Идет загрузка документа (482 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 22.05.2017 № 188
действует с 08.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2017

м. Київ

N 188

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2017 р. за N 745/30613

Про затвердження Змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

Відповідно до абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року N 738 "Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року N 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1586/21898, що додаються.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
України з безпеки на транспорті

В. М. Дідківський

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Заступник Міністра
соціальної політики України

В. Мущинін

Заступник Міністра
внутрішніх справ України

С. А. Яровий

 

Зміни
до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

1. У розділі I:

1) у пункті 1.2 слова "(далі - виробник)" замінити словом "України";

2) у пункті 1.3:

слова "Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за поданням" виключити;

слово "Міністерства" замінити словом "Міністерством";

3) підпункт "а" пункту 1.6 викласти в такій редакції:

"а) яких згідно із законодавством не допускають до участі у дорожньому русі (призначених для застосування винятково на будівництві, у шахтах, кар'єрах, морських чи річкових портах та аеропортах, розроблених спеціально для використання та/або виконання робіт поза дорогами загального користування та/або для виконання технологічних операцій);";

4) у пункті 1.10:

абзац другий викласти в такій редакції:

"виробник - суб'єкт господарювання, що відповідає за проектування, виготовлення та маркування продукції незалежно від того, виконуються зазначені операції самим цим суб'єктом чи від його імені, та забезпечує відповідність виробництва продукції. Необов'язково, щоб цей суб'єкт господарювання залучався до всіх стадій виготовлення продукції, що підлягає затвердженню. Для виконання вимог цього Порядку виробник, який не є резидентом України, повинен призначити свого уповноваженого представника - резидента України, який виконує всі функції, визначені цим Порядком стосовно виробника.";

в абзаці двадцять четвертому цифри "III" замінити цифрами "II";

в абзаці тридцятому цифру "V" замінити цифрами "IV".

2. У розділі II:

1) перше речення пункту 2.2 викласти в такій редакції: "2.2. До заяви додають інформаційну підшивку, комплект окремих затверджень, що стосуються категорії, до якої належить КТЗ, а також (за наявності) документи, що підтверджують відповідність виробництва, чи сертифікати на системи управління якістю, сертифікат затвердження типу ЄС, виданий згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом ЄС 168/2013).";

2) у першому реченні пункту 2.3 слово "двох" замінити словом "трьох";

3) у пункті 2.9 слова "щодо кожного варіанта, версії, типу КТЗ" виключити.

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

цифри "3.14" замінити цифрами "3.17, 3.22, 3.23";

цифри "3.15 - 3.22" замінити цифрами "3.18 - 3.26";

2) у пункті 3.6:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) перевірити наявність усіх окремих затверджень та/або протоколів випробувань у повному обсязі згідно з переліком технічних приписів, які стосуються варіантів та версій КТЗ, заявлених на затвердження типу;";

абзац другий підпункту "в" замінити трьома абзацами такого змісту:

"При затвердженні типу КТЗ категорій M2 та M3, а також КТЗ, щодо якого виробником до уповноваженого органу не надано жодного окремого затвердження або надано окремі затвердження менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, кількість КТЗ, що підлягають ідентифікації, визначають з урахуванням комбінацій ознак конструкції КТЗ, які стосуються щонайменше двигуна, коробки передач, кількості осей та рушійних осей (розміщення, їх кінематичні зв'язки), керуючих осей (кількість, розміщення), кількості дверей, кількості місць, оснащення, що впливає на властивості, вимоги до яких встановлено цим Порядком.

При затвердженні типу КТЗ (крім категорій M2 та M3), щодо якого виробником до уповноваженого органу надано окремі затвердження не менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, та протоколів випробувань щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження, проводять ідентифікацію лише одного зразка КТЗ, що належить до типу, який підлягає затвердженню. У випадку затвердження декількох типів КТЗ, які мають однакове торгове найменування (назву), проводять ідентифікацію лише одного зразка КТЗ, що належить до одного з типів, який підлягає затвердженню.

Якщо тип КТЗ (крім категорій M2 та M3) затверджено в ЄС відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013), ідентифікацію зразків КТЗ здійснюють за наданими виробником фотографіями заводської таблички КТЗ на паперовому носії шляхом встановлення наявності маркування, що підтверджує затвердження типу в ЄС, та за копією сертифіката відповідності, виданого згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом ЄС 168/2013) на цей КТЗ.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

3) у пунктах 3.10, 3.11 літери та цифри "ДСТУ 3525 (ISO 3779)" замінити літерами та цифрами "ДСТУ ISO 3779 та ДСТУ 7232 ";

4) у першому реченні підпункту "а" пункту 3.13 цифру "2" замінити словом "трьох";

5) у пункті 3.14 слова та цифри "пунктами 12.5 - 12.8 розділу XII" виключити;

6) у другому реченні підпункту "в" пункту 3.20 слова "кожного типу обладнання" виключити;

7) пункт 3.24 викласти в такій редакції:

"3.24. Сертифікат типу обладнання на компоненти або вузли не видають, якщо їх постачають виробники обладнання виробникам КТЗ (незалежно від того, чи призначені вони для виготовлення КТЗ або переобладнання та/або ремонту), торгове найменування (марка) виробника яких відповідає інформації, наведеній у графі "0.1 Торгове найменування (марка) виробника" сертифіката типу КТЗ або у графі "Продукція" серійного сертифіката відповідності транспортного засобу, виданого в державній системі сертифікації. У цьому разі сертифікати відповідності обладнання виробник видає до закінчення строку дії зазначених сертифікатів типу або сертифікатів відповідності.".

4. У розділі VI:

1) доповнити пункт 6.2 новим підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) невідповідності продукції затвердженого типу новим вимогам технічних приписів, які набрали чинності після затвердження типу.";

2) пункт 6.6 після слова та цифри "додатком 6" доповнити словами ", за виключенням сертифікатів відповідності на КТЗ, що належать до типу кінцевої серії";

3) пункт 6.7 виключити.

5. Пункт 7.5 розділу VII викласти в такій редакції:

"7.5. Виробник КТЗ видає сертифікати відповідності обладнання на партію обладнання, що зазначено в пункті 3.24 розділу III цього Порядку, з посиланням на сертифікат типу або виданий у державній системі сертифікації сертифікат відповідності до закінчення строку його дії. При цьому на партію обладнання видають один сертифікат відповідності обладнання (незалежно від кількості найменувань продукції і типів у партії обладнання), у графі "2. Найменування продукції і тип(и)" якого наводять посилання на документ, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну.".

6. У розділі XI:

у пункті 11.5 слова "що були в користуванні" виключити;

у пункті 11.9 третє речення викласти в такій редакції: "Ці органи надають інформацію про сертифікат відповідності до підприємства, що належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання відповідно до вимог додатка 9 до цього Порядку.".

7. У розділі XII:

1) пункт 12.3 викласти в такій редакції:

"12.3. Виробники видають сертифікати відповідності на КТЗ, що належать до типу КТЗ кінцевої серії, за умови, що ці КТЗ були виготовлені або ввезені на митну територію України з метою вільного обігу в період дії сертифіката типу.";

2) пункти 12.4, 12.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12.6, 12.7 вважати відповідно пунктами 12.4, 12.5.

8. У додатках до Порядку:

1) розділ V додатка 1 викласти в такій редакції:

"V. Класифікація КТЗ та обладнання за кодами УКТЗЕД

N
з/п

Назва продукції

Код за УКТЗЕД

1

Колісні засоби категорій M, N, O, L (нові та такі, що були у користуванні)

8701
8702
8703
8704
8705
8711
8716

2

Предмети обладнання та частини, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах (нові)

 

2.1

Прилади зовнішні світлові та лампи до них

8512 10 00 00
8512 20 00 10
8512 20 00 90
8539 10 00 90
8539 21 30 10
8539 21 30 90
8539 29 30 10
8539 29 30 90
8539 31 90 00

2.2

Ремені безпеки, сидіння пасажирські та автомобільні крісла для транспортування дітей

8708 21 10 00
8708 21 90 10
8708 21 90 91
8708 21 90 98
9401 20 00 00

2.3

Дизелі, газодизелі

8408 20 10 00
8408 20 51 00
8408 20 55 10
8408 20 55 90
8408 20 57 10
8408 20 57 90
8408 20 99 10
8408 20 99 90
8408 90 43 00
8408 90 45 00
8408 90 47 00
8408 90 61 00
8408 90 65 00
8408 90 67 00
8408 90 81 00
8408 90 85 90

2.4

Двигуни з примусовим запалюванням

8407 32 10 00
8407 32 90 00
8407 33 00 00
8407 34 10 00
8407 34 91 10
8407 34 91 90
8407 34 99 10
8407 34 99 90
8407 90 10 00
8407 90 50 00
8407 90 80 00
8407 90 90 00

2.5

Попереджувальні трикутники

8512 20 00 10
8512 20 00 90
3926 90 97 90

2.6

Звукові сигнальні прилади

8512 30 90 10
8512 30 90 90

2.7

Пневматичні шини

4011 10 00 10
4011 10 00 90
4011 20 10 00
4011 20 90 00

2.8

Відновлені шини

4012 11 00 00
4012 12 00 00

2.9

Безпечні скломатеріали

7007 11 10 10
7007 11 10 90
7007 21 20 10
7007 21 20 90
8708 29 90 00

2.10

Дзеркала заднього виду

7009 10 00 10
7009 10 00 90

2.11

Каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів (до КТЗ повною масою до 3500 кг)

8421 39 60 10
8421 39 60 90

2.12

Глушники (до КТЗ повною масою до 3500 кг)

8708 92 20 00
8708 92 35 10
8708 92 35 90
8708 92 91 10
8708 92 91 90
8708 92 99 91
8708 92 99 98

2.13

Накладки гальмівні, колодки з накладками гальмівними

6813 81 00 10
6813 81 00 90
6813 89 00 10
6813 89 00 90
8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90
8714 10 00 00

2.14

Камери гальмівні, у тому числі енергоакумулятори, циліндри гальмівні пневматичних приводів

8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.15

Циліндри, супорти та шланги гідроприводу гальм

4009 12 00 00
4009 22 00 00
4009 32 00 00
4009 42 00 00
8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8714 10 00 00
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.16

Газобалонне обладнання: арматура кріплення, фурнітура, труби, пристрої фільтрування, клапани редукційні для регулювання тиску, електронні блоки керування (контролери з пам'яттю, що програмуються), шланги і рукави з вулканізованої гуми, ємності для стиснених або скраплених газів

4009 11 00 00
4009 12 00 00
4009 21 00 00
4009 22 00 00
4009 31 00 00
4009 32 00 00
4009 41 00 00
4009 42 00 00
7311 00 11 00
7311 00 13 00
7311 00 19 00
7311 00 30 00
7311 00 91 00
8302 30 00 10
8302 30 00 90
8302 49 00 90
8307 10 00 90
8307 90 00 90
8421 19 70 90
8421 39 80 90
8421 99 00 00
8481 10 05 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
8481 80 69 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90
9026 10 29 00
9026 10 89 00
9026 20 80 00
9026 80 80 00
9026 90 00 00
9032 10 89 00
9032 90 00 00

2.17

Тягово- і сідельно-зчіпне обладнання: тягово-зчіпні пристрої (фаркопи), головки зчіпні, пристрої сідельно-зчіпні, пристрої тягово-зчіпні системи "гак-петля", шворні зчіпні, кулі зчіпні

8708 99 10 00
8708 99 93 10
8708 99 93 90
8708 99 97 10
8708 99 97 20
8708 99 97 91
8708 99 97 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.18

Розподілювачі системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторні

8511 10 00 91
8511 10 00 98
8511 30 00 91
8511 30 00 98
8511 80 00 91
8511 80 00 98
8511 90 00 10
8511 90 00 90

2.19

Ресори листові та листи до них

7320 10 11 00
7320 10 19 00

2.20

Колеса для пневматичних шин (сталеві та з легких сплавів)

8708 70 10 10
8708 70 10 90
8708 70 50 10
8708 70 50 90
8708 70 99 10
8708 70 99 90
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.21

Свічки запалювання

8511 10 00 91
8511 10 00 98

2.22

Амортизатори підвісок транспортних засобів, у тому числі амортизаційні стійки та вставні елементи до них (картриджі)

8708 80 20 00
8708 80 35 10
8708 80 35 91
8708 80 35 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.23

Елементи підвіски і рульового привода: рульові тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивні, важелі підвіски, шарніри кульові важелів (кульові опори) та шарніри гумово-металеві (сайлентблоки)

4016 93 00 10
4016 93 00 90
4016 99 52 10
4016 99 52 90
4016 99 57 10
4016 99 57 90
4016 99 91 00
4016 99 97 90
8708 80 20 00
8708 80 35 10
8708 80 35 91
8708 80 35 98
8708 80 91 10
8708 80 91 90
8708 80 99 10
8708 80 99 91
8708 80 99 98
8708 94 20 00
8708 94 35 10
8708 94 35 91
8708 94 35 98
8708 94 91 10
8708 94 91 90
8708 94 99 10
8708 94 99 91
8708 94 99 98
8708 99 10 00
8708 99 93 10
8708 99 93 90
8708 99 97 91
8708 99 97 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.24

Диски та барабани гальмівні

8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

";

2) у додатку 2:

графи 3, 4 позицій 52 - 54 викласти в такій редакції:

"

52

M1, M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами

Правила ЄЕК ООН N 49-04 (B2) або
Правила ЄЕК ООН N 49-05 (B2) або
Директива 1999/96/ЕС (B2) або
Директива 2005/55/ЕС (B2)

53

M1, M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами

CO - 4,0 г/кВт·год,
CnHm - 0,55 г/кВт·год,
NOx - 2,0 г/кВт·год,
випробувальний цикл ETC згідно з Правилами ЄЕК ООН N 49-05 та технічні вимоги Додатка 9А до Правил ЄЕК ООН N 49-05

54

M1, M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами

Правила ЄЕК ООН N 49-04 (C) або
Правила ЄЕК ООН N 49-05 (C) або
Директива 1999/96/ЕС (C) або
Директива 2005/55/ЕС (C)

";

графи 3, 4 позицій 61, 62 викласти в такій редакції:

"

61

M1, M2, N1, N2

Правила ЄЕК ООН N 83-07 або
Регламент ЕС N 715/2007 та
Регламент ЕС N 692/2008
(вимоги Euro 6)

62

M1, M2, N1, N2, M3, N3

Правила ЄЕК ООН N 49-06 або
Регламент ЕС N 595/2009 та Регламент ЕС N 582/2011

";

позицію 63 виключити;

примітку 1 викласти в такій редакції:

"1. CO, CnHm та NOx - умовні позначки викидів (монооксиду вуглецю, вуглеводнів та оксидів азоту).";

3) у розділі I додатка 3:

у підпункті 9.17 підрозділів А та Б літери, слова та цифри "ДСТУ 3525 або ISO 3779" замінити літерами, словами та цифрами "ДСТУ ISO 3779 та ДСТУ 7232";

у підпункті 1.6 підрозділу В1 літери та цифри "ДСТУ 3525" змінити літерами та цифрами "ДСТУ ISO 3779, ДСТУ ISO 4030";

4) додатки 4, 5 викласти в новій редакції, що додаються;

5) у додатку 7:

у розділі II:

у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.2 слова "літерне ідентифікаційне позначення уповноваженого органу" замінити словами "ідентифікаційне позначення органу затвердження типу чи технічної служби України (уповноваженого органу)";

підпункт 2.1.3 викласти в такій редакції:

"2.1.3 розділ III - використовують символ "M" (за необхідності) з метою позначення сертифіката типу КТЗ, які виготовляють малими серіями.";

у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.1 літери та цифри "UA*A(b)*0001*00" замінити літерами та цифрами "UA*46A(b)*0001*00";

у підпункті 2.2.2 літери та цифри "UA*A(b)*M*0001*00" замінити літерами та цифрами "UA*46A(b)*M*0001*00";

у розділі IV:

підпункт 4.1.2 пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1.2 розділ II - номер органу із сертифікації призначеного Міністерством інфраструктури України або ідентифікаційне позначення уповноваженого органу згідно з підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього додатка;";

у пункті 4.2 літери та цифри "UA.004.0001-12; UA.A(b).1234-13" замінити літерами та цифрами "UA.004.0001-16; UA.46A(b).1234-16";

6) у додатку 9:

заголовок викласти в такій редакції:

"ФОРМИ сертифікатів відповідності(24)";

абзаци другий, третій виноски 14 виключити;

доповнити новою виноскою такого змісту:

"(24) До 01 листопада 2019 року дозволено не наводити відомості на зворотному боці сертифіката відповідності та ставити прочерк (дані, що не наведено, допускається зазначати в експлуатаційній документації на КТЗ, на веб-сайтах або надавати за запитом), крім відомостей:

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії M1 за пунктами 13, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 38, 42, 42.3, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії M2 за пунктами 13, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 33, 38, 39, 41, 42, 42.1, 42.3, 43, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії M3 за пунктами 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 42.1, 42.2, 42.3, 43, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії N1 за пунктами 13, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 38, 41, 42, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 50, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорій N2 та N3 за пунктами 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 31, 32, 33, 38, 41, 42, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 50, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорій O1 та O2 за пунктами 1, 1.1, 4, 4.1, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 19, 31, 32, 34, 38, 50, 51;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорій O3 та O4 за пунктами 1, 1.1, 2, 4, 4.1, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 19, 31, 32, 34, 38, 50, 51, 52;

для КТЗ категорій L1 - L7 за пунктами 1, 12.1, 12.2, 14.1, 14.3, 24, 25, 26, 37, 41, 42.1, 45 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 46 (лише димність (скоригований коефіцієнт поглинання)), 50, 51;

для незавершених КТЗ категорії M1 за пунктами 14, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 42, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії M2 за пунктами 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 33, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії M3 за пунктами 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 32, 33, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії N1 за пунктами 14, 15, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорій N2 та N3 за пунктами 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 31, 32, 33, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорій O1 та O2 за пунктами 1, 1.1, 4, 4.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 19.1, 31, 32, 34, 52;

для незавершених КТЗ категорій O3 та O4 за пунктами 1, 1.1, 2, 4, 4.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 19.1, 31, 32, 34, 52";

7) у додатку 10:

у заголовку слова "та кінцевих" виключити;

пункт 2 виключити.

