Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по организации деятельности органов досудебного расследования Национальной полиции Украины

МВД
Приказ, Инструкция от 06.07.2017 № 570
действует с 15.09.2017

ІНСТРУКЦІЯ
з організації діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Організація роботи органів досудового розслідування Національної поліції України (далі - органи досудового розслідування) передбачає ефективну участь слідчих у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження шляхом:

здійснення розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення;

внесення відповідних відомостей про їх вчинення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР);

проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної поліції України, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом (далі - КПК) України;

ужиття своєчасних заходів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

2. Організація роботи органів досудового розслідування регламентується КПК України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - ГСУ) та головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві (далі - ГУНП).

3. Слідчий здійснює процесуальну діяльність відповідно до вимог КПК України. Усі рішення про спрямування досудового розслідування і проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди прокурора або рішення (дозволу) слідчого судді, суду чи погодження керівника органу досудового розслідування або якщо рішення про їх проведення приймає виключно прокурор, та є відповідальним за їх виконання.

4. Працівникам інших органів та підрозділів поліції забороняється у будь-який спосіб утручатися в процесуальну діяльність слідчих, у тому числі витребувати та перевіряти матеріали кримінальних проваджень, давати у них вказівки або оцінку прийнятим слідчим процесуальним рішенням.

5. Забороняється залучати слідчих до виконання функцій, не пов'язаних з розслідуванням кримінальних правопорушень.

6. Поліцейські - працівники органів досудового розслідування можуть виконувати службові обов'язки в цивільному одязі, а при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - без нагрудного знака.

II. Планування, аналітична, методична і статистична робота органів досудового розслідування та координація їх діяльності

1. Діяльність органів досудового розслідування здійснюється на основі планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи.

2. Заходи щодо організації слідчої роботи формуються в планах роботи як органу досудового розслідування, так і відповідного органу (підрозділу) поліції. Вони повинні відповідати оперативній обстановці, що складається, прогнозу її розвитку, вимогам законодавства стосовно завдань і функцій органів досудового розслідування, бути цілеспрямованими, чітко сформульованими, максимально конкретизованими і реальними для виконання, а також забезпеченими фінансовими, матеріально-технічними і кадровими ресурсами. При формуванні планів заходів обов'язково визначаються строки їх виконання і відповідальні виконавці.

План на наступний період розробляється з урахуванням результатів виконання плану на попередній період й інших раніше прийнятих рішень і за необхідності повинен містити незавершені чи перенесені за строками виконання заходи, відповідати визначеним пріоритетним цілям і завданням роботи органу досудового розслідування.

У плані слідчого відділу (відділення) територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП (далі - територіальні підрозділи поліції) повинні враховуватися заходи, передбачені планами ГСУ, ГУНП, слідчого управління ГУНП, при цьому вони адаптуються до можливостей власного підрозділу, з урахуванням специфіки регіону, проблем територіальних громад і стану оперативної обстановки.

3. До плану роботи територіального підрозділу поліції у частині, що стосується діяльності органу досудового розслідування, обов'язково включаються:

1) комплексні заходи, спрямовані на своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення; забезпечення негайного виїзду на місця подій слідчо-оперативних груп у повному складі; покращення взаємодії органу досудового розслідування з іншими органами та підрозділами поліції при попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень; створення необхідних умов для успішного виконання слідчими покладених на них завдань;

2) конкретні заходи, спрямовані на покращення організації роботи слідчих; розповсюдження і впровадження передового досвіду; підвищення рівня процесуального контролю за діяльністю слідчих; розроблення та вдосконалення тактики і методики досудового розслідування окремих видів кримінальних правопорушень; застосування в діяльності слідчих сучасних наукових методів, криміналістичної і організаційної техніки; підвищення кваліфікації слідчих;

3) заходи, визначені в межах компетенції органу досудового розслідування рішенням міжвідомчої наради.

4. Слідчий планує свою роботу так, щоб забезпечити своєчасність виконання необхідних слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у всіх кримінальних провадженнях, в яких він проводить досудове розслідування. З цією метою він складає загальний календарний план-графік роботи в усіх кримінальних провадженнях, а також плани розслідування в кожному кримінальному провадженні.

