Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно урегулирования вопросов, связанных с прекращением осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности депозитарного учреждения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 25.05.2017 № 370
действует с 21.07.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.05.2017

м. Київ

N 370

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2017 р. за N 739/30607

Щодо врегулювання питань, пов'язаних з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 5 та частини другої статті 20 Закону України "Про депозитарну систему України", з метою удосконалення питань, пов'язаних із припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236 (зі змінами), що додаються.

2. Центральному депозитарію цінних паперів:

після приведення внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів у відповідність із цим рішенням згідно з графіком повідомлення емітентів, встановленого внутрішніми документами Центрального депозитарію (далі - Графік), повідомити емітентів цінних паперів про наявність в базах даних, які зберігаються ним як уповноваженим на зберігання, незакритих рахунків у цінних паперах власників, які обслуговувались депозитарною установою, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (далі - Депозитарна установа), або зберігачем цінних паперів, що провадив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (далі - Зберігач) на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та про необхідність укладення договору з новою депозитарною установою із зазначенням попередження, що у разі неукладення договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою та ненадання Центральному депозитарію протягом 30 днів з дати відправлення ним повідомлення копії рішення уповноваженого органу емітента про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, копії цього договору та розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок обраної емітентом депозитарної установи цінні папери будуть надалі обліковуватись на рахунку у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії;

у разі неотримання протягом 30 днів з дати відправлення емітентам повідомлення, зазначеного в абзаці другому цього пункту, копії рішення уповноваженого органу емітента про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, копії договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою та розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок обраної емітентом депозитарної установи протягом 5 робочих днів здійснити визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію дії щодо переказу обліку цінних паперів, щодо яких емітентами не укладені договори з новими депозитарними установами, на рахунки у цінних паперах емітентів в Центральному депозитарії.

3. Центральному депозитарію цінних паперів привести свої внутрішні документи у відповідність із цим рішенням не пізніше 3 місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього нормативно-правового акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

 

Зміни до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

абзац п'ятий після слів "за цінними паперами" доповнити словами "та починаючи з якої Центральний депозитарій цінних паперів припиняє проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депозитарної установи, крім операцій уповноваженого на зберігання, передбачених цим Положенням;";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"уповноважений на зберігання - Центральний депозитарій цінних паперів, у якому Депозитарній установі відкритий рахунок у цінних паперах, а також який у разі припинення Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи забезпечує відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних у визначених цим Положенням випадках, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо тих її депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках, забезпечує відповідальне зберігання сум коштів, які надійшли/надійдуть до Депозитарної установи/уповноваженого на зберігання за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, до їх виплати в установленому законодавством порядку, може надавати інформацію щодо стану таких рахунків на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та сум невиплачених Депозитарною установою коштів після отримання запиту від осіб, що мають право отримувати таку інформацію згідно із законодавством, а також здійснює передбачені цим Положенням дії щодо цінних паперів та сум коштів за цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України та які обліковуються в системі депозитарного обліку Національного банку України на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи;";

2) пункт 7 доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:

"Документи на паперовому носії, що зберігаються в уповноваженого на зберігання, можуть бути переведені в електронну форму шляхом сканування з подальшим зберіганням відповідно до вимог законодавства.

Документи на паперовому носії, які були переведені в електронну форму, можуть бути знищені. Їх знищення здійснюється уповноваженим на зберігання у паперорізальній машині або шляхом спалювання з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів. Знищення документів на паперовому носії здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб, склад якої затверджується керівником уповноваженого на зберігання.";

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).";

4) у пункті 9 слова "після закриття Депозитарною установою всіх рахунків в цінних паперах, що обслуговувались Депозитарною установою на підставі відповідних договорів" замінити словами "або за умови відсутності цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи".