8) у додатку 11:

у розділах I - VI позицію 51 "Внутрішній шум ГОСТ 27435" виключити.

У зв'язку з цим позиції 52 - 54 вважати відповідно позиціями 51 - 53;

у розділі III:

заголовок викласти в такій редакції:

"III. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів категорії M, призначених для перевезення крісел-колясок";

у позиції 39 літеру "Х" замінити символом "-".

 

Начальник Управління
безпеки на транспорті та
технічного регулювання

А. Щелкунов

 

ПЕРЕЛІК
технічних приписів

I. Перелік Правил ЄЕК ООН і серій поправок до них, які застосовуються в Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, та Директиви (регламенти) ЄС, затвердження типу за якими можуть бути визнані альтернативними затвердженням типу за зазначеними Правилами ЄЕК ООН

Правила ЄЕК ООН

Серія поправки до Правил ЄЕК ООН

Альтернативна базова Директива ЄС (Регламент ЄС)

R1, 2

01

76/761/ЕЕС

R3

02

76/757/ЕЕС

R4

00

76/760/ЕЕС

R6

00

76/759/ЕЕС

R7

01

76/758/ЕЕС

R8

05

76/761/ЕЕС

R9

06

97/24/ЕС

R10

02

72/245/ЕЕС

R11

02

70/387/ЕЕС

R12

03

74/297/ЕЕС

R13

10
11 - з 01.07.2018

71/320/ЕЕС

R13-H

00

71/320/ЕЕС

R14

06

76/115/ЕЕС

R16

04

77/541/ЕЕС

R17

07

78/932/ЕЕС, 74/408/ЕЕС

R19

02

76/762/ЕЕС

R20

02

76/761/ЕЕС

R23

00

77/539/ЕЕС

R24

03

72/306/ЕЕС, 2005/55/ЕС, Регламент N 715/2007

R25

04

78/932/ЕЕС

R26

03

74/483/ЕЕС

R27

03

-

R28

00

70/388/ЕЕС, Регламент N 168/2013

R29

02

-

R30

02

92/23/ЕЕС

R34

02

70/221/ЕС

R36

03

-

R37

03

76/761/ЕЕС

R38

00

77/538/ЕЕС

R39

00

75/443/ЕЕС

R40

01

97/24/ЕС, Регламент N 168/2013

R41

03

97/24/ЕС

R43

00

92/22/ЕЕС

R44

03

77/541/ЕЕС

R46

02

2003/97/ЕС

R47

00

97/24/ЕС, Регламент N 168/2013

R48

03

76/756/ЕЕС

R49

02, 03, 04

88/77/ЕЕС

04, 05, 06

2005/55/ЕС, Регламент N 595/2009, Регламент N 582/2011

R50

00

93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, 2009/67/ЕС

R51

02

70/157/ЕЕС

R52

01

-

R53

01

93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, 2009/67/ЕС, Регламент N 168/2013

R54

00

92/23/ЕЕС

R55

01

94/20/ЕС

R56

01

97/24/ЕС

R57

02

97/24/ЕС

R58

01

70/221/ЕС

R59

00

70/157/ЕЕС

R60

00

93/29/ЕЕС, 2009/80/ЕС, Регламент N 168/2013

R61

00

-

R63

01

97/24/ЕС

R67

01

70/221/ЕС (стосується тільки затвердження газових балонів)

R72

00

97/24/ЕС

R73

00

89/297/ЕЕС

R74

01

93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, 2009/67/ЕС

R75

00

97/24/ЕС

R76

00

97/24/ЕС

R77

00

77/540/ЕЕС

R78

03

93/14/ЕЕС

R79

01

70/311/ЕЕС

R80

01

74/408/ЕЕС

R81

00

97/24/ЕС

R82

01

97/24/ЕС

R83

02, 03, 04, 05

70/220/ЕС

06, 07

Регламент N 715/2007, Регламент N 692/2008

R85

00

80/1269/ЕЕС

R87

00

76/758/ЕЕС

R89

00

92/24/ЕЕС

R90

01

71/320/ЕЕС

R91

00

76/758/ЕЕС

R92

01

-

R93

00

2000/40/ЕС

R94

01

96/79/ЕС

R95

02

96/27/ЕС

R98

00

76/761/ЕЕС

R99

00

76/761/ЕЕС

R101

00

80/1268/ЕЕС

R103

00

70/220/ЕС, Регламент N 715/2007

R104

00

-

R105

04

98/91/ЕЕС

R107

02

2001/85/ЕЕС

R108

00

-

R109

00

-

R110

00

70/221/ЕС (стосується тільки затвердження газових балонів)

R111

00

-

R112

00

76/761/ЕЕС

R113

00

-

R119

00

-

R123

00

76/761/ЕЕС

R129

00

-

Примітки:

1. Для цілей затвердження типу та індивідуального затвердження КТЗ і обладнання допускається застосування окремих затверджень та протоколів випробувань за Правилами ЄЕК ООН із серіями поправок не нижчими, ніж передбачено цим додатком.

2. У разі поетапного затвердження типу КТЗ на другому та наступних етапах затвердження типу допускається застосування вимог (крім тих, що визначені чинним законодавством України), які діяли на момент затвердження базового типу КТЗ.

3. У разі індивідуального затвердження КТЗ, що були у користуванні, які ввозяться на митну територію України під час переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, допускається застосування обмежених вимог Правил ЄЕК ООН нижчих серій поправок.

II. Перелік вимог щодо затвердження типу КТЗ категорій M, N, O, L

N
з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ, вимоги

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності, для КТЗ категорій

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, R2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R113,
R123

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

2

Світловідбивачі

R3

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

6

Зовнішній шум

R9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

Х

Х

Х

7

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

Замки і завіси дверей

R11

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Травмобезпечність рульового керування

R12

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Системи гальмування

R13,
R13H,
Б

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

11

Кріплення ременів безпеки

R14,
Б1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Ремені безпеки

R16,
Б1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80,
Б2

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Передні протитуманні фари

R19

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

А

А

А

-

А

15

Фари заднього ходу

R23

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

-

А

16

Димність КТЗ з дизелями

R24, Б3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Підголівники сидінь

R25

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Звукові сигнальні прилади і їх встановлення

R28

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

20

Захисні властивості кабін КТЗ

R29,
Б2

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Пожежна безпека

R34,
Б4

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Задні протитуманні ліхтарі

R38

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

А

А

-

А

23

Спідометри та їх встановлення

R39

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

25

Зовнішній шум

R41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

26

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

27

Пристрої непрямого огляду та їх встановлення

R46,
Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

29

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48,
Б5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

30

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49,
В

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака

R50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

32

Зовнішній шум

R51,
Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R53,
Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

34

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

35

Задні захисні пристрої

R58, Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

36

Органи керування

R60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

-

-

-

-

37

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Зовнішній шум

R63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

39

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Боковий захист

R73, Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

41

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R74, Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

42

Системи гальмування

R78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

43

Рульове керування

R79, Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Дзеркала заднього виду і їх встановлення

R81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

45

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83, В

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Потужність двигуна

R85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Денні ходові вогні

R87

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Пристрої обмеження швидкості

R89, Е

-

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Передні захисні пристрої

R93, Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Захист у разі фронтального зіткнення

R94, Б2

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Захист у разі бокового зіткнення

R95, Б2

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

А

А

А

А

А

-

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

54

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105,
Ж

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

55

Конструкція автобусів

R107,
И

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

60

Тахографи

К

-

К1

К1

-

К1

К1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Конструкція причепів

Л

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є:

"Х"

-

а) окреме затвердження типу та інформаційна підшивка документів;
або
б) протокол випробувань та інформаційна підшивка документів;

"Х1"

-

протокол випробувань;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилам ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС та наявність позначення цього маркування в інформаційному документі щодо встановлення цього предмета обладнання або частини на КТЗ;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ.

Особливість застосування вимог та/або значення показників:

"Б"

-

а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно від категорії КТЗ;
б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або ретардером;
в) наявність функції забезпечення стійкості (електронної системи контролю стійкості) обов'язкова з:
01.01.2019 для КТЗ категорії M1 за вимогами додатка 9 R13H-00 та для КТЗ категорії N1 за вимогами додатка 9 R13H-00 або додатка 21 R13-11;
01.07.2018 для КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, O3, O4 за вимогами додатка 21 R13-11 та з урахуванням вимог пункту 5.2.1.32 R13-11;
01.07.2018 для КТЗ категорії M2 класів I та A за вимогами додатка 21 R13-11;

"Б1"

-

а) КТЗ категорій M2, M3 класів II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнані ременями безпеки сидінь пасажирів відповідно до вимог R16 та R14;
б) до 01.01.2019 дитячі стримувальні системи ISOFIX є факультативними для КТЗ, які були сертифіковані у державній системі сертифікації як продукція, що виготовляється серійно;

"Б2"

-

до 01.01.2019 вимоги не застосовують до КТЗ, які були сертифіковані у державній системі сертифікації як продукція, що виготовляється серійно;

"Б3"

-

вимоги не застосовують до КТЗ за умови підтвердження їх відповідності вимогам Регламенту N 595/2009 або Правилам ЄЕК ООН N 49-06;

"Б4"

-

до 01.01.2019 вимоги не застосовують до КТЗ категорії M1, які були сертифіковані у державній системі сертифікації як продукція, що виготовляється серійно;

"Б5"

-

до 01.01.2019 до КТЗ категорій M1, N1, які були сертифіковані у державній системі сертифікації як продукція, що виготовляється серійно. Як альтернатива R112 та R98 можуть застосовуватись R20;

"В"

-

серія поправок відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та терміни їх обов'язкового запровадження визначаються чинним законодавством України;

"Г"

-

для КТЗ підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги зазначених документів стосовно:
а) граничного значення максимального зусилля на рульовому колесі КТЗ з переднім керуючим ведучим мостом (мостами) за умови імітування відмови системи підсилювання (для КТЗ категорій M2G, N2G, M3G, N3G);
б) встановлення передніх, бокових та задніх захисних пристроїв (для КТЗ категорій N2G, N3G);
в) показників зовнішнього шуму - допускається застосування вимог серії поправок R51-01 (для КТЗ категорій M2G, M3G, що сконструйовані на базі КТЗ категорій N2G, N3G і мають привод одночасно на всі колеса та призначені для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій (наприклад, вахтові КТЗ), та N3G, які мають привод одночасно на всі колеса);
г) пристроїв непрямого огляду та їх встановлення - допускається застосування вимог серії поправок R46-01 (для КТЗ категорій N3, N3G, що мають капотну компоновку (кабіна за двигуном), та КТЗ категорій M3, M3G, що сконструйовані на їх базі);

"Д"

-

а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються до КТЗ категорії L4;
б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7;
в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються до КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс;
г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6;

"Е"

-

КТЗ мають бути обладнані пристроями обмеження швидкості відповідно до вимог R89.
Вимоги не застосовують до КТЗ:
а) призначених для перевезення пасажирів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 100 км/год, що підтверджено документально виробником КТЗ (крім автобусів спеціалізованого призначення для перевезення школярів);
б) призначених для перевезення вантажів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 90 км/год, що підтверджено документально виробником КТЗ;
в) що експлуатуються Збройними Силами України, силами цивільної оборони, силами підтримання громадського порядку, пожежними підрозділами та іншими службами екстреного виклику;
г) які застосовуються як громадський або комунальний транспорт виключно в межах міста;

"Ж"

-

як мінімум виконання вимог пунктів 5.1.1.2 - 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.7; 5.1.3 - 5.1.5 R105;

"И"

-

а) можуть не застосовуватись окремі вимоги R107, якщо виробник надасть докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;
б) КТЗ, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, мають відповідати вимогам R107, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок;
в) для визначення міцності верхньої частини кузова КТЗ класу B застосовують вимоги R52;

"К"

-

вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женева:
а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами;
б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 мають передбачати за конструкцією можливість обладнання цифровими тахографами;

"К1"

-

підтвердженням відповідності є опис (схеми), наданий виробником, та результати ідентифікації (огляду) КТЗ;

"Л"

-

конструкція причепів має відповідати таким вимогам:
а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 1000 H;
б) висота причепа не більше 1,8 ширини колії причепа або не більше 3 м;
в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;
г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01;
ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01;
д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги має становити 430 ± 35 мм. Для житлових та вантажних причепів горизонтальність встановлюється по підлозі або вантажній поверхні, а для таких, що не мають поверхні (наприклад, причепи для перевезення човнів), - лінію відліку вказує виробник;
е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують підвішування колеса над площиною дороги;
є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами);
ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв;
з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки унеможливлять торкання дишлом поверхні дороги і забезпечать з'єднання тягача з причепом;
и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані;
і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда;
ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, має бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13.

III. Перелік вимог щодо затвердження типу малих серій КТЗ категорій M, N, O, L

N
з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ, вимоги

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорій

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, R2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R113,
R123

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

2

Світловідбивачі

R3

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

6

Зовнішній шум

R9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

Х

Х

Х

7

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

Системи гальмування

R13,
13H, Б

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

9

Кріплення ременів безпеки

R14, Б1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Ремені безпеки

R16, Б1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80,
Б2

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Передні протитуманні фари

R19

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

А

А

А

-

А

13

Фари заднього ходу

R23

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

-

А

14

Димність КТЗ з дизелями

R24, Б3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Підголівники сидінь

R25

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Звукові сигнальні прилади і їх встановлення

R28

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

18

Пожежна безпека

R34, Б4

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Задні протитуманні ліхтарі

R38

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

А

А

-

А

20

Спідометри та їх встановлення

R39

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

21

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

22

Зовнішній шум

R41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

23

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

24

Пристрої непрямого огляду та їх встановлення

R46, Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

25

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

26

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48, Б5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

27

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49,
В

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака

R50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

29

Зовнішній шум

R51, Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R53,
Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

31

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

32

Задні захисні пристрої

R58,
Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

33

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Зовнішній шум

R63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

35

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Боковий захист

R73, Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

37

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R74, Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

38

Системи гальмування

R78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

39

Рульове керування

R79,
Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83,
В

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Денні ходові вогні

R87

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Пристрої обмеження швидкості

R89,
Е

-

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

А

А

А

А

А

-

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105,
Ж

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

46

Конструкція автобусів

R107,
И

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Тахографи

К

-

К1

К1

-

К1

К1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Конструкція причепів

Л

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є:

"Х"

-

а) окреме затвердження типу та інформаційна підшивка документів;
або
б) протокол випробувань та інформаційна підшивка документів;

"Х1"

-

протокол випробувань;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС та наявність позначення цього маркування в інформаційному документі щодо встановлення цього предмета обладнання або частини на КТЗ;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ.