5. Плани роботи, а також документи, що свідчать про виконання планових завдань (копії аналітичних документів, узагальнень, протоколів оперативних нарад, довідок про результати перевірок тощо), зберігаються в наряді організації роботи і планування органу досудового розслідування.

6. Аналітична робота передбачає організацію збору даних, їх обробку і узагальнення, комплексне вивчення стану оперативної обстановки, результатів діяльності органу досудового розслідування. Метою аналітичної роботи є визначення головних проблем, що виникають в управлінській діяльності органу досудового розслідування, недоліків і причин їх виникнення, надання практичної та методичної допомоги та зміцнення кадрів. Аналітична робота передбачає розроблення і вжиття заходів, спрямованих на усунення недоліків та вирішення наявних проблем.

7. Аналітична та методична робота органів досудового розслідування здійснюється організаційно-методичними підрозділами або окремими працівниками, за якими закріплені відповідні функції, ГСУ, слідчих управлінь та керівниками слідчих відділів (відділень) територіальних підрозділів поліції, які в межах повноважень аналізують результати діяльності органів досудового розслідування, розробляють та реалізують заходи щодо підвищення якості досудового розслідування, скорочення його строків, забезпечення законності та реалізації прав і законних інтересів громадян, належного розгляду їх заяв і звернень з питань досудового розслідування; забезпечують аналітично-методичну роботу з узагальнення аналізу відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, удосконалення організації діяльності слідчих.

8. Статистична робота органів досудового розслідування - планомірний, науково обґрунтований процес збирання офіційної інформації, який дає кількісну характеристику результатів роботи з розслідування кримінальних правопорушень або тих чи інших процесів, що відбуваються під час її проведення, шляхом реєстрації відповідних показників роботи за спеціальними програмами, розробленими на основі відповідної методології, тобто сукупності науково обґрунтованих способів, правил і методів вивчення процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу інформації.

9. Статистична робота полягає у відображенні результатів розслідування кримінальних правопорушень та руху кримінальних проваджень шляхом введення відповідної інформації до ЄРДР, формуванні звітності про результати роботи органів досудового розслідування, проведенні взаємних звірень з підрозділами інформаційного забезпечення. Зазначена інформація використовується для складання аналізів і узагальнень з метою визначення результатів роботи, негативних тенденцій та шляхів їх усунення.

10. Копії звітів про результати роботи органу досудового розслідування за звітний період і кожного слідчого, зокрема інформаційні повідомлення з цих питань на адресу відповідних органів досудового розслідування, долучаються до наряду статистики.

11. Методична робота органу досудового розслідування заснована на досягненнях сучасної науки та передового досвіду аналітичної, організаційної, науково-практичної, інформаційної діяльності щодо вирішення основних завдань досудового розслідування, покращення його якості, забезпечення законності, удосконалення професійної компетентності слідчих та підвищення ефективності їх діяльності. Ця робота передбачає постійну систематизацію законодавства України в частині, що стосується досудового розслідування, та своєчасне доведення до відома слідчих його змін, у тому числі за допомогою сучасних систем комунікаційного зв'язку та отримання інформації, проведення занять зі слідчими в системі службової підготовки, узагальнення слідчої та судової практики, а також позитивного практичного досвіду в розслідуванні кримінальних правопорушень.

12. Методична робота полягає у:

1) підготовці якісних методичних документів з максимально повним відображенням у них необхідної інформації, вивченні та ефективному їх використанні в діяльності особовим складом слідчого підрозділу;

2) систематичному виявленні, вивченні та запровадженні прогресивних форм і методів діяльності органів досудового розслідування.

13. Нормативно-правові акти з питань службової діяльності, доручення і рішення органів досудового розслідування, матеріали перевірок органу досудового розслідування, листування з іншими органами державної влади накопичуються в директивному наряді органу досудового розслідування.

14. Упровадження передового досвіду в роботу органів досудового розслідування передбачає вивчення, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо впровадження нового і позитивного досвіду роботи в практику організації розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі передового зарубіжного досвіду; розроблення сучасних методик розслідувань окремих видів кримінальних правопорушень; організацію та проведення нарад, науково-практичних конференцій і семінарів з проблем досудового розслідування; підготовку та розповсюдження відповідних друкованих видань.

15. Координація діяльності органів досудового розслідування - це узгоджена практична робота керівників та працівників органів досудового розслідування, які в межах повноважень здійснюють контрольні функції та координують розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної поліції.

