Идет загрузка документа (236 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированных форм актов, составляемых по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере образовательной деятельности заведений образования, подлежащей лицензированию

Министерство образования и науки Украины (2)
Акт, Приказ от 22.05.2017 № 723
действует с 01.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2017

м. Київ

N 723

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 951/30819

Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню

Відповідно до частини другої статті 6, пункту 6 частини першої статті 7 та частини сьомої статті 19 Закону України від 02 березня 2015 року N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 5 Закону України від 05 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" та Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню;

форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187;

форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187;

форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії (ліцензіатом) до органу ліцензування разом із заявою про отримання (розширення) ліцензії (здійснення освітньої діяльності);

форму акта про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187;

форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю)*, його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
номери телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню

"___" ____________ 20__ р.

N __________

_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище
_____________________________________________________________________________________
                                                                  ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер картки платника податків , або серія та номер паспорта**
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (місцезнаходження суб'єкта господарювання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                     номер телефону та адреса електронної пошти)

____________
* Міністерство освіти і науки, обласні, Київська міська державні адміністрації.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю):
Наказ від "___" ____________ 20__ р. N ________

Посвідчення на проведення планового/позапланового заходу державного нагляду (контролю)
від "___" ____________ 20__ р. N ___________

Тип заходу державного нагляду (контролю):

 
      плановий
      позаплановий

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним
особа:
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

III. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з по
Акт перевірки N
 
від
Розпорядчий документ щодо усунення порушень:
  не видавався;
  видавався;
його вимоги:
  виконано;
  не виконано

  був з по
Акт перевірки N
 
від
Розпорядчий документ щодо усунення порушень:
  не видавався;
  видавався;
його вимоги:
  виконано;
  не виконано

IV. Вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання

у сфері вищої освіти (додаток 1);

у сфері професійно-технічної освіти (додаток 2);

у сфері загальної середньої освіти (додаток 3);

у сфері дошкільної освіти (додаток 4).

V. Опис виявлених порушень

N
з/п

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)***

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) ліцензіата письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу ліцензіата (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

____________
*** Ця частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________
(посада)

________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа:

______________________________
(посада)

________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

______________________________
(посада)

________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано :

______________________________
(посада)

________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VIII. Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

Скорочена назва нормативно-правового акта

найменування

дата і номер

1

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

Закон N 877-V

2

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

02 березня 2015 року N 222-VIII

 

Закон N 222

3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"

30 грудня 2015 року N 1187

 

Ліцензійні умови

4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

12 березня 2003 року N 305

 

КМУ N 305

5

Наказ Міністерства освіти і науки України

30 травня 2006 року N 419

15 червня 2006 року N 711/12585

Наказ МОН N 419

6

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України"

18 квітня 2006 року N 304

07 липня 2006 року N 806/12680

Наказ МОН N 304

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування Міністерства
освіти і науки України

А. Г. Шевцов

 

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законо-
давства не є обов'язковим для суб'єкта госпо-
дарювання

не розгля-
далося

1. Загальна частина

1

Наявні установчі документи юридичної особи

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 10 Ліцензійних умов

2

Наявні рішення про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 10 Ліцензійних умов

3

Наявні документи, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 10 Ліцензійних умов

4

Наявні документи про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 10 Ліцензійних умов

5

Закладом освіти освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться на підставі ліцензії

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 7 Закону N 222, абзац перший пункту 5 Ліцензійних умов

6

Своєчасно здійснена ліцензіатом плата за видачу ліцензії (або розширення провадження освітньої діяльності)

Н
С
В

 

 

 

 

Частина друга статті 14 Закону N 222, пункт 21 Ліцензійних умов

7

Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу, яким встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно (на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю на кожному курсі навчання)

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац 1 пункту 5 Ліцензійних умов

2. Забезпечення ліцензіатом кількісних та якісних показників кадрового забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

8

Ліцензіат має документи, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу та керівника проектної групи (документи про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 9 пункту 10 Ліцензійних умов

9

Дотримано вимоги Ліцензійних умов в частині забезпечення проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):

  

  

  

  

  

Пункт 4 додатка 12 до Ліцензійних умов

9.1

мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 06 вересня 2019 року для початкового рівня з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 4 додатка 12 до Ліцензійних умов

9.2

мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 4 додатка 12 до Ліцензійних умов

9.3

мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 4 додатка 12 до Ліцензійних умов

10

Забезпечено проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):

  

  

  

  

  

Пункт 5 додатка 12 до Ліцензійних умов

10.1

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 5 додатка 12 до Ліцензійних умов

10.2

практичної роботи за фахом

 

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 5 додатка 12 до Ліцензійних умов

11

Забезпечено проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними (науковими) працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п'ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 6 додатка 12 до Ліцензійних умов

12

Випускова кафедра із спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності, наявна, а саме:

  

  

  

  

  

Пункт 7 додатка 12 до Ліцензійних умов

12.1

з науковим ступенем доктора наук та вченим званням

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 7 додатка 12 до Ліцензійних умов

12.2

з науковим ступенем та вченим званням

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 7 додатка 12 до Ліцензійних умов

12.3

з науковим ступенем або вченим званням

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 7 додатка 12 до Ліцензійних умов

13

Наявні трудові договори (контракти) з усіма науково-педагогічними працівниками та/або накази про прийняття їх на роботу

В

 

 

 

 

Пункт 8 додатка 12 до Ліцензійних умов

14

Відповідність спеціальності викладача навчальній дисципліні визначається згідно з документами про вищу освіту, або про науковий ступінь, або про вчене звання, або науковою спеціальністю, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п'яти років, або проходженням відповідного науково-педагогічного стажування тривалістю не менше шести місяців та наявністю трьох одноосібних публікацій з цієї навчальної дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових виданнях України або наявністю виданого підручника чи навчального посібника з цієї навчальної дисципліни згідно з вимогами МОН

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 1 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов

15

Заклад освіти забезпечує проведення для іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою навчання, тестових випробувань на знання ними української або іншої мови, яка використовується в освітньому процесі

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац 1 пункту 7 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов

16

Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, які забезпечують провадження освітньої діяльності іншою, крім української та російської, мовою, мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче B2) або кваліфікаційні документи, пов'язані з використанням іноземної мови

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац другий пункту 7 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов

3. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

17

Забезпечено приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. м. на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 1 додатка 13 до Ліцензійних умов

18

Забезпечено мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)

В

 

 

 

 

Пункт 2 додатка 13 до Ліцензійних умов

19

Є в наявності соціально-побутова інфраструктура:

  

  

  

  

  

Пункт 3 додатка 13 до Ліцензійних умов

19.1

бібліотека, у тому числі читальний зал

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 3 додатка 13 до Ліцензійних умов

19.2

пункти харчування

С

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 3 додатка 13 до Ліцензійних умов

19.3

актовий чи концертний зал

С

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 3 додатка 13 до Ліцензійних умов

19.4

спортивний зал

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 3 додатка 13 до Ліцензійних умов

19.5

стадіон та/або спортивний майданчик

С

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 3 додатка 13 до Ліцензійних умов

20

Забезпечено здобувачів вищої освіти гуртожитком

С
В

 

 

 

 

Пункт 4 додатка 13 до Ліцензійних умов

21

Забезпечено комп'ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання навчальних планів

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 5 додатка 13 до Ліцензійних умов

22

Закладом освіти забезпечено доступність до навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та його іншої інфраструктури для осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я та віком

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 1 приміток додатка 13 до Ліцензійних умов

4. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

23

Є в наявності опис освітньої програми

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 1 додатка 14 до Ліцензійних умов

24

Є в наявності навчальний план та пояснювальна записка до нього

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 2 додатка 14 до Ліцензійних умов

25

Є в наявності робоча програма з кожної навчальної дисципліни навчального плану

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 3 додатка 14 до Ліцензійних умов

26

Є в наявності комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 4 додатка 14 до Ліцензійних умов

27

Є в наявності програма практичної підготовки, робочі програми практик

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 5 додатка 14 до Ліцензійних умов

28

Забезпечено студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 6 додатка 14 до Ліцензійних умов

29

Є в наявності методичні матеріали для проведення атестації здобувачів

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 7 додатка 14 до Ліцензійних умов

5. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

30

Бібліотеку забезпечено вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 1 додатка 15 до Ліцензійних умов

31

Є в наявності доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти)

С
В

 

 

 

 

Пункт 2 додатка 15 до Ліцензійних умов

32

Заклад освіти має офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація)

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 3 додатка 15 до Ліцензійних умов

33

Заклад освіти має електронний ресурс, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний відсоток навчальних дисциплін) (за відповідними рівнями вищої освіти)

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 4 додатка 15 до Ліцензійних умов

6. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

34

Заклад освіти у разі запровадження дистанційної форми навчання дотримується вимог до науково-педагогічного, кадрового і системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечує створення і функціонування системи управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм)

С

 

 

 

 

Пункт 17 Ліцензійних умов

35

Ліцензіат подав у електронному вигляді дані та відомості про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з Ліцензійними умовами до ЄДЕБО та підтримує їх в актуальному стані

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац другий пункту 18 Ліцензійних умов

36

Ліцензіат розмістив інформацію про навчально-методичне та інформаційне забезпечення на офіційному веб-сайті закладу освіти

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац перший пункту 18 Ліцензійних умов

37

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавались до органу ліцензування (не менше десяти років)

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 19 Ліцензійних умов

38

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії електронні копії, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування (зберігаються не менше десяти років)

С

 

 

 

 

Пункт 20 Ліцензійних умов

39

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії електронні копії документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії (зберігаються не менше десяти років)

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 21 Ліцензійних умов

40

Ліцензіат повідомив органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік: до 01 лютого і 01 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності

Н
С
В

 

 

 

 

Частина друга статті 15 Закону N 222, пункт 22 Ліцензійних умов

41

Ліцензіат провадить освітню діяльність виключно в місцях її провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування (крім дистанційної форми навчання)

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 23 Ліцензійних умов

42

Ліцензіат розробив та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подав органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності

С

 

 

 

 

Абзац перший пункту 24 Ліцензійних умов

43

Ліцензіат своєчасно повідомив органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення та про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів вищої освіти в інших закладах освіти

Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 24 Ліцензійних умов

44

Ліцензіатом забезпечено присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 25 Ліцензійних умов

____________
* Ступені ризику: "Н" - незначний, "С" - середній, "В" - високий.

 

N
з/п

Питання щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов

Ступінь ризику*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання Ліцензійних умов не є обов'яз-
ковим для ліцензіата

не розгля-
далося

1. Загальна частина

1

Наявні установчі документи юридичної особи

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 26 Ліцензійних умов

2

Закладом освіти освітня діяльність у сфері професійно-технічної освіти провадиться на підставі ліцензії

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 7 Закону N 222, абзац другий пункту 5 Ліцензійних умов

3

Ліцензіат має рішення про утворення підрозділу підприємства, до повноважень якого належить професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників, та положення про нього в разі ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 26 Ліцензійних умов

4

Ліцензіат має рішення про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 26 Ліцензійних умов

5

Ліцензіат має документи, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 26 Ліцензійних умов

6

Ліцензіат має документи про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями підвищеної небезпеки)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 26 Ліцензійних умов

7

Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу, яким встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно (на кожному курсі навчання за певною професією (у разі професійної підготовки), за певною навчальною програмою (у разі професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації)

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5 Ліцензійних умов

8

Своєчасність здійснення ліцензіатом плати за видачу ліцензії (або розширення провадження освітньої діяльності)

Н
С
В

 

 

 

 

Частина друга статті 14 Закону N 222, пункт 36 Ліцензійних умов

9

Заклад освіти має затверджені в установленому порядку освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу, або кваліфікаційні характеристики професії, або професійний стандарт, навчальні плани з пояснювальною запискою до них, розроблені на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типові навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 26 Ліцензійних умов

10

Наявні документи, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документи про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 9 пункту 26 Ліцензійних умов

11

Ліцензіат має додаткові документи для провадження діяльності за програмами іноземних закладів освіти, зокрема:

  

  

  

  

  

Пункт 27 Ліцензійних умов

11.1

документ про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 27 Ліцензійних умов

11.2

дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітніх/професійних програм та видачу документа про професійну (професійно-технічну) освіту за результатами навчання

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 27 Ліцензійних умов

11.3

довідку уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти - іноземної юридичної особи про визнання освітньої/професійної програми та переклад довідки українською мовою, засвідчений нотаріально

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 27 Ліцензійних умов

11.4

освітню програму та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 27 Ліцензійних умов

12

Ліцензіат, що є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється та функціонує на території України, додатково подає такі документи:

  

  

  

  

  

Пункт 28 Ліцензійних умов

12.1

документи, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу, є в наявності (міжнародний договір, дозвіл МОН, дозвіл (згода) уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це не передбачено законодавством відповідної держави)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 28 Ліцензійних умов

12.2

документи про визнання освітньої/професійної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 28 Ліцензійних умов

12.3

освітні/професійні програми та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність, погоджені з МОН

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 28 Ліцензійних умов

2. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

13

Забезпеченість викладачами усіх навчальних дисциплін навчального плану становить 100 %

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 1 додатка 26 до Ліцензійних умов

14

Відповідність базової фахової освіти педагогічних працівників становить 100 %

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 2 додатка 26 до Ліцензійних умов

15

Забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію, становить не менше 25 %

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 3 додатка 26 до Ліцензійних умов

16

Забезпеченість майстрами (інструкторами) виробничого навчання становить 100 %

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 4 додатка 26 до Ліцензійних умов

17

Забезпеченість майстрами (інструкторами) виробничого навчання з відповідною фаховою освітою становить 100 %

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 5 додатка 26 до Ліцензійних умов

18

Наявність у майстрів виробничого навчання відповідної кваліфікації становить 100 %

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 6 додатка 26 до Ліцензійних умов

19

Базова фахова освіта (за спеціальностями згідно з документами про вищу освіту або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п'яти років, або проходженням відповідного педагогічного стажування тривалістю не менше шести місяців) відповідає навчальним дисциплінам, які ними викладаються

Н
С
В

 

 

 

 

Примітка 1 додатка 26 до Ліцензійних умов

3. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

20

Забезпеченість майстернями, кабінетами, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання робочих навчальних програм, становить 100 %

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої додатка 27 до Ліцензійних умов

21

Соціально-побутова інфраструктура в навчальному закладі наявна:

  

  

  

  

  

Пункт 2 частини першої додатка 27 до Ліцензійних умов

21.1

гуртожиток

С
В

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2 частини першої додатка 27 до Ліцензійних умов

21.2

спортивний зал

С

 

 

 

 

Абзац третій пункту 2 частини першої додатка 27 до Ліцензійних умов

21.3

стадіон або спортивний майданчик

С
В

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 2 частини першої додатка 27 до Ліцензійних умов

21.4

медичний пункт

С
В

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 2 частини першої додатка 27 до Ліцензійних умов

21.5

пункт громадського харчування

С

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 2 частини першої додатка 27 до Ліцензійних умов

22

Закладом освіти забезпечено доступ до навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема, безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та його іншої інфраструктури для осіб, які належать до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я та віком

Н
С
В

 

 

 

 

Примітка додатка 27 до Ліцензійних умов

4. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

23

Наявна освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційна характеристика професії або наявний професійний стандарт

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої додатка 27 до Ліцензійних умов

24

Наявна програма професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої додатка 27 до Ліцензійних умов

25

Наявний навчальний план, затверджений в установленому порядку (наказ МОН N 419)

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 3 частини другої додатка 27 до Ліцензійних умов

26

Наявне навчально-методичне забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (відсотків) зокрема:

  

  

  

  

  

Пункт 4 частини другої додатка 27 до Ліцензійних умов

26.1

плани семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (становить 100 %)

С
В

 

 

 

 

Абзац другий пункту 4 частини другої додатка 27 до Ліцензійних умов

26.2

методичні вказівки до тематичного та вихідного контролю (становить 100 %)

С
В

 

 

 

 

Абзац третій пункту 4 частини другої додатка 27 до Ліцензійних умов

27

Забезпеченість програмами всіх видів практик становить 100 %

С
В

 

 

 

 

Пункт 5 частини другої додатка 27 до Ліцензійних умов

28

Наявні методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт (проектів), кваліфікаційної державної атестації

В

 

 

 

 

Пункт 6 частини другої додатка 27 до Ліцензійних умов

29

Наявне дидактичне забезпечення самостійної роботи учнів згідно з навчальним планом

С

 

 

 

 

Пункт 7 частини другої додатка 27 до Ліцензійних умов

30

Наявні критерії оцінювання знань і вмінь учнів, слухачів

С

 

 

 

 

Пункт 8 частини другої додатка 27 до Ліцензійних умов

5. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

31

Забезпеченість учнів підручниками, навчальними посібниками та електронними виданнями становить 100 %

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 1 частини третьої додатка 27 до Ліцензійних умов

32

Наявна бібліотека

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 2 частини третьої додатка 27 до Ліцензійних умов

33

Наявний власний читальний зал (для первинної професійної підготовки)

С
В

 

 

 

 

Пункт 3 частини третьої додатка 27 до Ліцензійних умов

6. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

34

Ліцензіат дотримується вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти протягом усього періоду навчання

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 31 Ліцензійних умов

35

Ліцензіат застосовує нормативи, встановлені Ліцензійними умовами для підготовки фахівців з відповідної професії за наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу, в якому здійснюється повний цикл навчання за певною професією

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 32 Ліцензійних умов

36

Ліцензіат подав в електронному вигляді дані та відомості про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у встановлені строки) та підтримує їх в актуальному стані

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац другий пункту 33 Ліцензійних умов

37

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії оригінали документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певної професії, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років

С
В

 

 

 

 

Пункт 34 Ліцензійних умов

38

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії електронні копії, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 35 Ліцензійних умов

39

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії електронні копії документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років

С
В

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов

40

Ліцензіат повідомив органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік: до 01 лютого і 01 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності

Н

 

 

 

 

Пункт 37 Ліцензійних умов

41

Ліцензіат провадить освітню діяльність виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 38 Ліцензійних умов

42

Ліцензіат розробив та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подав органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин) та порядок відновлення провадження такої діяльності (у встановлені строки)

С

 

 

 

 

Пункт 39 Ліцензійних умов

43

Ліцензіат забезпечив присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 40 Ліцензійних умов

____________
* Ступені ризику: "Н" - незначний, "С" - середній, "В" - високий.

 

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законо-
давства не є обов'язковим для суб'єкта господа-
рювання

не розгля-
далося

1. Загальна частина

1

Наявні установчі документи юридичної особи

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 41 Ліцензійних умов

2

Наявні документи, що засвідчують право власності чи використання основних засобів для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 41 Ліцензійних вимог

3

Освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти здійснюється на підставі ліцензії

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 7 Закону N 222, абзац третій пункту 5 Ліцензійних умов

4

Наявні документи про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 41 Ліцензійних умов

5

Ліцензіатом вчасно здійснено оплату за видачу ліцензії (або розширення провадження освітньої діяльності)

Н
С
В

 

 

 

 

Частина друга статті 14 Закону N 222, пункт 21 Ліцензійних вимог

6

Наявні документи, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документ про вищу освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 41 Ліцензійних умов

7

Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац третій пункту 5 Ліцензійних умов

2. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

8

Заклад освіти забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником) такого закладу

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац другий пункту 42 Ліцензійних умов

9

Фахова освіта педагогічних працівників відповідає навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 43 Ліцензійних умов

10

Закладом освіти створено умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і здійснюється контроль за процесом її підвищення

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 44 Ліцензійних умов

11

У кожного працівника закладу освіти є в наявності особиста медична книжка та проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 45 Ліцензійних умов

3. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

12

Заклад освіти забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення навчально-виховного процесу, спортивним майданчиком для проведення занять з фізичної культури, їдальнею та відповідати державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 46 Ліцензійних умов

13

Майно закладу є в його власності, в оперативному управлінні чи користуванні на правах оренди (майнового найму) з відображенням майнових відносин у даних бухгалтерського обліку

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 46 Ліцензійних умов

14

Строк дії договору майна (майнового найму) відповідає строку провадження освітньої діяльності за певним рівнем, що ліцензується

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов

15

Заклад освіти забезпечив доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я та віком

С
В

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 46 Ліцензійних умов

4. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

16

Заклад освіти має усі документи, визначені нормативно-правовими актами з питань загальної середньої освіти

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 47 Ліцензійних умов

17

Заклад освіти має на кожного учня по одному примірнику підручника та навчального посібника з кожної навчальної дисципліни робочого навчального плану з грифом МОН (згідно з переліком підручників та навчальних посібників, рекомендованих до використання МОН) або забезпечення постійного доступу до електронної версії кожним учнем

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 47 Ліцензійних умов

5. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

18

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти відповідає вимогам щодо наявності бібліотечного фонду закладу освіти. У закладі освіти є в наявності бібліотечний фонд, що складається з:

  

  

  

  

  

Пункт 48 Ліцензійних умов

18.1

художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних програм з української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин відповідно до робочого навчального плану

С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 48 Ліцензійних умов

18.2

довідкової літератури:

  

  

  

  

  

Підпункт 2 пункту 48 Ліцензійних умов

18.2.1

словників перекладних - по одному примірнику на п'ять учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом)

В

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 2 пункту 48 Ліцензійних умов

18.2.2

тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) - п'ять примірників кожного виду словника

В

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 2 пункту 48 Ліцензійних умов

19

Наявна бібліотека

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 2 додатка 31 до Ліцензійних умов

20

Наявне книгосховище

С

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 2 додатка 31 до Ліцензійних умов

21

Наявний зал для видачі літератури

С

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 2 додатка 31 до Ліцензійних умов

22

Наявний читальний зал

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 2 додатка 31 до Ліцензійних умов

23

Наявна електронна бібліотека

С
В

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 2 додатка 31 до Ліцензійних умов

24

Наявний Інтернет

С
В

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 2 додатка 31 до Ліцензійних умов

6. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

25

Ліцензіат дотримується вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти протягом усього періоду навчання

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 49 Ліцензійних умов

26

Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певного освітнього рівня загальної середньої освіти, у певному місці її провадження, зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 50 Ліцензійних умов

27

Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 51 Ліцензійних умов

28

Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

С
В

 

 

 

 

Пункт 52 Ліцензійних умов

29

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви, двічі на рік: до 01 лютого і 01 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності

Н
С
В

 

 

 

 

Частина 2 статті 15 Закону N 222, пункт 53 Ліцензійних умов

30

Ліцензіат провадить освітню діяльність виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 54 Ліцензійних умов

31

Ліцензіат протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подав органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності

С
В

 

 

 

 

Абзац перший пункту 55 Ліцензійних умов

32

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання учнів в інших закладах освіти

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац другий пункту 55 Ліцензійних умов

33

Ліцензіат забезпечив присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 56 Ліцензійних умов

____________
* Ступені ризику: "Н" - незначний, "С" - середній, "В" - високий.

 

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законо-
давства не є обов'язковим для суб'єкта господа-
рювання

не розгля-
далося

1. Загальна частина

1

Наявні установчі документи юридичної особи

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 57 Ліцензійних умов

2

Закладом освіти освітня діяльність у сфері дошкільної освіти провадиться на підставі ліцензії

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 7 Закону N 222, абзац другий пункту 5 Ліцензійних умов

3

Своєчасність здійснення ліцензіатом плати за видачу ліцензії (або розширення провадження освітньої діяльності)

Н
С
В

 

 

 

 

Частина друга статті 14 Закону N 222, пункт 66 Ліцензійних умов

4

Заклад освіти має документи, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 57 Ліцензійних умов

5

Заклад освіти має документи про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 57, додаток 34 до Ліцензійних умов

6

Заклад освіти має затверджений та погоджений в установленому порядку робочий навчальний план

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 57, додаток 34 до Ліцензійних умов

7

Заклад освіти має відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідні для виконання базового компонента дошкільної освіти

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 57, додатки 35, 36 до Ліцензійних умов

8

Заклад освіти має відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідне для виконання базового компонента дошкільної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 57, додаток 37 до Ліцензійних умов

9

Заклад освіти має документи, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документи про вищу освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 57 Ліцензійних умов

10

Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу

Н
С
В

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 5 Ліцензійних умов

2. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

11

Заклад освіти забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником) такого закладу

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 58 Ліцензійних умов

12

Закладом освіти створено умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контроль за процесом її підвищення

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 59 Ліцензійних умов

13

Кожен працівник закладу освіти має особисту медичну книжку та пройшов обов'язковий профілактичний медичний огляд

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 60 Ліцензійних умов

3. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

14

Заклад освіти забезпечений матеріально-технічною базою, що забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти та відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці (Наказ МОН N 304)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 61 Ліцензійних умов

15

Заклад освіти забезпечив доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних груп та його інфраструктури осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я та віком

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 61 Ліцензійних умов

4. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

16

Заклад освіти має затверджену (схвалену) в установленому порядку програму (програми) розвитку дітей, що відповідає (відповідають) вимогам базового компонента дошкільної освіти (КМУ N 305)

Н
С
В

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 62 Ліцензійних умов

17

Заклад освіти має обладнання, навчально-наочні посібники та іграшки, необхідні для виконання базового компонента дошкільної освіти

С
В

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 62 Ліцензійних умов

5. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

18

Ліцензіат дотримується вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти під час її провадження

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 63 Ліцензійних умов

19

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії оригінали документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності за певним видом дошкільної освіти, у певному місці її провадження, зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 64 Ліцензійних умов

20

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії електронні копії, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років

С
В

 

 

 

 

Пункт 65 Ліцензійних умов

21

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії електронні копії документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років

С
В

 

 

 

 

Пункт 66 Ліцензійних умов

22

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік: до 01 лютого і 01 вересня за попередній період провадження діяльності

Н
С
В

 

 

 

 

Частина друга статті 15 Закону N 222, пункт 67 Ліцензійних умов

23

Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 68 Ліцензійних умов

24

Ліцензіат подав протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності органу ліцензування розроблений порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 69 Ліцензійних умов

25

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання учнів в інших закладах освіти

С
В

 

 

 

 

Абзац другий пункту 69 Ліцензійних умов

26

Ліцензіат забезпечив присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов

Н
С
В

 

 

 

 

Пункт 70 Ліцензійних умов

____________
* Ступені ризику: "Н" - незначний, "С" - середній, "В" - високий.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю)*, його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
номера телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187

"___" ____________ 20__ року

N ____________

__________________________________________________________________________
(населений пункт)

Головою комісії _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членами комісії: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посади, прізвища, імена та по батькові)

на підставі порушень, що зазначені в акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження освітньої діяльності, від ___ ____________ 20__ року N ______, у присутності _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата (або
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             уповноваженої особи))
_____________________________________________________________________________________
                                               (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(у разі здійснення перевірки у відокремленому структурному підрозділі додатково зазначаються його найменування, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження)

що має ліцензію на освітню діяльність у сфері ________________________________________ освіти,
                                                                                                       (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища)

УСТАНОВИЛИ, що ліцензіатом не усунуто протягом строку, встановленого у розпорядженні про усунення порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 (далі - Ліцензійні умови), від "___" ____________ 20__ року N ________, такі порушення Ліцензійних умов:
_____________________________________________________________________________________
                                                           (детальний опис порушень, що не були усунуті ліцензіатом
_____________________________________________________________________________________
                                                                з посиланням на відповідні пункти Ліцензійних умов)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

що зафіксовані в акті, складеному за результатами проведення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження освітньої діяльності, від "___" ____________ 20__ року N __________, та дають підставу вважати ліцензіата таким, що не виконав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері провадження освітньої діяльності від "___" ____________ 20__ року N __________.

Фото- та відеоматеріали, зроблені під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (наявні/відсутні)

Цей акт перевірки складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

 

 

________________________________
(посада)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Член(и) комісії:

 

 

________________________________
(посада)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________
(посада)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Міністерство освіти і науки, обласні, Київська міська державні адміністрації.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування Міністерства
освіти і науки України

А. Г. Шевцов

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю)*, його місцезнаходження,
  ___________________________________________________________________________________
 номери телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187

"___" ____________ 20__ року

N ____________

_____________________
(населений пункт)

Головою комісії _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членами комісії: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (посади, прізвища, імена та по батькові)
під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 (далі - Ліцензійні умови), відповідно до наказу МОН від 22 травня 2017 року N 723 (акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження освітньої діяльності, від ___ ____________ 20__ року N ______) з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року виявлено, що
_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                    (у разі здійснення перевірки у відокремленому структурному підрозділі додатково зазначаються його
_____________________________________________________________________________________
                                                             найменування, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження)

під час провадження освітньої діяльності у сфері ______________________________________ освіти,
                                                                                                         (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища)
повторно допустив ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (детальний опис порушень, допущених повторно, 
_____________________________________________________________________________________
                                                               з посиланням на конкретні пункти Ліцензійних умов
_____________________________________________________________________________________
                                  та зазначенням розпорядчого документа, у якому було зазначено попереднє порушення
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               Ліцензійних умов)

Фото- та відеоматеріали, зроблені під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (наявні/відсутні)

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

 

 

_______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Член(и) комісії:

 

 

_______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Міністерство освіти і науки, обласні, Київська міська державні адміністрації.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування Міністерства
освіти і науки України

А. Г. Шевцов

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
номери телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії (ліцензіатом) до органу ліцензування разом із заявою про отримання (розширення) ліцензії (здійснення освітньої діяльності)

"___" ____________ 20__ року

N ____________

_____________________________________________________________________________
(населений пункт)

Головою комісії _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членами комісії: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посади, прізвища, імена та по батькові)

під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження освітньої діяльності відповідно до наказу МОН від ___ ____________ 20__ року N __________ виявлено, що на дату подання заяви від ___ ____________ 20__ року про отримання ліцензії / розширення провадження освітньої діяльності здобувач/ліцензіат ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (у разі здійснення перевірки у відокремленому структурному підрозділі додатково зазначаються його
_____________________________________________________________________________________
                                                     найменування, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження)
під час провадження освітньої діяльності у сфері ______________________________________ освіти
                                                                                                           (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища)
додав документи, в яких зазначив недостовірні відомості, а саме: _____________________________________________________________________________________
                            (зазначаються відомості, виявлені під час проведення порівняння з відомостями, наданими
_____________________________________________________________________________________
                   у документах разом із заявою про отримання ліцензії / розширення провадження освітньої діяльності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Фото- та відеоматеріали, зроблені під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), ________________________________________________________
                                                                                                                                       (наявні/відсутні)

Завірена в установленому порядку копія опису, а також копії документів з недостовірними даними та документи, що вказують на недостовірність даних, які містяться у зазначених вище документах, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт перевірки складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

 

 

_______________________________
(посада)

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Член(и) комісії:

 

 

_______________________________
(посада)

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________
(посада)

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування Міністерства
освіти і науки України

А. Г. Шевцов

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю)*, його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
номери телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187

"___" ____________ 20__ року

N ____________

_____________________
(населений пункт)

Головою комісії _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членами комісії: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (посади, прізвища, імена та по батькові)
які діють на підставі посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 (далі - Ліцензійні умови), від ___ ____________ 20__ року N __________, з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року у
_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (у разі здійснення перевірки у відокремленому структурному підрозділі додатково 
_____________________________________________________________________________________,
                                      зазначаються його найменування, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження)

що має ліцензію на освітню діяльність у сфері ________________________________________ освіти,
                                                                                                       (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища)

у присутності** _______________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата (або уповноваженої особи))

встановили факт недопуску уповноважених посадових осіб МОН до здійснення заходу державного нагляду (контролю) ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються дії ліцензіата, що вказують на факт недопуску уповноважених посадових осіб МОН до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов, зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб МОН, відмова в доступі посадових осіб МОН до місць провадження освітньої діяльності або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Фото- та відеоматеріали, зроблені під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (наявні/відсутні)

Відповідно до вимог пункту 8 частини другої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дії _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування ліцензіата)
є відмовою ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю).

Цей акт перевірки складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Примірник цього акта перевірки на ___ сторінках отримано ___.___.20__ року:

_____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення***: _____________________________________________________________________________________
                                              (посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта)

Голова комісії

 

 

_____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Член(и) комісії:

 

 

_____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Міністерство освіти і науки, обласні, Київська міська державні адміністрації.

** У разі відсутності керівника позиція не заповнюється.

*** Заповнюється в разі відмови керівника ліцензіата (уповноваженої особи) отримати примірник цього акта.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування Міністерства
освіти і науки України

А. Г. Шевцов

 

  

____________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,
_______________________________________________________________________________
номери телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України

"___" ____________ 20__ року

N ____________

Посадові особи Міністерства освіти і науки України
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посади, прізвища, імена, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

розглянувши __________________________________________________________________________
                                                                 (реквізити листів, подань, найменування органів, які
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                виявили (підтвердили) порушення)

склали цей акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________,
осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України ________________________________________
                                                                                                                 (детальний опис порушень законодавства з обґрунтуванням)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Посадові особи МОН:

_____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

_____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

_____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування Міністерства
освіти і науки України

А. Г. Шевцов

Опрос