Особливість застосування вимог та/або значення показників:

"Б"

-

а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно від категорії КТЗ;
б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або ретардером;
в) наявність функції забезпечення стійкості (електронної системи контролю стійкості) обов'язкова з:
01.01.2019 для КТЗ категорії M1 за вимогами додатка 9 R13H-00 та для КТЗ категорії N1 за вимогами додатка 9 R13H-00 або додатка 21 R13-11;
01.07.2018 для КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, O3, O4 за вимогами додатка 21 R13-11 з урахуванням вимог пункту 5.2.1.32 R13-11;
01.07.2018 для КТЗ категорії M2 класів I та A за вимогами додатка 21 R13-11;

"Б1"

-

а) КТЗ категорій M2, M3 класів II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнані ременями безпеки сидінь пасажирів відповідно до вимог R14 та R16;
б) до 01.01.2019 дитячі стримувальні системи ISOFIX є факультативними для КТЗ, які були сертифіковані в державній системі сертифікації як продукція, що виготовляється серійно;

"Б2"

-

до 01.01.2019 вимоги не застосовуються до КТЗ, які були сертифіковані в державній системі сертифікації як продукція, що виготовляється серійно;

"Б3"

-

вимоги не застосовують до КТЗ за умови підтвердження їх відповідності вимогам Регламенту N 595/2009 або Правилам ЄЕК ООН N 49-06;

"Б4"

-

до 01.01.2019 вимоги не застосовуються до КТЗ категорії M1, які були сертифіковані в державній системі сертифікації як продукція, що виготовляється серійно;

"Б5"

-

до 01.01.2019 до КТЗ категорій M1, N1, які були сертифіковані в державній системі сертифікації як продукція, що виготовляється серійно, як альтернатива R98 та R112 можуть застосовуватись R20;

"В"

-

серія поправок до відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та терміни їх обов'язкового запровадження визначаються чинним законодавством України;

"Г"

-

для КТЗ підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги зазначених документів стосовно:
а) граничного значення максимального зусилля на рульовому колесі КТЗ з переднім керуючим ведучим мостом (мостами) за умови імітування відмови системи підсилювання (для КТЗ категорій M2G, N2G, M3G, N3G);
б) встановлення бокових та задніх захисних пристроїв (для КТЗ категорій N2G, N3G);
в) показників зовнішнього шуму - допускається застосування вимог серії поправок R51-01 (для КТЗ категорій M2G, M3G, що сконструйовані на базі КТЗ категорій N2G, N3G і мають привод одночасно на всі колеса та призначені для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій (наприклад, вахтові КТЗ), та N3G, які мають привод одночасно на всі колеса);
г) пристроїв непрямого огляду та їх встановлення - допускається застосування вимог серії поправок R46-01 (для КТЗ категорій N3, N3G, що мають капотну компоновку ("кабіна за двигуном"), та КТЗ категорій M3, M3G, що сконструйовані на їх базі);

"Д"

-

а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорії L4;
б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7;
в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс;
г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6;

"Е"

-

КТЗ мають бути обладнані пристроями обмеження швидкості відповідно до вимог R89.
Вимоги не застосовуються до КТЗ:
а) призначених для перевезення пасажирів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 100 км/год, що підтверджено документально виробником ДТЗ (крім автобусів спеціалізованого призначення, що використовуються для перевезення школярів);
б) призначених для перевезення вантажів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 90 км/год, що підтверджено документально виробником ДТЗ;
в) що експлуатуються Збройними Силами України, силами цивільної оборони, силами підтримання громадського порядку, пожежними підрозділами та іншими службами екстреного виклику;
г) які застосовують як громадський або комунальний транспорт виключно в межах міста;

"Ж"

-

як мінімум виконання вимог пунктів 5.1.1.2 - 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.7; 5.1.3 - 5.1.5 R105;

"И"

-

а) можуть не застосовуватись окремі вимоги R107, якщо виробник надасть докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;
б) КТЗ, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, мають відповідати вимогам R107, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок;
в) для визначення міцності верхньої частини кузова КТЗ класу B застосовують вимоги R52;

"К"

-

вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женеві:
а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами;
б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 мають передбачати за конструкцією можливість обладнання цифровими тахографами;

"К1"

-

підтвердженням відповідності є опис (схеми), наданий виробником, та результати ідентифікації (огляду) КТЗ;

"Л"

-

конструкція причепів має відповідати вимогам:
а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 1000 H;
б) висота причепа не більше 1,8 ширини колії причепа або не більше 3 м;
в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;
г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01;
ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01;
д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги має становити 430 ± 35 мм. Для житлових та вантажних причепів горизонтальність встановлюється по підлозі або вантажній поверхні, а для таких, що не мають поверхні, наприклад, причепи для перевезення човнів, - лінію відліку вказує виробник;
е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивішування колеса над площиною дороги;
є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами);
ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв;
з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхні дороги і забезпечують з'єднання тягача з причепом;
и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані;
і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда;
ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, має бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13.

IV. Перелік вимог щодо індивідуального затвердження нових КТЗ категорій M, N, O, L

N
з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ, вимоги

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорій

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, R2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R113,
R123

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

2

Світловідбивачі

R3

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

6

Зовнішній шум

R9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1

-

Х1

Х1

Х1

Х1

7

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х1 + Б

Х1 + Б

Х1 + Б

Х1 + Б

Х1 + Б

Х1 + Б

-

-

-

-

Х1 + Б

Х1 + Б

Х1 + Б

Х1 + Б

Х1 + Б

Х1 + Б

Х1 + Б

8

Системи гальмування

R13,
R13H,
В

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

-

-

-

-

-

-

-

9

Кріплення ременів безпеки

R14

А;
Х 1 + Г

А;
Х1 + Г

А;
Х1 + Г

А;
Х1 + Г

А;
Х1 + Г

А;
Х1 + Г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Ремені безпеки

R16

А;
Х 1 + Д

А;
Х1 + Д

А;
Х1 + Д

А;
Х1 + Д

А;
Х1 + Д

А;
Х1 + Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Передні протитуманні фари

R19

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

А

А

А

-

А

12

Фари заднього ходу

R23

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

-

А

13

Димність КТЗ з дизелями

R24,
Е

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х1 + Ж

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Задні протитуманні ліхтарі

R38

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

А

А

-

А

16

Спідометри та їх встановлення

R39,
И

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

17

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
К

Х1
+
К

Х1
+
К

-

Х1
+
К

18

Зовнішній шум

R41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1

-

-

-

-

19

Безпечне скло та скломатеріали

R43

А;
Х1 + Л

А;
Х1 + Л

А;
Х1 + Л

А;
Х1 + Л

А;
Х1 + Л

А;
Х1 + Л

А;
Х1 + Л

А;
Х1 + Л

А;
Х1 + Л

А;
Х1 + Л

-

-

-

-

-

А;
Х1 + Л

А;
Х1 + Л

20

Пристрої непрямого огляду та їх встановлення

R46, П

Х1 + М

Х1 + М

Х1 + М

Х1 + М

Х1 + М

Х1 + М

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1 + М

Х1 + М

21

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1 + К

Х1 + К

-

-

-

Х1 + К

-

22

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

23

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49,
Н

Х1 + Н1

Х1 + Н1

Х1 + Н1

Х1 + Н1

Х1 + Н1

Х1 + Н1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака

R50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

25

Зовнішній шум

R51,
П

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R53,
Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

Х1

-

Х1

27

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

-

-

-

-

-

-

-

28

Задні захисні пристрої

R58,
П

-

-

-

-

Х1 + С

Х1 + С

-

-

Х1 + С

Х1 + С

-

-

-

-

-

-

-

29

Зовнішній шум

R63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1

-

-

-

-

-

-

30

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х1 + Т

Х1 + Т

Х1 + Т

Х1 + Т

Х1 + Т

Х1 + Т

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Боковий захист

R73,
П

-

-

-

-

Х1 + С

Х1 + С

-

-

Х1 + С

Х1 + С

-

-

-

-

-

-

-

32

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R74,
Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

Х1

-

33

Системи гальмування

R78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

34

Рульове керування

R79

Х1 + У

Х1 + У

Х1 + У

Х1 + У

Х1 + У

Х1 + У

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Сидіння

R80,
Ф

-

А;
Х1

А;
Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83,
Н

Х1 + Н1

Х1 + Н1

-

Х1 + Н1

Х1 + Н1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Денні ходові вогні

R87

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Пристрої обмеження швидкості

R89,
Ц

-

Х1 + Ц1

Х1 + Ц1

-

Х1 + Ц1

Х1 + Ц1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

А

А

А

А

А

-

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

40

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

Х1 + Ч

Х1 + Ч

Х1 + Ч

Х1 + Ч

Х1 + Ч

Х1 + Ч

Х1 + Ч

 

 

 

 

 

 

 

41

Конструкція автобусів

R107

-

Х1 + Ш

Х1 + Ш

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

Х1 + Ш1

Х1 + Ш1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

Х1 + Ш2

Х1 + Ш2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х1 + Т

Х1 + Т

Х1 + Т

Х1 + Т

Х1 + Т

Х1 + Т

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Тахографи

Щ

-

Щ1

Щ1

-

Щ1

Щ1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Конструкція причепів

Ю

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є:

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"Х"

-

а) окреме затвердження типу та інформаційна підшивка документів;
або
б) протокол випробувань та інформаційна підшивка документів;
або
в) маркування КТЗ щодо відповідності типу за окремим Правилом ЄЕК ООН або альтернативною Директивою ЄС;
або
г) затвердження типу КТЗ ЄС та наявність маркування цього затвердження на КТЗ;

"Х1"

-

"Х" або протокол випробувань КТЗ, наданий на індивідуальне затвердження;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС. У разі відсутності маркування на пристроях освітлення і світлової сигналізації підтвердженням відповідності є позитивний висновок, наданий технічною службою.

Особливість застосування вимог та/або значення показників:

"Б"

-

вимоги пунктів 6.2; 6.3 R10;

"В"

-

а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно від категорії КТЗ;
б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або ретардером;

"В1"

-

а) для КТЗ категорії M1 - вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H-00 щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), вимоги пунктів 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H-00.
Для КТЗ категорії N1 - вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2.1 R13 щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 4 до R13 або вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H-00 щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H-00.
Для КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, O3, O4 - вимоги R13 (крім додатків 13, 21 до R13);
б) наявність функції забезпечення стійкості (електронної системи контролю стійкості) обов'язкова з:
01.01.2019 для КТЗ категорії M1 за вимогами додатка 9 R13H-00 та для КТЗ категорії N1 за вимогами додатка 9 R13H-00 або додатка 21 R13-11;
01.07.2018 для КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, O3, O4 за вимогами додатка 21 R13-11 з урахуванням вимог пункту 5.2.1.32 R13-11;
01.07.2018 для КТЗ категорії M2 класів I та A за вимогами додатка 21 R13-11.
Наявність електронної системи контролю стійкості за R13H-00 підтверджується позитивними результатами хоча б однієї з таких дій: експертизи конструкції гальмівних систем або документально оформленої інформації виробника КТЗ, перевірки наявності та функціонування відповідних оптичних сигналів індикаторів (контрольних сигналів) та органів керування за пунктами 3.4 (преамбула), 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.5 (преамбула), 3.5.2, 3.5.3, 3.6 (преамбула), 3.6.2.3 додатка 9 до R13H-00.
Наявність функції забезпечення стійкості за R13-11 підтверджується позитивними результатами хоча б однієї з таких дій: експертизи конструкції гальмівних систем або документально оформленої інформації виробника КТЗ, перевірки наявності та функціонування оптичного сигналу індикатора (контрольного сигналу) за пунктами 2.1.4, 2.1.5 додатка 21 до R13-11;
в) для КТЗ категорій O1, O2 - вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2.2 R13 щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 3.1; 3.2 додатка 4 до R13;
г) для КТЗ категорії L - вимоги пунктів 5.1.2 - 5.1.13; 5.2.1; 3; 4 додатка 3 до R78;

"Г"

-

вимоги пункту 5.3.2 R14; КТЗ категорій M2, M3 класів II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнані ременями безпеки сидінь пасажирів;

"Д"

-

вимоги додатка 16 до R16; КТЗ категорій M2, M3 класів II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнані ременями безпеки сидінь пасажирів;

"Е"

-

вимоги додатка 5 до R24, вимоги не застосовують до КТЗ за умови підтвердження їх відповідності вимогам Регламенту N 595/2009 або Правилам ЄЕК ООН N 49-06;

"Ж"

-

за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями та випробовуваннями, які потребують надання креслень окремих елементів поверхні кузова;

"И"

-

вимоги пункту 5.1 R39;

"К"

-

вимога щодо вмісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах у режимі холостого ходу, значення якого не має перевищувати 4,5 %;

"Л"

-

вимоги щодо світлопропускання;

"М"

-

вимоги пунктів 15.2.1; 15.2.3 R46;

"Н"

-

серія поправок відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та терміни їх обов'язкового запровадження визначаються чинним законодавством України;

"Н1"

-

відповідність всім нижченаведеним вимогам:
а) наявність OBD (якщо вимагається Правилами ЄЕК ООН з відповідними серіями поправок, Регламентами або Директивами ЄС);
б) для КТЗ з бензиновими двигунами - наявність системи контролю випаровувань палива (якщо вимагається Правилами ЄЕК ООН з відповідними серіями поправок, Регламентами або Директивами ЄС);
в) питомі масові викиди забруднювальних речовин не мають перевищувати граничнодопустимі значення, помножені на зазначені коефіцієнти:
за випробуванням типу I згідно з R83:
для оксиду вуглецю, сумарних неметанових вуглеводнів, оксидів азоту, суми вуглеводнів та оксидів азоту - 1,3;
для завислих частинок - 2,0;
за стаціонарним випробувальним циклом згідно з R49:
для оксиду вуглецю - 1,3;
для сумарних вуглеводнів, оксидів азоту, завислих частинок - 1,7.
Випробування здійснюють з використанням товарного палива відповідно до рекомендацій виробника КТЗ, яке відповідає вимогам чинного в Україні технічного регламенту.
Відповідність багатопаливних КТЗ визначають за результатами випробування на одному виді палива, що визначає заявник як основний вид.
Допускається проведення випробування двигуна у складі автомобіля на роликовому стенді за режимами, еквівалентними режимам стаціонарного випробувального циклу згідно з R49, з врахуванням механічних втрат в трансмісії та опору кочення;

"П"

-

для КТЗ підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги зазначених документів стосовно:
а) встановлення бокових та задніх захисних пристроїв (для КТЗ категорій N2G, N3G);
б) показників зовнішнього шуму - допускається застосування вимог серії поправок R51-01 (для КТЗ категорій M2G, M3G, що сконструйовані на базі КТЗ категорій N2G, N3G, мають привод одночасно на всі колеса та призначені для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій (наприклад, вахтові КТЗ), та N3G, які мають привод одночасно на всі колеса);
в) пристроїв непрямого огляду та їх встановлення - допускається застосування вимог серії поправок R46-01 (для КТЗ категорій N3, N3G, що мають капотну компоновку (кабіна за двигуном), та КТЗ категорій M3, M3G, що сконструйовані на їх базі);

"Р"

-

а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорії L4;
б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7;
в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс;
г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6;

"С"

-

визначення розмірів та параметрів розташування захисних пристроїв (за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями);

"Т"

-

а) R67: вимоги пунктів 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.1.1 - 6.3.1.3; 6.3.2; 6.15.10.1; 6.15.10.2; 6.15.10.4; 6.15.12.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1 - 17.3.1.4; 17.3.1.6 - 17.3.1.12; 17.4.1 - 17.4.5; 17.6.2 - 17.6.4; 17.6.5.1 - 17.6.5.4; 17.6.5.6; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.6 - 17.7.9; 17.8.1; 17.8.4; 17.8.6 - 17.8.8; 17.9.1; 17.9.2; 17.9.4; 17.10; 17.11.1 - 17.11.3; 17.11.5; 17.11.6;
б) R110: вимоги пунктів 2.3; 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.2; 9.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1; 17.3.1.2; 17.3.1.5 - 17.3.1.7; 17.3.1.9 - 17.3.1.15; 17.4.1 - 17.4.3; 17.5.4; 17.5.5.1 - 17.5.5.4; 17.5.5.6; 17.5.5.7; 17.6.1; 17.6.4 - 17.6.8; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.5 - 17.7.7; 17.9; 17.10.1; 17.10.2; пункт 1 додатка 3 до R110;

"У"

-

вимоги пункту 6.2.4 R79;

"Ф"

-

вимоги щодо міцності сидінь;

"Ц"

-

КТЗ мають бути обладнані пристроями обмеження швидкості відповідно до вимог R89.
Вимоги не застосовуються до КТЗ:
а) призначених для перевезення пасажирів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 100 км/год, що підтверджено документально виробником ДТЗ (крім автобусів спеціалізованого призначення, що використовуються для перевезення школярів);
б) призначених для перевезення вантажів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 90 км/год, що підтверджено документально виробником ДТЗ;
в) що експлуатуються Збройними Силами України, силами цивільної оборони, силами підтримання громадського порядку, пожежними підрозділами та іншими службами екстреного виклику;
г) які застосовують як громадський або комунальний транспорт виключно в межах міста;

"Ц1"

-

вимоги пункту 1.1.5 додатка 5 до R89 (проводиться одне випробування на нижчій передачі, що теоретично дозволяє перевищити встановлену швидкість обмеження);

"Ч"

-

вимоги пунктів 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.4; 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.6; 5.1.3 - 5.1.5 R105;

"Ш"

-

а) вимоги пунктів 7.2.1 - 7.2.3; 7.5.1.2; 7.5.2.4; 7.5.2.6; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.1-7.6.4; 7.6.5; 7.6.7 - 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.9; 7.7.11; 7.7.12.2; 7.8; 7.11 - 7.14 додатка 3; додатка 7; пунктів 1; 2; 3.1 - 3.7; 3.9 - 3.11 додатка 8; пунктів 2.1 - 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1 - 4.7; 5.1; 5.2 додатка 12 до R107;
б) КТЗ, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, мають відповідати вимогам R107, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок;
в) можуть не застосовуватись окремі вимоги R107, якщо будуть надані докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;

"Ш1"

-

вимоги пунктів 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 - 4.8; 4.11; 4.12; 4.13.1.1 - 4.13.1.6; 4.13.6; 4.14 - 4.18; 5.1 - 5.6; 5.7.8 - 5.7.11 ДСТУ 7013;

"Ш2"

-

вимоги пунктів 4.1- 4.3; 4.4.1; 4.4.2.1; 4.4.2.2; 4.4.2.4; 4.4.2.5; 4.4.3; 4.4.3.1 - 4.4.3.9; 4.5.1; 4.5.3 - 4.5.15; 4.5.17 - 4.5.20 ДСТУ 30478;

"Щ"

-

вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женеві:
а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами;
б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 мають передбачати за конструкцією можливість обладнання цифровими тахографами;

"Щ1"

-

підтвердженням відповідності є результати ідентифікації (огляду) КТЗ;

"Ю"

-

конструкція причепів має відповідати вимогам:
а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 1000 H;
б) висота причепа не більше 1,8 ширини колії причепа або не більше 3 м;
в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;
г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01;
ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01;
д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги має становити 430 ± 35 мм. Для житлових та вантажних причепів горизонтальність встановлюється по підлозі або вантажній поверхні, а для таких, що не мають поверхні, наприклад, причепи для перевезення човнів, - лінію відліку вказує виробник;
е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивішування колеса над площиною дороги;
є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами);
ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв;
з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхні дороги і забезпечують з'єднання тягача з причепом;
и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані;
і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда;
ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, має бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13.

