Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы акта (справки) о результатах проверки по вопросам соблюдения плательщиком налогов принципа "вытянутой руки" и Требований к его (ее) составлению

Минфин
Акт, Приказ от 13.07.2017 № 629
действует с 08.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2017

м. Київ

N 629

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 931/30799

Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" та Вимог до його (її) складення

Відповідно до підпункту 39.5.2.17 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та пункту 5 розділу II Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки";

Вимоги до складення акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року N 912 "Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за N 1396/27841.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

Форма

Акт (довідка) N _______________
про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"1

___________________________________________________________________________________
(повне та скорочене (за наявності) найменування платника податків, код за ЄДРПОУ)

_________________
      (місце складення)

                         ___.___.______
                                              (дата)

Відповідно до _________________________________________________________________________
                                                (посилання на відповідні підпункти статей 39 та 78 Податкового кодексу України, які є
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
                                                       підставою для проведення перевірки контрольованих операцій)
_____________________________________________________________________________________,
на підставі наказу _____________________________________________________________________
                                                                   (реквізити наказу контролюючого органу про проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб контролюючого органу, які проводили перевірку)
проведено документальну позапланову виїзну/невиїзну перевірку з питань дотримання принципу "витягнутої руки"1 _____________________________________________________________________
                                                                                   (найменування, код за ЄДРПОУ платника податків,
_____________________ у контрольованих операціях з:
           який перевірявся)
_____________________________________________________________________________________
          (відомості про контрагента(ів) - сторону(и) контрольованих операцій: найменування, код за ЄДРПОУ або код
_____________________________________________________________________________________
                  в країні реєстрації, місцезнаходження; найменування операції(й) / групи однорідних операцій, реквізити
                                                                                              договорів (контрактів),
______________________________________, проведених у __________________________________
    на підставі яких проведені контрольовані операції)                                          (період проведення контрольованих операцій)
 

Копію наказу ____________________________________ надіслано ____________________________
                                     (реквізити наказу про проведення перевірки)                                      (найменування платника податків)
рекомендованим листом ________________________________________________________________
                                                                                       (реквізити (дата, номер, назва) листа контролюючого органу)
з повідомленням про вручення або вручено ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника платника податків, якому вручено копію
__________________ під розписку ___.___.______.
                   наказу)                                                  (дата вручення)

Залежно від місця проведення перевірки заповнити потрібне:

З направленням на проведення перевірки _________________________________________________
                                                                                                                                     (реквізити направлення)
ознайомлені __________________________________________________________________________
                                             (дата і час ознайомлення, посади, прізвища, імена, по батькові посадових (службових) осіб
_____________________________________________________________________________________
            платника податків, що ознайомились з направленням на проведення перевірки, або реквізити акта про відмову
_____________________________________________________________________________________
                                    від підписання (у разі відмови платника податків поставити підпис у направленні))

або

Письмове повідомлення про дату початку та місце проведення перевірки надіслано платнику податків _________________________________________________________ рекомендованим листом
                                                            (найменування платника податків)
____________________________________________________________________________________ з
                                                             (реквізити (дата, номер, назва) листа контролюючого органу)
повідомленням про вручення або вручено
_____________________________________________________________________________________
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові платника податків або уповноваженого представника, якому вручено
__________________ під розписку ___.___.______.
      зазначені документи)                                    (дата вручення)

I. Загальні положення

1. Місце проведення перевірки: _________________________________________________________.
                                                                                                                                    (адреса)
_____________________________________________________________________________________

2. Перевірку розпочато ___.___.______, закінчено ___.___._______.
                                                                     (дата)                                             (дата)

Заповнити потрібне у разі продовження перевірки відповідно до підпункту 39.5.2.9 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України:

Згідно з наказом _______________________________________________________ строк проведення
                                             (реквізити наказу контролюючого органу про продовження перевірки)
перевірки було продовжено до __________________________________________________________.
                                                                                                                                          (дата)

Копію наказу _____________________________________ надіслано ___________________________
                                    (реквізити наказу про продовження перевірки)                                     (найменування платника податків)
рекомендованим листом ________________________________________________________________
                                                                                       (реквізити (дата, номер, назва) листа контролюючого органу)
з повідомленням про вручення або вручено
_____________________________________________________________________________________
               (посада, прізвище, ім'я, по батькові платника податків або уповноваженого представника, якому вручено
__________________ під розписку ___.___.______.
     зазначені документи)                                       (дата вручення)

3. Місцезнаходження платника податків, який перевірявся: __________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Взято на облік платників податків ___.___.______ за N ___________________________________.
                                                                                          (дата)                                                         (податковий номер)

