Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 14 мая 2013 года N 817

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 14.07.2017 № 522
действует с 08.09.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2017

м. Київ

N 522

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2017 р. за N 993/30861

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 817

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 377 частини другої статті 7, пунктів 2, 13, 33 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 23 березня 2017 року N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями", Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 817 "Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 854/23386 (із змінами), слова ", переоформлення ліцензії" виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 854/23386 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на О. Панченка.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

В. о. Голови Національної
комісії, що здійснює регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Д. Ястреб

В. о. Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

 

Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії

1. У заголовку слова ", переоформлення ліцензії" виключити.

2. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Ці Порядок та умови встановлюють процедуру та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)), перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, підстави для відмови у її видачі, порядок реєстрації внутрішніх документів (змін до них) та визначають вимоги, необхідні для отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.";

2) в пункті 2:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцять третій вважати відповідно абзацами другим - двадцять другим;

доповнити пункт після абзацу п'ятого новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:

"керівна посадова особа - голова та члени колегіального виконавчого органу, їх заступники, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, керівник та заступник керівника структурного підрозділу (крім структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного учасника фондового ринку та/або СРО та/або об'єднання професійних учасників фондового ринку та/або керівна посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії;

кінцевий власник - фізична особа (контролер) або юридична особа, щодо якої не існує контролерів та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність заявника (ліцензіата) шляхом опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою у заявнику (ліцензіаті), що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів заявника (ліцензіата), або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять другий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять четвертим;

доповнити пункт після абзацу п'ятнадцятого новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"прямий власник заявника (ліцензіата) - юридична або фізична особа, яка безпосередньо володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника (ліцензіата);".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять п'ятим;

3) пункт 15 виключити.

У зв'язку з цим пункти 16 - 18 вважати відповідно пунктами 15 - 17;

4) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство), якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Порядку та умов.";

5) у пункті 16 слова ", переоформлення ліцензії" виключити.

3. У розділі II:

1) у пункті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Усі документи, що подаються заявником згідно з цими Порядком та умовами, повинні бути викладені українською мовою (для іноземної юридичної особи та/або фізичної особи - іноземця перекладені на українську мову) та оформлені відповідно до них, підписані керівником та містити дату підписання.";

доповнити абзац п'ятий після слова "влади" словами ", документів щодо оцінки майна";

доповнити абзац шостий після слова "документах" словами "на паперовому носії";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

2) у пункті 2:

абзац перший підпункту 4 викласти в такій редакції:

"4) інформація у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи із зазначенням усіх положень статуту, засвідчена підписом керівника.";

абзац другий підпункту 5 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

підпункти 7, 8 викласти в такій редакції:

"7) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника (для фінансових установ, зокрема, що підтверджують відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за результатами календарного року (у разі наявності) та звітного періоду, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу, копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії;

8) копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом заявника.

У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи подаються:

документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цих Порядку та умов) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи;

інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов'язань перед фінансовою установою та про можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку з доданням документів, що підтверджують наявність зобов'язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначаються склад, розмір, строк погашення, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує таке зобов'язання). У такій інформації необхідно зазначити таке: "Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.";

документи щодо проведення незалежної оцінки майна, якими підтверджується достатність власних коштів такої фізичної особи, засвідчені підписом незалежного оцінювача.

Зазначені документи подаються заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником.

Зазначені документи не подаються, якщо надавались до Комісії протягом останніх шести місяців до дати подання заяви про видачу ліцензії.";

у підпункті 9:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Подається заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - іноземця - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"Зазначені документи не подаються, якщо надавались до Комісії протягом останніх шести місяців до дати подання заяви про видачу ліцензії.";

у підпункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

"10) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви про видачу ліцензії, з доданням копій фінансової звітності за звітний період, з питань:";

абзаци п'ятий, шостий викласти в такій редакції:

"інформації про відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність, для банків та інших фінансових установ - відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу (у разі їх встановлення законодавством країни походження іноземної юридичної особи тощо).

Подається заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником.";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії.";

підпункт 11 викласти в такій редакції:

"11) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого власника (для банків та інших фінансових установ, зокрема, що підтверджує відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за останній звітний рік (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви, з доданням копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії.

Подається заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;";

підпункт 15 викласти в такій редакції:

"15) для банку - копія положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копія положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року N 1708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за N 1650/26427.