V. Перелік вимог щодо індивідуального затвердження КТЗ, що були у користуванні, категорій M, N, O, L

N
з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ, вимоги

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорій

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649, А1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

2

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, R2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R113,
R123

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

3

Світловідбивачі

R3

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

4

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

5

Покажчики поворотів

R6,
R119

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

6

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

7

Системи гальмування

R13,
R13H,
Б

Х1 + Б1

Х1 + Б1

Х1 + Б1

Х1 + Б1

Х1 + Б1

Х1 + Б1

Х1 + Б1

Х1 + Б1

Х1 + Б1

Х1 + Б1

-

-

-

-

-

-

-

8

Кріплення ременів безпеки

R14

Х1 + В

Х1 + В

Х1 + В

Х1 + В

Х1 + В

Х1 + В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Ремені безпеки

R16

А + Г

А + Г

А + Г

А + Г

А + Г

А + Г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Передні протитуманні фари

R19

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

А

А

А

-

А

11

Фари заднього ходу

R23

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

-

А

12

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

-

Х1 + Е

Х1 + Е

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

Х1 + Е

Х1 + Е

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

Х1 + Е

Х1 + Е

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Задні протитуманні ліхтарі

R38

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

А

А

-

А

16

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1 + Ж

Х1 + Ж

Х1 + Ж

-

Х1 + Ж

17

Безпечне скло та скломатеріали

R43

А + И

А + И

А + И

А + И

А + И

А + И

А + И

А + И

А + И

А + И

-

-

-

-

-

А + И

А + И

18

Пристрої непрямого огляду та їх встановлення

R46, К

Х1 + К1

Х1 + К1

Х1 + К1

Х1 + К1

Х1 + К1

Х1 + К1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1 + К1

Х1 + К1

19

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1 + Ж

Х1 + Ж

-

-

-

Х1 + Ж

-

20

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х1 + Л

Х1 + Л

Х1 + Л

Х1 + Л

Х1 + Л

Х1 + Л

Х1 + Л

Х1 + Л

Х1 + Л

Х1 + Л

-

-

-

-

-

-

-

21

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49,
М

А;
Х1 + М1

А;
Х1 + М1

А;
Х1 + М1

А;
Х1 + М1

А;
Х1 + М1

А;
Х1 + М1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака

R50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

23

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R53,
Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1 + Л

Х1 + Л

Х1 + Л

-

Х1 + Л

24

Задні захисні пристрої

R58,
П

-

-

-

-

Х1 + П1

Х1 + П1

-

-

Х1 + П1

Х1 + П1

-

-

-

-

-

-

-

25

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х1 + Р

Х1 + Р

Х1 + Р

Х1 + Р

Х1 + Р

Х1 + Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Боковий захист

R73,
П

-

-

-

-

Х1 + П1

Х1 + П1

-

-

Х1 + П1

Х1 + П1

-

-

-

-

-

-

-

27

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R74,
Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1 + Л

Х1 + Л

-

-

-

Х1 + Л

-

28

Системи гальмування

R78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1 + С

Х1 + С

Х1 + С

Х1 + С

Х1 + С

Х1 + С

Х1 + С

29

Сидіння

R80,
Т

-

А;
Х1

А;
Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83,
М

А;
Х1 + М1

А;
Х1 + М1

-

А;
Х1 + М1

А;
Х1 + М1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Денні ходові вогні

R87

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Пристрої обмеження швидкості

R89,
У

-

Х1 + У1

Х1 + У1

-

Х1 + У1

Х1 + У1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

Х1 + Ф

Х1 + Ф

Х1 + Ф

Х1 + Ф

Х1 + Ф

Х1 + Ф

Х1 + Ф

 

 

 

 

 

 

 

34

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х1 + Р

Х1 + Р

Х1 + Р

Х1 + Р

Х1 + Р

Х1 + Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Тахографи

Ц

-

Ц1

Ц1

-

Ц1

Ц1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Конструкція причепів

Ч

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є:

"-"

-

вимоги не застосовують для даної категорії КТЗ;

"Х1"

-

протокол випробувань КТЗ, наданого на індивідуальне затвердження;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС. У разі відсутності маркування підтвердженням відповідності є позитивний висновок, наданий технічною службою;

"А1"

-

за винятком вимог пунктів 1 - 5; 6.1.1; 6.1.3; 6.1.5 - 6.1.7; 6.2.1.2; 6.2.1.3; 6.2.1.5; 6.2.1.7; 6.2.2; 6.3.6 - 6.3.8; 6.4.4; 6.4.6.2; 6.4.6.3; 6.4.8; 6.4.9; 6.5.2; 6.5.5; 6.6.7; 6.7; 6.8.2 - 6.8.4; 6.8.6; 6.8.9; 6.8.11; 6.8.12; 6.8.17; 6.8.18; 6.8.20 - 6.8.23; 6.8.25 - 6.8.27 ДСТУ 3649;

"Б"

-

а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно від категорії КТЗ;
б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або ретардером;
в) КТЗ категорій N2, N2G, N3, N3G, M2, M2G, M3, M3G, O3, O4 мають бути оснащені АБС (за винятком КТЗ, що перебувають в експлуатації в Україні і на момент переобладнання не мали АБС);

"Б1"

-

а) вимоги пунктів 5.1.2 - 5.1.4; 5.2 (крім 5.2.1.32, 5.2.1.33, 5.2.2.23) R13 або пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (з урахуванням категорії КТЗ);
б) ефективність робочої і стоянкової гальмівних систем КТЗ, що були переобладнані в Україні (зі зміною гальмівної системи, або повної маси та її розподілу по осях, або центру мас, або колісної формули) або самостійно сконструйовані в Україні, має відповідати вимогам пунктів 1.4.2; 1.5; 2.1.1; 2.3; 3.1; 3.2 додатка 4 до R13 або вимогам пунктів 1.4.2; 1.5; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H (з урахуванням категорії КТЗ);

"В"

-

вимоги пункту 5.3.2 R14; КТЗ категорій M2, M3 класів II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнані ременями безпеки сидінь пасажирів;

"Г"

-

вимоги додатка 16 до R16; КТЗ категорій M2, M3 класів II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнані ременями безпеки сидінь пасажирів;

"Е"

-

а) R36: вимоги пунктів 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12 - 5.15; пунктів 2.1 - 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1; 4.3 - 4.7 додатка 7 до R36;
б) R52: вимоги пунктів 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9, 5.6.11, 5.7 - 5.13;
в) R107-00: вимоги пунктів 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11 5.7.12, 5.8; 5.12 - 5.15;
г) R107-02: вимоги пунктів 7.2.3; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.7.12.2; 7.8; 7.11 - 7.14 додатка 3 до R107-02, додатка 7 до R107-02, пункти 1; 2; 3.1 - 3.7; 3.9 - 3.11 додатка 8 до R107-028; пунктів 2.1 - 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1; 4.3 - 4.7 додатка 12 до R107-02;
ґ) колісні транспортні засоби, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, мають відповідати зазначеним у підпункті "г" цього пункту вимогам R107-02, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок;
д) ДСТУ 7013: вимоги пунктів 4.2; 4.3; 4.5 - 4.8; 4.11; 4.12; 4.13.1.1 - 4.13.1.6; 4.13.6; 4.14 - 4.18; 5.1 - 5.6; 5.7.8 - 5.7.11;
е) ДСТУ ГОСТ 30478: вимоги пунктів 4.1 - 4.3; 4.4.1; 4.4.2.1; 4.4.2.2; 4.4.2.4; 4.4.2.5; 4.4.3; 4.4.3.1 - 4.4.3.9; 4.5.1; 4.5.3 - 4.5.15; 4.5.17 - 4.5.20;
є) можуть не застосовуватись окремі вимоги R36, R52, R107, якщо будуть надані докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;

"Ж"

-

вимога щодо вмісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах у режимі холостого ходу, значення якого не має перевищувати 4,5 %;

"И"

-

вимоги щодо світлопропускання;

"К"

-

допускається застосування вимог серії поправок R46-01 для КТЗ категорій N3, N3G, що мають капотну компоновку (кабіна за двигуном), та КТЗ категорій M3, M3G, що сконструйовані на їх базі;

"К1"

-

вимоги пунктів 15.2.1; 15.2.3 R46;

"Л"

-

а) вимоги щодо кількості, кольору, режиму та сигналізації роботи зовнішніх світлових приладів;
б) для КТЗ, що були переобладнані в Україні або самостійно сконструйовані в Україні, додатково перевіряється розташування зовнішніх світлових приладів;

"М"

-

а) серія поправок відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та терміни їх обов'язкового запровадження визначаються чинним законодавством України;
б) вимоги не застосовуються до КТЗ, що були:
у користуванні і ввозяться до України під час переселення громадян на постійне місце проживання;
переобладнані в Україні;

"М1"

-

відповідність наведеним нижче вимогам:
а) наявність OBD (згідно з Правилами ЄЕК ООН з відповідними серіями поправок, Регламентами або Директивами ЄС);
б) для КТЗ з бензиновими двигунами - наявність системи контролю випаровувань палива (згідно з Правилами ЄЕК ООН з відповідними серіями поправок, Регламентами або Директивами ЄС);
в) питомі масові викиди забруднювальних речовин не мають перевищувати більше ніж на 20 % граничнодопустимі значення, встановлені для перевірки функціонування бортової діагностичної системи з врахуванням перехідних положень:
за випробуванням типу I згідно з R83 - оксид вуглецю, сумарні неметанові вуглеводні, оксиди азоту, завислі частинки (застосовують норми за підпунктом 3.3.1 пункту 3.3 додатка 11 згідно з R83-06 та за таблицею A11/2 щодо двигунів з примусовим запалюванням та за таблицею A11/3 щодо дизелів згідно з R83-07);
за стаціонарним випробувальним циклом згідно з R49 - оксиди азоту, завислі частинки.
Випробування здійснюють з використанням товарного палива відповідно до рекомендацій заводу-виробника КТЗ, яке відповідає вимогам чинного в Україні технічного регламенту.
Відповідність багатопаливних КТЗ визначають за результатами випробування на одному виді палива, що визначає заявник як основний вид.
Допускається проведення випробування двигуна у складі автомобіля на роликовому стенді за режимами, еквівалентними режимам стаціонарного випробувального циклу згідно з R49, з урахуванням механічних втрат в трансмісії та опору кочення.
Як підтвердження відповідності цим вимогам, крім протоколів випробувань, також може бути зараховано одне із наведеного:
маркування щодо офіційного затвердження за відповідними Правилами ЄЕК ООН та/або Директивами ЄС;
інформація, наведена в реєстраційних документах, виданих компетентними органами країни попередньої реєстрації;
маркування щодо відповідності Директиві 2007/46/ЕС та/або подальшим переглядам, Директивам 2007/46/ЕС 70/156/ЕЕС, які включають вимоги щодо екологічних показників не нижчі, ніж передбачені чинним законодавством України;
інформація про затвердження типу КТЗ згідно з Женевською Угодою 1958 року, що офіційно надана виробником КТЗ, органом затвердження типу або технічною службою;

"Н"

-

а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорії L4;
б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7;
в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс;
г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6;

"П"

-

для КТЗ категорій N2G, N3G підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги щодо встановлення бокових та задніх захисних пристроїв;

"П1"

-

за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями;

"Р"

-

а) R67: вимоги пунктів 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.1.1 - 6.3.1.3; 6.3.2; 6.15.10.1; 6.15.10.2; 6.15.10.4; 6.15.12.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1 - 17.3.1.4; 17.3.1.6 - 17.3.1.12; 17.4.1 - 17.4.5; 17.6.2 - 17.6.4; 17.6.5.1 - 17.6.5.4; 17.6.5.6; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.6 - 17.7.9; 17.8.1; 17.8.4; 17.8.6 - 17.8.8; 17.9.1; 17.9.2; 17.9.4; 17.10; 17.11.1 - 17.11.3; 17.11.5; 17.11.6;
б) R110: вимоги пунктів 2.3; 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.2; 9.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1; 17.3.1.2; 17.3.1.5 - 17.3.1.7; 17.3.1.9 - 17.3.1.15; 17.4.1 - 17.4.3; 17.5.4; 17.5.5.1 - 17.5.5.4; 17.5.5.6; 17.5.5.7; 17.6.1; 17.6.4 - 17.6.8; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.5 - 17.7.7; 17.9; 17.10.1; 17.10.2; пункт 1 додатка 3;

"С"

-

конструкція гальмівних систем і системи сигналізації має відповідати вимогам пунктів 5.1.2 - 5.1.13; 5.2.1; 5.2.2 R78 (з урахуванням категорії КТЗ), а ефективність робочої гальмівної системи - вимогам, зазначеним у таблиці (достатнє визначення одного з трьох параметрів):

Категорія
КТЗ

Нормативне значення для параметра

сповільнення, м/с2

гальмівний шлях, м

питома гальмівна сила

Гальмування тільки гальмівною системою передніх коліс

L1

і 3,0

Ј 0,1 V + 0,0128 V2

і 0,30

L2, L6

і 2,3

Ј 0,1 V + 0,0167 V2

і 0,23

L3

і 3,8

Ј 0,1 V + 0,0101 V2

і 0,38

L4

і 3,1

Ј 0,1 V + 0,0124 V2

і 0,31

L5, L7

Не застосовується

Гальмування тільки гальмівною системою задніх коліс

L1, L2, L6

і 2,3

Ј 0,1 V + 0,0167 V2

і 0,23

L3

і 2,5

Ј 0,1 V + 0,0154 V2

і 0,25

L4

і 3,1

Ј 0,1 V + 0,0124 V2

і 0,31

L5, L7

Не застосовується

Гальмування комбінованою гальмівною системою

L1, L2

і 3,8

Ј 0,1 V + 0,0101 V2

і 0,38

L3

і 4,4

Ј 0,1 V + 0,0087 V2

і 0,44

L4

і 4,6

Ј 0,1 V + 0,0084 V2

і 0,46

L5, L7

і 4,3

Ј 0,1 V + 0,0089 V2

і 0,43

Примітка. Початкова швидкість гальмування - 40 км/год.
Зусилля на органі керування робочою гальмівною системою:
для ручного - Ј 200 H;

для ножного - Ј 350 H (L1 - L4, L6); Ј 500 H (L5, L7).


;

"Т"

-

вимоги щодо міцності сидінь;

"У"

-

КТЗ має бути обладнаний пристроєм обмеження швидкості.

Вимоги не застосовуються до КТЗ:

а) призначених для перевезення пасажирів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 100 км/год, що підтверджено документально виробником ДТЗ (крім автобусів спеціалізованого призначення для перевезення школярів);
б) призначених для перевезення вантажів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 90 км/год, що підтверджено документально виробником ДТЗ;
в) що експлуатуються Збройними Силами України, силами цивільної оборони, силами підтримання громадського порядку, пожежними підрозділами та іншими службами екстреного виклику;
г) які застосовують як громадський або комунальний транспорт виключно в умовах міста;

"У1"

-

вимоги пункту 1.1.5 додатка 5 R89 (проводиться одне випробування на нижчій передачі, що теоретично дозволяє перевищити встановлену швидкість обмеження).
Як підтвердження відповідності цим вимогам, крім протоколів випробувань, також може бути зараховано одне із наведеного:
а) позитивний результат аналізування диску із записами руху КТЗ (аналоговий тахограф) або роздруківки, у якій має бути інформація щодо встановленої швидкості обмеження (цифровий тахограф);
б) маркування щодо офіційного затвердження за Правилами ЄЕК ООН N 89 та/або Директиви 92/24 ЕЕС (з подальшими переглядами);
в) маркування щодо відповідності Директиві 2007/46/ЕС та/або подальшим переглядам;

"Ф"

-

вимоги пунктів 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.4; 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.6; 5.1.3 - 5.1.5 R105;

"Ц"

-

вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женеві:
а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами;
б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 мають передбачати за конструкцією можливість обладнання тахографами;

"Ц1"

-

підтвердженням відповідності є результати ідентифікації (огляду) КТЗ;

"Ч"

-

конструкція причепів має відповідати вимогам:
а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа становить від 250 H до 1000 H;
б) висота причепа не більше 1,8 ширини колії причепа або не більше 3 м;
в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;
г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01;
ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01;
д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги має становити 430 ± 35 мм. Для житлових та вантажних причепів горизонтальність встановлюється по підлозі або вантажній поверхні, а для таких, що не мають поверхні, наприклад причепи для перевезення човнів, - лінію відліку вказує виробник;
е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивішування колеса над площиною дороги;
є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами);
ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв;
з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхні дороги і забезпечують з'єднання тягача з причепом;
и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані;
і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда;
ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, має бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13.