16. Організація взаємодії органів досудового розслідування з органами та підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову, судово-експертну діяльність, а також у межах компетенції з іншими правоохоронними органами, центральними органами виконавчої влади забезпечується шляхом:

1) комплексного використання сил і засобів усіх підрозділів органів поліції під час досудового розслідування кримінальних правопорушень;

2) створення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчо-оперативних груп із включенням до їх складу працівників оперативних та інших підрозділів органів Національної поліції, а в разі необхідності - міжвідомчих слідчо-оперативних груп, а для проведення досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень, вчинених на територіях декількох держав або якщо порушуються інтереси цих держав, - спільних слідчих груп;

3) ефективного контролю за своєчасним та повним виконанням оперативними підрозділами доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, а експертними установами - за своєчасним проведенням експертних досліджень;

4) внесення заступником Голови Національної поліції України - начальником ГСУ, заступниками начальників ГУНП - начальниками слідчих управлінь пропозицій відповідно Голові Національної поліції України, начальникам ГУНП, спрямованих на покращення організації діяльності органів досудового розслідування, а також взаємодії з іншими органами та підрозділами поліції;

5) якісної підготовки матеріалів з проблемних питань діяльності органів досудового розслідування та їх обговорення на колегіях (нарадах) МВС, Національної поліції України, ГУНП, спільних колегіях і нарадах з іншими правоохоронними та державними органами та прийняття конкретних і ефективних управлінських рішень.

III. Організація роботи слідчого управління

1. Діяльність слідчого управління здійснюється:

1) згідно із затвердженими функціональними обов'язками його працівників;

2) на основі поточних планів, що формуються на підставі аналізу оперативної обстановки, стану слідчої роботи.

2. Плани роботи слідчого управління складаються на півріччя і затверджуються заступником начальника ГУНП - начальником слідчого управління до 25 числа звітного місяця. У разі необхідності готуються доповнення до цих планів, а також спеціальні плани, які затверджуються заступником начальника ГУНП - начальником слідчого управління.

Заступник начальника ГУНП - начальник слідчого управління є відповідальним за організацію і здійснення контролю за виконанням планових заходів, у тому числі за своєчасність, повноту і достовірність відомостей про їх виконання. Хід виконання планів, а також ефективність проведених заходів систематично обговорюються на оперативних нарадах слідчого управління.

Заступник начальника ГУНП - начальник слідчого управління має право визначити працівника, якому доручити здійснення контролю за виконанням планових заходів із зазначенням про це в його функціональних обов'язках.

3. Для здійснення належного контролю за роботою органів досудового розслідування слідчим управлінням як самостійно, так і з залученням інших структурних підрозділів ГУНП проводяться відповідні перевірки, готуються аналізи, огляди, інформаційні листи, методичні рекомендації, узагальнюються і розповсюджуються позитивні форми і методи роботи.

Перевірка діяльності органів досудового розслідування та інші заходи контролю обов'язково поєднуються з наданням практичної допомоги.

Інспекторські, контрольні, цільові та інші перевірки, виклики зі звітами керівників органів досудового розслідування проводяться слідчим управлінням самостійно згідно з планами роботи або в порядку реагування на ускладнення оперативної обстановки, виникнення негативних тенденцій, надходження інформації про недоліки в організації роботи органів досудового розслідування або порушення слідчими законності під час розслідування кримінальних правопорушень.

4. Слідче управління на підставі комплексного аналізу стану злочинності, результатів роботи з розслідування вчинених кримінальних правопорушень, матеріалів інспектувань, перевірок, актів прокурорського реагування, рішень слідчого судді, суду, звернень громадян, іншої інформації розробляє і здійснює заходи щодо вдосконалення організації досудового розслідування в кримінальних провадженнях, забезпечує виконання вимог законодавства України, що регламентує слідчу роботу, а також уживає заходів стосовно усунення негативних тенденцій у слідчій роботі.

5. Узагальнення і розповсюдження слідчим управлінням позитивного досвіду слідчої роботи здійснюються з метою підвищення професійного рівня слідчих та ефективної діяльності органів досудового розслідування.

6. Централізоване одержання, опрацювання і зберігання статистичної інформації про результати слідчої роботи проводяться підрозділами інформаційного забезпечення ГУНП. Опрацьовані відомості надсилаються до слідчого управління в установленому порядку і визначені строки.

