Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (относительно усовершенствования порядка регистрации выпуска акций)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 14.07.2017 № 529
действует с 22.09.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2017

м. Київ

N 529

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2017 р. за N 961/30829

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо удосконалення порядку реєстрації випуску акцій)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2012 року N 371, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за N 440/20753 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 7 розділу I викласти у такій редакції:

"Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.";

2) у розділі III:

підпункт 1.3 пункту 1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.4 - 1.8 вважати відповідно підпунктами 1.3 - 1.7;

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

2) повертає у передбачений підпунктом 1 цього пункту строк документи товариству без розгляду.";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

виявлення порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про консолідацію або дроблення акцій та/або внесення змін до статуту товариства, пов'язаних з консолідацією або дробленням акцій (щодо номінальної вартості та кількості акцій), у тому числі порушень порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято відповідні рішення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення послідовності дій щодо здійснення консолідації або дроблення акцій, встановленої пунктом 1 розділу II цього Порядку, або інше порушення вимог цього Порядку.";

пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.".

2. Внести до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року N 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1431/21743 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення банки подають фінансову звітність (далі - фінансова звітність) (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати).

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення, емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, яка складається із:

звіту про фінансовий стан на кінець періоду;

звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

звіту про зміни у власному капіталі за період;

звіту про рух грошових коштів за період;

приміток до фінансової звітності.";

абзац другий пункту 29 викласти у такій редакції:

"Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.";

2) у розділі II:

у главі 1:

у пункті 1:

підпункт 1.2 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

доповнити пункт новим підпунктом 1.14 такого змісту:

"1.14. Рішення уповноваженого органу емітента про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або його копію, засвідчену у встановленому законодавством порядку.";

у пункті 2:

підпункт 2.2 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі публічного розміщення акцій;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

доповнити пункт новим підпунктом 2.14 такого змісту:

"2.14. Рішення уповноваженого органу емітента про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі публічного розміщення акцій або його копію, засвідчену у встановленому законодавством порядку.";

у главі 3:

у пункті 2:

підпункт 2.2 після слова "Порядку" доповнити словами ", у двох екземплярах";

в абзаці першому підпункту 2.24 слова "в акціонерів" замінити словами "подається у разі наявності акціонерів";

у пункті 3:

підпункт 3.2 після слова "Порядку" доповнити словами ", у двох екземплярах";

в абзаці першому підпункту 3.20 слова "в акціонерів" замінити словами "подається у разі наявності акціонерів";

доповнити главу новим пунктом 7 такого змісту:

"7. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення акцій та/або у проспекті емісії акцій, не було розміщено жодної акції, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, або у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій банк, щодо якого прийнято постанову Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, подає документи, визначені пунктами 4 - 6 цієї глави, крім висновку (звіту) щодо огляду проміжної фінансової звітності (аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності). Фінансова звітність та звіт про результати розміщення акцій банку, щодо якого прийнято постанову Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, не потребують засвідчення аудитором (аудиторською фірмою).";

в абзаці першому підпункту 1.12 пункту 1 глави 4 слова "у акціонерів" замінити словами "подається у разі наявності акціонерів";

3) у розділі III:

підпункт 1.12 пункту 1 викласти у такій редакції:

"1.12. Довідку про обов'язковий викуп акцій (подається у разі наявності акціонерів, які з питання про зменшення статутного капіталу голосували "проти"), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, що голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, що не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, що були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

ціну викупу;

ринкову вартість акцій та інформацію про рішення наглядової ради (загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства) про її затвердження відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства";

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів.