VI. Перелік технічних приписів та вимог щодо частин та обладнання, які можуть бути встановлені на КТЗ

N
з/п

Об'єкт затвердження

Технічні приписи, вимоги

Познака вимог до документів, необхідних для

затвердження типу

індивідуального затвердження

1

Прилади зовнішні світлові та лампи до них

R1,2; R3; R4; R6; R7; R8; R19; R20; R23; R37; R38; R50; R56; R57; R72; R76; R77; R82; R87; R91; R98; R99; R104; R112; R113, R119; R123

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В; Г

2

Ремені безпеки

R16

Х1 + А;
Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А; В

3

Дизелі, газодизелі до КТЗ категорій M, N

R24 + R49, Б1;
R24 + R83, Б1

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4; В

R24 + R49, Б2;
R24 + R83, Б2

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4; В

R24 + R49, Б3

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4; В

ОСТ 37.001.054, Б3;
ОСТ 37.001.234, Б3

-

Х4;
В

4

Двигуни з примусовим запалюванням до КТЗ категорій M, N, M1, M2 (повною масою до 3500 кг), N1

R83, Б1

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

R83, Б2

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

R83, Б3

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4; В

ОСТ 37.001.054, Б3

-

Х4

5

Попереджувальні трикутники

R27

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В

6

Звукові сигнальні прилади

R28

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В

7

Пневматичні шини КТЗ категорій M, N, O, L1 - L5

R30; R54; R75

Х1 + А;
Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А;
В; Д

8

Відновлені шини КТЗ категорій M, N, O

R108; R109

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4; В; Д

9

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4; В

10

Дзеркала заднього виду

R46; R81

Х1 + А;
Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А; В

11

Каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів (до КТЗ категорій M1, M2 повною масою до 3500 кг), N1

R83

Х1; Х2;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4; В; Г

R103

Х1; Х2;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4; В; Г

12

Глушники (до КТЗ категорій M1, M2 повною масою до 3500 кг), N1, L

R9; R41; R51; R63; R59; R92

Х1; Х2;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4; В

13

Накладки гальмівні, колодки з накладками гальмівними до КТЗ категорій M, N, O

R13

Х1; Х2;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4; В

R90

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4; В

14

Камери гальмівні, у тому числі енергоакумулятори, циліндри гальмівні пневматичних приводів КТЗ категорій M, N, O

ДСТУ ГОСТ 31253
(пункти 5.1 - 5.6)

Х4

Х4; В; Г

15

Циліндри, супорти та шланги гідропривода гальм КТЗ категорій M, N, O, L

Технічні вимоги, параметри та методи випробувань згідно з пунктом 2 розділу VII

Х4

Х4; В; Г

16

Газобалонне обладнання: арматура кріплення, фурнітура, труби, пристрої фільтрування, клапани редукційні для регулювання тиску, електронні блоки керування (контролери з пам'яттю, що програмуються), шланги і рукави з вулканізованої гуми, ємності для стиснених або скраплених газів КТЗ категорій M, N

R67 (пункти 4.1, 4.3, 5, 6.3.1.1 - 6.3.1.3, 6.3.2, 6.15.10.1, 6.15.10.2, 6.15.10.4, 6.15.12.1, 17.1.1, 17.1.4 - 17.1.6, 17.1.8, 17.2, 17.3.1.1 - 17.3.1.4, 17.3.1.6 - 17.3.1.11, 17.4.1, 17.4.3 - 17.4.5, 17.6.5.1 - 17.6.5.4, 17.6.5.6, 17.7.1 - 17.7.3, 17.7.6 - 17.7.9, 17.8.1, 17.8.4, 17.8.6 - 17.8.8, 17.9.1, 17.9.2, 17.9.4, 17.10, 17.11.1 - 17.11.3, 17.11.5, 17.11.6 додатка 3 до R67, крім пункту 5)

Х1 + А;
Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А; В

R110 (пункти 4.1, 4.3, 5, 6.3.1.1, 6.3.2, 9.1, 17.1.1, 17.1.4 - 17.1.6, 17.1.8, 17.2, 17.3.1.1, 17.3.1.2, 17.3.1.5 - 17.3.1.12, 17.3.1.14, 17.3.1.15, 17.3.2.2 - 17.3.2.5, 17.4.1 - 17.4.3, 17.5.4, 17.5.5.1 - 17.5.5.4, 17.5.5.6, 17.5.5.7, 17.6.1, 17.6.4 - 17.6.7, 17.7.1, 17.7.3, 17.7.5 - 17.7.7, 17.9, 17.10 додатка 3 до R110)

Х1 + А;
Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А;
В

17

Сидіння пасажирські КТЗ категорій M2, M3

R80 (розділ 5)

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4; В

18

Тягово- і сідельно-зчіпне обладнання (тягово-зчіпні пристрої (фаркопи), головки зчіпні, пристрої сідельно-зчіпні, пристрої тягово-зчіпні системи "гак-петля", шворні зчіпні, кулі зчіпні) до КТЗ категорій M, N, O

R55

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4; В

19

Розподілювачі системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторні

ДСТУ ГОСТ 3940
(пункти 4.2 - 4.5, 4.7, 4.8, 4.12 - 4.15, 4.18 - 4.20, 4.22)

Х4

Х4; В; Г

20

Ресори листові та листи до них для КТЗ категорій M, N, O

Технічні вимоги, параметри та методи випробувань згідно з пунктом 4 розділу VII

Х4

Х4;
В

21

Колеса для пневматичних шин (сталеві та з легких сплавів) КТЗ категорій M, N, O

ГСТУ 3-004 (пункти 6.2 - 6.5, 7.5);
ГСТУ 3-008 (розділ 3)
та технічні вимоги, параметри та методи випробувань згідно з пунктом 3 розділу VII

Х4

Х4;
В

22

Свічки запалювання

ОСТ 37.003.081
(пункти 2.3 - 2.9, 2.11 - 2.13)

Х4

Х4; В; Г

23

Амортизатори підвісок, у тому числі амортизаційні стійки та вставні елементи до них (картриджі) до КТЗ категорій M, N, O

ОСТ 37.001.440-86
(пункти 3 - 7, 9, 10)

Х4

Х4;
В

24

Елементи підвіски і рульового привода (рульові тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивні, важелі підвіски, шарніри кульові важелів (кульові опори) та шарніри гумово-металеві (сайлент-блоки)) КТЗ категорій M, N, O

Технічні вимоги, параметри та методи випробувань згідно з пунктом 1 розділу VII

Х4

Х4;
В

25

Автомобільні крісла для транспортування дітей

R44, R129

Х1 + А

Х1 + А,
Х2 + А

26

Диски та барабани гальмівні до КТЗ категорій M, N, O

Технічні вимоги, параметри та методи випробувань згідно з пунктом 2 розділу VII

Х4

Х4; В; Г

Підтвердженням відповідності частин та обладнання є:

"Х1"

-

окреме затвердження типу та інформаційний документ;

"Х2"

-

Х1 або окреме затвердження типу;

"Х3"

-

протокол випробувань та інформаційний документ;

"Х4"

-

протокол випробувань;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН;

"Б1"

-

до двигунів, що застосовуються для виготовлення (складання) в Україні КТЗ, які будуть введені в експлуатацію в Україні, застосовуються серії поправок до Правил ЄЕК ООН не нижче визначених чинним законодавством України;

"Б2"

-

до двигунів, що використовуються для виготовлення (складання) в Україні КТЗ, але які не будуть введені в експлуатацію в Україні (наприклад, призначені для експорту), допускається застосовувати нижчі серії поправок до Правил ЄЕК ООН, ніж визначені чинним законодавством України;

"Б3"

-

до двигунів, що використовуються для ремонту КТЗ, які вже введено в експлуатацію в Україні або знято з виробництва, допускається застосовувати нижчі серії поправок до Правил ЄЕК ООН, ніж визначені чинним законодавством України, або стандарти колишнього СРСР;

"В"

-

при підтвердженні відповідності складових частин одного типу в кількості, яка є недостатньою для проведення сертифікації, та коли випробування передбачають руйнівні методи, що підтверджується висновком, наданим технічною службою, допускається застосовувати обмежені вимоги технічних приписів, зазначених у розділі IV цього додатка;

"Г"

-

відповідність складових частин, кількість яких не перевищує 5 комплектів, призначених для одного типу КТЗ, може бути підтверджена результатами випробувань КТЗ цього типу за Правилами ЄЕК ООН, які встановлюють вимоги до показників, на які безпосередньо впливають зазначені складові частини, за умови, що складові частини саме цього типу були встановлені на КТЗ, що проходив випробування;

"Д"

-

при підтвердженні відповідності шин пневматичних, кількість яких не перевищує 2 комплектів, призначених для одного КТЗ, допускається використовувати їх маркування стосовно окремого затвердження за відповідними Правилами ЄЕК ООН.

VII. Технічні вимоги, параметри та методи випробувань

1. Елементи підвіски і рульового привода

1.1. Шарніри кульові підвіски та рульового привода

1.1.1. Зовнішній вигляд виробів:

а) вироби не мають мати забоїн, вм'ятин, тріщин, корозії, слідів чорноти на оброблених поверхнях. Робота виробів має бути безшумною. Заїдання при хитанні та обертанні виробів в корпусі не допускається.

Внутрішній простір виробів має бути заповнений мастилом. Наявність слідів мастила на зовнішній поверхні виробів не допускається. Поверхні корпусів виробів мають бути очищені та пофарбовані. Якість покриття порівнюють з контрольним взірцем. Допускається застосовування інших захисних покриттів;

б) перевірку здійснюють візуально зовнішнім оглядом.

1.1.2. Основні функційні параметри шарнірів:

максимальний кут хитання кульового пальця;

момент протидії при обертанні кульового пальця;

момент протидії при хитанні кульового пальця;

зусилля виривання кульового пальця із корпуса;

зусилля видавлювання кульового пальця в напрямку вальцювання;

визначення в'язкості матеріалу рульових тяг та корпусів наконечників шляхом вигинання стрижня на кут 90 ± 5° з радіусом вигину 3d < R < 5d (для рульових тяг та їх наконечників, довжина яких більше від 10d (d - діаметр шийки стрижня));

а) граничні моменти хитання та обертання кульового пальця у корпусі

Таблиця 1.1

Категорія транспортного засобу

Найменування виробу

Момент хитання кульового пальця у корпусі, H м

Момент обертання кульового пальця у корпусі, H м

M1, N1, M2

Шарнір кульовий важеля передньої підвіски з підпружиненим вкладишем

3,92 ... 10,78

1,96 ... 6,89

M1

Шарнір кульовий важеля передньої підвіски з непідпружиненим вкладишем

1 ... 5

1 ... 5

M1

Тяги рульові, наконечники рульових тяг

0,5 ... 4

0,5 ... 4

M2, N1

Наконечники рульових тяг

1 ... 6

1 ... 6

N2, N3, M3

Наконечники рульових тяг

2 ... 30

2 ... 30

б) сили виривання та видавлювання кульового пальця із корпуса

Таблиця 1.2

Найменування шарніра

Діаметр кульового пальця, мм

Зусилля виривання, H (кгс), не менше

Зусилля видавлювання, H (кгс), не менше

Шарніри кульові підвіски

До 21 включно
від 21 до 25 включно
від 25 до 29
від 29 до 33
від 33 до 37
від 37

9810 (1000)
14715 (1500)
20601 (2100)
28450 (2900)
39240 (4000)
53955 (5500)

13734 (1400)
20601 (2100)
29450 (3000)
39240 (4000)
53955 (5500)
74556 (7600)

Шарніри рульових тяг та їх наконечники

До 21 включно
від 21 до 24 включно
від 24 до 27
від 27 до 30
від 30 до 33
від 33 до 36
від 36 до 39
від 39

9810 (1000)
14715 (1500)
19620 (2000)
24525 (2500)
29430 (3000)
39240 (4000)
51012 (5200)
65730 (6700)

11772 (1200)
18639 (1900)
24525 (2500)
30411 (3100)
36297 (3700)
49050 (5000)
63765 (6500)
82404 (8400)

в) визначення моменту протидії при обертанні та хитанні пальця в корпусі здійснюється визначенням мінімальної сили, необхідної для обертання чи хитання пальця. Перевірку здійснюють на спеціальному оснащенні динамометричним ключем або динамометром (точність вимірювання ±1 H м). Моменти обертання та хитання мають відповідати наведеним у таблиці 1.1.

Визначення сили виривання кульового пальця із корпуса здійснюється на розривній машині (пресі), яка забезпечує максимальну силу 294 кН (30000 кгс) та обладнана силовимірювальним пристроєм, що фіксує силу виривання (видавлювання) кульового пальця із корпуса. Зазначена сила не має бути меншою, ніж вказано в таблиці 1.2.

Перевірку кута хитання пальця шарніра кульового складеного здійснюють вручну (точність вимірювання - ±10°).

Засіб вимірювання - градуйований сектор.

1.1.3. Основні параметри кульових пальців шарнірів кульових:

твердість та товщина загартованого шару;

ударна міцність пальця визначається на відповідність вимогам, наведеним у таблиці 1.3.

Значення енергії удару та вигинів пальців кульових унаслідок удару

Таблиця 1.3

Діаметр кульового пальця, мм

Енергія удару,
H·м (кгс)

Вигин пальця, мм

До 21 включно
Від 21 до 25 включно
Від 25 до 29 включно

108 (11)

Від 1,0 до 3,0
Від 1,0 до 2,5
Від 1,0 до 2,0

Від 29 до 33 включно
Від 33 до 37 включно
Від 37 до 45

157 (16)
196 (20)
294 (30)

Від 1,5 до 3,0
Від 1,0 до 3,0
Від 0,5 до 3,0

Визначення міцності кульового пальця наведено на рисунку 1.1.

  

Рис. 1.1. Визначення міцності кульового пальця: P - статичне навантаження; d - діаметр шийки; h - величина деформації.

Ударну міцність визначають на стенді копрового типу чи спеціальному ударному пристрої, який забезпечує енергію удару, зазначену в таблиці 1.3 (похибка - ±5 %).

Якщо деформація пальця після одного удару перевищує 3,5 мм, палець бракують.

Якщо деформація пальця від одного удару становить менше 1,5 мм, кількість ударів не обмежують.

Якщо деформація пальця становить від 1,5 мм до 3,5 мм, на поверхні вигину з'являються тріщини і палець бракують.

Міцність пальців, діаметр яких перевищує 45 мм, перевіряється шляхом оцінювання в'язкості матеріалу та термообробки.

Перевірку в'язкості матеріалу рульових тяг та наконечників рульових тяг здійснюють вигином стрижня на кут 90 ± 5° з радіусом вигину 3d < R < 5d (для рульових тяг та наконечників, довжина яких більше 10d (d - діаметр стрижня) на механічному пресі чи іншому устаткуванні). Тріщини в місцях вигину не допускаються.

1.1.4. Залишкова деформація вкладиша в разі його навантаження радіальною силою визначається згідно з вимогами, наведеними у таблиці 1.4.

Значення статичного навантаження, яке прикладається до корпусу кульового шарніра рульового привода з метою перевірки допустимої залишкової деформації полімерних вкладишів

Таблиця 1.4

Діаметр сферичної головки кульового пальця, мм

Статичне навантаження, H (кгс)

Допустима залишкова деформація, мм, не більше

Від 19 до 30

19620 (2000)

0,6

Від 30 до 40

78380 (8000)

0,6

Визначення залишкової деформації полімерних вкладишів:

кульовий палець шарніра встановлюють в жорсткому пристрої і закріплюють гайкою на хвостовику пальця. Статичне навантаження прикладається до корпусу шарніра в радіальному напрямку. Після зняття навантаження визначають залишкову деформацію. Значення величин статичного навантаження і допустимої залишкової деформації наведено у таблиці 1.4.

1.2. Шарніри гумово-металеві (сайлентблоки)

1.2.1. Значення зусилля скручування (H ґ м) шарнірів гумово-металевих (сайлентблоків) (рис. 2.1) на 1° має становити від 2.001 ґ 10-4 до 5.186 ґ 10-4, де A = r2 x L / (1 - (r / R)2);

r = d/2 - внутрішній радіус гумового шару, мм;

R = D/2 - зовнішній радіус гумового шару, мм;

L - довжина гумового шару, мм.

  

Рис. 2.1. Схема шарніра: 1 - внутрішня металева втулка; 2 - гумовий шар; 3 - зовнішня металева арматура; L - довжина гумового шару; d - внутрішній діаметр гумового шару; D - зовнішній діаметр гумового шару.

Кут неповернення після випробувань на скручування не має перевищувати 30 % від максимального кута закручування.

Момент проковзування (H ґ м) шарнірів гумово-металевих при скручуванні має бути не менше 1,729 ґ 10-2 ґ r2 ґ L (r та L вимірюють в мм).

Значення твердості гумового шару шарнірів гумово-металевих має перебувати у межах від 64 од. до 70 од. Шора А.

Зовнішній вигляд елементів (шарнірів гумово-металевих) має відповідати вимогам, наведеним в таблиці 2.1.

За згодою між виробником та споживачем допускаються відхилення у зовнішньому вигляді, що стосуються розмірів, та допускаються відхилення параметрів, не зазначених в таблиці 2.1. Для оцінки зовнішнього вигляду шарнірів гумово-металевих допускається застосовувати контрольні зразки, що оформлені згідно з вимогами підприємства-виробника.