Станом на ___.___.______ перебуває на обліку в __________________________________________.
             (дата складення акта (довідки))                                                            (найменування контролюючого органу)

5. Посадовими особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність платника податків в період, що перевірявся, були/є (наводяться відомості про керівника, головного бухгалтера або осіб, які виконували їх обов'язки):

__________________________________________________
(посада)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________
(посада)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
II. Результати перевірки платника податків з питань дотримання
принципу "витягнутої руки"1

______________________________________________________________________________________
(опис операції(й), яка(і) перевірялась(ись), із зазначенням підстав визнання її (їх) контрольованою(ими);
______________________________________________________________________________________
методи та джерела інформації, що використовувались для встановлення відповідності умов контрольованої(их)
_____________________________________________________________________________________
операції(й) принципу "витягнутої руки"1; відомості про зіставні неконтрольовані операції та/або про
_____________________________________________________________________________________
зіставних юридичних осіб, які використані під час застосування відповідного методу трансфертного
_____________________________________________________________________________________
ціноутворення; інформація про сторону, що досліджувалась; обрані фінансові показники; розрахунок
_____________________________________________________________________________________
діапазону цін (рентабельності) та медіани діапазону; заходи податкового контролю та інші відомості
_____________________________________________________________________________________
щодо встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(й) принципу "витягнутої руки"1;
_____________________________________________________________________________________
інформація про документально підтверджені факти відхилення умов контрольованої(их) операції(й) від умов,
_____________________________________________________________________________________
що відповідають принципу "витягнутої руки"1, обґрунтування того, що таке відхилення спричинило
_____________________________________________________________________________________
неправильний розрахунок оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження сум податків, або
_____________________________________________________________________________________
висновок про невстановлення таких фактів)

 

 

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток підприємств:

N з/п

Звітний період

Тип декларації (звітна, уточнююча)

Дата подання та реєстра-
ційний номер

За даними платника
(декларації)

За даними перевірки

Відхилення

об'єкт оподатку-
вання (+,  -)

податок на прибу-
ток за звітний період

об'єкт оподаткування (+,  -)

податок на прибу-
ток за звітний період

об'єкт опо-
датку-
вання (+,  -)

(гр. 7 - гр. 5)

податок на прибу-
ток за звітний період (гр. 8 - гр. 6)

1

2

3

4

 

 

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на додану вартість1:

N з/п

Звітний період

Тип декларації (звітна, уточнюючий розрахунок)

Дата подання та реєстра-
ційний номер

За даними платника
(декларації, розрахунку)

додатне (від'ємне) значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту (+, -)

залишок від'ємного значення попереднього звітного періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного періоду

сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

За даними перевірки

Відхилення

додатне (від'ємне) значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту (+,  -)

залишок від'ємного значення попереднього звітного періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного періоду

сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню

додатне (від'ємне) значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту (+,  -) (гр. 8 - гр. 5)

залишок від'ємного значення попереднього звітного періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного періоду (гр. 9 - гр. 6)

сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню (гр. 10 - гр. 7)

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 


Перелік документів, які було використано при проведенні перевірки, наведено в додатку ____ до акта (довідки) перевірки.

Додатки: _____________________________________________________________________________
                _____________________________________________________________________________

III. Висновки

Перевіркою встановлено:

______________________________________________________________________________________
(опис виявлених перевіркою порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і дотримання
______________________________________________________________________________________
платником податків принципу "витягнутої руки"1 під час визначення обсягу оподатковуваного прибутку та/або
______________________________________________________________________________________
заниження суми податку з посиланням на відповідні нормативно-правові акти або висновок про відсутність
______________________________________________________________________________________
таких порушень)
______________________________________________________________________________________,
внаслідок чого:
занижено податок на прибуток підприємств у періоді, що перевірявся, на загальну суму ___________ грн, у тому числі ___________;
                                         (за періодами)

завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн, у тому числі __________;
                                                                                                                                (за періодами)

занижено податок на додану вартість у періоді, що перевірявся, на загальну суму _________ грн, у тому числі ___________2;
                          (за періодами)

завищено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту в періоді, що перевірявся, на загальну суму _________ грн, у тому числі ___________2;
                                                                                                                                                                (за періодами)

______________________________________________________________________________________
                       (за наявності зазначаються відомості про інші встановлені перевіркою факти порушень податкового
______________________________________________________________________________________.
                                                                 законодавства та інші встановлені перевіркою обставини)

У разі незгоди з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті (довідці) про результати перевірки контрольованої(их) операції(їй), платник податків має право подати свої заперечення протягом 30 календарних днів з дня отримання акта. При цьому платник податків має право подати разом із запереченнями або в погоджений строк документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.

