер і дата наказу (розпорядження)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

19. Знання іноземних мов

Якою іноземною мовою володіє та в якому обсязі

Де та коли отримані знання іноземної мови

Місце та дата підтвердження знання іноземної мови

1

2

3

 

 

 

 

 

 

20. Відомості щодо присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації

Найменування класної кваліфікації

За якою спеціальністю

Ким присвоєна (знижена, позбавлена)

Номер і дата наказу

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Відомості щодо наявності у військовослужбовця літературних, наукових праць та винаходів, володіння зброєю, якою та в якому обсязі, наявність спортивних звань, розрядів та з яких видів спорту, вміння керувати транспортними засобами, користування кіно-, фото-, радіоапаратурою, тощо

а) які має літературні, наукові праці та винаходи
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

б) володіння зброєю, якою та в якому обсязі, наявність спортивних звань, розрядів та з яких видів спорту
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

в) вміння керувати транспортними засобами, спеціальними технічними засобами тощо
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

22. Сімейний стан: ____________________________________________________________________
                        (неодружений (незаміжня), одружений (одружена), удівець (удова), розлучений(на), одружений(на) повторно)

Відомості про близьких родичів військовослужбовця, його власних дітей та усиновлених, дружину (чоловіка) і її (його) близьких родичів, інших осіб, у встановленому порядку внесених до особової справи військовослужбовця, як члени його (її) сім'ї, з подальшими змінами

Ступінь спорідненості, документи, які підтверджують народження, шлюб, розлучення, усиновлення тощо

Прізвище, ім'я, по батькові, рік і місце народження, освіта

Місце роботи і посада

Адреса

1

2

3

4

 

 

 

 

 

23. Відомості про притягнення близьких родичів військовослужбовця до кримінальної відповідальності

Вид кримінальної відповідальності

Коли та за що

Рішення суду

1

2

3

 

 

 

 

24. Особливі прикмети, група крові, резус-фактор
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

25. Проходження зборів під час перебування в запасі

Число, місяць, рік

На якій посаді

При якому органі, військовій частині

Наказ, номер і дата

з якого часу

до якого часу

 

 

 

 

 

 

Виключений із запасу ___________________________________________________________________
                                                                                                          (чий наказ, номер і дата)

Послужний список складено "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали і підпис посадової особи,
_____________________________________________________________________________________
яка заповнила послужний список)

Начальник кадрового підрозділу ________________________________________________________
                                                                                                                        (звання, підпис, прізвище, ініціали)

М. П._________________________________________________________________________________
                                       (підпис військовослужбовця про підтвердження достовірності записаних відомостей)

 

 

 
Місце
для
фотокарт-
ки
 


АНКЕТА

Питання

Відповіді

1. Прізвище, ім'я, по батькові

 

2. Якщо змінювали прізвище, ім'я або по батькові, вкажіть коли і з якої причини

 

3. Рік, число, місяць та місце народження (село, місто, район, область)

 

4. Громадянство

 

5. Освіта, спеціальність, коли і який навчальний заклад закінчили (вказуються всі навчальні заклади)

 

6. Вчений ступінь, вчене звання, чи маєте наукові праці, винаходи

 

7. Якими іноземними мовами володієте (якою та в якому обсязі)

 

8. Чи притягались Ви або Ваші близькі родичі до кримінальної відповідальності, коли і за що, рішення суду

 

9. Наявність транспортних засобів, що перебувають в особистій власності і членів сім'ї

 

10. Володіння зброєю (яка та в якому обсязі), наявність спортивних звань, розрядів (з яких видів спорту)

 

11. Вміння керувати транспортними засобами, спеціальними технічними засобами

 

12. Ваші близькі родичі (дружина, чоловік), батько, мати, брати, сестри і діти

Ступінь спорідненості

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік і місце народження

Місце роботи, посада

Адреса

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Виконувана робота від початку трудової діяльності (включаючи навчання в середніх і вищих навчальних закладах, військову службу і роботу за сумісництвом). Під час заповнення цього пункту навчальні заклади, організації та підприємства називають так, як вони іменувались у той час, військову службу записують із зазначенням посад

Дата (число, місяць і рік)

Посада із зазначенням закладу, організації, підприємства, а також міністерства (відомства)

Місцезнаходження закладу, організації, підприємства

вступ

звільнення

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Участь у республіканських, центральних, обласних, міських, районних виборних органах

Місцезнаходження виборчого пункту

Назва виборного органу

Ким обраний

Рік

обрання

вибуття

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

15. Державні, урядові нагороди ___________________________________________________________
                                                                                                                               (коли і ким нагороджений)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

16. Відношення до військового обов'язку і військове звання ___________________________________
______________________________________________________________________________________

Склад ________________________________________________________________________________
                                                                               (командний, адміністративний, технічний, медичний тощо)
_____________________________________________________________________________________

Паспорт: серія і номер __________________________________________________________________,
ким виданий і коли ____________________________________________________________________,
де зареєстрований _____________________________________________________________________

Військовий квиток: серія і номер _________________________________________________________,
ким виданий і коли ____________________________________________________________________,
Диплом (атестат про освіту): серія і номер _________________________________________________,
ким виданий і коли ____________________________________________________________________,
Контактні телефони:
                                  службовий ________________________, особистий ________________________

Примітка. Особа, яка заповнила цю анкету, зобов'язана про всі наступні зміни у вказаних про себе відомостях своєчасно повідомити кадровий підрозділ.

"___" ____________ 20__ р.

Підпис

 

АВТОБІОГРАФІЯ

Складається власноруч у довільній формі, але з обов'язковим зазначенням такої інформації: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, роки навчання в школі, навчання в інших навчальних закладах, з якого часу почав працювати, ким, де, адреси підприємств і організацій, причини переходу на іншу роботу, дата призову на військову службу до Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України або інших військових формувань, де і ким проходив військову службу, номер військової частини, військового округу (оперативного командування, регіонального управління тощо). Вказується, коли і де військовослужбовець перебував за кордоном, з якою метою, чи перебував в іноземному громадянстві або підданстві, чи має родичів за кордоном, чи підтримує з ними зв'язки, чи притягався до кримінальної відповідальності (коли, за що).

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___ ____________ 20__ року

Підпис __________________________

Паспорт: серія і номер
_________________________________________
                                   (ким виданий і коли)
_________________________________________
                                     (де зареєстрований)

В/квиток: серія і номер _____________________
_________________________________________
                                    (ким виданий і коли)

Диплом (атестат про освіту): серія і номер _____
_________________________________________
                              (ким виданий і коли)

Телефони:  
службовий ______________________________
мобільний _______________________________

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
про нерозголошення відомостей, які становлять державну таємницю, службову та конфіденційну інформацію

Я, що нижче підписався, ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
перебуваючи на службі в Державній прикордонній службі України або будучи звільненим (звільненою) з її лав, зобов'язуюсь не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, службової та конфіденційної інформації, яка мені була довірена або стане відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Я поінформований (поінформована) та усвідомлюю міру відповідальності за порушення законодавства України.

"___" ____________ 20__ року

Підпис __________________________

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                          (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер, посада, орган, заклад, установа)

_____________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

З якого часу на військовій
службі _______________________________________________________________________________

Стаж на займаній посаді ________________________________________________________________

Освіта:

а) вища ______________________________________________________________________________
                                                                                                                (що і коли закінчив)
_____________________________________________________________________________________

б) середня ____________________________________________________________________________
                                                                                                                  (що і коли закінчив)
_____________________________________________________________________________________

Військові навчальні
заклади ______________________________________________________________________________
                                                                                                               (коли і який закінчив)
_____________________________________________________________________________________

Висновок останньої атестації за 20__ рік ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1. Текст службової характеристики

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Атестаційний висновок
_____________________________________________________________________________________

Найменування посади ________________________________________________________________

___________________________
                     (військове звання)

_______________________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

Дата написання службової характеристики _____________________________________________

Дата ознайомлення військовослужбовця зі службовою характеристикою

_______________________________________
                                      (підпис)

_______________________________________
(прізвище та ініціали)

2. Висновок старших начальників

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Рішення атестаційної комісії

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Склад атестаційної комісії:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Секретар атестаційної комісії