Граничні відхилення розмірів шарнірів гумово-металевих мають відповідати відхиленням, наведеним в таблиці 2.2;

а) технічні параметри шарнірів гумово-металевих

Таблиця 2.1

N
з/п

Назва показника

Робоча поверхня "P"

Неробоча поверхня "HP"

1

Тріщини, розшарування

Не допускаються

Не допускаються

2

Бульбашки

Не допускаються

Допускаються (розміри і кількість - за згодою із замовником)

3

Перекручення, зміщення форми елементів

Допускаються в межах допуску на розмір відповідно до таблиці 2.2

4

Сліди обробки

Допускаються

Допускаються

5

Включення, підвищення та заглиблення при товщині елемента, мм:
від 3,0 до 10 включно
завглибшки (заввишки)
завширшки, завдовжки;
понад 10,0
 
Завглибшки (заввишки)
Завширшки, завдовжки

 
 
 
Не допускаються
Не допускаються
Не допускаються
 
Допускаються, мм, не більше:
0,7
3,0

Допускаються, мм, не більше:
 
 
0,5
3,0
 
 
1,0
5,0

6

Випресовка:
 
заввишки
завтовшки

Допускається, мм,
не більше:
1,5
0,3

Допускається, мм,
не більше:
1,5
0,3

7

Зрізи, вириви, обриви, сколи, завглибшки, при товщині елемента, мм:
від 3,0 до 10,0 включно
понад 10,0

Допускаються, мм,
не більше:
 
0,5
1,0

Допускаються, мм,
не більше:
 
1,0
1,5

8

Недооформленість при товщині елемента, мм:
від 3,0 до 10,0 включно
  завглибшки
  завдовжки
  завширшки
  понад 10,0
 
  завглибшки
  завдовжки
  завширшки

 
 
Не допускається
 
 
 
Допускається, мм,
не більше:
0,7
3,0
2,0

Допускається, мм,
не більше:
 
0,5
1,0
1,0
 
 
1,0
5,0
3,0

9

Відбитки на поверхні при товщині елемента, мм:
від 3,0 до 10,0 включно
завглибшки
завдовжки
завширшки
понад 10,0
завглибшки
завдовжки
завширшки

Допускаються, мм,
не більше:
 
0,5
1,0
1,0
 
0,7
3,0
2,0

Допускаються, мм, не більше:
 
1,0
2,0
2,0
 
1,0
5,0
3,0

10

Втягнутий літник,
втягнута кромка при товщині елемента, мм;
від 3,0 до 10,0 включно
завглибшки (заввишки)
понад 10,0
завглибшки (заввишки)

Допускається, мм,
не більше:
 
 
0,5
 
0,7

Допускається, мм,
не більше:
 
 
0,7
 
1,0

11

Облой від литників
 
заввишки

Допускається, мм,
не більше
1,5

Допускається, мм,
не більше
1,5

12

Пористість на поверхні елемента

Не допускається

Допускається

13

Різнотон, різноколір

Допускається

14

Відшарування від арматури

Не допускається

15

Оголення арматури

Не допускається

Допускається

16

Викривлення арматури

Допускається не вище граничних відхилень на розміри, зазначені в кресленнях

17

Наплив гуми:
на внутрішню поверхню арматури
на зовнішню поверхню арматури

 
Не допускається
Допускається, крім поверхонь, обумовлених в кресленнях

18

Зміщення по місцю роз'єму прес-форм

Допускається,
мм, не більше
0,5

Допускається, мм,
не більше
0,5

19

Сліди течії

Допускаються, крім поверхонь, обумовлених в кресленнях

20

Наплив клею на поверхню, що не підлягає обклеюванню

Допускається, крім поверхонь, обумовлених в кресленнях

Примітка. Робочими вважаються такі поверхні, які після установки елементів у вузол у процесі експлуатації змінюють свою початкову форму під впливом навантажень. Інші поверхні вважаються неробочими

б) граничні відхилення розмірів шарнірів гумово-металевих

Таблиця 2.2

Номінальний розмір, мм

Граничні відхилення на розміри, мм

Понад 4,0 до 6,3 включно

±0,5

Від 6,3 до 10,0

±0,7

Від 16,0 до 25,0

±1,0

Від 25,0 до 40,0

±1,3

Від 40,0 до 63,0

±1,6

Від 63,0 до 100,0

±2,0

Від 100,0 до 160,0

±2,5

Примітка. За згодою між виробником та споживачем допускаються відхилення за розмірами, що не вказані в таблиці;

в) визначення зусилля скручування під час скручування шарніра на 1°, кутів неповернення та моментів проковзування згідно з рис. 2.2 проводять на спеціальному пристрої, який встановлюють на випробувальну машину для вимірювання переміщень та навантажень (рис. 2.2).

  

Рис. 2.2. Схема навантаження шарнірів: 1 - внутрішня металева втулка; 2 - гумовий шар; 3 - зовнішня металева арматура; 4 - фіксуючий елемент; 5 - важіль; LB - робоча довжина важеля; j - кут закручування; D - переміщення точки прикладення навантаження; Р - діюче навантаження.

До торця внутрішньої втулки 1 шарніра перпендикулярно до його поздовжньої осі жорстко прикріплюють важіль 5 завдовжки 120 - 150 мм, за допомогою якого передається обертовий момент M.

Шарнір з важелем за допомогою фіксуючого накидного елемента 4 прикріплюють до робочого столу випробувальної машини. При цьому поздовжні осі шарніра та важеля мають бути паралельними площині робочого столу випробувальної машини.

Навантаження прикладають поблизу вільного кінця важеля перпендикулярно до його поздовжньої осі. Величину навантаження P, яке діє на важіль, вимірюють динамометром випробувальної машини з точністю 0,1 H. Переміщення важеля D вимірюють датчиком переміщень випробувальної машини з точністю 0,01 мм.

Кут закручування j визначають як арктангенс відношення переміщення кінця важеля D до робочої довжини важеля L (відстані від центра обертання внутрішньої втулки до точки прикладення сили). Величину обертового моменту визначають як добуток величини навантаження P на робочу довжину важеля L.

Якщо максимальний момент сили під час випробувань шарнірів не перевищує 150 - 200 H ґ м, допускається вимірювання моментів сили за допомогою динамометричного ключа з точністю вимірювання не нижче ±0.5 H ґ м. При цьому кути закручування та кути неповернення вимірюють за допомогою кутоміра з ноніусом типу 1 - 2 з точністю не нижче ±2°.

Перевірку твердості поверхні шарнірів здійснюють за допомогою твердоміра Шора. Твердомір притискують до гумової поверхні, не торкаючись боковими площинами поверхні шарнірів. Вимірювання здійснюють у 4 місцях, поділяючи поверхню шарніра по довжині (периметру) під кутом 90°. Твердість вимірюють з обох сторін шарніра. За результат вимірювань приймають середнє арифметичне значення 8 вимірювань.

1.3. Важелі підвіски

1.3.1. Зовнішній вигляд та геометричні розміри виробу:

а) на важелях підвіски не допускаються механічні пошкодження, тріщини, задирки, гострі краї, забоїни різі, непофарбовані зони та дефекти, які можуть погіршувати роботу важелів.

Необроблені поверхні важелів мають бути очищені та пофарбовані емаллю. Допускається застосовування інших захисних покриттів.

Допуски на діаметри отворів під шарніри гумово-металеві мають бути ±IT10.

Шорсткість оброблених поверхонь отворів під шарніри гумово-металеві важелів Ra, мкм, - 1,25.

Співвісність отворів під шарніри гумово-металеві важелів A-подібної конструкції має бути 0,2 мм.

Різниця відстані між отворами під шарніри гумово-металеві та кульові має бути за допуском ±IT14/2.

Комплектувальні вироби (кульові опори та шарніри гумово-металеві) мають відповідати вищевказаним вимогам;

б) перевірку розмірів, допусків та співвісності важелів підвіски потрібно здійснювати універсальним інструментом: штангенциркулем, нутроміром індикаторним, мікрометром МК-025 та іншими вимірювальними інструментами та приладами з відповідною точністю.

Перевірку шорсткості контактних поверхонь здійснюють шляхом їхнього порівняння із взірцями шорсткості чи за допомогою профілографа-профілометра.

1.4. Штанги реактивні підвісок

1.4.1. Зовнішній вигляд, геометричні розміри виробу:

а) на штангах реактивних підвісок не допускаються механічні пошкодження, тріщини, задирки. Гострі краї, забоїни різі, непофарбовані зони та інші дефекти, які можуть погіршувати роботу штанг.

Необроблені поверхні штанг реактивних мають бути очищені та пофарбовані емаллю. Допускається застосовувати інші захисні покриття.

Зварні шви мають бути без дефектів у вигляді тріщин, непроварів тощо. Зварні шви мають бути зачищені. Кульові пальці штанг реактивних, які забезпечують кріплення заднього та проміжного мостів до рами автомобіля, мають мати твердість загартованої поверхні сфери 57 ... 63 HRCэ на глибині від 2 мм до 4 мм. Твердість перехідної зони (шийки пальця кульового) має бути від 25 HRCэ до 40,5 HRCэ.

Граничні відхили допусків на розміри штанг реактивних мають бути ±IT14/2.

Допуск на діаметри отворів під шарніри гумово-металеві має становити ±IT10/2.

Шорсткість оброблених поверхонь отворів під шарніри гумово-металеві Ra, мкм, - 1,25;

б) перевірку штанг реактивних щодо наявності зовнішніх пошкоджень, тріщин, задирок, непофарбованих зон та інших дефектів, які можуть погіршувати роботу штанг, здійснюють візуально зовнішнім оглядом.

Перевірку комплектувальних виробів (пальців кульових, шарнірів гумово-металевих тощо) здійснюють відповідно до методів, зазначених в документації виробника.

Комплектувальні вироби (пальці кульові, шарніри гумово-металеві) мають відповідати вимогам, вказаним у підпунктах 1.1, 1.2 цього розділу.

1.4.2. Міцність зварних швів та твердість поверхонь кульових пальців:

а) мінімально допустиме значення зусиль розриву зварних швів штанг реактивних автомобілів категорій M1, N3G наведено в таблиці 4.1.

Виступ чи заглиблення гумово-металевих шарнірів відносно торців провушин не має перевищувати 2 мм.

Зусилля розриву зварного шва

Таблиця 4.1

Категорія транспортного засобу

Зусилля розриву зварного шва

N3G

284,2 кН (29000 кгс)

M1

19,6 кН (2000 кгс)

б) перевірку міцності зварних швів штанг реактивних здійснюють на розривній машині (пресі), яка забезпечує відповідне зусилля, вказане в таблиці 4.1, та обладнана силовимірювальним пристроєм, що фіксує зусилля, при якому відбувається розрив зварних швів (точність вимірювання - ±491 H (950 кгс).

2. Елементи гальмівної системи

2.1. Диски та барабани гальмівні

2.1.1. Допуски на основні параметри та розміри дисків та барабанів гальмівних мають відповідати значенням, вказаним у таблиці 5.1 та на рисунках 5.1, 5.2.

Для виготовляння дисків гальмівних та барабанів гальмівних потрібно використовувати чавуни, твердість яких по Брінелю становить 160 ... 250 НВ.

Розкид твердості не має перевищувати 30 НВ.

Шорсткість оброблених поверхонь дисків та барабанів має відповідати наведеним на рисунках 5.1, 5.2 значенням.

Оброблені поверхні дисків та барабанів мають бути чистими, без забоїн, задирок, тріщин, раковин, пористості, а гострі краї - затуплені. Для барабанів допускаються окремі раковини та пори завдовжки не більше 1 мм та завглибшки не більше 0,5 мм.

На необроблених поверхнях барабанів не має бути тріщин, раковин, шлакових включень, або допускаються окремі заглиблення завдовжки до 3 мм та завглибшки не більше 1 мм.

Зовнішні поверхні барабанів мають бути покриті захисним покриттям.

Допуски площинності, непаралельності співвісності, радіального та торцевого биття мають відповідати вимогам, наведеним на рисунках 5.1, 5.2;

а) допуски та розміри дисків та барабанів гальмівних

Таблиця 5.1

Найменування параметрів (розмірів, мм)

Умовне позначення параметра

Норма допуску (квалітет)

Диски:

 

 

зовнішній діаметр

Б

h14

товщина гальмівної поверхні

Ш

h12

діаметр центрувального пояска

С

H8

Барабани:

 

 

діаметр робочий

Б

H8

діаметр центрального отвору

С

H8

висота

Ш

H11

  

Рис. 5.1

  

Рис. 5.2

Під час випробувань гальмівного диска з внутрішніми каналами (ребрами) охолодження його питомий статичний дисбаланс не має перевищувати 10 г ґ см/кг.

Перевірку питомого статичного дисбалансу як відношення величини статичного дисбалансу до маси гальмівного диска здійснюють методом балансування гальмівного диска, що встановлений своєю віссю на "голку" (конічну призму);

б) перевірку допусків на розміри дисків та барабанів гальмівних здійснюють штангенциркулем, нутроміром мікрометричним, мікрометром, кутоміром та скобою вимірювальною.

Перевірку площинності, радіального та торцевого биття диска та співвісності барабанів здійснюють відповідно до чинних стандартів.

Перевірку твердості здійснюють згідно з документацією виробника твердомірів.

Перевірку шорсткості оброблених поверхонь дисків та барабанів гальмівних здійснюють шляхом порівняння із зразками шорсткості чи за допомогою профілографа-профілометра.

Перевірку зовнішнього вигляду дисків та якості покриття здійснюють зовнішнім оглядом.

2.2. Циліндри гідравлічного приводу гальм КТЗ

2.2.1. Зовнішня поверхня корпуса:

а) на зовнішній поверхні корпуса не допускаються заливи, короблення, напливи, шлакові включення, гострі кути та раковини завглибшки більше ніж 0,5 мм;

б) перевірку зовнішньої поверхні корпуса проводять візуальним способом та за допомогою універсального вимірювального інструмента з точністю, достатньою для контролю заданих параметрів.

2.2.2. Покриття зовнішньої поверхні корпуса:

а) корпуси циліндрів гальмівних мають мати захисне покриття;

б) перевірка зовнішнього покриття поверхні корпуса проводиться візуально. На поверхні корпуса не має бути помітно напливів покриття та непокритих зон.

2.2.3. Стан захисних ковпачків:

при зовнішньому огляді не має бути помітно розривів та проколів захисних ковпачків.

2.2.4. Гідравлічна герметичність циліндра при робочому тиску:

а) циліндри мають бути герметичними при тиску, МПа, не менше:

0,1 - протягом 24 год.;

0,7 - протягом 5 хв.;

20 - протягом 2 хв.;

б) перевірку на гідравлічну герметичність циліндра гальмівного потрібно здійснювати на стенді, що забезпечує підтримання необхідного тиску протягом всього періоду випробувань. Під час випробування тиском 0,1 МПа протягом 24 год. витікання рідини з циліндра не допускається. Під час випробування тиском 0,7 МПа протягом 5 хв. витікання рідини з циліндра не допускається. Під час випробування тиском 20 МПа протягом 2 хв. допускається падіння тиску не більш як на 1 МПа.

2.2.5. Тиск руйнування:

циліндри мають витримувати тиск 25 МПа без руйнування протягом 1 хв.

Перевірку на руйнування циліндра під дією тиску потрібно здійснювати на стенді, що забезпечує підтримання необхідного тиску протягом всього періоду випробувань. Не допускається руйнування циліндра.

2.2.6. Пневматична герметичність циліндра:

перевірку на герметичність повітрям порожнини циліндра потрібно здійснювати на стенді, що дозволяє створити всередині циліндра тиск повітря 0,25 МПа і витримати його впродовж 5 с. Падіння тиску впродовж випробування не допускається.

2.3. Шланги гнучкі з наконечниками гідравлічного привода гальм КТЗ

2.3.1. Геометричні розміри шлангів:

а) основні геометричні розміри шлангів

Таблиця 6.1

Внутрішній діаметр, мм

Зовнішній діаметр (довідковий)

Найменший радіус вигину, мм

dnom

dmin

dmax

3,0

2,9

3,15

11

35,0

3,2

3,0

3,4

10,5

37,5

б) перевірку здійснюють універсальним вимірювальним інструментом з точністю, достатньою для контролю заданих допусків (штангенциркулем, металевою лінійкою), і відповідними калібрами. Для визначення довжини один кінець шланга закріплюють нерухомо, а до іншого підвішують вантаж масою 570 ± 40 г.

2.3.2. Герметичність:

а) перевірка на герметичність шлангів гальмівних виконується при випробувальному тиску 20 МПа. Поява витоків, місцевого здуття, тріщин, розривів та просочування рідини не допускається;

б) випробування шлангів на герметичність проводять на спеціальному стенді, що обладнаний манометром класу точності 1,0 з діапазоном вимірювань від 0 МПа до 160 МПа. Один кінець шланга приєднують до нагнітальної магістралі стенда, а інший закривають заглушкою із спускним краном. При відкритому крані в шланг повільно подають гальмову рідину до повного видалення з нього повітря. Після цього кран заглушки закривають і поступово підвищують тиск зі швидкістю 170 ± 70 МПа/хв до значення 20 МПа. Випробувальний тиск підтримують не менше 2 хв.

2.3.3. Тиск руйнування:

а) тиск руйнування шлангів гальмівних має бути не менше 45 МПа. Якщо тиск руйнування зразка дорівнює або більше 45 МПа, зразок вважається таким, що пройшов випробовування;

б) перевірку шлангів на руйнівний тиск здійснюють на випробувальному стенді, який дозволяє створювати тиск 98 МПа (1000 кгс/см2) та має у своєму складі регулювальний клапан, випробувальну камеру та манометр класу точності 1,0 з діапазоном вимірювання від 0 МПа до 160 МПа (0 кгс/см2 до 1600 кгс/см2). Допускається використання інших типів манометрів з відповідним діапазоном вимірювань і класом точності, не меншим за вказаний. Для перевірки шланга на руйнівний тиск необхідно під'єднати його до гідравлічної системи без скручування рукава і повністю заповнити його рідиною, випустивши повітря. Потім тиск всередині шланга збільшувати зі швидкістю 170 ± 70 МПа/хв до значення випробувального тиску під час перевірки герметичності, підтримувати його не менше 2 хв. Через 2 хв. в разі відсутності якихось ознак пошкодження шланга тиск в гідравлічній системі збільшують зі швидкістю 170 ± 70 МПа/хв до тиску руйнування зразка. Тиск руйнування шланга не має бути нижче за 45 МПа.

