Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Фонда государственного имущества Украины

Фонд государственного имущества
Приказ от 08.06.2017 № 924
действует с 01.08.2017

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2017

м. Київ

N 924

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2017 р. за N 825/30693

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та статей 14, 16, 23 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", з метою спрощення роботи навчальних закладів й удосконалення порядку та процедури реєстрації інформації про оцінювачів у Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України, що додаються.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

1. У розділі II Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року N 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 955/6146 (із змінами):

1) у пункті 16 цифри та слова "15-денний термін" замінити цифрою та словами "7-денний строк";

2) в абзаці другому пункту 22 цифри та слова "1 - 2 рази на рік" замінити словами та цифрою "не частіше 1 разу на рік згідно з графіком, оприлюдненим у додатку до державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сторінці ФДМУ в Інтернеті";

3) у пункті 25:

абзац другий викласти в такій редакції:

"укласти (продовжити строк дії) з навчальним закладом угоду(и) або не укладати (не продовжувати строк дії) угоду(и), якщо під час перевірки навчального закладу виявлено неспроможність навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів (у разі якщо перевірка здійснювалася до укладення (до продовження строку дії) ФДМУ угоди з навчальним закладом);";

абзац четвертий після слів "з професійної підготовки оцінювачів" доповнити словами "(у разі встановлення неодноразових фактів порушень навчального процесу, зокрема, невиконання навчальним закладом умов угоди з ФДМУ, незабезпечення функціонування навчально-методичного комплексу, неусунення навчальним закладом зауважень, встановлених попередньою перевіркою)".

2. У Положенні про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року N 1996, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 956/6147 (із змінами):

1) друге речення абзацу першого пункту 3 розділу I викласти в такій редакції: "База стажування повинна відповідати спеціалізаціям в межах напрямів оцінки майна, відповідно до яких проводилось навчання оцінювача-стажиста за програмою базової підготовки оцінювачів.";

2) у розділі II:

у пункті 5:

в абзаці першому слово "термін" замінити словом "строк";

в абзаці другому слова "залежно від напрямів оцінки майна, відповідно до яких проводилася базова підготовка" замінити словами ", зокрема, залежно від спеціалізацій в межах напрямів оцінки майна, за якими проводилася базова підготовка оцінювачів";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Для складання кваліфікаційного іспиту оцінювач-стажист надає на розгляд Екзаменаційної комісії:

позитивну рекомендацію керівника(ів) стажування;

документ про те, що він пройшов навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, виданий навчальним закладом;

звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна за кожною спеціалізацією в межах напряму оцінки майна, за яким проводилось навчання оцінювача-стажиста за програмою базової підготовки оцінювачів, складений державною мовою.";

3) у розділі IV:

пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Зміна бази стажування та (або) керівника(ів) стажування відбувається за таких підстав:

ліквідація або реорганізація суб'єкта оціночної діяльності;

звільнення керівника стажування;

письмова відмова суб'єкта оціночної діяльності;

письмова відмова керівника стажування;

письмова відмова оцінювача-стажиста;

виникнення обставин непереборної сили на строк понад один місяць, що унеможливлюють виконання всіх вимог, що висуваються для організації стажування.";

у пункті 22:

слова "екзаменаційній комісії" замінити словами "Фонду державного майна України";

слово "терміну" замінити словом "строку";

4) перше речення пункту 23 розділу V після слів "до Фонду державного майна України" доповнити словами "за формою згідно з додатком до цього Положення";

5) доповнити Положення новим додатком такого змісту:

ДОВІДКА
про організацію стажування оцінювачів-стажистів, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів у навчальному закладі

_____________________________________________________
(найменування навчального закладу)

у період з ____________ по ____________

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові оцінювача-стажиста

Реквізити договору про стажування

Напрями оцінки майна, спеціалізації

Керівник стажування

Реквізити сертифіката суб'єкта оціночної діяльності - бази стажування

прізвище, ім'я, по батькові

номер, дата видачі, ким видане кваліфікаційне свідоцтво

напрями оцінки майна, спеціалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________
(посада керівника навчального закладу)

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

".

