Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении проверок состояния сохранности имущества плательщика налогов, находящегося в налоговом залоге

Минфин
Положение, Приказ от 16.06.2017 № 584
действует с 04.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2017

м. Київ

N 584

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 2017 р. за N 858/30726

Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Відповідно до статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року N 573 "Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1843/24375.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Це Положення регламентує правила проведення перевірок стану збереження майна, яке перебуває в податковій заставі (далі - перевірка стану збереження заставного майна).

3. Метою проведення перевірки стану збереження заставного майна є встановлення фактичної (фізичної) наявності у платника податків такого майна та документального підтвердження його руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником податків.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.

II. Проведення перевірок

1. Перевірка стану збереження заставного майна проводиться в разі поширення на майно платника податків права податкової застави.

2. Право на проведення перевірки стану збереження заставного майна належить контролюючому органу, на який згідно з Кодексом покладається виконання такої функції.

3. Виконання повноважень щодо проведення перевірок стану збереження заставного майна покладається на податкових керуючих.

4. Перевірка стану збереження заставного майна може проводитись протягом робочого дня платника податків, починаючи з дня опису майна у податкову заставу.

5. Для проведення перевірки стану збереження заставного майна оформлюється повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (далі - повідомлення) (додаток 1).

Підставою для оформлення повідомлення є погоджене керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) подання податкового керуючого, в якому обґрунтовується необхідність проведення перевірки стану збереження заставного майна.

6. Перевірка стану збереження заставного майна може проводитись безпосередньо у платника податків (за його місцезнаходженням, за місцезнаходженням майна, що перебуває у податковій заставі, в інших місцях зберігання такого майна) або у відповідному контролюючому органі.

7. Перевірка стану збереження заставного майна може проводитись шляхом візуального контролю наявності у такого платника майна і стану його збереження, а також шляхом перевірки відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку та іншої інформації щодо наявності такого майна, його руху та стану збереження на момент проведення перевірки.

8. Перевірка стану збереження заставного майна може проводитись одночасно з документальною (плановою або позаплановою) або фактичною перевіркою відповідно до вимог Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

III. Особливості проведення перевірок

1. Про проведення перевірки стану збереження заставного майна податковий керуючий попередньо повідомляє платника податків.

2. Безпосередньо перед початком проведення перевірки стану збереження заставного майна податковий керуючий пред'являє платнику податків такі документи:

службове посвідчення працівника контролюючого органу;

копію наказу контролюючого органу про призначення податковим керуючим такого платника податків;

повідомлення, підписане керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) та зареєстроване в такому контролюючому органі.

Зазначені документи є достатніми для проведення перевірки стану збереження заставного майна й оформлення додаткових документів не є необхідним.

3. У разі перебування майна платника податків не за місцем обліку платника податків, а в іншій адміністративно-територіальній одиниці, до проведення перевірки стану збереження заставного майна може бути залучено інший контролюючий орган.

У разі залучення до перевірки стану збереження заставного майна іншого контролюючого органу перевірка здійснюється з дотриманням вимог пункту 2 цього розділу.

4. Податковий керуючий при проведенні перевірки стану збереження заставного майна здійснює повноваження відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів.

5. За результатами проведеної перевірки стану збереження заставного майна складається акт про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (далі - акт перевірки) (додаток 2), який реєструється в журналі реєстрації актів перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 3). Якщо платник податків не погоджується з фактами, зазначеними в акті перевірки, такий платник може на окремому аркуші висловити свої зауваження, які стануть невід'ємною частиною акта перевірки.

6. У разі недотримання податковим керуючим вимог, передбачених цим Положенням, платник податків може повідомити про цей факт керівника відповідного контролюючого органу (його заступника або уповноважену особу) або оскаржити дії податкового керуючого відповідно до чинного законодавства.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

від "___" ____________ 20__ року

N ______

______________________________________________________________________________________
                                                    (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє про проведення "___" ____________ 20__ року перевірки стану збереження майна
______________________________________________________________________________________,
(найменування / прізвище, ім'я, по батькові платника податків, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків*)
яка проводиться на підставі пункту 91.3 статті 91 розділу II Податкового кодексу України.

На перевірку направляється ______________________________________________________________,
                                                                                                           (прізвище та ініціали податкового керуючого)
який (яка) відповідно до наказу
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування контролюючого органу)
від "___" ____________ 20__ року N ____ призначений(а) податковим керуючим
______________________________________________________________________________________
(найменування / прізвище, ім'я, по батькові платника податків, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків*)

Керівник
контролюючого органу
(його заступник або
уповноважена особа) _______________
                                                            (підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

____________
* Серія (за наявності) та/або номер паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

 

АКТ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

від "___" ____________ 20__ року

N ______

За результатами проведеної _____________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування контролюючого органу)
перевірки стану збереження майна _______________________________________________________
(найменування / прізвище, ім'я, по батькові платника податків, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків*)
встановлено таке ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (зміст з посиланням на пункти та статті законодавчих актів)

У разі встановлення порушення зазначається його зміст, а також наводиться перелік майна, яке було відчужено.

Податковий керуючий

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Серія (за наявності) та/або номер паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

 

Журнал реєстрації актів перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

N акта

Дата акта

Найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Код структурного підрозділу, який провів перевірку

П. І. Б. податкового керуючого, який провів перевірку

Сума податкового боргу платника податків на момент перевірки, грн

Вартість майна, що перебуває у податковій заставі, згідно з актом опису

Стислий зміст результатів перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

____________
* Серія (за наявності) та/або номер паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

____________

Опрос