7. Слідче управління в установленому порядку надсилає до центрального органу управління поліцією звіти про результати слідчої роботи та до ГСУ позачергову інформацію згідно з вимогами нормативно-правових актів МВС, якими регулюється порядок реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, а також оперативне інформування МВС та Національної поліції України.

8. Слідче управління здійснює контроль за станом досудового розслідування, яке проводиться органами досудового розслідування, у кримінальних провадженнях про:

1) умисні вбивства, умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, зґвалтування при обтяжуючих обставинах;

2) торгівлю людьми;

3) незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

4) дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинула хоча б одна особа або постраждало 5 і більше осіб;

5) кримінальні правопорушення, учинені організованими групами чи злочинними організаціями, бандитизм;

6) тяжкі та особливо тяжкі злочини, учинені у сфері службової діяльності;

7) злочини у сфері господарської діяльності, якими заподіяно матеріальної шкоди на суму понад мільйон гривень;

8) кримінальні правопорушення, які вчинені стосовно народних депутатів України, депутатів місцевих рад, працівників органів прокуратури, суду та представників засобів масової інформації;

9) тяжкі та особливо тяжкі злочини, учинені неповнолітніми або за їх участю;

10) кримінальні правопорушення, що викликали суспільний резонанс;

11) кримінальні правопорушення, в яких прокурорами скасовано постанови слідчих про закриття кримінальних проваджень;

12) кримінальні правопорушення, за якими надходили скарги громадян, акти реагування прокурора, рішення слідчого судді, суду, мали місце критичні виступи в засобах масової інформації або в яких під час перевірок виявлено недоліки;

13) кримінальні правопорушення, стан досудового розслідування у яких взято на контроль Генеральною прокуратурою України та регіональними прокуратурами.

9. За рішенням заступника начальника ГУНП - начальника слідчого управління також беруться на контроль кримінальні провадження про інші кримінальні правопорушення.

10. Для забезпечення належного контролю за організацією роботи слідчих відділів (відділень) територіальних підрозділів поліції, надання їм практичної та методичної допомоги в досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень в слідчому управлінні утворюється організаційно-методичний підрозділ (далі - ОМП).

11. Робота ОМП здійснюється на засадах обґрунтованості, конкретності і оперативності управлінських рішень, які повинні прийматися на підставі результатів вивчення стану слідчої роботи; своєчасного доведення цих рішень до відома підлеглих та виконавців; ефективного контролю за їх реалізацією; дотримання колегіальності в підготовці рішень; визначення проблемних питань, що потребують вирішення.

12. Основні функції ОМП:

1) забезпечення контролю за:

своєчасним внесенням слідчими відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, повнотою та достовірністю внесених даних, правильністю попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення;

дотриманням спеціалізації слідчих органів досудового розслідування;

розслідуванням у кримінальних провадженнях, у яких продовжено процесуальні строки;

додержанням строків затримання осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, тримання підозрюваних під вартою та домашнім арештом;

2) унесення заступнику начальника ГУНП - начальнику слідчого управління пропозицій з підвищення ефективності роботи слідчих, заслуховування начальників підпорядкованих органів досудового розслідування з питань усунення наявних недоліків в організації їх службової діяльності, розслідування конкретних кримінальних правопорушень;

3) підготовка аналізів, узагальнень, інформаційних листів, інших документів з питань практики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень та застосування норм кримінального процесуального законодавства, організації роботи органів досудового розслідування;

4) щомісячне узагальнення і аналіз показників роботи органів досудового розслідування; забезпечення повного та об'єктивного їх відображення у звітності;

5) підготовка матеріалів для розгляду на колегіях, нарадах ГУНП та координаційних нарадах правоохоронних органів та прокуратури, семінарів-нарад керівників органів досудового розслідування;

6) проведення в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) за актами прокурорського реагування, рішеннями слідчого судді, суду, скаргами, заявами громадян та повідомленнями, що надійшли до органів досудового розслідування, про порушення слідчими вимог кримінального процесуального законодавства;

7) організація службової підготовки слідчих;

8) ведення обліку кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, що перебувають на контролі Національної поліції, Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур, підготовка і надання у визначені ними строки інформації про стан їх розслідування;

9) надання допомоги слідчим у підготовці клопотань про продовження процесуальних строків у кримінальних провадженнях;