3. У Положенні про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами):

1) пункт 1 розділу III доповнити новим реченням такого змісту: "Рішення Фонду оформлюються шляхом прийняття наказу Фонду.";

2) додаток 3 викласти в такій редакції:

Довідка
про склад оцінювачів, які працюють у штатному складі суб'єкта господарювання

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові оцінювача

Займана посада

Відомості про кваліфікаційний документ оцінювача*

Наказ про прийняття на роботу (номер та дата видачі відповідного документа)**

Робочий телефон

Домашня адреса, телефон

Підпис оцінювача

назва документа, номер, дата видачі

ким видано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року
(дата заповнення)

 

____________
* Зазначаються окремо всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** Додається копія наказу про зарахування оцінювача до штатного складу суб'єкта господарювання.";

3) у тексті Положення слова "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них" замінити словами "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них".

4. У Положенні про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року N 1997, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за N 925/7213 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 2:

перше речення абзацу першого після слів "саморегулівними організаціями оцінювачів" доповнити словами ", таким чином, щоб члени Екзаменаційної комісії забезпечили її роботу за всіма спеціалізаціями в межах напрямів оцінки майна";

друге речення абзацу другого виключити;

в абзаці четвертому слово та цифру "пункті 4" замінити словами та цифрами "абзаці другому пункту 10";

у пункті 3:

в абзаці першому слова "за кожним напрямом оцінки майна" виключити;

абзац другий після слів "кваліфікаційне свідоцтво оцінювача" доповнити словами "за окремими спеціалізаціями в межах напрямів оцінки майна";

абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:

"приймає рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за окремими спеціалізаціями в межах напрямів оцінки майна за результатами складання кваліфікаційного іспиту;

приймає рішення щодо позбавлення (анулювання) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (кваліфікаційного документа оцінювача) за спеціалізацією(ями) відповідного напряму оцінки майна з підстав, визначених законодавством;

забезпечує участь своїх членів у круглих столах, які проводяться під час навчання за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів;";

2) у пункті 2 розділу II:

слово та цифри "пунктами 11, 15," замінити словом "пунктом";

слова ", які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача";

3) у розділі III:

у першому реченні пункту 2 слова "за кожним напрямом оцінки майна, відповідно до якого він складатиметься" виключити;

у пункті 3:

у першому реченні:

слова "представник секретаріату" замінити словами "секретар Екзаменаційної комісії";

слова "за кожним напрямом, що прийматиме кваліфікаційний іспит" виключити;

у другому реченні слова "відповідного напряму оцінки майна" виключити;

абзац другий пункту 5 доповнити словами "як додаток до екзаменаційного листа";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Загальна кількість екзаменаційних білетів, на питання яких має відповісти оцінювач-стажист, залежить від кількості напрямів оцінки майна та спеціалізацій у їх межах, стосовно яких він складає кваліфікаційний іспит.

У першому білеті кожного напряму оцінки майна містяться два питання, які дають змогу з'ясувати рівень знань оцінювача-стажиста з питань законодавства, яке регулює проведення оцінки майна, та загальних методологічних аспектів оцінки майна. Відповідь на ці питання надається у письмовій та усній формах. Після написання відповіді на аркуші проставляються підпис особи, що давала відповідь, та дата складання іспиту. Письмові відповіді оцінювачів-стажистів зберігаються в архіві секретаріату Екзаменаційної комісії не менше трьох років з дати складання кваліфікаційного іспиту. Неправильні, неповні відповіді на питання першого білета є підставою для прийняття Екзаменаційною комісією рішення про нескладання кваліфікаційного іспиту оцінювачем-стажистом за всіма спеціалізаціями відповідного напряму.

Надалі оцінювач-стажист відповідає на питання в білетах за спеціалізаціями в межах напрямів оцінки майна, щодо яких він бажає скласти іспит. Білети містять по одному питанню і дають змогу визначити рівень знань за певними спеціалізаціями оцінки майна, щодо яких оцінювач-стажист складає кваліфікаційний іспит. Відповідь на питання в екзаменаційних білетах надається в усній формі.