2.3.4. Осьове навантаження або зусилля виривання шланга з наконечників:

а) осьове навантаження шлангів гальмівних

Таблиця 6.2

Найменування показників (контрольовані характеристики)

Норми показників

Осьове навантаження або зусилля виривання з наконечників, H, не менше:
з рукавами типів II, III, IV, V

1800 H

б) випробування шлангів на осьове навантаження проводять на розривній машині з діапазоном вимірювань від 0 H до 2000 H з допустимою похибкою вимірювань ±1 %. Середня швидкість навантаження - 48,5 ± 2,5 мм/хв. Під час випробувань до наконечників шлангів приєднують перехідники, розміри яких відповідають розмірам затискачів розривної машини. Перехідники закріплюють в затискачах розривної машини так, щоб вісь шланга збігалася з напрямком зусилля на розтягування. Значення зусилля в момент виривання шланга з наконечника або розриву рукава шланга, зафіксоване на шкалі розривної машини, вважають зусиллям руйнування. Значення зусилля руйнування шланга має бути не менше за вказане в таблиці 6.2.

2.3.5. Об'ємне розширення:

а) показники об'ємного розширення шлангів гальмівних

Таблиця 6.3

Найменування показників (контрольовані характеристики)

Норми показників, см3/м, не більше

Об'ємне розширення для шлангів з внутрішнім
діаметром 3,0 мм при тиску:
             від 6,76 МПа до 6,9 МПа
             від 10,16 МПа до 10,3 МПа
Об'ємне розширення для шлангів із внутрішнім
діаметром 3,2 мм при тиску:
             від 9,9 МПа до 10,1 МПа
             від 12,4 МПа до 12,7 МПа
             від 15,9 МПа до 16,2 МПа

 
 
0,75
1,15
 
 
1,4
1,4
1,4

б) випробування шлангів на об'ємне розширення необхідно проводити на спеціальному стенді, до гідравлічної частини якого можуть входити прозора мірна трубка, голчаті крани, манометр, навантажувальний гідравлічний циліндр. Гідравлічна частина стенда має бути без глухих місць, що допускають утворення повітряних подушок, та має давати можливість закріплювати шланг без згинів, скручувань та перекосів. Відстань між точками кріплення має становити не менше 0,8 довжини випробовуваного шланга. Після установки шланга із системи видаляють повітря без застосування тиску так, щоб рідина дійшла до прозорої мірної трубки. Випробувальний шланг витримують протягом 10 хв. у стані спокою, після чого фіксують за лінійкою мірної трубки висоту стовпа рідини. При цьому підготовлений до випробування шланг має знаходитися у вертикальному розпрямленому положенні без напруження. Потім один із голчатих кранів закривають, плавно підвищують тиск від 0 до величини 20,0-0,14 МПА і витримують його протягом 10 с. Протягом цього часу необхідно перевірити шланг і комплектуючі вироби на наявність підтікань в місцях з'єднання. Для проведення вимірювання один голчатий кран закривають, а один з інших кранів відкривають, при цьому тиск у виробі піднімають до контрольного значення протягом 5 ± 3 с. Далі кран закривають, а виріб залишають під контрольним тиском на 3 с. Потім перший голчатий кран відкривають на 10 ± 3 с, при цьому рівень рідини в прозорій мірній трубці підвищується. Зміна рівня рідини в мірній трубці характеризує величину об'ємного розширення виробу під дією внутрішнього тиску рідини.

Випробування проводять 3 рази для кожного контрольного значення тиску.

Об'ємне розширення випробувального виробу DV обчислюють за формулою:

  

 
 
,

де DVi - збільшення об'єму рідини в мірній трубці за одне випробування, см3;

Lобр - довжина виробу між затискачами або арматурою.

Величина об'ємного розширення шлангів не має перевищувати значень, вказаних в таблиці 6.3.

2.3.6. Циклічна витривалість:

а) показники циклічної витривалості шлангів гальмівних

Таблиця 6.4

Найменування показників (контрольовані характеристики)

Норми показників

Циклічна витривалість при обертанні з частотою 800 ± 10 хв-1 протягом 35 год. при тиску від 1,5 МПа до 1,7 МПа

Витоки і розриви не допускаються

б) випробування на циклічну витривалість необхідно проводити на спеціальному стенді, що забезпечує обертання одного кінця шланга зі швидкістю 800 ± 10 хв-1 по колу діаметром 203,2 ± 0,25 мм. Інший кінець шланга закріплюють нерухомо і через нього подають рідину під тиском. Під час установки шлангів для тестування на циклічну витривалість при крученні відстань між привалковими площинами рухомого і нерухомого кронштейнів має бути меншою за довжину рукава у вільному стані на величину довжини провисання, що залежить від довжини шланга у вільному стані і визначається за таблицею 6.5.

Таблиця 6.5

Внутрішній d рукава виробу, мм

L виробу у вільному стані, мм

L провисання, мм

3,2 мм або менше

Від 200 до 400

44,5 ± 0,40

Більше від 400 до 480

31,75 ± 0,4

Більше від 480 до 600

19,05 ± 0,4

Для проведення випробувань зразки шлангів встановлюють і фіксують до кронштейнів без викривлення і скручування. Потім виріб заповнюють рідиною, видаляють повітря і створюють тиск від 1,5 МПа до 1,7 МПа і підтримують його протягом всього випробування.

Результати випробування є задовільними, якщо через 35 год. не спостерігається руйнування шланга або витік рідини.

2.3.7. Морозостійкість:

а) показники морозостійкості шлангів гальмівних

Таблиця 6.6

Найменування показників (контрольовані характеристики)

Критерії відповідності

Морозостійкість при температурі
від - 40 до - 45° C

Поява тріщин і розривів не допускається

б) під час випробувань зразок шланга поміщають в холодильну камеру в розпрямленому стані і витримують при температурі від -40° C до -45° C протягом 70 - 72 год., після чого шланг, не виймаючи з холодильної камери, згинають на 180° протягом 2 с навколо облямовування діаметром 5d, де d - зовнішній діаметр випробувального зразка.

2.3.8. Набухання в маслі:

а) параметри стійкості до дії мастила шлангів гальмівних

Таблиця 6.7

Найменування показників (контрольовані характеристики)

Норми показників

Набухання в маслі при температурі 70° C протягом 24 годин, %, не більше

15

б) стійкість до дії масла зовнішнього гумового шару шланга визначають на зігнутому зразку, при цьому радіус вигину зразка дорівнює 37 мм. У середині вигину шланга позначають місце і визначають його зовнішній діаметр як середнє арифметичне значення двох взаємно перпендикулярних вимірювань. Зразок шланга занурюють в посудину з маслом, нагрітим до температури 70° C, та витримують протягом 24 год. при вказаній температурі. Через 24 год. зразок виймають і витримують протягом 30 хв. при температурі 23 ± 2° C. Після цього вимірюють зовнішній діаметр шланга, як вказано у цьому підпункті. Результат вимірювань виражають у відсотках від початкового значення зовнішнього діаметра шланга. Величина набухання шланга не має перевищувати значень, наведених в таблиці 6.7.

2.3.9. Внутрішня поверхня шланга:

а) внутрішня поверхня шланга має бути чистою і рівною, без вм'ятин, тріщин, пористості і сторонніх включень. Допускаються на внутрішній поверхні шланга сліди мастила і гальмівної рідини;

б) внутрішню поверхню шланга перевіряють візуально. Не має бути видно вм'ятин, тріщин, пористості та сторонніх включень.

2.3.10. Зовнішня поверхня шланга:

а) зовнішня поверхня шланга має бути чистою, без міхурів, пористості, включень, зриву гумового шару;

б) зовнішню поверхню шланга перевіряють візуально. Не має бути видно міхурів, бруду, пористості, зриву гумового шару та сторонніх включень.

2.3.11. Різі наконечників

Перевірка якості різей наконечників проводиться калібрами.

2.3.12. Покриття металевих елементів шлангів

Металеві елементи шлангів мають бути із гальванічним антикорозійним покриттям.

3. Колеса із легких сплавів для пневматичних шин

3.1. Механічні властивості матеріалу коліс мають відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

Вид матеріалу

Межа міцності dв, МПа, не менше

Межа текучості d, 0,2 МПа, не менше

Відносне подовження d, % не менше

Твердість за Бріннелем, НВ

Нетермооброблювальний
Термооброблювальний

160
210

80
140

5
5

45 - 60
75 - 95

Механічні властивості контролюють на зразках, вирізаних з найбільш навантажених ділянок колеса: центральної частини, перехідної зони диска до обода, обох бортових закраїн та інших частин, зазначених в технічній документації. Кількість зразків - не менше трьох від кожної частини колеса.

3.2. Ободи коліс для безкамерних шин мають бути герметичними.

Випробування коліс для безкамерних шин слід проводити в рідинній ванні при тиску повітря 0,4 МПа (4,0 кгс/см2) протягом двох хвилин, при цьому не допускається поява бульбашок повітря через обід.

Допускається проведення випробувань з 1.5-кратним тиском повітря від номінального значення протягом 1 хвилини.

3.3. Биття обода на ділянках, прилеглих до шини, не має перевищувати значень, наведених у таблиці 7.2.

Таблиця 7.2

Тип КТЗ

Биття, мм, не більше

радіальне

осьове

Легкові автомобілі

0,5

0,5

Вантажні, вантажопасажирські автомобілі, автобуси, причепи

1,5

1,5

Визначення радіального та осьового биття здійснюється на стенді (похибка не перевищує ±2,5 % для коліс легкових автомобілів та ±5 % - для коліс вантажних автомобілів).

3.4. Визначення опору втомленості при вигині з обертанням

  

  

Рис. 3.1. Колесо з профілем посадкової полиці обода 5о

Рис. 3.2. Колесо з профілем посадкової полиці обода 15о

1 - обертальна основа стенда; 2 - зажим обода; 3 - колесо, 4 - навантажувальний вал; 5 - опора обертання; 6 - деталі кріплення колеса; L - плече моменту, d - виліт обода.

 

  

Рис. 3.3. Колесо з профілем посадкової полиці обода 5о

Рис. 3.4. Колесо з профілем посадкової полиці обода 15о

1 - деталі кріплення колеса; 2 - колесо; 3 - зажим обода; 4 - опорна поверхня; 5 - навантажувальний вал; 6 - опора обертання; L - плече моменту; d - виліт обода.

Таблиця 7.3

Згинальний момент при обертанні

Мінімальне число циклів навантаження

Коліс легкових автомобілів

Коліс вантажних автомобілів

MвI = 0,5 Мв
MвII = 0,75 Мв

1,8 ґ 106
2,0 ґ 105

5 ґ 105
1 ґ 106

Визначення опору втомленості при вигині з обертанням здійснюють на стенді, який складається з привідного поворотного пристрою, що забезпечує обертання колеса під впливом постійного моменту вигину згідно з рис. 3.1, рис. 3.3 або впливом обертового моменту на нерухоме колесо згідно з рис. 3.2, рис. 3.4.

Бортова закраїна ободів коліс має бути нерухомо закріплена на фланці випробувального стенда. Поверхня фланця валу навантаження випробувального стенда має мати місця кріплення, розміри яких відповідають приєднувальним розмірам на маточині автомобіля.

Навантажувальний пристрій, складений з валом, має бути закріплений на привальній поверхні диска колеса гайками чи болтами (без змащування) з основними приєднувальними розмірами деталей кріплення колеса, які застосовують на автомобілі. Момент затягування деталей кріплення має відповідати заданому виробником транспортного засобу. У разі виконання мінімальної кількості з 104 циклів момент затягування має становити не менше ніж 50 % первинного значення.

Для забезпечення необхідного моменту вигину на диску колеса до валу навантаження необхідно прикласти зусилля перпендикулярно до осі оберту колеса на відстані від 0,5 м до 1 м від привальної поверхні диска.

Необхідний момент вигину розраховується за формулою

Mвmax = K ґ Fвґ R + d),

де Fв - максимальне вертикальне статичне навантаження на колесо, H;

K - коефіцієнт перевантаження (для коліс легкових автомобілів дорівнює 2, для вантажних - 2.73);

µ - коефіцієнт зчеплення між шиною та дорогою (для шин легкових автомобілів дорівнює 0,9, для вантажних - 0,7);

R - статичний радіус шини найбільшого розміру, який рекомендований для встановлення на це колесо виготовлювачем транспортного засобу, м;

d - виліт обода, м.

Випробування треба проводити на двох ступенях моменту вигину, які зазначені в таблиці 7.3. Під час випробувань для кожного ступеня беруться по два колеса.

Частота циклічного навантаження не має перевищувати 2400 циклів за хвилину.

Критерієм оцінювання є поява тріщин та розривів, які виявляються візуальним шляхом.

3.5. Визначення опору втомленості при динамічному радіальному навантаженні

  

Рис. 3.5

1 - барабан ведучий; 2 - шина; 3 - колесо.

Таблиця 7.4

Тиск під час експлуатації, кПа

Тиск перед початком випробування, кПа

Для шин легкових автомобілів

До 160
Від 161 до 280
Від 281 до 450

280
450
550

Для шин вантажних автомобілів

Від 460 до 580
Від 590 до 720
Від 730 до 830
Від 830 до 900

690
900
1000
1200

Випробування коліс при динамічному радіальному навантаженні треба проводити на стенді з біговим барабаном для порівняння міцності втоми всіх елементів колеса, складеного із шиною, та визначення найменш міцних елементів колеса. Під час випробувань імітують рух колеса по прямій. Для випробувань беруться два колеса.

Схема навантаження колеса має відповідати схемі, вказаній на рисунку 3.5.

Випробувальний стенд має бути обладнаний пристроєм, який забезпечує дію постійного радіального навантаження при обертанні колеса. Стенд має мати привідний обертовий барабан з гладкою поверхнею, ширина якої більша за ширину профілю шини під навантаженням. Діаметр барабана при зовнішньому обігу має бути не менше ніж 1590 мм, а при внутрішньому обігу колеса - не менше ніж 1400 мм. Деталі кріплення коліс мають бути затягнуті з моментом, значення якого зазначається виробником транспортного засобу.

Для проведення випробувань на колесо має бути встановлена шина максимального типорозміру, зазначеного виробником транспортного засобу.

Тиск повітря в холодних шинах для легкових та вантажних автомобілів перед початком випробувань має бути в межах значень, зазначених у таблиці 7.4. У процесі випробувань зниження тиску повітря не допускається.

Шлях, який пройшла шина під час випробувань коліс легкових автомобілів, має бути не менше ніж 2000 км при швидкості від 70 км/год до 100 км/год з радіальним навантаженням 2,5Fв, де 2,5 - коефіцієнт перевантажу, Fв - максимальне вертикальне статичне навантаження на колесо транспортного засобу, H.

Шлях, який має пройти шина вантажного автомобіля з навантаженням 2Fв, має становити 13000 км при швидкості не менше ніж 25 км/год. Відхилення тиску в шинах та навантаження не мають перевищувати ±2,5 % - для шин легкових автомобілів та ±5 % - для вантажних.

Критерієм оцінювання граничного стану коліс є поява тріщин втомлюваності в елементах коліс, які виявляються рентгенівським контролем чи спеціальною фарбою з великим проникненням.

3.6. Визначення жорсткості бортових закраїн

Таблиця 7.5

Навантаження на колесо, H

Енергія деформації, H ґ м

зовнішньої бортової закраїни обода

внутрішньої бортової закраїни обода

До 3000
Більше ніж 3000

60
100

40
60

Випробування здійснюють на стенді в критичних точках кола бортових закраїн обода (у зоні вентильного отвору, напроти шпиць та між шпицями).

Під час випробувань до відповідної бортової закраїни обода колеса, закріпленого на пласкій основі стенда, прикладають в критичній точці осьове навантаження за допомогою стрижня, який має сферичний наконечник з максимальним радіусом сфери 25 мм. При цьому швидкість деформації має бути в межах 0,2 мм/с - 2 мм/с для коліс легкових автомобілів та 0,2 мм/с - 5 мм/с - для коліс вантажних автомобілів. Енергію деформації, яку витримує бортова закраїна обода колеса легкового автомобіля, визначають на підставі діаграми "сила-шлях" та оцінюють до моменту, коли сила стискання після досягнення свого максимального значення знижується до 60 % вказаного значення. Результати випробувань вважаються позитивними, якщо в кожній критичній точці кола бортової закраїни обода досягнуто мінімальні значення для енергії деформації, зазначені в таблиці 7.5. Внутрішня бортова закраїна обода колеса вантажного автомобіля має витримувати 1,5-кратне граничне статичне навантаження на колесо, а зовнішня бортова закраїна - 2-кратне навантаження. Для кожної критичної точки кола бортової закраїни використовують нове колесо.

Результати випробувань вважаються позитивними, якщо під час дії вказаних навантажень відсутні тріщини. Допускається пластична деформація.

3.7. Визначення опору колеса удару під кутом 30°

  

Рис. 3.6

1 - колесо в зборі з шиною; 2 - вантаж; 3 - опора стенда; 4 - зовнішня бортова закраїна обода.

Таблиця 7.6

Маса вантажу, кг

Параметри гвинтових пружин

основна

додаткова

кількість пружин не менше

сумарна жорсткість пружин, кН/мм
(кгс/мм)

попереднє стиснення системи пружин, мм

910 ± 18

100 ± 4,5

2

0,98 - 1,3
(100 - 130)

6

Випробувальний стенд (рис. 3.6) має забезпечувати вплив ударного навантаження комплекту вантажів на бортову закраїну обода колеса, складеного з шиною, найменшого розміру з переліку рекомендованих виробником транспортного засобу для цього розміру обода. Вантаж має складатись із двох мас: основної та додаткової, що взаємодіють між собою через гвинтові пружини.

Мінімальні розміри контактної площини ударного елемента додаткової маси мають становити 152 ґ 380 мм, а максимальні - 300 ґ 380 мм. Технічна характеристика комплекту мас вантажу та гвинтових пружин вказана в таблиці 7.6.

Висоту розташування ударного елемента над верхньою точкою пневматичної шини (h), мм, розраховують за формулою

h = Kr ґ Fв,

де Kr - перехідний коефіцієнт, який дорівнює 0,03 мм/H (0,3 мм/кгс) для коліс легкових автомобілів та 0,04 мм/H (0,4 мм/кгс) - для коліс вантажних автомобілів;

Fв - максимальне вертикальне статичне навантаження на колесо, H.

Для коліс легкових автомобілів висота розташування ударного елемента h дорівнює 64 мм, якщо розрахункове значення висоти h становить не більше ніж 64 мм. Для коліс вантажних автомобілів висота розташування ударного елемента h дорівнює 127 мм, якщо розрахункове значення висоти h становить не більше ніж 127 мм. Під час випробувань колесо, складене з шиною, має бути встановлене на опорі стенда під кутом 30° ± 1° до горизонтальної площини та жорстко закріплене деталями кріплення. Тиск повітря в шинах має відповідати значенню, вказаному виробником транспортного засобу. Якщо конструкція центральної частини колеса є складною, необхідно провести випробування в кожній критичній точці кола обода: в зоні вентильного отвору, на шпиці та між шпицями. Для випробувань кожної критичної точки використовують нове колесо.

Критеріями руйнування є наявність таких дефектів:

тріщини, які виявляються візуально;

відокремлення диска від обода;

повне падіння тиску повітря в безкамерній шині протягом 1 хв.

Деформацію колеса на ободі в зоні контакту з ударним елементом не вважають дефектом.

4. Ресори підвіски листові автотранспортних засобів

4.1. Основні параметри та розміри ресори:

контрольне навантаження (рекомендовано, щоб дорівнювало статичному) Pк, та H (рис. 4.1);

стріла вигину під контрольним навантаженням, H, мм;

жорсткість ресори під контрольним навантаженням C, та H ґ см-1;

довжина ресори L, мм;

твердість ресори після термообробки, HB.

Також вказують довідково:

ширину ресори b, мм;

висоту пакета T, мм;

стрілу вигину ресори за відсутності навантаження H, мм;

прогин під контрольним навантаженням fk,мм;

середнє напруження при контрольному навантаженні d;

прогин під навантаженням осадки fа, мм.

  

Рис. 4.1

Лінійні розміри контролюють засобами лінійних вимірювань з граничнодопустимими похибками. Жорсткість ресори визначають співвідношенням прирощування навантаження по середній лінії характеристики при прогині ±25 мм від положення, яке відповідає контрольному навантаженню, до величини цього прогину (рис. 4.1).

Стрілу вигину ресори під контрольним навантаженням перевіряють на спеціальному стенді (рис. 4.1), при цьому мають виконуватись такі вимоги:

ресора має бути встановлена так, щоб напрямок дії навантаження був перпендикулярний до корінного листа у випрямленому стані;

опори кінців ресори мають забезпечувати їх вільне переміщування в горизонтальному напрямку при прогині ресори;

вушка ресори мають вільно провертатися на своїх опорах.

Ресору встановлюють у вільному стані (без скоб (ресорних)), але стягнуту центральним болтом чи спеціальною струбциною.

Навантаження на ресору має бути прикладене по центру жорсткого кріплення ресори.

4.2. Ресори мають виготовлятися завширшки 45, 55, 65, 75, 90, 100 та 120 мм. Довжина ресор має бути кратною 25 мм.

Лінійні розміри контролюють засобами лінійних вимірювань з граничнодопустимими похибками.

4.3. Розміри внутрішнього діаметра металевих втулок вушка d наведені в таблиці 8.1. Допуск на внутрішній діаметр цих втулок - IT11.

Таблиця 8.1

Параметри

Розміри, мм

Ширина ресори, b

Внутрішній діаметр втулок вушок, dв

65

20
30
-

75

30
40
-

90

30; 32*
40; 42*
50

100

40
50
-

120

50
60
-

____________
* Застосовувати не рекомендується.

4.4. Величина допуску на внутрішній діаметр витих вушок з обробленими отворами не має перевищувати IT11, а для діаметрів вушок з необробленою поверхнею відхилення не має перевищувати + 0,5 мм.

4.5. Розміри центрових болтів (рис. 4.2) та хомутів типів A та B (рис. 4.3) наведені в таблицях 8.2 - 8.4.

Таблиця 8.2 (мм)

Ширина ресори, b

do

lo

z

D*

h

r

Мінімальна довжина l для

шестигранної гайки

корончастої гайки

45
55
65
75
90
100
120

8
8
10, 12
10, 12
12, 14
16
16

22
22
32
32
32
38
38

1
1
1
1
1
2
2

12
12
17
17
17
22
22

10
10
11
11
11
11
11

1
1
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

T** +10
T +10
T +15
T +15
T +15
T +20
T +15

T +14
T +14
T +20
T +20
T +20
T +26
T +26

____________
* Допуск h13.

** Товщина пакету листів.

  

Рис. 4.2

Таблиця 8.3 (мм)

Ширина ресори b

Хомут типу A

Втулка

Діаметр болта

 

B
±0.5

b1
±0.3

h

L
±2

C
±1

d
±0.3

d1
H13

l

d2

t1

 

55
65
75
90
100
120

56,0
66,0
76,5
91,5
102,0
122,0

22
25
25
25
30
40

4*, 5*, 6
4*, 5*, 6
5*, 6*, 8
5*, 6*, 8
8
8*, 10

T** +10
T +10
T +12
T +12
T +14
T +14

11
11
13
15
15
15

8,5
8,5
10,5
10,5
13,0
13,0

10,5
10,5
10,5
10,5
13,0
13,0

56,0
66,0
76,5
91,5
102,0
122,0

8,5
8,5
10,5
11,0
13,0
13,0

0,5
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5

8
8
10
10
12
12

____________
* Застосовують для ресор, спроектованих до 01 січня 1991 року.

** Товщина пакета листів.

Таблиця 8.4 (мм, для хомута типу B)

Ширина ресори b

T1 ± 2

45
55
65
75
90

T + (18 ё 25)
T + (22 ё 28)
T + (25 ё 32)
T + (30 ё 36)
T + (34 ё 40)

  

Рис. 4.3

4.6. Ресори мають виготовлятись із гарячекатаної ресорно-пружинної сталі. Рекомендовано застосовувати сталі з вмістом ванадію. Листи малолистових ресор мають виготовлятися з прокату із закругленими краями.

Відповідність марок матеріалів, з яких виготовляють ресори, підтверджують відповідними сертифікатами або свідоцтвами якості.

4.7. Листи мають бути термічно оброблені. Твердість листів має становити 353 - 461 HB. При цьому різниця величин твердості всіх листів ресори не має перевищувати 65 HB.

4.8. Поверхні термічно оброблених листів, у тому числі їх реброві сторони, краї кінців листів, краї отворів мають бути без розшарувань, тріщин, раковин, холодних забоїн та інших дефектів механічного та металургійного походження. Допускаються поодинокі сколювання завдовжки до 20 мм від торця листів. Перевіряється візуально.

4.9. Серповидність (рис. 4.4) термічно оброблених складених листів ресор не має перевищувати значень, наведених в таблиці 8.5.

Таблиця 8.5 (мм)

Товщина прокату

Точність прокату

Серповидність

Неплощинність

До 7,5 включно

Висока
Підвищена
Звичайна

1,0
1,5
2,5

1,5
4,0
7,0

Більше від 7,5

Висока
Підвищена
Звичайна

1,0
1,5
2,5

1,0
2,0
4,0

  

Рис. 4.4

4.10. Номінальний діаметр центрального отвору має перевищувати номінальний діаметр центрувального болта не більше ніж на 0,5 мм. Похибка розмірів отворів не має перевищувати 0,5 мм.

4.11. Граничне відхилення центрального отвору і фіксуючої видавки від повздовжньої осі симетрії ресорного листа не має перевищувати 1 мм, якщо ширина листа становить до 90 мм включно, а якщо ширина становить 100 мм і більше - 1,4 мм. Видавки, які призначені для фіксації листів у центральній частині ресори, не мають мати відхилення від повздовжньої осі симетрії ресорного листа більше ніж 1 мм. За наявності двох видавок сума їх відхилень в різні сторони від повздовжньої осі листа - не більше ніж 0,3 мм.

4.12. Відхилення довжини листів ресор, крім листів з відтягнутими кінцями, у випрямленому стані не має перевищувати 5 мм.

Лінійні розміри контролюють засобами лінійних вимірювань з граничнодопустимими похибками.

4.13. Відхилення відстані від торця листа до поперечної осі ресори, крім корінних листів з витими вушками, не має перевищувати ±1,5 мм. Вимірювання проводять з однієї сторони листа.

Лінійні розміри контролюють засобами лінійних вимірювань з граничнодопустимими похибками.

4.14. Відхилення відстані від осі вушка до поперечної осі ресори не має перевищувати ±2 мм.

Лінійні розміри контролюють засобами лінійних вимірювань з граничнодопустимими похибками.

4.15. Закріплення втулок у вушках має виключати їх обертання та осьове зміщення.

4.16. Допуски перпендикулярності осі вушка ресори із запресованою втулкою не мають перевищувати 3,0 мм в горизонтальній площині та 4,0 мм - у вертикальній (рис. 4.5). Лінійні розміри контролюють засобами лінійних вимірювань з граничнодопустимими похибками.

  

Рис. 4.5

4.17. Сумарне зміщення листів ресори в поперечному напрямку відносно корінного листа в середній частині ресори на довжині защемлення Le не має перевищувати 1,5 мм для ресор I класу і 2 мм - для ресор II класу.

Допуск на ширину втулки, яка підлягає механічній обробці, не має перевищувати h11; для вушок з гумовими втулками допуск вказується в документації виробника.

Відхилення ширини кінця ресори в місці защемлення за відсутності механічної обробки не має перевищувати + 5 мм.

Лінійні розміри контролюють засобами лінійних вимірювань з граничнодопустимими похибками.

4.18. Хомути ресор не мають перешкоджати легкому переміщенню листів у процесі роботи ресори. Гайки стяжних болтів хомутів мають бути із запобіжниками від самостійного відгвинчування. Допуск симетричності хомута відносно поперечної осі ресори не має перевищувати 5 мм. Мінімальний зазор від хомута до торця наступного ресорного листа 5 мм.

4.19. Зазори між листами багатолистової ресори, стягнутої в середній частині до зімкнення листів, не мають перевищувати 0,3 мм, якщо довжина зазору не перевищує 75 мм. Якщо довжина зазору перевищує 75 мм, але не більше як 1/4 довжини меншого з двох споріднених листів, міжлистові зазори не мають перевищувати:

1,2 мм - якщо номінальна товщина листів до 6 мм включно;

2,0 мм - якщо номінальна товщина листів від 8 мм до 16 мм включно;

2,8 мм - якщо номінальна товщина листів понад 16 мм.

Зазор має плавно зменшуватись від середини довжини. Якщо довжина зазору становить до 75 мм, його кінці визначають щупом 0,05 мм чи на просвіт, якщо більше від 75 мм - щупом 0,3 мм.

4.20. Величина зазору на відстані до 10 мм від кінця листа не має перевищувати 0,4 мм.

Вимоги цього підпункту та підпункту 4.21 вважаються не забезпеченими, якщо зазор перевищує граничну величину хоча б в одній точці по ширині листа (рис. 4.6).

  

Рис. 4.6. Перевірка зазорів між листами багатолистової ресори
1 - граничне положення щупа; 2 - щуп.

Зазори перевіряють на зібраній ресорі у вільному стані, стягнутій центровим болтом чи затиснутій на пресі на ділянці жорсткого кріплення ресори на транспортному засобі до повного змикання листів у місці затиснення. Перевірку здійснюють щупом, розташованим по всій ширині листа, перпендикулярній до повздовжньої осі ресори (рис. 4.6). Допускається перевірка під навантаженням, яке відповідає масі ресори.

Момент затягування з'єднань різі має перевірятися динамометричним ключем.

4.21. Листи ресор мають змикатись тільки в місці центрального кріплення. В інших частинах ресори зазор між листами при різних деформаціях має бути не менше ніж 1 мм.

Лінійні розміри контролюють засобами лінійних вимірювань з граничнодопустимими похибками.

4.22. Відхилення стріли вигину під контрольним навантаженням не має перевищувати ±5 мм.

Лінійні розміри контролюють засобами лінійних вимірювань з граничнодопустимими похибками.

4.23. Відхилення від номінального значення жорсткості ресори не має перевищувати ±5 %.

Жорсткість ресори визначають співвідношенням приросту навантаження по середній лінії характеристики при прогині ±25 мм від положення, яке відповідає контрольному навантаженню, до величини цього прогину.

4.24. Для захисту від корозії ресори мають бути пофарбовані.

Якість покриття контролюють візуально і порівнюють з контрольним зразком.

 

ВАРІАНТИ
процедур затвердження типу

I. Для колісних транспортних засобів

1. У разі якщо тип КТЗ затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламенту ЄС 168/2013) (є сертифікат затвердження типу), застосовують процедури згідно з таблицями 1 і 2.

Таблиця 1. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

1.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Не проводиться

1.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

1.3

Відсутній

Примітки:

1. СУЯ - система управління якістю.

2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 2. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

2.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік за наданим виробником фото заводської таблички КТЗ на паперовому носії шляхом встановлення наявності маркування, що підтверджує затвердження типу КТЗ в ЄС, та за копією сертифіката відповідності, виданого згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом 168/2013)

Не проводиться

2.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

2.3

Відсутній

Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

2. У разі якщо тип КТЗ не затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (відсутній сертифікат затвердження типу), а виробником разом із заявою на затвердження типу КТЗ надано окремі затвердження не менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, застосовують процедури згідно з таблицями 3 і 4.

Таблиця 3. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

3.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заяви)

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Примітки:

1. СУЯ - система управління якістю.

2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 4. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

4.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, наданими виробником)

Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або у разі внесення змін в конструкцію

Не проводиться

4.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

4.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

3. У разі якщо тип КТЗ не затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (відсутній сертифікат затвердження типу), а виробником разом із заявою на затвердження типу КТЗ надано окремі затвердження менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, застосовують процедури згідно з таблицями 5 і 6.

Таблиця 5. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

5.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заяви)

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

5.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

5.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Таблиця 6. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

6.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 4 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

6.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

6.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Примітка. Випробовування проводяться також за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

4. У разі якщо тип КТЗ не затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (відсутній сертифікат затвердження типу), а виробником разом із заявою на затвердження типу КТЗ не надано жодного окремого затвердження, застосовують процедури згідно з таблицями 7 і 8.

Таблиця 7. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

7.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

7.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

7.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

Таблиця 8. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

8.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

8.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

8.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

Примітка. Випробовування проводяться також за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

II. Для частин та обладнання

1. У разі подання виробником разом із заявою окремих затверджень за Правилами ЄЕК ООН, передбаченими в Переліку технічних приписів, на всі типи заявлених на затвердження частин та обладнання застосовують процедури згідно з таблицями 9 і 10.

Таблиця 9. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

9.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Не проводиться

9.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Не проводиться

Не проводиться

9.3

Відсутній

Не проводиться

Не проводиться

Примітки:

1. СУЯ - система управління якістю.

2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 10. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

10.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

10.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

10.3

Відсутній

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

Примітка. Випробовування та/або перевірка виробництва проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

2. У разі подання виробником разом із заявою окремих затверджень за Правилами ЄЕК ООН, передбаченими в Переліку технічних приписів, та/або протоколами випробувань не на всі типи заявлених на затвердження частин та обладнання застосовують процедури згідно з таблицями 11 і 12.

Таблиця 11. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

11.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заяви)

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тієї продукції, на яку відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

11.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тієї продукції, на яку відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

11.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тієї продукції, на яку відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Примітки:

1. СУЯ - система управління якістю.

2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 12. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

12.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 4 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік стосовно зразків обладнання затвердженого типу або у разі внесення змін в конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на відповідність технічним приписам стосовно зразків обладнання, на яке відсутні окремі затвердження

12.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік стосовно зразків обладнання затвердженого типу або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам стосовно зразків обладнання, на яке відсутні окремі затвердження

12.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік стосовно зразків обладнання затвердженого типу або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам стосовно зразків обладнання, на яке відсутні окремі затвердження

Примітка. Випробовування та/або перевірка виробництва проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

3. У разі подання виробником заяви на затвердження типу продукції, визначеної у пунктах 19 і 22 розділу VI Переліку технічних приписів, застосовують процедури згідно з таблицями 13 і 14.

Таблиця 13. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

13.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заявки)

Проводиться на відповідність технічним приписам

13.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам

13.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

Таблиця 14. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

14.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 4 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на відповідність технічним приписам

14.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

14.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

4. У разі подання виробником заяви на затвердження типу продукції, визначеної у пунктах 14, 15, 20, 21, 23, 24, 26 розділу VI Переліку технічних приписів, застосовують процедури згідно з таблицями 15 і 16.

Таблиця 15. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

15.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

15.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

15.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

Таблиця 16. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

16.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на відповідність технічним приписам

16.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

16.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

____________

Опрос