Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов для осуществления Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) на фондовом рынке (рынке ценных бумаг)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Распоряжение, Акт, Решение от 22.06.2017 № 461
действует с 15.08.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.06.2017

м. Київ

N 461

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2017 р. за N 874/30742

Про затвердження форм документів для здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Відповідно до частини третьої статті 2, статей 5 - 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", частини другої статті 6, частини сьомої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму Посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду контролю;

2) форму Запиту (вимоги) про надання документів (інформації);

3) форму Акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

4) форму Акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;

5) форму Акта про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;

6) форму Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки;

7) форму Розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;

8) форму Акта про відсутність емітента за місцезнаходженням (місцем провадження діяльності).

2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

  

(на бланку)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код юридичної особи в
Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

від "___" ____________ 20__ року

N ______________

Видане на підставі наказу НКЦПФР від "___" ____________ 20__ року N ____ посадовим особам НКЦПФР у складі:

керівник групи ________________________________________________________________________,
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени групи:

_____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

на проведення _________________________________________________________________________
(тип та форма заходу державного нагляду (контролю))

за місцезнаходженням (місцем провадження діяльності)

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання (місце провадження діяльності))

на підставі ____________________________________________________________________________
                  (підстава для проведення заходу державного нагляду (контролю))

у строк з "___" _________ 20___ року по "___" ___________ 20___ року.

Предмет здійснення заходу ______________________________________________________________
                                                 (предмет проведення заходу державного нагляду (контролю))

Перелік питань, які є предметом здійснення позапланового державного нагляду (контролю) та необхідність яких стала підставою для його проведення*
______________________________________________________________________________________

Інформація щодо проведення попередніх заходів державного нагляду (контролю)

______________________________________________________________________________________
(тип і форма заходу державного нагляду (контролю) та строк його проведення)

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу державного нагляду (контролю).

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Копію посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) отримав

_____________   ____________   __________________________   "___" ____________ 20__ року
          (посада)                     (підпис)                    (прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Заповнюється в разі проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю).

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)

ЗАПИТ (ВИМОГА)
про надання документів (інформації)

 

Керівнику _________________________________
                              (найменування суб'єкта господарювання)

"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження (місце провадження діяльності)
__________________________________________

Я, __________________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я та по батькові)

керівник групи з проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)
_____________________________________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код юридичної особи в
Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

на підставі посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) від "___" ____________ 20__ року N ___, виданого
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у термін до ____ год. ____ хв. "___" ____________ 20__ року вимагаю надати документи (інформацію):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керівник групи

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Копію Запиту (вимоги) про надання документів (інформації) для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) отримав

_______________   ____________   ________________________   "___" ____________ 20__ року
            (посада)                         (підпис)                   (прізвище, ім'я та по батькові)

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__року

_____________________
(населений пункт)

Керівник групи ________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та члени групи: _______________________________________________________________________,
(посади, прізвища, імена та по батькові)

під час планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) відповідно до:

наказу НКЦПФР від "___" ____________ 20__ року N ___;

посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) від "___" ____________ 20__ року N ___ (акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), від "___" ____________ 20__ року), проведеного з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року, виявили, що

______________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

повторно допустив _____________________________________________________________________
(детальний опис порушень, допущених повторно,

______________________________________________________________________________________
з посиланням на конкретні пункти Ліцензійних умов та зазначенням розпорядчого документа,

______________________________________________________________________________________
у якому було зазначено попереднє порушення Ліцензійних умов)

Фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) ____________________________________________________________________
                                                                                                                           (наявні/відсутні)

Цей акт складено на _____ арк. у ______ прим.

Керівник групи

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Члени групи:

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)

АКТ
про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії

від "___" ____________ 20__ року

_____________________
(населений пункт)

Керівник групи ________________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та члени групи: _______________________________________________________________________,
 (посади, прізвища, імена та по батькові)

під час планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) відповідно до:

наказу НКЦПФР від "___" ____________ 20__ року N ___;

посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) від "___" ____________ 20__ року N ____ (акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), від "___" ____________ 20__ року), проведеного з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року, виявили, що на момент подання заяви від "___" ____________ 20__ року про отримання ліцензії здобувач ліцензії ______________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування здобувача ліцензії)

додав підтвердні документи, у яких зазначив недостовірні дані, а саме:

______________________________________________________________________________________
(зазначаються дані, виявлені під час проведення перевірки, з порівнянням з даними, наданими у

______________________________________________________________________________________
документах, поданих разом із заявою про отримання ліцензії)

Фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) ____________________________________________________________________
                                                                                                                      (наявні/відсутні)

Завірена в установленому порядку копія опису, а також копії документів з недостовірними даними та документи, що підтверджують недостовірність даних, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт складено на _____ арк. у _______ прим.