Зазначені документи подаються банком у разі наявності відокремленого підрозділу банку, що має намір проваджувати відповідні види діяльності;";

підпункт 18 викласти у такій редакції:

"18) довідка про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) (додаток 9) з доданням схематичного зображення такої структури;";

у підпункті 20 слова "та печаткою", "(у разі наявності)" виключити;

підпункти 21, 22 викласти в такій редакції:

"21) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, що передують даті подання заяви про видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку та відповідності банку економічним нормативам щодо розміру регулятивного капіталу.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена, у тому числі на період проведення перевірки до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії;

22) для банку - копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника, та інформація Національного банку України щодо стану прозорості структури власності;";

в абзаці першому підпункту 25 слова "та печаткою (за наявності)" виключити;

абзац четвертий підпункту 32 викласти в такій редакції:

"Документи, передбачені підпунктами 5, 7 - 9, 20, 25, 30 (щодо обладнання) та 31 (щодо порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та про систему управління ризиками) цього пункту, банками не надаються.";

3) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо заявник має ліцензію на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та надав заяву про видачу ліцензії на провадження інших видів цієї діяльності, до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 5, 7, 8, 9 - 11 (у разі збільшення статутного капіталу заявника), 12, 15, 16 - 18 (у разі змін у структурі власності заявника), 20 - 23, 25, 27 - 29, 31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 цього розділу.";

абзаци четвертий, п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці шостому слово "третім" замінити словом "другим";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Якщо заявник має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та надав заяву про видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (на будь-який окремий вид цієї діяльності або одночасно на декілька видів), до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 5, 7, 8, 9 - 11 (у разі збільшення статутного капіталу заявника), 12, 15, 16 - 18 (у разі змін у структурі власності заявника), 20, 23, 25 - 31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 цього розділу. При цьому документи, передбачені підпунктами 12, 20 пункту 2 цього розділу, надаються у разі призначення нового керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради / спостережної ради заявника (ліцензіата), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).";

4) у пункті 5:

у підпункті 2 цифри "8 - 11" виключити;

абзац перший підпункту 3 виключити;

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами першим - третім;

5) у пункті 6:

у підпункті 1:

в абзаці другому слова "та діяльності з управління активами (у разі подання заяви про видачу ліцензій на декілька видів депозитарної діяльності)" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, передбачених підпунктами 1 - 3, 4, 6, 13, 14, 16 - 18, 22 пункту 2 цього розділу (у разі якщо вказані документи надавалися до заяви на видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та не змінювалися);";

абзаци п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим;

6) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, додаються документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, передбачених підпунктами 1 - 3, 4, 6, 13, 14, 16 - 18, 22 пункту 2 цього розділу.";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

7) у пункті 8:

в абзаці першому цифри "8 - 11" виключити, цифри "16, 17" замінити цифрами "16 - 18";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

8) в абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 9 слова "засвідчені печаткою заявника (за наявності)," виключити.

4. У розділі III:

1) у главі 1:

доповнити пункт 17 після слова "років" словами ", у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року";

у пункті 18:

в абзаці першому слова "у разі якщо такі особи призначені головою та членами" замінити словами "або призначена головою або членом", слова "(крім банку)" виключити;

абзаци четвертий, п'ятий викласти в такій редакції:

"попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього пункту.";

у пункті 19:

абзац перший викласти в такій редакції:

"19. Ділова репутація заявника, юридичної особи - власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), та/або особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження голови (членів) наглядової ради, за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:";

абзаци третій - п'ятий викласти в такій редакції:

"попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього пункту.";

у пункті 22:

у абзаці третьому слова ", юридичної особи (осіб), що здійснює(ють) контроль за заявником," замінити словами "та/або кінцевого власника";

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"Для заявника, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, його прямих власників та кінцевих власників, що є юридичними особами, розмір власних коштів, початкових власних коштів, регулятивного капіталу розраховується аудитором.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

доповнити абзац восьмий після слів "участю у заявника" словами "(у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку)";

доповнити після абзацу дев'ятого новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:

"Фінансовий (майновий) стан фізичної особи власника з істотною участю у заявника має забезпечувати можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку заявнику.

До власних коштів фізичної особи власника з істотною участю у заявника, для підтвердження фінансового (майнового) стану відповідно до цих Порядку та умов не можуть входити кошти (майно), отримані нею за договорами позики, кредиту та іншими правочинами, за якими такі кошти підлягають поверненню.".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим;

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"Заявник - банк, ліцензіат, що має ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати вимозі щодо середнього значення регулятивного капіталу за останні 3 місяці, що передують наданню документів на видачу ліцензії.";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Середнє значення регулятивного капіталу заявника - банку, ліцензіата, що має ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку, власника з істотною участю у заявника (банку або іншої фінансової установи) за останні 3 місяці, що передують наданню документів на видачу ліцензії, має становити не менше нормативних значень економічних (пруденційних) нормативів щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника.