10) організація і участь у проведенні комплексних перевірок стану службової діяльності органів досудового розслідування;

11) забезпечення ефективної роботи в службових відрядженнях з надання практичної і методичної допомоги органам досудового розслідування;

12) організація проведення щорічних інвентаризацій кримінальних проваджень;

13) ведення контрольно-наглядових справ за напрямами роботи слідчого управління та окремими кримінальними провадженнями;

14) здійснення контролю за станом організації в слідчих підрозділах органів досудового розслідування роботи з підбору, розстановки, навчання і виховання кадрів, дотримання ними службової дисципліни;

15) висвітлення в засобах масової інформації стану розслідування кримінальних правопорушень та актуальних питань діяльності органів досудового розслідування;

16) розгляд і вирішення відповідно до законодавства звернень громадян, запитів органів державної влади і місцевого самоврядування, що надходять до ГУНП у зв'язку з провадженням досудового розслідування.

IV. Організація роботи слідчих відділів (відділень) територіальних підрозділів поліції

1. Організація слідчої роботи в територіальному підрозділі поліції покладається на начальника слідчого відділу (відділення).

2. Начальники територіальних підрозділів поліції та слідчих відділів (відділень) є відповідальними за належну організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами поліції при попередженні, виявленні й розслідуванні кримінальних правопорушень.

З цією метою начальнику територіального підрозділу поліції надається право за погодженням з начальником слідчого відділу (відділення):

1) включати слідчих до складу слідчо-оперативної групи для виїзду на місце події за заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення;

2) створювати слідчо-оперативні групи для виявлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

3. Начальнику територіального підрозділу поліції забороняється втручатися в процесуальну діяльність слідчих.

4. З метою належної організації діяльності органів досудового розслідування начальник територіального підрозділу поліції зобов'язаний:

1) при отриманні заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення організувати своєчасне направлення на місце події слідчо-оперативної групи в повному складі;

2) здійснювати контроль за невідкладним направленням оперативними та іншими підрозділами поліції в установленому КПК України та законами України порядку зібраних матеріалів, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом (далі - КК) України, до органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування;

3) забезпечувати належну взаємодію працівників оперативних та інших органів і підрозділів поліції зі слідчими при попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень;

4) здійснювати контроль за своєчасним та якісним виконанням оперативними підрозділами письмових доручень слідчих, даних у кримінальних провадженнях; у разі допущення порушень при їх виконанні самостійно або на підставі пропозицій начальника органу досудового розслідування проводити за такими фактами службові розслідування та вживати заходів реагування до винних службових осіб;

5) забезпечувати слідчих службовими приміщеннями, телефонами, засобами оргтехніки, необхідною кількістю бланків процесуальних документів, транспортом для виїзду на місце події для проведення його огляду, інших слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, поліцейськими для супроводження (доставлення), охорони затриманих, підозрюваних;

6) не залучати слідчих до виконання функцій, не пов'язаних з розслідуванням кримінальних правопорушень.

5. Начальник слідчого відділу (відділення) є відповідальним за стан слідчої роботи в територіальному підрозділі поліції.

Крім повноважень, визначених кримінальним процесуальним законодавством, начальник слідчого відділу (відділення) зобов'язаний:

1) щодня знайомитися з оперативною обстановкою, яка склалася за добу, станом досудового розслідування в кримінальних провадженнях; контролювати своєчасність проведення в них слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, виконання слідчими письмових доручень та вказівок прокурора, а також оперативними підрозділами письмових доручень слідчих;

2) вести облік результатів оглядів місць подій та застосування при цьому науково-технічних засобів, уживати заходів щодо підвищення ефективності цієї роботи; у разі виявлення недоліків при проведенні вказаної слідчої дії організувати її повторне проведення;

3) здійснювати контроль за своєчасним і в установлені КПК України строки розглядом слідчими заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, внесенням відомостей до ЄРДР та повідомленням прокурора про початок досудового розслідування;

4) при надходженні до слідчого відділу (відділення) матеріалів, зібраних оперативними підрозділами, перевіряти наявність зафіксованих фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена КК України;

5) при внесенні слідчими відомостей до ЄРДР контролювати правильність попередньої правової кваліфікації вчинених протиправних дій, а також об'єктивність та своєчасність внесення слідчими відомостей до ЄРДР про рух кримінальних проваджень;