Особи, які проводили перевірку:

___________________________________________
(посада особи контролюючого органу, яка
проводила перевірку)

__________________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

___________________________________________
(посада особи контролюючого органу, яка
проводила перевірку)

__________________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

___________________________________________
(посада особи контролюючого органу, яка
проводила перевірку)

__________________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 
Платник податків (або його представник):

___________________________________________
(посада)

__________________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 
Примітка3

__________________________________________________________
 

Підтверджую, що первинні бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність суб'єкта господарювання (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевіряється, відсутні.

___________________________________________
(посада)

__________________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 
Примітка4

__________________________________________________________
 

Акт (довідку) складено у двох примірниках.

Додатки: на ________ аркушах.
 

З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень контролюючих органів ознайомлений(а), один примірник акта (довідки) з додатками на ___ аркушах отримав(ла) ___.___._____.

 _____________________________________________      __________________      ________________
                                                        (посада)                                                           (підпис)                          (ініціали, прізвище)

 
Примітка5

__________________________________________________________
 

____________
1 Для перевірок платників податків з питань повноти нарахування та сплати податків під час здійснення контрольованих операцій за звітні періоди 2013 - 2014 років відображається інформація щодо визначення відповідності ціни контрольованої операції рівню звичайної (ринкової) ціни.

2 Інформація наводиться виключно у випадках здійснення перевірок контрольованих операцій за звітні періоди 2013 - 2014 років.

3 У разі відмови платника податків або його представника від підписання акта (довідки) про результати перевірки посадовими особами контролюючого органу зазначається інформація про відмову та складення відповідного акта, що засвідчує факт такої відмови.

4 У разі незгоди з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті (довідці) про результати перевірки, платником податків або його представником зазначається інформація про незгоду та подаються зауваження (заперечення) разом з актом у строки, визначені Податковим кодексом України.

5 У разі відмови платника податків або його представника від отримання примірника акта (довідки) про результати перевірки чи неможливості його (її) вручення з будь-яких причин зазначається інформація про відмову платника від отримання (неможливість вручення) та складення відповідного акта, що засвідчує ці факти, та інформація про надсилання акта (довідки) про результати перевірки платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

Вимоги
до складення акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до положень підпункту 39.5.2.17 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс) для застосування посадовими особами контролюючих органів при оформленні результатів документальних перевірок платників податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" (далі - перевірка).

2. Якщо за результатами перевірки виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" (виявлено відхилення ціни, застосованої в контрольованій операції, від звичайної ціни - для контрольованих операцій, здійснених у 2013 - 2014 роках), що призвело до неправильного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку, складається акт перевірки, у разі відсутності таких порушень складається довідка.

3. Акт (довідка) про результати перевірки складається на паперовому носії державною мовою і має наскрізну нумерацію сторінок.

Титульний аркуш акта (довідки) про результати перевірки друкується на номерному бланку контролюючого органу для складання актів документальних перевірок.

4. В акті (довідці) про результати перевірки не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

5. У разі необхідності використання в акті (довідці) про результати перевірки скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні вони зазначаються повністю з одночасним наведенням у дужках їх скорочень, абревіатур, які будуть використовуватись далі в тексті.

6. В акті (довідці) про результати перевірки усі вартісні показники відображаються у національній валюті України. У разі використання для розрахунку оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження сум податків показників, виражених в іноземній валюті, в акті (довідці) одночасно відображається їх еквівалент у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату проведення фінансово-господарських операцій, якщо інше не встановлено законом.

II. Зміст акта (довідки) про результати перевірки

1. Акт (довідка) про результати перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, результатів перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" та висновків. До акта додаються інформативні додатки.

2. Вступна частина акта (довідки) про результати перевірки повинна містити такі дані:

1) підстави для проведення перевірки відповідно до Кодексу;

2) реквізити наказу контролюючого органу про проведення перевірки;

3) посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб контролюючого органу, які проводили перевірку;

4) найменування, код за ЄДРПОУ платника податків, який перевірявся;

5) найменування, код за ЄДРПОУ / код в країні реєстрації, місцезнаходження контрагента(ів) - сторін контрольованих операцій;

6) найменування операції(й), опис групи однорідних операцій, щодо яких проводилась перевірка, номер(и) та дата(и) відповідного(их) договору(ів);

7) період здійснення контрольованих операцій, які перевірялись;

8) інформація про надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення під розписку платнику податків копії наказу контролюючого органу про проведення перевірки;

9) інформація про ознайомлення платника податків з направленням на проведення перевірки або про надіслання платнику податків письмового повідомлення про дату та місце проведення перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення (залежно від місця проведення перевірки).