До довідки додається копія документа, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", засвідчена у встановленому законодавством порядку.";

підпункт 2.5 пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.6, 2.7 вважати відповідно підпунктами 2.5, 2.6;

4) у розділі IV:

у пункті 1 слова "та засвідчені печаткою товариства або нотаріально, або їх нотаріально засвідчені копії" замінити словами ", або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку";

у пункті 2 слова "засвідчені печаткою товариства або нотаріально, або їх нотаріально засвідчені копії." замінити словами "або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку";

у пункті 3 слова та цифри "(товариство з одним акціонером - також підпунктом 2.5)" виключити;

5) у тексті Порядку:

слово "нотаріальному" замінити словами "встановленому законодавством";

слова "нотаріально", "нотаріально або" виключити;

6) у додатку 6 пункт 7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8 - 17 вважати відповідно пунктами 7 - 16;

7) у додатках 7, 9 слова "номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів" виключити;

8) у додатку 8 пункт 7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8 - 14 вважати відповідно пунктами 7 - 13;

9) додатки 12, 13 викласти у новій редакції, що додаються;

10) підпункт 5.4 пункту 5 додатка 15 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 5.5 вважати підпунктом 5.4;

11) підпункт 5.5 пункту 5 додатка 17 виключити.

3. Внести до Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року N 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за N 461/22993 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1 після слів "корпоратизації державних підприємств" доповнити словами ", перетворенні державних унітарних комерційних підприємств в акціонерні товариства";

2) у пункті 2 слова ", її центральним апаратом або територіальними органами відповідно до делегованих повноважень" виключити;

3) підпункти 5, 6 викласти у такій редакції:

"5. Орган реєстрації:

після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій і видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

повертає у передбачений абзацом другим цього пункту строк документи товариству без розгляду.

6. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах.

Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.

Відмова у реєстрації випуску акцій оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 2).

Розпорядження про відмову в реєстрації випуску акцій доводиться до відома товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в органі реєстрації.

У разі коли в реєстрації випуску акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

Повідомлення товариства про прийняте органом реєстрації рішення щодо реєстрації випуску акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.";

4) у пункті 7:

підпункт 7.3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7.4 - 7.8 вважати відповідно підпунктами 7.3 - 7.7;

у підпункті 7.6 слова "депозитарієм про обслуговування емісії" замінити словами "Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків";

5) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Для реєстрації випуску акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.".

4. Внести до Порядку реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року N 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за N 444/22976 (зі змінами), такі зміни:

1) пункти 5, 6 викласти у такій редакції:

"5. Орган реєстрації:

після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій і видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

повертає у передбачений абзацом другим цього пункту строк документи товариству без розгляду.

6. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах.

Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.

Відмова у реєстрації випуску акцій оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 2).

Розпорядження про відмову в реєстрації випуску акцій доводиться до відома акціонерного товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в органі реєстрації.

У разі коли в реєстрації випуску акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

Повідомлення товариства про прийняте органом реєстрації рішення щодо реєстрації випуску акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.";

2) у пункті 9:

в підпункті 9.3 слова ", з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації, засвідчену у нотаріальному порядку" виключити;

підпункт 9.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 9.5 - 9.8 вважати відповідно підпунктами 9.4 - 9.7;

3) абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції:

"Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.".

5. Внести до Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 795/23327 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 7 розділу I викласти у такій редакції:

"Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.";

2) у розділі II:

в абзаці другому підпункту 1.1 пункту 1, підпункту 2.1 пункту 2, підпункту 3.1 пункту 3, підпункту 5.1 пункту 5, підпункту 7.1 пункту 7 речення друге виключити;

3) у розділі III:

пункти 9 - 13 глави 1 викласти у такій редакції:

"9. Комісія забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу акцій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу акцій направлення відповідного розпорядження емітенту.

10. Комісія додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення/відновлення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

11. Розпорядження про зупинення обігу акцій містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції (крім спадкування або правонаступництва акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних із переходом прав власності на акції, є дата, що настає на другий робочий день з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій.

12. На підставі розпорядження про зупинення обігу акцій Комісією вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

13. На підставі розпорядження про відновлення обігу акцій здійснюється відновлення обігу акцій відповідного випуску згідно із законодавством про депозитарну діяльність в Україні, Комісією вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.";

у главі 2:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення товариства про прийняте Комісією рішення щодо реєстрації випуску акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.";

пункти 17, 18 викласти у такій редакції:

"17. Комісія забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій:

оприлюднення розпорядження на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій направлення розпорядження емітенту.