6) забезпечувати постійний контроль за досудовим розслідуванням у кожному кримінальному провадженні, належним плануванням роботи в кримінальних провадженнях, дотриманням слідчими процесуальних строків;

7) своєчасно вирішувати питання про створення слідчих груп для розслідування найбільш складних кримінальних правопорушень;

8) у разі виявлення при досудовому розслідуванні факту вчинення кримінального правопорушення організованою групою негайно надіслати кримінальне провадження заступнику начальника ГУНП - начальнику слідчого управління для вирішення в установленому порядку питання щодо подальшого досудового розслідування цього кримінального правопорушення слідчим управлінням;

9) здійснювати належний розгляд звернень і скарг громадян, готувати за ними мотивовані висновки, проводити співбесіди із заявниками, уживати заходів щодо об'єктивного досудового розслідування в кримінальних провадженнях, інформувати заявників про результати перевірки їх звернень у встановленому законодавством порядку;

10) вести облік кримінальних проваджень, закритих за відсутності події кримінального правопорушення, відсутності в діянні складу кримінального правопорушення; забезпечувати контроль за направленням слідчими копій постанов про закриття кримінального провадження заявнику, потерпілому, прокурору; особисто вивчати такі провадження з метою встановлення обґрунтованості та законності прийняття слідчим рішень про їх закриття;

11) інформувати слідче управління про факти внесення слідчими до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення, за якими згідно з вимогами нормативно-правових актів МВС установлюється контроль, а також про подальший рух кримінальних проваджень про такі кримінальні правопорушення;

12) направляти до слідчого управління повідомлення за фактами порушення слідчими вимог кримінального процесуального законодавства;

13) здійснювати контроль за своєчасним унесенням слідчими до ЄРДР відомостей про зупинення досудового розслідування, вести обліки таких кримінальних проваджень та вивчати підстави прийняття в них рішень;

14) забезпечувати дотримання спеціалізації слідчих при розслідуванні кримінальних правопорушень, скоєних проти життя та здоров'я особи; у сфері господарської та службової діяльності; у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (кіберзлочинів); дорожньо-транспортних пригод; скоєних неповнолітніми або за їх участю;

15) уживати організаційних і практичних заходів щодо прийняття слідчими в кримінальних провадженнях з продовженими процесуальними строками рішень про закінчення досудових розслідувань у визначені КПК України строки; за необхідності готувати і доповідати заступнику начальника ГУНП - начальнику слідчого управління матеріали для продовження досудового розслідування на строк понад 3 місяці і тримання під вартою - понад 2 місяці;

16) організовувати ведення кожним слідчим контрольно-наглядових справ за кримінальними провадженнями, в яких ними проводиться розслідування;

17) щомісяця особисто в день звірення з підрозділом інформаційного забезпечення перевіряти достовірність відомостей про рух кримінальних проваджень. Уживати організаційних і профілактичних заходів щодо усунення недоліків в обліково-статистичній роботі; доповідати про результати роботи слідчого підрозділу заступнику начальника ГУНП - начальнику слідчого управління;

18) з метою забезпечення ефективного контролю за ходом досудового розслідування кримінальних правопорушень, надання методичної та практичної допомоги слідчим розподіляти функціональні обов'язки серед своїх заступників; не рідше одного разу на місяць заслуховувати їх звіти про проведену роботу та вжиті заходи щодо вдосконалення досудового розслідування;

19) вносити заступнику начальника ГУНП - начальнику слідчого управління в установленому порядку пропозиції про заохочення слідчих або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

20) забезпечувати дотримання слідчими дисципліни і законності. Уживати заходів щодо недопущення надзвичайних подій серед особового складу;

21) забезпечувати усунення недоліків, зазначених в актах прокурорського реагування, ухвалах слідчого судді, суду;

22) щороку проводити інвентаризацію кримінальних проваджень, забезпечувати об'єктивність інформації про їх рух, а також належне зберігання;

23) з метою забезпечення повсякденного контролю за діяльністю слідчих вести облік роботи відповідно до переліку справ та журналів, обов'язкових для ведення в слідчих управліннях, відділах, відділеннях (додаток).