________________________
               (військове звання)

________________________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

4. Рішення посадової особи, яка має право затверджувати атестацію

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________
                    (посада)

___________________
(військове звання)

____________________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Атестацію мені
оголошено ___________________________________________________________________________
                                                                                                (підпис особи, яка атестувалась)
"___" ____________ 20__ року    

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник органу Держприкордонслужби
___________________________________
(військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК
про перевірку та встановлення стажу служби для виплати процентної надбавки за вислугу років

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
_____________________________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, перевірили дані послужного списку _______________________________
_______________________________________________________, інші документи, які були подані для
                                       (прізвище та ініціали)
підтвердження стажу служби і які знаходяться в його особовій справі, встановили, що на 01 січня 20__ року підтверджується стаж його служби на посадах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років:

Дата

Посади

Коефіцієнт

Стаж служби

у загальному обчисленні

у пільговому обчисленні

років

міс.

днів

років

міс.

днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Загальний стаж служби на посадах, що дають право на виплату надбавки за вислугу років, за станом на ____________ 20__ року становить ______ років ________ місяців ______ днів.

Начальник кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби

Начальник фінансово-економічного підрозділу органу Держприкордонслужби

______________________________________
    (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

_____________________________________
(військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

З ВИСНОВКОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

________________________
            (військове звання)

________________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

ПОДАННЯ

до звільнення з військової служби _______________________________________________________
                                                                                                                      (у запас або відставку)
за статтею __________________________ пунктом _________________________________________

Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                              (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                               (займана посада, орган Держприкордонслужби)
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження _________________

Освіта _______________________________________________________________________________
                                                                                              (що та коли закінчив)
_____________________________________________________________________________________

Проходження військової служби (із зазначенням перерв) _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Військове звання __________________________________ присвоєно "___" ____________ 20__ року

Вислуга років відповідно до розрахунку вислуги на "___" ____________ 20__ року

Календарна _________________, в пільговому обчисленні _________________, всього ___________

Підлягає направленню на військовий облік ________________________________________________

Ступінь придатності до військової служби _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

У воєнний час може бути використаний на посаді __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Забезпеченість житлом за місцем служби __________________________________________________

Коли і ким проведено бесіду про звільнення; чи ознайомлений військовослужбовець, який звільняється з розрахунком вислуги років; ставлення військовослужбовця до звільнення; дата останньої атестації та зміст затвердженого висновку; ставлення до надання права носіння військової форми одягу

 

Особливі мотиви та підстави дострокового звільнення

 

Начальник (командир) _________________________________________________________________
                                                                                                         (посада, військове звання, підпис)
"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК СТАРШИХ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 

_____________________________________________
                          (посада, військове звання, підпис)
"___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________

З поданням ознайомлений. Зобов'язуюсь не розголошувати відомості, які мені стали відомі по службі.

Ознайомлений, що відповідно до статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" у зв'язку зі звільненням з військової служби я зобов'язаний:

подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями;

наступного року після припинення діяльності подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

___________________________
                      (військове звання)

___________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНУ,
ЯКИЙ ВИДАЄ НАКАЗ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

_____________________________________________________________________________________
                              (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали працівника юридичної служби)
"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК КАДРОВОГО ПІДРОЗДІЛУ ОРГАНУ,
ЯКИЙ ВИДАЄ НАКАЗ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

 

___________________________
                      (посада)

___________________________
(військове звання)

___________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

 

_____________________________________________________________________________________
                            (посада, військове звання, підпис керівника кадрового підрозділу органу, який видає наказ)
"___" ____________ 20__ року

 

РОЗРАХУНОК
ВИСЛУГИ РОКІВ НА ПЕНСІЮ

_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (звання, прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    посада, найменування органу, частини)

Дата народження ______________________________________________________________________
                                                                                                                               (число, місяць, рік)

Перше військове (спеціальне) звання ____________________________________ присвоєне наказом
_____________________________________________ N ________ від "___" ____________ 20__ року
                                  (чий наказ про присвоєння звання)

Служба (робота) _____________________________, що підлягає зарахуванню у вислугу років на пенсію у календарному та пільговому обчисленнях:

Займана посада, орган, частина, підприємство, заклад, організація

Число, місяць, рік

Вислуга років, місяців, днів

Номери й дати наказів та інших документів, що підтверджують службу

з якого часу

до якого часу

календарних

коефіцієнт

пільгових

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Військова служба

 

 

 

 

 

 

Стаж роботи

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

Загальна вислуга на "___" ____________ 20__ року для призначення пенсії становить _______ років __________ місяців ____________ днів.