2. У розділі II:

1) у пункті 4:

в абзаці другому слова "з одночасним наданням копії повідомлення засобами факсимільного зв'язку" виключити;

доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"У разі оскарження Депозитарною установою рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії в установленому законодавством порядку орган ліцензування повідомляє Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України про дату зупинення, або відновлення, скасування або набрання чинності зазначеним рішенням про анулювання Ліцензії не пізніше наступного дня з дати отримання документа, що підтверджує відповідний факт. До цього повідомлення додається копія цього документа, засвідчена органом ліцензування.";

2) в абзаці першому пункту 6 слово "викупу" виключити;

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Депозитарна установа (ліквідатор - у разі відкриття ліквідаційної процедури) повинна (повинен) протягом 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити у спосіб, визначений відповідним договором:

Національний банк України, якщо з ним цією Депозитарною установою укладений депозитарний договір, про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи;

емітентів, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунків власників, відповідно до вимог пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року N 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 241/25018, про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи та необхідність обрання нової депозитарної установи для відкриття/обслуговування рахунків власників;

депонентів, з якими укладені договори про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах:

щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів;

що у разі незакриття рахунку(ів) у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи):

цінні папери, права на які обліковуються на такому (таких) рахунку(ах) в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишається після припинення Депозитарною установою депозитарної діяльності депозитарної установи в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України", управління яким здійснює уповноважений на зберігання, для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку (далі - Рахунок), або у депозитарній установі-правонаступнику - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень у частині обслуговування рахунків депонентів іншій депозитарній установі;

або у разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата про те, що не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати початку припинення діяльності на офіційному сайті Депозитарної установи та на офіційному сайті Центрального депозитарію цінних паперів буде розміщено інформацію про укладення договору з депозитарною установою-правонаступником або про передачу до уповноваженого на зберігання всіх документів, баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та цінних паперів / прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання.

Виконання операцій щодо цінних паперів таких депонентів (крім корпоративних операцій емітента, безумовних операцій, зокрема на підставі виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження", розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів) може бути відновлено виключно після звернення цих власників до:

уповноваженого на зберігання та переказу належних їм цінних паперів до обраної ними депозитарної установи;

депозитарної установи-правонаступника щодо укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах або переведення належних їм цінних паперів, прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи.

Депоненти мають закрити рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності або протягом строку, визначеного Депозитарною установою при прийнятті рішення про припинення Депозитарною установою провадження діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи.";

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Депозитарна установа повинна не пізніше 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності повідомити Центральний депозитарій цінних паперів про початок припинення Діяльності та передати йому копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, засобами електронного документообігу у порядку, встановленому Центральним депозитарієм цінних паперів, на відповідальне довгострокове зберігання.

У випадку наявності у Центрального депозитарію цінних паперів інформації про дату початку припинення діяльності Депозитарної установи та неотримання протягом установленого строку уповноваженим на зберігання зазначеної копії баз даних від Депозитарної установи Центральний депозитарій цінних паперів до завершення наступного робочого дня після спливу установленого строку припиняє виконання облікових операцій за рахунком такої Депозитарної установи за її розпорядженнями та повідомляє про це орган ліцензування та Національний банк України. Центральний депозитарій цінних паперів з наступного робочого дня після отримання від Депозитарної установи копії баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, відновляє виконання визначених цим Положенням облікових операцій за рахунком такої Депозитарної установи за її розпорядженнями та повідомляє орган ліцензування та Національний банк України про таке відновлення.".

3. Розділ III викласти в такій редакції:

"III. Визначення особи, яка надалі забезпечуватиме облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі

1. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення як юридичної особи внаслідок приєднання її до іншої юридичної особи, яка має Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності), особою, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі / власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку є юридична особа, до якої приєднається Депозитарна установа і яка набуває статусу депозитарної установи-правонаступника.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, яка не має Ліцензії, уповноваженим органом Депозитарної установи повинно бути обрано особу, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі / власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку.

Такою особою є юридична особа, яка має відповідну Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності) (депозитарна установа-правонаступник), або уповноважений на зберігання.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, уповноваженим органом Депозитарної установи після отримання відповідного рішення може бути обрано юридичну особу, яка має відповідну Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності) та відповідає вимогам, визначеним абзацами третім - десятим пункту 9 розділу VI цього Положення, і яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі / власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку (депозитарну установу-правонаступника), або всі документи, бази даних, архіви баз даних Депозитарної установи, інформація щодо її депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачені Депозитарною установою кошти за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, передаються до уповноваженого на зберігання.

Депозитарна установа у разі прийняття рішення про обрання депозитарної установи-правонаступника не пізніше 20 робочих днів з дня прийняття має звернутися до Центрального депозитарію цінних паперів щодо узгодження кандидатури депозитарної установи-правонаступника.