Після надання відповідей на всі питання оцінювач-стажист захищає наданий звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна, підготовлений під час стажування за відповідною спеціалізацією оцінки майна. Екзаменаційна комісія може ставити питання оцінювачу-стажисту щодо пояснення ним окремих положень зазначених звітів. Звіти про оцінку майна або навчальні звіти про оцінку майна готуються за кожною спеціалізацією, за якою складається кваліфікаційний іспит. Не зарахований звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна є підставою для негативної оцінки знань оцінювача-стажиста з цієї спеціалізації.";

пункт 9 після слів "визначеному цим розділом" доповнити словами "для підготовки та складання кваліфікаційного іспиту";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Відповідно до рішення Екзаменаційної комісії про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Фонд державного майна України та навчальний заклад видають кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за формою, установленою Фондом державного майна України. Організацію друкування кваліфікаційних свідоцтв оцінювача, щодо яких прийнято рішення про видачу, здійснюють навчальні заклади, на базі яких проводилася підготовка оцінювача та (або) проводився іспит. Друк кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів здійснюється на підставі рішення Екзаменаційної комісії.

Кваліфікаційне свідоцтво видається оцінювачу на підставі поданої ним до Фонду державного майна України заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (додаток 2) в двотижневий строк після прийняття відповідного рішення Екзаменаційною комісією.

До заяви додаються такі документи:

копія документа про вищу освіту;

копія платіжного документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного(их) свідоцтва (свідоцтв) оцінювача;

копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, відповідно до цього пункту.

Якщо на дату подання інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності оцінювач:

постійно проживає на території України і є громадянином України, подаються копії першої - четвертої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;

постійно або тимчасово проживає за кордоном і є громадянином України, подається копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

постійно або тимчасово проживає на території України і є іноземцем або особою без громадянства, подається копія посвідки про постійне або тимчасове проживання.

Для осіб, визначених статтею 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", крім паспорта громадянина України, також подається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Процедура включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності визначена Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 796, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 937/23469.";

4) у розділі IV:

пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Розгляд питань, пов'язаних з позбавленням кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулюванням), здійснюється за таких умов:

у разі отримання Фондом державного майна України письмового звернення (скарги) заінтересованих осіб (заявників). Звернення (скарга) має містити аргументовані підстави для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача. До звернення (скарги) додаються звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) або належним чином оформлена його копія відповідно до вимог Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року N 1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за N 1351/20089, а також одна або декілька рецензій на нього (у разі наявності). До звернення (скарги) можуть додаватися матеріали, які розкривають суть питання, зокрема судові рішення, листування з порушеного питання, інші документи;

в процесі виконання Фондом повноважень, визначених пунктом 2.2 розділу II Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 795, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 936/23468;

у випадку, передбаченому пунктом 4.4 розділу IV Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року N 1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за N 1351/20089.

2. Якщо письмове звернення (скарга) не містить звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), Фонд державного майна України листом звертається до суб'єкта оціночної діяльності для отримання такого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна). У разі відсутності у письмовому зверненні (скарзі) рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) Фонд державного майна України забезпечує його рецензування.

Якщо за результатами опрацювання документів з оцінки, в тому числі рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), виявлені грубі порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, визначені абзацами другим - шостим пункту 4 цього розділу, Фонд державного майна України надсилає письмове звернення (скаргу) заявника разом із документами до нього (неї) на розгляд до секретаріату Екзаменаційної комісії.

У разі виявлення грубого порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, передбачених абзацами другим - п'ятим пункту 4 цього розділу, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) надсилається для забезпечення його рецензування експертною радою саморегулівної організації оцінювачів (якщо оцінювач є членом такої організації) або члену Екзаменаційної комісії, якому доручено здійснити рецензування (якщо оцінювач не є членом жодної із саморегулівних організацій оцінювачів).";

пункт 4 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"оформлення результатів досліджень, що проводяться відповідно до процесуального законодавства та стосуються практичної діяльності з оцінки майна, з порушенням вимог щодо кваліфікації та методичного регулювання оцінки майна, встановлених законодавством;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Після отримання секретаріатом Екзаменаційної комісії рецензій на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) питання щодо професійної оціночної діяльності оцінювача включається до порядку денного чергового засідання Екзаменаційної комісії.