Керівник групи

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Члени групи:

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів

від "___" ____________ 20__ року

_____________________
(населений пункт)

Керівник групи ________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та члени групи: _______________________________________________________________________,
(посади, прізвища, імена та по батькові)

на підставі акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), від "___" ____________ 20__ року, у якому зазначено порушення, у присутності ___________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата

______________________________________________________________________________________
(його заступника або іншої уповноваженої чи довіреної особи))

УСТАНОВИЛИ, що ліцензіатом

______________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

протягом установленого в розпорядженні про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів від "___" ____________ 20__ року N _____ строку не усунуто такі порушення Ліцензійних умов:

______________________________________________________________________________________
(детальний опис порушень, що не були усунуті ліцензіатом,

_____________________________________________________________________________________,
з посиланням на відповідні пункти Ліцензійних умов)

що зафіксовані в акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), від "___" ____________ 20__ року та дають підставу вважати ліцензіата таким, що не виконав розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів від "___" ____________ 20__ року N ____.

Фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) ____________________________________________________________________
                                                                                                                              (наявні/відсутні)

Цей акт складено на _____ арк. у _______ прим.

Керівник групи

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Члени групи:

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)

АКТ
про відмову ліцензіата у проведенні перевірки

від "___" ____________ 20__ року

_____________________
(населений пункт)

Керівник групи ________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та члени групи: _______________________________________________________________________,
(посади, прізвища, імена та по батькові)

які діють на підставі посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) від "___" ____________ 20__ року N ___, з "___" ____________ 20__ року по "___" _____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі

______________________________________________________________________________________
підприємств і організацій України та місцезнаходження ліцензіата)

у присутності* _________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника ліцензіата (його заступника

______________________________________________________________________________________
або іншої уповноваженої чи довіреної особи))

установили факт недопуску уповноважених посадових осіб НКЦПФР до проведення заходу державного нагляду (контролю)

______________________________________________________________________________________
(зазначаються дії ліцензіата, що вказують на факт недопуску уповноважених посадових осіб НКЦПФР до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб НКЦПФР, відмова в доступі посадових осіб НКЦПФР до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки)

Фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) ____________________________________________________________________
                                                                                                                    (наявні/відсутні)

Відповідно до вимог пункту 8 частини другої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дії

______________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

є відмовою ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю).

Цей акт складено на _____ арк. у ________ прим.

Примірник цього акта надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення**:

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта)

__________________                                                                                                 ___________________
                 (дата)                                                                                                                                                                         (підпис)

Керівник групи

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Члени групи:

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* У разі відсутності керівника позиція не заповнюється.

** Заповнюється в разі відмови керівника ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої чи довіреної особи) отримати примірник цього акта.

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів

від "___" ____________ 20__ року

 N __________

_____________________
(населений пункт)

Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та на підставі акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), від "___" ____________ 20__ року N ____ щодо
______________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання (місце провадження діяльності))

______________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання (його заступника або іншої уповноваженої чи довіреної особи))

______________________________________________________________________________________
(детальний опис порушень з посиланням на відповідні норми

______________________________________________________________________________________
законодавства на ринку цінних паперів)

група, що здійснила
______________________________________________________________________________________,
                                                                                    (тип та форма заходу державного нагляду (контролю))

у складі:

керівник групи ________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та члени групи: ________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

ПОСТАНОВИЛА:

усунути виявлені порушення у строк до "___" ____________ 20__ року.

Інформацію про усунення порушень надати до НКЦПФР у письмовій формі до "___" ____________ 20__ року.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)

АКТ
про відсутність емітента за місцезнаходженням (місцем провадження діяльності)

______________________________________________________________________________________
(найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи в
Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

від "___" ____________ 20__ року

_____________________
(населений пункт)

На підставі посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), виданого

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка видала посвідчення)

"___" ____________ 20__ року N _____, групою у складі:

керівник групи ________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени групи: __________________________________________________________________________,
(посади, прізвища, імена та по батькові)

за місцезнаходженням (місцем провадження діяльності) емітента встановлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначаються адреса, дата та час прибуття (година, хвилини))

Фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) _____________________________________________________________________
                                                                                                                     (наявні/відсутні)

Керівник групи

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Члени групи:

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

Опрос