18. Комісія додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску Комісією вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.";

абзац восьмий підпункту 11 пункту 1 глави 3 після слів "зборами акціонерів" доповнити словами ", у разі наявності акціонерів, які з відповідних питань голосували "проти";

підпункт 7 пункту 1 глави 4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 8 - 12 вважати відповідно підпунктами 7 - 11;

4) додаток 1 до Порядку викласти у новій редакції, що додається;

5) у тексті Порядку слова "нотаріально", "або нотаріально", "нотаріально або" виключити.

6. Внести до глави 2 розділу II Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 858/23390 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 3:

в абзаці другому підпункту 1 друге речення виключити;

доповнити підпункт 2 після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - вісімнадцятим;

2) у пункті 4:

в абзаці другому підпункту 1 друге речення виключити;

у підпункті 2:

доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - двадцятим;

абзаци п'ятий, шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - вісімнадцятим.

7. Внести до розділу I Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 травня 2014 року N 692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за N 642/25419 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення товариства про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску (випусків) акцій, реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.";

2) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у підрозділі центрального апарату Комісії, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.";

3) підпункти 10 - 12 викласти у такій редакції:

"10. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

2) повертає у передбачений підпунктом 1 цього пункту строк документи товариству без розгляду.

11. Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Положенням, до їх оформлення.

Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

виявлення порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення акцій;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах.

12. Розпорядження про відмову в реєстрації випуску акцій доводиться до відома товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі, крім оригіналу свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію попереднього випуску (випусків) акцій, що направляється товариству одночасно з повідомленням про відмову в реєстрації випуску акцій.

У разі коли в реєстрації випуску акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.";

4) абзац другий пункту 35 викласти у такій редакції:

"Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим Положенням, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.".

8. Внести до Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за N 1492/24024 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 10 розділу I викласти у такій редакції:

"10. Для реєстрації випуску акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.";

2) у розділі III:

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Реєстрація випуску акцій нової номінальної вартості є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

2) повертає у передбачений підпунктом 1 цього пункту строк документи товариству без розгляду.";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

виявлення порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів, на яких приймалося рішення про анулювання викуплених товариством акцій, випуск акцій нової номінальної вартості та внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі зміною номінальної вартості та кількості акцій;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах.";

пункт 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

9. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Звіт
про результати приватного розміщення акцій

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______/Т

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

1.

Дати початку та закінчення строку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії

2.

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

2)

дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

3.

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

2)

дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

4.

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом

5.

Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі

2)

кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі

6.

Загальна кількість і сума укладених договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі

2)

загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі

7.

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:

1)

під час реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

 

грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

2)

під час проведення другого етапу:

 

грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

8.

Розподіл коштів на:

1)

статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)

2)

додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)

9.

Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески*

10.

Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн*

Затверджено:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального депозитарію цінних паперів:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера**:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

** За наявності.

 

Звіт
про результати публічного розміщення акцій

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______/Т

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

1.

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

2.

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

3.

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом

4.

Кількість розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій:

 

у тому числі з акціонерами

5.

Загальна кількість та сума договорів, укладених з першими власниками у процесі публічного розміщення

6.

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні розміщення акцій, у такому розподілі:

1)

грошові кошти в національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

2)

вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

3)

оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

7.

Розподіл коштів на:

1)

статутний капітал (у сумі номінальної вартості розміщених акцій)

2)

додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю)

8.

Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески*

9.

Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн*

Затверджено:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального депозитарію цінних паперів:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення акцій:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера**:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

** За наявності.

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N _____ - З

м. __________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
                                                                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
на підставі ______________________ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року N 520, та відповідно до документів, наданих
______________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування емітента)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на зупинення обігу акцій у зв'язку з ___________________________________________ акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

зупинити обіг акцій ___________________________________________________________________.
                                                                                                  (найменування емітента)

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції:
"___" ____________ 20__ року.

___________________
                (посада)

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос