Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проверки факта представления субъектами декларирования деклараций в соответствии с Законом Украины "О предупреждении коррупции" и уведомления Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Решение от 06.07.2017 № 285
действует с 05.09.2017

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

06.07.2017

м. Київ

N 285

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2017 р. за N 944/30812

Про внесення змін до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", пункту 4 розділу II Закону України від 23 березня 2017 року N 1975-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Внести до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за N 1479/29609, такі зміни:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає процедуру перевірки державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами публічного права (органами, в яких працює (працював або входить чи входив до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах) суб'єкт декларування (далі - відповідний орган)) факту подання суб'єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон), а також процедуру повідомлення відповідним органом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Перевірка факту подання відповідно до Закону декларацій особами, зазначеними у пункті 5 частини першої статті 3 Закону, здійснюється у порядку, визначеному Національним агентством.";

2) у пункті 4:

після слів "відповідного органу" доповнити словами ", а також Національне агентство у випадках, визначених Законом,", слово "перевіряє" замінити словом "перевіряють";

підпункт 4 після слів і цифри "статті 3 Закону," доповнити словами і цифрами "та осіб, зазначених у пункті 4 частини першої статті 3 Закону,";

доповнити пункт новими підпунктами 5, 6 такого змісту:

"5) декларації осіб, зазначених у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, у разі входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідної громадської ради, ради громадського контролю, утвореної при державних органах, - протягом десяти календарних днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці другому частини третьої статті 45 Закону;

6) декларації осіб, зазначених в абзаці четвертому пункту 5 частини першої статті 3 Закону, у разі зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства - протягом десяти календарних днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці третьому частини третьої статті 45 Закону.";

3) друге речення абзацу другого пункту 7 виключити;

4) у пункті 8 слова "органу, в якому працює (працював) відповідний суб'єкт декларування," замінити словами "відповідного органу, вищому органу управління відповідного громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства";

5) у тексті Порядку слова "орган, в якому працює (працював) суб'єкт декларування" у всіх відмінках замінити словами "відповідний орган" у відповідних відмінках;

6) у додатку 1 слова "(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), адреса зареєстрованого місця проживання суб'єкта декларування (згідно з паспортними даними))" замінити словами "(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), ким і коли видано паспорт, адреса зареєстрованого (згідно з паспортними даними) та фактичного місця проживання суб'єкта декларування, дата та місце народження, контактні номери телефонів)".

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р. С.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

Н. М. Корчак

Опрос