3. Загальні положення акта (довідки) про результати перевірки повинні містити такі дані:

1) місце проведення перевірки;

2) строк проведення перевірки (дата початку і дата закінчення перевірки);

3) реквізити наказу контролюючого органу про продовження перевірки, інформація про надіслання його копії платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення під розписку, дата, до якої було продовжено строк перевірки (у разі продовження перевірки відповідно до підпункту 39.5.2.9 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу);

4) місцезнаходження платника податків;

5) відомості про взяття на облік платника податків, реєстраційні дані платника податку на додану вартість (у разі проведення перевірки за 2013 - 2014 звітні роки);

6) інформація про посадових осіб платника податків або його представників, відповідальних за фінансово-господарську діяльність за період, що перевіряється (прізвище, ім'я, по батькові керівника, головного бухгалтера або осіб, які виконували їх обов'язки, інформація щодо наказів про призначення та звільнення із займаної посади). У разі якщо протягом періоду, що перевіряється, відбувались зміни у складі зазначених осіб, то перелік цих осіб наводиться із зазначенням періоду, протягом якого вказані особи займали відповідні посади згідно з наказами, розпорядженнями, протоколами зборів засновників та іншими документами про призначення, звільнення з посади, про виконання обов'язків.

4. Результати перевірки повинні містити, зокрема, але не виключно, такі відомості:

1) загальний опис контрольованої(их) операції(й), у тому числі опис товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованої(их) операції(й);

2) підстави віднесення операцій до контрольованих та критерії визнання осіб пов'язаними (для контрольованих операцій з пов'язаними особами) відповідно до Кодексу;

3) інформація про включення (або невключення) відомостей про контрольовані операції, що перевіряються, до звіту про контрольовані операції за відповідний звітний рік, щодо подання документації з трансфертного ціноутворення про ці операції;

4) інформація про проведення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу (у разі проведення);

5) результати перевірки (для контрольованих операцій, здійснених у 2013 - 2014 роках, зазначаються результати перевірки відповідності ціни, застосованої під час здійснення контрольованої(их) операції(й), звичайній (ринковій) ціні), а саме:

опис методів (комбінації методів) встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" (відповідності ціни контрольованої операції рівню звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), використаних платником податків та контролюючим органом.

Якщо контролюючим органом використано інші методи (комбінацію методів), ніж ті, що використані платником, наводиться аргументація того, що застосований платником податків метод (комбінація методів) не дає змоги найбільш обґрунтовано встановити відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" (відповідність ціни контрольованої операції рівню звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років);

джерела інформації, що використані для встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(й) принципу "витягнутої руки" (для визначення ціни контрольованих операцій - для звітних періодів 2013 та 2014 років), використані платником податків та контролюючим органом.

Якщо контролюючим органом використано інші, ніж використані платником, джерела інформації, наводиться аргументація застосування контролюючим органом джерела інформації для отримання вищого рівня зіставності комерційних та фінансових умов операцій;

відомості про зіставні неконтрольовані операції та/або про зіставних юридичних осіб, які використані платником податків та контролюючим органом під час застосування відповідного методу трансфертного ціноутворення;

інформація про сторону, що досліджувалась платником податків та/або контролюючим органом (сторона, для якої перевірявся фінансовий показник) під час застосування методів трансфертного ціноутворення, зазначених у підпунктах 39.3.4 - 39.3.6 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу;

показники рентабельності, обрані платником податків та контролюючим органом для використання методів трансфертного ціноутворення, зазначених у підпунктах 39.3.4 - 39.3.7 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу;

діапазон цін (рентабельності) та медіана діапазону цін (рентабельності) (якщо ціна (рентабельність) у контрольованій операції знаходиться поза межами діапазону), що розраховані платником податків та/або контролюючим органом (у випадках, якщо під час застосування методів трансфертного ціноутворення порівняння ціни або рентабельності в контрольованій операції проводилось з цінами або показниками рентабельності кількох зіставних неконтрольованих операцій або юридичних осіб);

інші відомості щодо встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(й) принципу "витягнутої руки" (відповідності ціни контрольованої операції рівню звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), зокрема результати заходів, здійснених контролюючим органом під час податкового контролю;

опис встановлених фактів відхилення умов контрольованої(их) операції(й) від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" (відхилення ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), або висновок про відсутність таких фактів.