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

ПЕРЕЛІК
справ та журналів, обов'язкових для ведення в слідчих управліннях, відділах, відділеннях

1. Журнал-реєстр кримінальних проваджень

У журналі-реєстрі кримінальних проваджень відмічаються наявність і рух кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, в яких здійснюється досудове розслідування слідчими, дата і час внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

2. Журнал обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення

У журналі обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення ведеться облік таких заяв та повідомлень або матеріалів самостійного виявлення органом поліції з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, розподілу їх між слідчими, зазначаються дата внесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР та присвоєні в ньому номери кримінальних проваджень.

Крім журналу, ведеться справа, до якої долучаються висновки службових розслідувань за фактами приховування кримінальних правопорушень від обліку, невнесення або несвоєчасного внесення відомостей до ЄРДР, прийняття слідчими неправомірних рішень про закриття кримінальних проваджень, а також скасування постанов слідчих про закриття кримінальних проваджень прокурорами чи слідчими суддями, копії документів реагування на порушення законності слідчими при розгляді заяв і повідомлень про злочини та при прийнятті рішень про закриття кримінальних проваджень.

3. Журнал обліку виїздів слідчих та інспекторів-криміналістів (техніків-криміналістів) на місця подій та застосування криміналістичної техніки

У цьому журналі зазначаються відомості про виїзди слідчих та інспекторів-криміналістів (техніків-криміналістів) на місця подій та застосування ними під час оглядів криміналістичної техніки, а також відомості про виїзди керівника органу досудового розслідування на місця оглядів умисних убивств, інших особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень, які викликали значний суспільний резонанс.

4. Справа з організації роботи і планування

До справи з організації роботи і планування долучаються плани роботи органу досудового розслідування (витяги з планів роботи територіального підрозділу поліції, що стосуються діяльності органів досудового розслідування), а також документи, що свідчать про виконання планових завдань.

Крім того, до справи з організації роботи і планування поміщаються матеріали перевірок органу досудового розслідування.

5. Справа обліку стану дотримання законності

До справи обліку стану дотримання законності долучаються: звітність, яка характеризує стан законності в органі досудового розслідування; матеріали щодо результатів перевірок територіальних підрозділів поліції з цих питань; копії протоколів розгляду на оперативних нарадах, а також колегіях ГУНП питань забезпечення законності при розслідуванні кримінальних правопорушень, затриманні осіб, які підозрюються в учиненні злочину, повідомленні про підозру в учиненні кримінального правопорушення; копії висновків службових розслідувань, проведених за фактами порушень слідчими кримінального процесуального законодавства; документи реагування на порушення законності та копії надісланих до слідчого управління документів, надання яких передбачено нормативно-правовими актами МВС.

6. Справи загального контролю

В органі досудового розслідування формуються контрольно-наглядові справи в кримінальних провадженнях з порушеними строками досудового розслідування, у яких зупинено досудове розслідування, а також тих, що потребують особливого контролю у зв'язку зі складністю, актуальністю тощо. Крім того, до цих справ долучаються копії документів, надісланих до вищого органу досудового розслідування або прокуратури з приводу досудового розслідування в указаних кримінальних провадженнях.

7. Справа статистики

У справі статистики зберігаються копії звітів про результати роботи органу досудового розслідування за звітний період і кожного слідчого, у тому числі копії супровідних листів про направлення статистичних звітів до слідчого управління.

8. Справа обліку заходів щодо зміцнення дисципліни і законності серед особового складу та службової підготовки

У цій справі накопичуються копії документів про вжиття заходів організаційного та практичного характеру щодо комплектування органу досудового розслідування, професійної підготовки слідчих та підвищення їх кваліфікації, матеріально-технічного забезпечення слідчих.

До справи долучаються копії документів щодо виконання вимог нормативно-правових актів МВС України з питань дотримання дисципліни і законності серед особового складу.

До цієї справи також долучаються копії висновків службових розслідувань за всіма фактами надзвичайних подій, пов'язаних з особовим складом органу досудового розслідування, інформація про проведення "днів дисципліни", заслуховування порушників дисципліни, доведення до відома особового складу інформації про надзвичайні події, основні причини і умови, що призводять до їх скоєння, та заходи реагування.

Ведення вищезазначених справ і журналів є обов'язковим. В органі досудового розслідування можуть бути заведені інші справи-накопичувачі, не передбачені затвердженим переліком, які забезпечують належний облік та контроль.

____________

Опрос