Ліцензіат, який має намір отримати ліцензію на інші види діяльності, повинен мати початкові власні кошти у розмірі, який становить різницю між мінімальним розміром статутного капіталу, встановленим законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який ліцензіат надав заяву про видачу ліцензії, та розміром регулятивного капіталу, встановленого для видів діяльності, на які ліцензіат має ліцензію(ї).";

у пункті 28:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Структура власності заявника (ліцензіата) (крім банку) є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику (ліцензіаті) через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством (для осіб, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку).";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Структура власності заявника (ліцензіата) має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Порядку та умов.";

у пункті 30 слово "рік" замінити словами "два роки";

2) у главі 2:

доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:

"До моменту подачі фондовою біржею до Комісії документів на отримання ліцензії фондова біржа повинна погодити у Комісії статут та правила фондової біржі.";

у пункті 8 слова "та депозитаріїв" виключити, після цифр "269/22801" доповнити словами "(із змінами)";

у пункті 14 слово "рік" замінити словами "два роки";

3) у пункті 14 глави 3 слово "рік" замінити словами "два роки";

4) у главі 4:

в абзаці третьому пункту 5 слово "три" замінити словом "два";

у пункті 14 слово "рік" замінити словами "два роки";

5) у главі 5:

у пункті 3 слова "та діяльність з управління активами" виключити;

у пункті 8 слово "рік" замінити словами "два роки";

6) у главі 6:

у пункті 2 слова "та діяльність з управління активами" виключити;

у пункті 6 слово "рік" замінити словами "два роки";

7) у главі 7:

абзац перший пункту 3 глави 7 викласти в такій редакції:

"3. Керівні посадові особи заявника, його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження клірингової діяльності, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють клірингову діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією "Клірингова діяльність".";

у пункті 11 слово "рік" замінити словами "два роки".

5. У розділі IV:

1) у підпункті 3 пункту 1 слова "та/або не надана електронна форма, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії" виключити;

2) в абзаці третьому пункту 6 цифри "11" замінити цифрою "9";

3) пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10 - 14 вважати відповідно пунктами 9 - 13;

4) у пункті 12 цифри "12" замінити цифрами "11".

6. Розділ V виключити.

7. У тексті Порядку та умов слова "та печаткою", "(за наявності)" виключити.

8. У додатках:

1) у назві додатка 1 слова "в результаті перетворення" виключити;

2) абзаци десятий, одинадцятий додатка 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;

3) у додатку 4:

доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Адреса місця реєстрації _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________".
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

У зв'язку з цим пункти 4 - 19 вважати відповідно пунктами 5 - 20;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Адреса фактичного проживання ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________";
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

 

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Місце роботи, займана посада з початку діяльності на фондовому ринку (у фінансовій установі - для діяльності з управління іпотечним покриттям)
_____________________________________________________________________________________";
(найменування професійного учасника фондового ринку, посада, період перебування на посаді з ____ до ____; причина звільнення / припинення повноважень)

у пункті 9 слова "(анулювання сертифікатів тощо)" виключити;

пункти 11, 12 викласти в такій редакції:

"11. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
_____________________________________________________________________________________";
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

4) у додатку 5:

доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Адреса місця реєстрації _____________________________________________________________".
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

У зв'язку з цим пункти 4 - 19 вважати відповідно пунктами 5 - 20;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Адреса фактичного проживання ______________________________________________________";
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

пункт 7 після слова "звільнення" доповнити словами " / припинення повноважень";

пункти 11, 12 викласти в такій редакції:

"11. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не були скасовані у встановленому законодавством порядку?
 ______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
____________________________________________________________________________________";
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

5) у додатку 6:

назву викласти в такій редакції:

"АНКЕТА
щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом), та юридичної особи, яка у власника з істотною участю у заявника є головою або членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення)
";

пункти 12, 13 викласти в такій редакції:

"12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не були скасовані у встановленому законодавством порядку?
______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

13. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
____________________________________________________________________________________";
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

6) у додатку 7:

виноску "*" викласти в такій редакції:

____________
"* Заповнюється щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься (здійснюється) опосередкований контроль щодо заявника (ліцензіата).";

у виносці "***" слова "Р - незалежні реєстратори,", "Д - депозитарії,", "З - зберігачі," виключити;

7) у додатку 8:

виноску "*" викласти в такій редакції:

____________
"* Заповнюється щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься (здійснюється) опосередкований контроль щодо заявника.";

у виносці "**" слова "Р - незалежні реєстратори,", "Д - депозитарії,", "З - зберігачі," виключити;

8) додаток 9 викласти в такій редакції:

Довідка
про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:

Таблиця 1. Структура власності заявника (ліцензіата)

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Дата набуття істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з заявником (ліцензіатом)

Участь особи у заявника (ліцензіата), %

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у заявника (ліцензіата) (колонка 9 таблиці):

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок

1

2

3

 

 

 

Заповнюється щодо прямих власників заявника (ліцензіата) з урахуванням:

для заявників (ліцензіатів), створених у формі акціонерного товариства, за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата) у розмірі 5 і більше відсотків статутного капіталу;

для заявників (ліцензіатів), створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, за всіма прямими власниками;

для заявника - фондової біржі, яка вперше отримує ліцензію, за всіма акціонерами такої біржі.

Заповнюється щодо опосередкованих власників заявника (ліцензіата) за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 5 і більше відсотків у кожному прямому власнику, частка якого у статутному капіталі заявника (ліцензіата) становить 5 та більше відсотків, до кінцевих власників такого прямого власника.

Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у заявника та/або прямо або опосередковано у прямого власника володіють менше 5 відсотків, та у сукупності у заявнику володіють істотною участю.

У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи;

7) "(ФУ)" - додається у разі, якщо власник є фінансовою установою.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:

8) "Е" - емітент іпотечних облігацій;

9) "о" - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття;

10) "а" - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям;

11) "у" - обслуговуюча установа.

У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) "(С)" - додається до типу, якщо участь спільна;

6) "О(Н)" - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 6 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 7 зазначаються взаємозв'язки особи із заявником (ліцензіатом), у зв'язку з якими особа є власником істотної участі у заявнику (ліцензіаті), а також дата та номер рішення НКЦПФР про надання згоди на набуття істотної участі в заявнику (ліцензіаті), якщо на момент набуття істотної участі погодження істотної участі було передбачено законодавством, а також:

1) якщо особа має пряму участь у заявнику (ліцензіаті), зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника (ліцензіата), та наводиться її частка в статутному капіталі заявника (ліцензіата);

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у заявнику (ліцензіаті), зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику (ліцензіаті), - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику (ліцензіаті) із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в заявнику (ліцензіаті), зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність заявника (ліцензіата) / юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Що стосується всіх документів, які зазначені в колонці 7, наводяться дата їх видачі та строк дії.

У колонці 10 зазначається сукупний відсоток участі особи в заявнику (ліцензіаті) та наводиться опис непрямої участі.

Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб, в яких заявник (ліцензіат) має частку в статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб

N з/п

Повне найменування

Символ учасника ринку цінних паперів*
(для юридичних осіб)

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ

Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі (починаючи з 5 відсотків)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) володіє часткою у статутному (складеному) капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь негайно повідомити Комісію про ці зміни.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

До вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому.

У разі неможливості надання інформації із зазначених у цій довідці питань викласти причину.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Символ учасника ринку цінних паперів: Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр, ПК - публічна компанія.

Примітка.

Розмір істотної участі особи - власника заявника при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається шляхом складання розміру прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника участі на розмір прямого володіння цього власника в статутному капіталі заявника та ділення цього добутку на 100. Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника у заявника.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у заявника, розмір опосередкованої участі такої особи у заявника дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у заявника. Якщо особа прямо або через інших осіб має істотну участь у прямому власнику у заявника, розмір такої опосередкованої участі дорівнює сумі участей, які розраховуються відповідно до цього додатку.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі цього заявника, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів усіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір істотної участі у заявника групи осіб, які є асоційованими, розраховується шляхом складання часток всіх цих осіб у структурі власності заявника.

Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

При визначенні наявності у заявника значного впливу, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховується серед іншого:

відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості відповідно до встановлених Комісією вимог та наявність у цій структурі інших власників істотної участі;

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб професійного учасника, зокрема, бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради професійного учасника;

наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління корпоративних прав (акцій, часток).

9) назви колонок 4, 5 таблиці додатка 10 після слова "особа" доповнити словами " / юридична особа";

10) у додатку 16:

доповнити абзац дев'ятий після слова "Розмір" словом "початкових";

доповнити абзац одинадцятий після слова "розмір" словом "початкових";

11) додаток 18 виключити.

9. У додатках літери "М. П." та слова "(за наявності)" виключити.

 

Заступник директора - начальник
відділу методологічного забезпечення
діяльності фондових бірж департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

Опрос