З цією метою секретаріат Екзаменаційної комісії готує та подає звернення (скаргу) заявника та пакет документів до нього (неї) на розгляд Екзаменаційної комісії. До матеріалів долучаються рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

У двотижневий строк до дати проведення чергового засідання секретаріат Екзаменаційної комісії готує лист на адресу оцінювача, звернення щодо професійної оціночної діяльності якого розглядається, з вимогою надати письмові пояснення з порушеного питання, а також прибути на засідання Екзаменаційної комісії.";

пункти 9, 10 викласти в такій редакції:

"9. Прийнятим Екзаменаційною комісією вважається варіант рішення, визначений пунктом 10 цього розділу, який набрав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів Екзаменаційної комісії. У разі рівного розподілу голосів між варіантами рішень, що з'ясовується після опрацювання секретаріатом Екзаменаційної комісії бюлетенів для голосування, такі варіанти виносяться на повторне голосування на черговому засіданні Екзаменаційної комісії з метою прийняття остаточного рішення присутніми на цьому засіданні членами Екзаменаційної комісії. Член Екзаменаційної комісії, який відсутній на її засіданні, не має права передавати свої повноваження з голосування іншим членам Екзаменаційної комісії або іншим особам.

10. За результатами розгляду питання щодо професійної оціночної діяльності оцінювача Екзаменаційна комісія може прийняти одне з таких рішень (далі - варіанти рішень):

про позбавлення його кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання) за наявності підстав, визначених частиною другою статті 16 Закону;

про необхідність позачергового проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачем за відповідним(и) напрямом(ами) з оцінки майна та спеціалізацією(ями) в межах цього(их) напряму(ів) в установлений комісією строк;

про надання методичних рекомендацій оцінювачу для застосування їх в процесі оцінки і професійної оціночної діяльності надалі;

про надання на рецензування звітів про оцінку майна, складених таким оцінювачем протягом встановленого рішенням Екзаменаційної комісії періоду часу, для контролю за якістю таких звітів;

про відсутність підстав для застосування рішень, визначених абзацами другим - п'ятим цього пункту, на професійну оціночну діяльність оцінювача.";

друге речення абзацу першого пункту 11 після слів "реєстраційний аркуш" доповнити словом "учасників";

абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

"Протокол засідання Екзаменаційної комісії розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України.";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача вважається анульованим з дати видання наказу Фонду державного майна України на підставі відповідного рішення Екзаменаційної комісії.";

5) розділ V викласти в такій редакції:

"V. Прикінцеві положення

1. Фонд державного майна України протягом п'яти робочих днів оприлюднює відповідну інформацію про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання) на веб-сайті Фонду державного майна України.

2. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на підставі рішення Екзаменаційної комісії, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік з дати позбавлення в порядку, передбаченому цим Положенням.

3. У разі втрати, пошкодження чи знищення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювач звертається до Фонду державного майна України із заявою про видачу дубліката кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та вказує навчальний заклад, на базі якого він отримував кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача. Якщо навчальний заклад на момент звернення не має чинної угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України, укладеної відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року N 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 955/6146, оцінювач вказує навчальний заклад, на базі якого він востаннє проходив навчання за програмою підвищення кваліфікації.

4. Фонд державного майна України перевіряє факт видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача відповідно до наявної у Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності інформації і надсилає запит на виготовлення дубліката кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача до відповідного навчального закладу.

5. На підставі запиту Фонду державного майна України відповідний навчальний заклад виготовляє дублікат кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, який підписує керівник такого навчального закладу, і передає його до Фонду державного майна України для підписання і видачі оцінювачу.

6. Інформація про видачу дубліката кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у разі втрати, пошкодження чи знищення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа), а також інформація про повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у зв'язку з позбавленням (анулюванням) його кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) підлягає відображенню в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

7. Оцінювач, який отримав кваліфікаційний документ оцінювача за декількома напрямами оцінки майна в порядку, що діяв до набрання чинності Законом, та зареєстрував його в Державному реєстрі оцінювачів відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року N 2355, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за N 1092/6283, за власним бажанням може звернутися до Фонду державного майна України із заявою про розмежування (додаток 4) зазначеного документа на кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за кожним напрямом оцінки майна окремо або за окремими спеціалізаціями в межах напряму оцінки майна. Оцінювач, який отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за декількома спеціалізаціями одного напряму в порядку, що діє після набрання чинності Законом, у разі потреби може звернутися до Фонду державного майна України із заявою про розмежування кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за окремими спеціалізаціями в межах напряму оцінки майна.

