Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Правилам сертификации экземпляра государственного воздушного судна Украины

Минобороны
Приказ от 24.07.2017 № 384
действует с 15.09.2017

ЗМІНИ
до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

1. У пункті 1.3 розділу I:

абзац другий викласти в такій редакції:

"акт перевірки льотної придатності державного повітряного судна - документ, який складається в процесі перевірки комісією експлуатуючої організації льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної (ремонтної, пономерної) документації і засвідчує її проведення з метою видачі сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності;";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Інші терміни, які використовуються в цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах України з питань діяльності державної авіації України.".

2. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Сертифікацію екземпляра державного повітряного судна та видачу сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності, крім безпілотних повітряних суден, що належать до I класу, здійснює Управління регулювання діяльності державної авіації України.";

2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Управління регулювання діяльності державної авіації України видає сертифікати (спеціальні сертифікати) льотної придатності на підставі заяви на отримання сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності державного повітряного судна, переліку агрегатів, ресурс (строк служби) яких відрізняється від ресурсу (строку служби) державного повітряного судна, акта перевірки льотної придатності державного повітряного судна.".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

в абзаці першому слова "та його експлуатаційної документації" виключити;

абзац другий після слів "виконання спеціальних завдань" доповнити словами ", завдань у складі національних контингентів";

в абзаці третьому слова "рішення розробника (виробника) (якщо воно приймалося) авіаційної техніки та копія технічного розпорядження уповноваженої посадової особи" замінити словами "вказівки (технічного розпорядження) керівника уповноваженого органу з льотної придатності";

2) в абзаці другому пункту 3.6 слова "не пізніше ніж за п'ять" та "до закінчення його ресурсу (строку служби)" замінити відповідно словами "протягом п'яти" та "після виконання цих заходів";

3) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8. Якщо відомості, що містяться в заяві, акті та переліку агрегатів, не відповідають вимогам цих Правил, або виникла потреба в розгляді додаткових документів (копій формулярів повітряних суден, паспортів їх виробів, компонентів, обладнання тощо), або потрібно провести додаткову перевірку, строк розгляду заяви може бути продовжений не більше ніж на десять робочих днів з дати одержання додаткових документів або з дати здійснення представниками Управління регулювання діяльності державної авіації України перевірки льотної придатності державного повітряного судна на місці його перебування.";

4) у пункті 3.10:

перше, друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Експлуатуюча організація заносить номер сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності в розділ "Індивідуальні особливості повітряного судна" формуляра державного повітряного судна за формою: "Сертифікат льотної придатності державного повітряного судна N 2563, строк дії до 05.03.2017" або "Спеціальний сертифікат льотної придатності державного повітряного судна N 2778, строк дії до 15.05.2017". Запис до формуляра державного повітряного судна засвідчується підписом заступника командира (керівника) експлуатуючої організації з інженерно-авіаційної служби (далі - ІАС) та скріплюється гербовою печаткою.";

в абзаці четвертому слова "озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС)" замінити абревіатурою "ІАС".

4. Пункт 4.6 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.6. Якщо відомості, що містяться в заяві, акті та переліку агрегатів, не відповідають вимогам цих Правил, або виникла потреба в розгляді додаткових документів (копії формулярів повітряних суден, паспортів їх виробів, компонентів, обладнання тощо), або потрібно провести додаткову перевірку, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не більше ніж на десять робочих днів з дати одержання додаткових документів або з дати здійснення представниками Управління регулювання діяльності державної авіації України перевірки льотної придатності державного повітряного судна на місці його перебування.".

5. У розділі V:

1) пункт 5.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"випадків, що зазначені у пункті 3.6 цих Правил.";

2) у пункті 5.3:

в абзаці першому слова "другому - шостому" замінити словами "третьому та одинадцятому";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У всіх випадках, наведених у пункті 5.2 цього розділу, крім випадків, зазначених в абзаці другому та дванадцятому цього самого пункту, експлуатуюча організація повинна припинити польоти державного повітряного судна та передати в п'ятиденний строк, за винятком випадку, зазначеного в абзаці дванадцятому цього самого пункту, до Управління регулювання діяльності державної авіації України сертифікат льотної придатності.";

3) пункт 5.5 після слів "експлуатуючою організацією" доповнити словами "на підставі акта,".

6. У розділі VI:

1) в абзаці другому пункту 6.1 слова "(начальника) експлуатуючої організації з озброєння (з ІАС) (начальник озброєння (ІАС)" замінити словами "(керівника) експлуатуючої організації з ІАС";

2) пункт 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. Оцінка технічного стану державного повітряного судна здійснюється під час огляду (обсягом не менше контрольного) комісією під головуванням заступника командира (керівника) експлуатуючої організації з ІАС з відповідними записами в номерній та обліковій документації.".

7. У розділі VII:

1) абзац третій пункту 7.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

2) пункт 7.8 після слів "сертифікатів льотної придатності" доповнити словами ", крім випадків, зазначених у пункті 2.2 цих Правил".

8. В абзацах другому - четвертому пункту 8.1 та у пункті 8.3 розділу VIII слова "з озброєння (з ІАС) - начальника озброєння (ІАС)" в усіх відмінках замінити словами "(керівника) експлуатуючої організації з ІАС" у відповідних відмінках.

9. У розділі IX:

1) в абзаці третьому пункту 9.1 слова "частини з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС)" замінити словами "(керівника) експлуатуючої організації з ІАС";

2) в абзаці першому пункту 9.3 слова "експлуатуючої організації з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС)" замінити словами "(керівника) експлуатуючої організації з ІАС".

10. У розділі X:

1) пункт 10.3 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Допускається надання до Управління регулювання діяльності державної авіації України документів в електронному вигляді з обов'язковим наданням у п'ятиденний термін їх оригіналів.";

2) пункт 10.5 доповнити словами "із зазначенням дати та номера акта про знищення".

11. У додатках:

1) у додатку 3:

позицію 1 викласти в такій редакції:

"

1

Реєстраційний, бортовий номери та номер реєстраційного посвідчення

 

";

позицію 8 викласти в такій редакції:

"

8

Постійне місце базування повітряного судна

 

";

2) у додатку 4:

у назві Акта перевірки льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації слова "та його експлуатаційної документації" виключити;

позицію 6 пункту 2 викласти в такій редакції:

"

6

Переобладнання, модифікація, модернізація державного повітряного судна (назва, номер та дата документа)

 

";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Перевірена документація

N з/п

Найменування документа

Наявність документа

1

Реєстраційне посвідчення N ______

Так

Ні

2

Сертифікат (спеціальний сертифікат) льотної придатності N ______

Так

Ні

3

Перелік документації, майна, що знаходиться на борту державного повітряного судна, згідно з описом

Так

Ні

4

Журнал підготовки повітряного судна до польотів (бортовий)

Так

Ні

5

Журнал підготовки повітряного судна до польотів

Так

Ні

6

Формуляри державного повітряного судна, двигунів, допоміжних силових установок, головного редуктора

Так

Ні

7

Паспорти агрегатів з обмеженим ресурсом (строком служби)

Так

Ні

8

Паспорти блоків та агрегатів, заміна яких виконувалась у процесі експлуатації

Так

Ні

";

3) додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Управління регулювання
діяльності державної авіації України

М. Б. Кушнірук

 

ПЕРЕЛІК
агрегатів, ресурс (строк служби) яких відрізняється від ресурсу (строку служби) державного повітряного судна

N з/п

Повітряне судно, його вироби, компоненти та обладнання

Заводський номер

Дата виготов-
лення

Дата ремонту

Установлені ресурси
(строки служби)

Напрацювання
(годин (років))

Дата виконання робіт з продовження ресурсу (строку служби), робіт з переведення на експлуатацію за технічним станом, робіт з експлуатації за технічним станом / до якої дати продовжено.
Назва, номер та дата документа, на підставі якого виконані відповідні роботи

призна-
чений

до першого ремонту

міжремонт-
ний

з початку експлуатації

після останнього ремонту

призначений

до першого ремонту

міжремонтний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління регулювання
діяльності державної авіації України

М. Б. Кушнірук

Опрос