Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке содержания иностранцев и лиц без гражданства в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пребывающих в Украине

МВД
Приказ от 31.05.2017 № 458
действует с 29.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2017

м. Київ

N 458

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2017 р. за N 830/30698

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні

Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 19 травня 2016 року N 1379-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції" та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 лютого 2016 року N 141, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2016 року за N 748/28878, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Соколюка М. Ю.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
охорони здоров'я з питань
європейської інтеграції

О. Сивак

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

П. Демчина

Т. в. о. Державної
прикордонної служби України

В. Серватюк

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

В. В. Лутковська

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні

1. У розділі II:

1) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"У разі поміщення особи до ПТПІ до рішення заінтересованого органу про поміщення долучається копія відповідного рішення (постанови, ухвали) адміністративного суду).";

2) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Про розміщення в ПТПІ затриманої особи територіальним органом чи територіальним підрозділом ДМС для встановлення особи порушника і з'ясування обставин правопорушення територіальний орган чи територіальний підрозділ ДМС у день запланованого розміщення повідомляє адміністрацію ПТПІ та надсилає факсимільним або електронним зв'язком копії матеріалів, зазначених в абзаці першому пункту 3 цього розділу.";

3) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При надходженні матеріалів щодо розміщення в ПТПІ іноземця або особи без громадянства для встановлення особи порушника і з'ясування обставин правопорушення територіальний орган чи територіальний підрозділ ДМС повідомляється ПТПІ невідкладно того ж дня.";

4) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Іноземці та особи без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України, затримані в установленому порядку та підлягають примусовому видворенню за межі України, у тому числі прийняті відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, протягом строку, необхідного для їх ідентифікації та забезпечення примусового видворення (реадмісії) за межі України, але не більш як на вісімнадцять місяців.

У разі звернення особи під час її перебування в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, вона продовжує перебувати в зазначеному пункті до остаточного прийняття рішення за заявою.

Про вжиті заходи щодо продовження на передбачений законодавством України строк затримання іноземця та особи без громадянства, розміщеної в ПТПІ, заінтересований орган за три доби до закінчення строку затримання особи повідомляє адміністрацію ПТПІ та надсилає факсом чи електронними засобами зв'язку письмове повідомлення про подання до адміністративного суду позову про продовження строку затримання іноземця або особи без громадянства, а після завершення розгляду цього позову - копію судового рішення (постанови, ухвали).

Про подання до адміністративного суду позову про затримання іноземця або особи без громадянства, яку розміщено в ПТПІ, для встановлення особи порушника і з'ясування обставин правопорушення, заінтересований орган не пізніше триденного строку з дня затримання такої особи інформує адміністрацію ПТПІ.".

2. У розділі III:

1) доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Інформація щодо іноземців та осіб без громадянства, розміщених в ПТПІ: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження, місце народження, стать, відомості про громадянство або його відсутність вноситься уповноваженим працівником ПТПІ до відомчої інформаційної системи (ВІС) в порядку, визначеному законодавством.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 13 вважати пунктами 4 - 14 відповідно;

2) пункт 14 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особа, яка звернулася з письмовою заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, продовжує перебувати в ПТПІ до остаточного прийняття рішення за заявою.".

3. Пункт 12 розділу VIII після слів "під час лікування іноземців та осіб без громадянства" доповнити словами "та в адміністративних судах під час розгляду адміністративних справ.".

4. У розділі X:

1) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2. Іноземці або особи без громадянства передаються заінтересованому органу для здійснення примусового видворення або передачі відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, а також доставки іноземця або особи без громадянства до адміністративного суду з метою продовження строку затримання.

Передача іноземця або особи без громадянства здійснюється заінтересованому органу або іншому територіальному органу ДМС чи органу охорони державного кордону, уповноваженого ДМС або Адміністрацією Державної прикордонної служби, на підставі письмового повідомлення про заплановане здійснення примусового видворення чи передачу іноземця або особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію чи доставляння іноземця або особи без громадянства до суду (додаток 18).

3. Про здійснення передачі іноземця або особи без громадянства заінтересований орган повідомляє адміністрацію ПТПІ не пізніше як за добу до проведення запланованого видворення, передачі або закінчення встановленого строку перебування іноземця або особи без громадянства в ПТПІ.";

2) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Звільнення іноземців або осіб без громадянства на підставі рішення суду про скасування рішення про їх затримання або примусове видворення за межі України, або відмову в продовженні строку затримання, що набрало законної сили, здійснюється невідкладно, але не пізніше трьох годин з моменту отримання адміністрацією ПТПІ такого рішення (постанови, ухвали).";

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Іноземці та особи без громадянства звільняються з ПТПІ на підставі рішення суду, що набрало законної сили, а також у разі їх визнання в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, установлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та після закінчення строку затримання, передбаченого частиною другою статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та якщо стосовно них судом не прийнято інших передбачених законодавством рішень.".

5. Додаток 18 викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу

В. Є. Боднар

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про заплановане здійснення примусового видворення чи передачу іноземця або особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію чи доставляння іноземця або особи без громадянства до суду

Повідомляємо про те, що _______________________________________________________________
                                                                                                     (дата, час, найменування органу/підрозділу)

буде здійснено примусове видворення (передачі відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію), доставлення до суду
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство особи)
розміщеної(го) в ПТПІ ___.___.20__ року.

Начальник
_______________________________
         (найменування органу, підрозділу)
_______________________________
                     (прізвище, ініціали)
_____________________________

___. _____________ 20___ року

М. П.

 
 
 

 
___________
(підпис)

____________

Опрос