8. На підставі заяви про розмежування Фонд державного майна України листом інформує навчальний заклад, визначений відповідно до вимог пункту 3 цього розділу, про підготовку відповідних кваліфікаційних свідоцтв оцінювача. Навчальний заклад у десятиденний строк з дня отримання листа виготовляє зазначені документи і надсилає їх до Фонду державного майна України. При цьому дати та числова частина номерів кваліфікаційних свідоцтв оцінювача, підготовлених за кожним напрямом оцінки окремо, відповідають даті та номеру кваліфікаційного документа оцінювача, що розмежовується. У разі розмежування кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача за окремими спеціалізаціями в межах напряму дати та номери кваліфікаційних свідоцтв оцінювача відповідають даті та номеру кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача в межах напряму оцінки майна із зазначенням через тире його порядкового номера.

9. Видача дубліката кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та кваліфікаційних свідоцтв оцінювача після проведеної процедури розмежування здійснюється відповідно до пункту 10 розділу III цього Положення. Істотною умовою для видачі кваліфікаційних свідоцтв оцінювача після розмежування кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача є повернення до Фонду державного майна України оригіналів розмежованих документів одночасно з отриманням оригіналів нових кваліфікаційних свідоцтв оцінювача.

Процедура включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності визначена Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 796, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 937/23469.";

6) додатки 1 - 3 до Положення викласти в такій редакції:

Заява
про включення до списку осіб, які складатимуть кваліфікаційний іспит

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
що проживаю за адресою: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                      (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок, квартира)

телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


,


навчався(лася) за програмою базової підготовки оцінювачів
з "___" _____________ 20__ року
                        (дата)
до "___" ____________ 20__ року
                        (дата)
у ___________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування навчального закладу)
за такими напрямами та спеціалізаціями оцінки майна*:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

  1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

  1.2. Оцінка машин і обладнання.

  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

  1.4. Оцінка літальних апаратів.

  1.5. Оцінка судноплавних засобів.

  1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

  1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

  2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

  2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності,

та пройшов(ла) стажування протягом року на базі
____________________________________________________________________________________.
            (найменування суб'єкта оціночної діяльності, у якому проходило стажування)

Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту за такими напрямами та спеціалізаціями оцінки майна*:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

  1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

  1.2. Оцінка машин і обладнання.

  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

  1.4. Оцінка літальних апаратів.

  1.5. Оцінка судноплавних засобів.

  1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

  1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

  2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

  2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

До заяви додаю документи, передбачені пунктом 11 Положення про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року N 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 956/6147.

"___" ____________ 20__ року
(дата)

 

_____________
(підпис)


____________
* Позначити необхідне.

 

Заява
про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                             (назва документа, що посвідчує особу, серія, номер, ким та коли виданий)
склав(ла) кваліфікаційний іспит "___" ____________ 20__ року
                                                                                      (дата)
у ___________________________________________________________________________________.
                                          (найменування навчального закладу, у якому проходив кваліфікаційний іспит)

Прошу видати мені кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за такою формою*:

  Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача щодо всіх спеціалізацій, за якими складено кваліфікаційний іспит, в межах напряму оцінки майна.

  Окремі кваліфікаційні свідоцтва щодо кожної окремої спеціалізації або групи спеціалізацій у межах напряму оцінки майна
_____________________________________________________________________________________.
                              (зазначаються необхідні окремі номери спеціалізації та (або) групи номерів спеціалізацій)

Місце проживання ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                       (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок, квартира)
адреса для листування _________________________________________________________________,
                                                                                    (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок, квартира)

телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


,


місце роботи _________________________________________________________________________,
                                                                                       (якщо оцінювач не працює, ставиться прочерк)
електронна адреса ____________________________________________________________________,
інша інформація ______________________________________________________________________.
                                                                (вказується інформація, яку оцінювач сам вважає за необхідне зазначити)

Повідомляю, що на дату подання цієї заяви я не маю непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, на мене протягом останнього року не накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Прошу включити інформацію про мене до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", з метою виконання своїх обов'язків та перевірки їх дійсності даю згоду на обробку таких моїх персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, місце проживання, телефон), паспортні дані, інформація про результати професійної підготовки оцінювачів у навчальному закладі, інформація стосовно кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" мені роз'яснено мої права.

