Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации и проведении художественных конкурсов

Министерство информационной политики Украины
Положение, Приказ от 22.06.2017 № 71
действует с 04.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2017

м. Київ

N 71

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2017 р. за N 890/30758

Про затвердження Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2015 року N 772, Положення про Міністерство інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 2, та з метою об'єктивного і прозорого відбору мистецьких проектів для здійснення заходів у сфері національного інформаційного простору

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів, що додається.

2. Юридичному сектору (Воюта Д. Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства інформаційної політики України Біденка А. І.

 

Міністр

Ю. Стець

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення мистецьких конкурсів

I. Порядок та умови організації мистецького конкурсу

1. Цей Порядок установлює процедури організації та проведення мистецького конкурсу (далі - конкурс) з метою реалізації заходів у сфері захисту національного інформаційного простору відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2015 року N 772.

2. Рішення про проведення конкурсу з метою визначення переможців серед культурно-мистецьких проектів (далі - проекти), спрямованих на реалізацію заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, приймається МІП згідно з планом заходів щодо захисту національного інформаційного простору, затвердженим МІП.

Для організації та проведення конкурсу МІП створює Комісію, яка оприлюднює на офіційному веб-сайті МІП оголошення про проведення конкурсу.

Оголошення містить вимоги до проектів, адресу, за якою приймаються проекти, строки їх подання та строки проведення конкурсу.

3. Для участі в конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі - учасники) подають Комісії заявку на участь у друкованій та електронній формах за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, із зазначенням контактних даних уповноваженої особи від учасника. До заявки учасник додає документи згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Положення.

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

4. Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

5. Для розгляду заявок на участь у конкурсі та поданих матеріалів Комісія проводить засідання.

6. У разі подання неповного переліку документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проект не відповідає тематиці заходу, щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається із зазначенням відповідних причин у протоколі засідання Комісії.

II. Етапи проведення конкурсу, розгляду та оцінки проектів

1. Конкурс проводиться в три етапи.

2. На першому етапі інформація про прийняті до участі в конкурсі проекти розміщується на офіційному веб-сайті МІП.

З метою забезпечення участі громадськості МІП забезпечується онлайн-голосування за подані проекти, яке триває не менше п'яти робочих днів.

Результати голосування носять рекомендаційний характер і можуть враховуватися Комісією при оцінці проектів.

3. На другому етапі конкурсу, що проводиться не пізніше ніж через 5 робочих днів після завершення онлайн-голосування, на засіданні Комісії оголошуються його результати.

Комісія проводить оцінювання поданих проектів на засіданні.

Для оцінювання проекту членами Комісії заповнюється Картка експертної оцінки проекту, наведена у додатку 2 до цього Положення. Оцінювання проводиться за п'ятибальною шкалою відповідно до трьох критеріїв: відповідний досвід заявника (портфоліо), оригінальність ідеї (актуальність теми, новизна, соціальна важливість проекту), вартість виробництва (ціна).

До участі в третьому етапі мистецького конкурсу за рішенням Комісії допускаються проекти, які за результатами оцінювання членами Комісії отримали середню оцінку не менше 3,5 бала.

Середня оцінка обраховується секретарем Комісії шляхом ділення загальної суми балів, що отримав проект, на кількість виставлених оцінок членами Комісії, які здійснили його оцінювання.

4. За результатами розгляду проектів Комісія складає протокол, в якому визначаються учасники, які допускаються для участі в третьому етапі конкурсу.

5. На третьому етапі конкурсу, що проводиться не пізніше ніж через 5 робочих днів після визначення учасників, які допускаються для участі в третьому етапі конкурсу, учасники презентують на засіданні Комісії проекти.

6. Про дату, час і місце проведення третього етапу мистецького конкурсу МІП інформує допущених учасників не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати проведення третього етапу конкурсу.

7. Для оцінювання презентації проекту членами Комісії заповнюється Картка експертної оцінки презентації проекту, наведена у додатку 3 до цього Положення. Оцінювання проводиться за десятибальною шкалою за такими критеріями:

відповідність проекту зазначеній тематиці, цілям і пріоритетним завданням;

очікувана результативність проекту;

повнота охоплення цільової аудиторії;

інноваційність і креативність;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання проекту;

досвід виконання аналогічних проектів у відповідній сфері.

За результатом оцінювання презентацій проектів комісія складає протокол, в якому визначаються переможці конкурсу. Переможцями конкурсу є проекти, які набрали найбільшу середню оцінку.

Середня оцінка обраховується секретарем Комісії шляхом ділення загальної суми балів, що отримав проект, на кількість виставлених оцінок членами Комісії, які здійснили його оцінювання.

8. Протокол Комісії, в якому визначено переможців конкурсу, оформлюється відповідним наказом МІП.

Про результати конкурсу секретар Комісії повідомляє учасників конкурсу.

Наказ МІП може бути оскаржений учасником у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. Укладення договору про закупівлю з переможцем конкурсу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10. Протоколи всіх засідань Комісії публікуються на офіційному веб-сайті МІП.

 

В. о. завідувача
юридичного сектору

Д. Воюта

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

N
з/п

Назва документа

Пояснення

I. Загальні дані

1

Заявка на участь в мистецькому конкурсі

Готується в довільній формі на бланку учасника із зазначенням контактних даних та уповноваженої особи учасника (1 стор.)

2

Синопсис (короткий опис) проекту для розміщення на сайті (подається в електронному вигляді, який підлягає обробці)

Інформація щодо проекту, яка буде розміщена для голосування на сайті (1 стор.)

II. Презентація проекту

1

Розгорнутий опис проекту

(__ арк.)

2

Авторське бачення

Опис стилю, структури, презентації проекту та творча концепція (__ арк.)

3

Орієнтовний бюджет

У гривнях з ПДВ

4

Портфоліо

За наявності на дату подання проекту

III. Додаткові документи

1

Копії реєстраційних документів учасника

Завірені учасником у встановленому порядку копії

2

Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі"

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі" кваліфікаційними критеріями є:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

 

КАРТКА
експертної оцінки проекту

Член Комісії (прізвище, ініціали):

Назва проекту:

Учасник, що представляє проект:

Критерії

Оцінка (від 0 до 5 балів)

Наявність досвіду у заявника (портфоліо)

 

Оригінальність ідеї (актуальність теми, соціальна важливість проекту)

 

Вартість проекту

 

Рецензія експерта (стисло, не менше 2 речень)

___ ____________ 20__ року

____________________
(підпис)

 

КАРТКА
експертної оцінки презентації проекту

Прізвище члена Комісії:

Назва проекту:

Учасник, що представляє проект:

Критерії

Оцінка (від 0 до 10 балів)

Відповідність проекту зазначеній тематиці, цілям і пріоритетним завданням

 

Очікувана результативність проекту

 

Повнота охоплення цільової аудиторії

 

Інноваційність і креативність

 

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення, необхідне для виконання проекту

 

Досвід виконання аналогічних проектів у відповідній сфері

 

Рецензія експерта (стисло, не менше 2 речень)

 

___ ____________ 20__ року

____________
(підпис)

____________

Опрос