Розрахунок склав ______________________________________________________________________
                                                                                                       (посада, звання та підпис)

______________________________
     (звання та підпис начальника органу)

____________________________________________
(звання та підпис керівника фінансового підрозділу)

М. П. "___" ____________ 20__ року

З розрахунком вислуги років на пенсію згоден

 

____________________________________________
(підпис звільненого військовослужбовця)

Примітка. Після кожного запису про службу, обчислювану на пільгових умовах, вказується підстава для пільгового зарахування служби.

Дані про звільнення військовослужбовця

Звільнений з військової служби за статтею ________________________________________________
пункту ______________________ (_________________________________________) у запас наказом
                                              (за станом здоров'я, за сімейними обставинами тощо)
______________________________________________ N _______ від "    " ____________ 20__ року
                         (найменування органу, частини)
з вислугою років: календарна: _________________, в пільговому обчисленні: ______________, всього _____________________

Наказом _____________________________________________________________________________
                                                                      (найменування органу Держприкордонслужби)
N _________ -ос від "___" ____________ 20__ року виключений із списків особового складу
з "     " ____________ 20__ року
із загальною вислугою: _______ р. ________ м. ___________ д.

 

Склад сім'ї на день звільнення
(прізвища, імена, по батькові та роки народження дружини, дітей, батьків)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________
(посада, звання та підпис керівника кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби)
__________________________________________________

 

АРКУШ
обліку стажу плавання

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер)
_____________________________________________________________________________________

На якому кораблі (найменування), у складі якого органу, на якій посаді, ким плавав

Період перебування на кораблі
(дата, місяць і рік)

Період перебування корабля у строю (дата, місяць і рік)

Кількість

Наказ про оголошення стажу плавання (номер і дата)

пройдених миль

ходових днів

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник органу Держприкордонслужби __________________________________________________
                                                                                                                               (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

Примітка. Аркуш засвідчується підписом начальника органу Держприкордонслужби і гербовою печаткою тільки в разі переведення військовослужбовців до нового місця служби або звільнення в запас.

 

АРКУШ
обліку виконання стрибків з парашутом

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер)
_____________________________________________________________________________________

Рік здійснення стрибків

Кількість стрибків з парашутом у поточному році

Період обчислення вислуги років у пільговому обчисленні (один календарний місяць за півтора)

Наказ, що підтверджує здійснення стрибків (номер і дата)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник органу Держприкордонслужби __________________________________________________
                                                                                                                              (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

Примітка. Аркуш засвідчується підписом начальника органу Держприкордонслужби і гербовою печаткою тільки в разі переведення військовослужбовців до нового місця служби або звільнення в запас.

 

АРКУШ
обліку роботи водолаза під водою

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер)
_____________________________________________________________________________________

Посада

Установлена річна норма роботи під водою (год.), рік

Фактичний час роботи під водою протягом року (год.), рік

Наказ (номер і дата), яким оголошено фактичний час під водою

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник органу Держприкордонслужби __________________________________________________
                                                                                                                             (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

Примітка. Аркуш засвідчується підписом начальника органу Держприкордонслужби і гербовою печаткою тільки в разі переведення військовослужбовців до нового місця служби або звільнення в запас.

 

АРКУШ
обліку участі в антитерористичній операції

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер)
_____________________________________________________________________________________

З якого часу

До якого часу

Наказ про відрядження для виконання завдань АТО (номер і дата)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник органу Держприкордонслужби __________________________________________________
                                                                                                                             (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

Примітка. Аркуш засвідчується підписом начальника органу Держприкордонслужби і гербовою печаткою тільки в разі переведення військовослужбовців до нового місця служби або звільнення в запас.