У разі встановлення фактів відхилення умов контрольованої(их) операції(й) від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" (відхилення ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), що спричинило неправильний розрахунок обсягу оподатковуваного прибутку платника податків та/або заниження суми податку, в акті про результати перевірки наводяться:

зміст порушень з посиланням на норми законодавства та обґрунтуванням того, що ці порушення спричинили заниження сум податків;

документально підтверджені факти з посиланням на первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, документи, пов'язані зі сплатою податків, ведення яких передбачено законодавством, матеріали, отримані від підприємств, установ, іноземних держав, інші джерела інформації, які підтверджують виявлені порушення;

розрахунок обсягів заниження оподатковуваного прибутку платника податків та/або заниження суми податку, що спричинені відхиленням умов контрольованої(их) операції(й) від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" (відхилення ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років).

Письмові пояснення посадових осіб платника податків або його представників стосовно встановлених фактів порушень (у разі наявності) додаються до акта (довідки) про результати перевірки.

5. Висновки акта (довідки) про результати перевірки повинні містити такі дані:

1) узагальнений висновок про виявлені перевіркою порушення податкового законодавства щодо дотримання принципу "витягнутої руки" (відхилення ціни, застосованої під час здійснення операцій, від звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років) з посиланням на відповідні норми, що порушені платником податків, або відображення інформації про відсутність таких порушень;

2) відомості про інші встановлені перевіркою факти порушень податкового законодавства та інші виявлені перевіркою обставини, зокрема про виявлені факти неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, недекларування (несвоєчасного декларування) контрольованих операцій у звіті (у разі встановлення та/або виявлення таких фактів);

3) зазначення права платника податків подати заперечення за результатами проведеної перевірки;

4) відображення кількості примірників акта (довідки) про результати перевірки, додатків до нього (неї) та відмітка про вручення одного примірника посадовим особам платника податків або його представникам з окремою частиною додатків.

III. Інформативні додатки до акта (довідки) про результати перевірки

1. Залежно від результатів перевірки до інформативних додатків належать:

узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки;

інформація про фінансово-господарську діяльність платника податків, яка стосується контрольованих операцій, щодо яких проведена перевірка;

матеріали, що підтверджують факти відхилення умов контрольованої операції від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" (відхилення ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років);

відомості та/або таблиці, у яких систематизовано та згруповано інформацію, яка винесена з інших частин акта (довідки) про результати перевірки;

інші матеріали, що мають значення для прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки та вжиття відповідних заходів;

пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб платника податків чи його представників щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки.

2. Усі додатки (крім додатків, що містять інформацію службового характеру, у тому числі інформацію про опрацювання встановлених ризикових операцій та аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків, матеріалів зустрічних звірок, направлених запитів та документації, що надана платником податків), відомості та/або таблиці, у яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, підписуються посадовими особами контролюючого органу, які здійснили перевірку, та посадовими особами платника податків або його представниками.

Додатки, що містять інформацію з обмеженим доступом, реєстр направлених запитів та документація, яка надається платником податків, додаються до примірника акта (довідки) про результати перевірки, який залишається в контролюючому органі.

3. Додатки до акта (довідки) про результати перевірки є його (її) невід'ємною частиною.

IV. Підписання акта (довідки) про результати перевірки

1. Акт (довідка) про результати перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється в контролюючому органі, який проводив перевірку.

При цьому строк складення акта (довідки) про результати перевірки зараховується до строку проведення перевірки, встановленого Податковим кодексом України, з урахуванням його продовження.

2. Акт (довідка) про результати перевірки протягом двох робочих днів з дати його (її) складення (реєстрації) вручається посадовим особам платника податків або його представникам під розписку.

У разі відмови посадових осіб платника податків або його представників від підписання акта (довідки) про результати перевірки посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

При цьому в акті відмови від підписання акта (довідки) про результати перевірки зазначається про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) посадових осіб платника податків або його представників зі змістом акта (довідки) про результати перевірки, обов'язки, права і відповідальність платника податків.

Один примірник акта (довідки) про результати перевірки з відповідними додатками у день його (її) підписання чи відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його представнику.

3. У разі відмови платника податків або його представників від отримання примірника акта (довідки) про результати перевірки чи неможливості його (її) вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків або його представників за місцезнаходженням такий акт (довідка) надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу II Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У таких випадках контролюючим органом складається відповідний акт.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

Опрос