До заяви додаю такі документи:

копію документа про вищу освіту;

копію платіжного документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного(их) свідоцтва (свідоцтв) оцінювача;

копію ________________________________**.
                      (назва документа, що посвідчує особу)

_____________________
(підпис)

 

__________________________
(ініціали, прізвище)


"___" ____________ 20__ року

* Позначити необхідне.

** Якщо на дату подання інформації до Державного реєстру оцінювач:

постійно проживає на території України і є громадянином України, подаються копії першої - четвертої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;

постійно або тимчасово проживає за кордоном і є громадянином України, подається копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

постійно або тимчасово проживає на території України і є іноземцем або особою без громадянства, подається копія посвідки про постійне або тимчасове проживання;

належить до осіб, визначених статтею 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", крім паспорта громадянина України, також подається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

ЗАЯВА ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)
прошу розмежувати моє кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (назва документа, N, дата видачі)
видане(ий) Фондом державного майна України та __________________________________________,
                                                                                                                                     (найменування навчального закладу, який
                                                                                                                                                 видав кваліфікаційне свідоцтво
                                                                                                                                         (кваліфікаційний документ) оцінювача)
і видати окремі кваліфікаційні свідоцтва оцінювача на базі навчального закладу*
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування навчального закладу)
за такими напрямами оцінки майна:
_____________________________________________________________________________________
                                   (назви напрямів оцінки майна, відповідно до яких будуть видані окремі розмежовані
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         кваліфікаційні свідоцтва)
або за такими спеціалізаціями в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":
_____________________________________________________________________________________
                                      (назва кожної окремої спеціалізації або групи спеціалізацій, відповідно до якої(их)
_____________________________________________________________________________________,
                                                          будуть видані окремі розмежовані кваліфікаційні свідоцтва)
або за такими спеціалізаціями в межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":
_____________________________________________________________________________________
                                                    (назва кожної окремої спеціалізації, відповідно до якої будуть видані
_____________________________________________________________________________________.
                                                                            окремі розмежовані кваліфікаційні свідоцтва)

До заяви додається копія кваліфікаційного документа оцінювача.

"___" ___________ 20__ року
(дата)

 

________________
(підпис)


____________
* Вказується навчальний заклад, на базі якого оцінювач отримував кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача, або якщо навчальний заклад на момент звернення не має чинної угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України, укладеної відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року N 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 955/6146, оцінювач вказує навчальний заклад, на базі якого він востаннє проходив навчання за програмою підвищення кваліфікації.".

5. У Загальних вимогах до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року N 754, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за N 562/9161 (із змінами):

1) у главі 2:

в абзаці другому підпункту 1 пункту 2.1 слова "земельних ділянок" замінити словами "земельних ділянок,";

пункт 2.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Тривалість академічної години становить 40 хвилин.";

2) у главі 3:

у першому реченні підпункту 1 пункту 3.8 слово "півріччя" замінити словом "року";

абзац перший пункту 3.9 доповнити новим реченням такого змісту: "При цьому зараховується підвищення кваліфікації за тими напрямом оцінки майна та спеціалізацією, за якими оцінювач здійснював викладацьку діяльність.";

абзац перший пункту 3.15 доповнити новим реченням такого змісту: "Зарахування кількості залікових одиниць здійснюється за спеціалізацією оцінки майна відповідно до тематики статті, враховуючи обґрунтування щодо визначення спеціалізації, які вказані оцінювачем у заяві.".

6. Пункт 3.6 розділу III Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року N 1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за N 1351/20089 (із змінами), викласти у такій редакції:

"3.6. У разі прийняття Фондом або його регіональним відділенням рішення про проведення рецензування звіту про оцінку майна, який надходить від суб'єкта господарювання (у статутному капіталі якого відсутня державна частка) або фізичної особи, до звернення має бути доданий оригінал звіту про оцінку майна.

У разі неможливості надати оригінал звіту про оцінку майна допускається рецензування копії такого звіту за умови засвідчення її вірності:

нотаріусом;

суб'єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт;

замовником оцінки;

адвокатом.

Копія звіту про оцінку повинна відповідати вимогам, встановленим пунктом 3.4 цього розділу.

Надіслана копія звіту про оцінку майна після рецензування зберігається в державному органі приватизації як додаток до рецензії. Надісланий оригінал звіту про оцінку майна повертається заявнику.".

 

Директор Департаменту оцінки
майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності

Н. Кравцова

Опрос