 

НА РУКИ НЕ ВИДАВАТИ!

ДОДАТОК N 1
МАТЕРІАЛИ ВИВЧЕННЯ КАНДИДАТА НА СЛУЖБУ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

1. Заява (рапорт) про зарахування на службу до Державної прикордонної служби України

2. Листок вивчення - висновок про зарахування кандидата на військову службу до Державної прикордонної служби України

3. Висновок військово-лікарської комісії

4. Матеріали вивчення кандидата на службу до Державної прикордонної служби України, в тому числі й результати висновків спеціальної перевірки

5. Службові матеріали на працівників, які працюють у Державній прикордонній службі України, перед зарахуванням на військову службу

6. Витяг з наказу про зарахування на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

N з/п

Назва документа

Номери аркушів

Підпис особи, яка робила опис документів, і дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник органу
Держприкордонслужби
_______________________________
_______________________________
"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК
про зарахування на військову службу до Державної прикордонної служби України

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові кандидата на службу)

Орган Держприкордонслужби _________________________________________________________

Підрозділ ___________________________________________________________________________

Посада _______________________________________________________________________________
                                                                           (посада, на яку планується призначення кандидата)

N з/п

Хто вивчав (військове звання, прізвище, ініціали та посада)

Дата вивчення

Результати вивчення, рекомендації щодо прийняття на військову службу та підпис посадової особи, яка вивчала

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ВИСНОВОК _________________________________________________________________________
                                                                              (записується загальний висновок за результатами вивчення)

У результатах вивчення відображаються дані, що характеризують кандидата, його моральні, ділові й особисті якості, освіта та рекомендації про доцільність прийняття на військову службу.

Запис про результати вивчення, рекомендації про доцільність прийняття на військову службу робиться власноруч посадовою особою, яка вивчала кандидата.

 

НА РУКИ НЕ ВИДАВАТИ!

ДОДАТОК N 2
МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

1. Характеристика

2. Нагороди

3. Матеріали вивчення військовослужбовця у зв'язку з виїздом за кордон, направленням на навчання, зарахуванням до кадрового резерву

4. Довідки про стан здоров'я військовослужбовця, членів його сім'ї

5. Довідка про поранення

6. Копія вироку судових органів

7. Інші документи, що характеризують військовослужбовця

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

N з/п

Назва документа

Номери аркушів

Підпис особи, яка робила опис документів, і дата (розбірливо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАННЯ
до призначення

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер)
_____________________________________________________________________________________
(займана посада, з якого часу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подається до призначення на посаду____________________________________________________
                                                                                                   (штатне найменування посади, найменування підрозділу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження_________________________________________________________

Місце народження____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ступінь освіти _________________Закінчив______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування навчальних закладів, які закінчив військовослужбовець)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Спеціальність за освітою______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Володіння іноземними мовами_________________________________________________________
                                                                                                                                    (яка, в якому обсязі)
_____________________________________________________________________________________

Державні нагороди, відомчі відзнаки
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування нагород та дати нагородження)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Сімейний стан (склад сім'ї)_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПІДСТАВА

для __________________________________________________________________________________
                                            (призначення на посаду (звільнення з посади, зарахування у розпорядження))

Начальник (командир) _________________________________________________________________
                                                                                                           (посада, військове звання, підпис)
"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК СТАРШИХ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 

___________________________________________
              (посада, військове звання, підпис)
"___" ____________ 20__ року

 

 

__________________________________________
                      (посада, військове звання, підпис)
"___" ____________ 20__ року

 

ВИСНОВОК КАДРОВОГО ПІДРОЗДІЛУ ОРГАНУ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ, ЯКИЙ ПІДГОТУВАВ ПРОЕКТ НАКАЗУ

 

__________________________________________
                      (посада, військове звання, підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Присвоєно звання
______________________
Наказ ________________
          N ______________
від "___" ____________ 20__ року

Граничне звання, передбачене штатом
__________________________________

ПОДАННЯ

до присвоєння _____________________
                                               (чергового)

військового звання _____________________
                                                                 (якого)

Кому________________________________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________._______________________________________________________________

Число, місяць, рік народження_________________________________________________________

Місце народження____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ступінь освіти___________________________Закінчив____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (найменування навчальних закладів, які закінчив військовослужбовець)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Служба у Збройних Силах, ДПС України________________________________________________
                                                                                                                                                   (із зазначенням перерв)

Номер і дата наказу про присвоєння попереднього звання_________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Начальник (командир) _________________________________________________________________
                                                                                                                   (посада, військове звання, підпис)
"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК СТАРШИХ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 

_____________________________________________
                             (посада, військове звання, підпис)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК КАДРОВОГО ПІДРОЗДІЛУ ОРГАНУ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ, ЯКИЙ ПІДГОТУВАВ ПРОЕКТ НАКАЗУ

 

_____________________________________________
                   (посада, військове звання, підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

Затверджено
Комісією
державних
нагород та
геральдики
при
Президентові
України

Для службових відміток
 
 
 
 
 
 
 
 


Для картотеки про
нагородження
 
 
 
 
 
 
 


17 березня
2003 р.

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до відзначення державною нагородою України

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Стать __________________________________________ 5. Національність ____________________

6. Партійність _____________________________ 7. Освіта ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (які навчальні заклади закінчив і коли)

8. Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання _________________________________________

9. Які має державні нагороди України і дата нагородження ___________________________________
10. Домашня адреса ____________________________________________________________________
___________________________________________________ тел. ______________________________

11. Службова адреса____________________________________________________________________
___________________________________________________ тел. ______________________________

12. Загальний стаж роботи _________________ Стаж роботи у цьому колективі _________________

13. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи.

 

 

 

Кандидатура _____________________________________________________ рекомендована зборами
(правлінням) колективу ________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування підприємства,
_____________________________________________________________________________________
                                                     установи, організації тощо, дата обговорення, N протоколу)

Представляється до ____________________________________________________________________
                                                                                                       (вид нагороди)

Керівник підприємства,
установи, організації

____________________
____________________

Голова зборів
колективу

____________________
____________________

М. П.

 

 

 

"      " ____________ 20__ року

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
до нагородження медаллю (відомчою відзнакою)

"_____________________________________________________________________________________"
(найменування медалі (відомчої відзнаки))

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                    (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

2. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, місце служби, особистий номер)

3. Число, місяць і рік народження ______________________________________________________

4. Строк військової служби ____________________________________________________________
                                                                                                                          (з якої дати, зазначити перерви)

5. Строк перебування на посаді ________________________________________________________
                                                                                                                                      (з якої дати)

6. Ким, яким видом заохочувальних відзнак і коли заохочувався
_____________________________________________________________________________________

7. Дисциплінарні стягнення, які накладалися на військовослужбовця протягом служби
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Відомості про досягнення

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Начальник (командир) __________________________________________________________________
                                                                                                                 (посада, військове звання, підпис)
"___" ____________ 20__ року

 

НА РУКИ НЕ ВИДАВАТИ!

ДОДАТОК N 3
АРХІВНО-ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

1. Підтвердження окремих періодів служби

2. Старі послужні списки

3. Рапорти військовослужбовця

4. Копії особових документів

5. Екзаменаційні листки

6. Інші архівно-довідкові матеріали

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

N з/п

Назва документа

Номери аркушів

Підпис особи, яка робила опис документів, і дата (розбірливо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА КАРТКА

ОСОБОВА СПРАВА N _____

_____________________________________________________________________________________

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________________

ВІДМІТКА ПРО ВИДАЧУ ОСОБОВОЇ СПРАВИ

Дата видачі

Кому видано

Підпис особи, яка отримала справу

Підпис посадової особи кадрового підрозділу про повернення справи і дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛФАВІТНА КАРТКА

ОСОБОВА СПРАВА N _____

1. Прізвище __________________________________________________________________________

2. Ім'я, по батькові _____________________________________________________________________

3. Рік народження _____________________________________________________________________

4. Місце народження ___________________________________________________________________

5. Місце роботи _______________________________________________________________________

Підпис особи, яка заповнила картку ______________________________________________________
"___" ____________ 20__ року

(зворотний бік картки)

Відмітка про зняття з обліку особової справи у зв'язку зі звільненням військовослужбовця у запас
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
особового складу

_____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу)

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер

Займана посада

Рік і місце народження

Освіта, навчальний заклад, отриманий фах

Коли, ким, з якої області призвано (прийнято) на військову службу

Склад і місце проживання сім'ї (близьких родичів)

Куди, коли вибув, підстава

1

2

3

4

5

6

7

8

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

М. П.

Примітки:

1. Іменний список складається на весь особовий склад, включаючи начальника (командира).

2. Записи до іменного списку заносяться простим олівцем на підставі військових квитків, службових посвідчень у порядку їх прибуття до підрозділу. Відсутні відомості записуються на підставі особистого опитування та за можливості надалі звіряються з кадровим підрозділом.

3. При заповненні графи 8 вказуються причина і дата вибуття, наприклад: "Відряджений 10.02.2016 до в/ч 1469. Тлг загону Т/30-2115 від 10.02.2016", "Поранений 20.10.2016", "Вбитий в бою 29.02.2015", "Помер 29.02.2016".

4. Іменний список оновлюється після повного використання всіх аркушів. Використаний список здається до кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби для знищення в установленому порядку.

 

  

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЖУРНАЛ
обліку прибулого поповнення

__________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

На _______ арк.

N з/п

Дата прибуття

Звідки прибули

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові

Найменування підрозділу, в який призначено

До якої справи підшито іменні списки (приписи) на поповнення

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
особового складу, який підлягає перевезенню

_____________________________________________________________________________________
(вид транспорту)

N з/п

Займана посада

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Особистий номер

Рік і місце народження

Коли, яким РВК, з якої області призвано (прийнято) на військову службу

Прізвище, ім'я, по батькові дружини, батька, матері чи близького родича

Місце проживання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

М. П.

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
особового складу __________________________, який вибув зі строю
       (найменування підрозділу)

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер

Посада і військове звання

Число, місяць, рік народження

Куди вибув, причина

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

 

АКТ
на військовослужбовців, які загинули (померли) на шляху прямування

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

2. Особистий номер ____________________________________________________________________

3. Військове звання ____________________________________________________________________

4. Посада _____________________________________________________________________________

5. Рік і місце народження _______________________________________________________________

6. Коли, яким військовим комісаріатом і з якої області призвано (прийнято) на військову службу _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Причина смерті (загибелі) _____________________________________________________________

8. Коли і де помер (загинув) _____________________________________________________________

9. Коли і де поховано __________________________________________________________________

10. Кому передано тіло померлого (загиблого) для поховання _________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Власні речі, цінності, які знаходилися в померлого (загиблого) _____________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Прізвище, ім'я, по батькові дружини, батька, матері або іншого родича
_____________________________________________________________________________________

13. Місце проживання сім'ї (родичів) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Старший команди
_____________________________________________________________________________________
                                                          (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Черговий по команді
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Працівник закладу охорони здоров'я, який здійснює супроводження команди
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
військовослужбовців, які визволені з полону (вийшли з оточення) і перебувають в органах Держприкордонслужби

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Військове звання і займана посада до полону (оточення)

Дата, місце народження, особистий номер

Коли і яким військовим комісаріатом призвано (мобілізовано), з якої області

Місце проживання сім'ї (близьких родичів). Прізвище, ім'я, по батькові дружини (батька, матері)

Коли, де і за яких обставин потрапив у полон (оточення)

Де і яку роботу виконував, перебуваючи в полоні

Коли і де визволено з полону (вийшов з оточення)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
військовослужбовців, які визволені з полону (вийшли з оточення) і на шляху прямування до органів Держприкордонслужби або під час перебування в них померли

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Військове звання і займана посада до полону (оточення)

Дата, місце народження, особистий номер

Коли і яким військовим комісаріатом призвано (мобілізовано), з якої області

Місце проживання сім'ї (близьких родичів). Прізвище, ім'я, по батькові дружини (батька, матері)

Коли, де і за яких обставин потрапив у полон (оточення)

Де і яку роботу виконував, перебуваючи в полоні

Коли і де визволено з полону (вийшов з оточення)

Дата, причина і місце смерті

Місце і дата поховання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

____________

Опрос