Центральний депозитарій в порядку, встановленому його внутрішніми документами, протягом 10 робочих днів розглядає звернення Депозитарної установи та перевіряє відповідність кандидатури депозитарної установи-правонаступника вимогам, визначеним абзацами третім - десятим пункту 9 розділу VI цього Положення. Центральний депозитарій може направити до органу ліцензування запит на отримання інформації, передбаченої цим Положенням, щодо кандидатури депозитарної установи-правонаступника, якщо необхідні відомості не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі та у вільному доступі.

Орган ліцензування надає Центральному депозитарію цінних паперів необхідну інформацію не пізніше 5 робочих днів після отримання запиту відповідно до порядку обміну електронними документами, встановленого органом ліцензування.

У разі відповідності депозитарної установи-правонаступника встановленим вимогам Центральний депозитарій цінних паперів надає Депозитарній установі та органу ліцензування довідку про погодження кандидатури депозитарної установи-правонаступника.

Депозитарна установа повинна не пізніше наступного робочого дня після підписання з депозитарною установою-правонаступником договору про подальший облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі, з Депозитарною установою-правонаступником (далі - Договір) доповнити розміщене на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи інформацією про укладення Договору з депозитарною установою-правонаступником.

Центральний депозитарій цінних паперів наступного робочого дня після отримання від Депозитарної установи зазначених у пункті 5 цього розділу документів розміщує на власному сайті інформацію про укладення Депозитарною установою Договору з депозитарною установою-правонаступником.

У разі непогодження Центральним депозитарієм цінних паперів кандидатури депозитарної установи-правонаступника або невикористання права щодо прийняття рішення про обрання депозитарної установи-правонаступника Депозитарна установа повинна не пізніше 30 календарних днів з дати початку припинення діяльності доповнити розміщене на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи інформацією про передачу до уповноваженого на зберігання всіх документів, баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та цінних паперів / прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання.

4. Питання щодо забезпечення обліку та обслуговування прав на цінні папери, що обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах в Депозитарній установі, в іншій депозитарній установі як депозитарною установою-правонаступником повинно бути включено до порядку денного уповноваженого органу Депозитарної установи, на якому прийматиметься рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, та депозитарної установи-правонаступника.

5. Рішення щодо обрання особи, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери, що обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах депонентів Депозитарної установи, як депозитарна установа-правонаступник, про затвердження умов Договору приймається уповноваженим органом Депозитарної установи після попереднього узгодження вказаних питань з уповноваженим органом депозитарної установи-правонаступника.

Депозитарна установа повинна протягом 3 робочих днів після підписання з депозитарною установою-правонаступником Договору надати до органу ліцензування та Центрального депозитарію цінних паперів із відповідним супроводжувальним листом такі документи:

копія Договору, засвідчена в установленому порядку;

копія плану-графіка передавання Депозитарною установою депозитарній установі-правонаступнику бази даних, архівів баз даних та документів, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи.".

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

пункті 2 після слів "органу ліцензування" доповнити словами "та Центральному депозитарію цінних паперів";

абзаци восьмий, дев'ятий підпункту 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

"консолідований(і) баланс(и) (баланс(и) за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"), складений(і) станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа;

усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарної установи, у формі електронних документів відповідно до вимог законодавства у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником;";

у пункті 4 речення друге замінити новими реченнями такого змісту: "Після підписання цього акта Депозитарна установа вважається такою, що припинила свою Діяльність депозитарної установи. У разі припинення Депозитарною установою Діяльності відповідно до рішення її уповноваженого органу Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після підписання зазначеного акта приймання-передавання має подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та документи, визначені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).";

2) у главі 2:

пункт 2 після слів "органу ліцензування" доповнити словами "та Центральному депозитарію цінних паперів";

абзаци восьмий, дев'ятий підпункту 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

"консолідований(і) баланс(и) (баланс(и) за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"), складений(і) станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа;

усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарної установи у формі електронних документів відповідно до вимог законодавства, у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником;";

у пункті 4 речення друге замінити новими реченнями такого змісту: "Після підписання цього акта Депозитарна установа вважається такою, що припинила свою Діяльність депозитарної установи. У разі припинення Депозитарною установою Діяльності відповідно до рішення її уповноваженого органу Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після підписання зазначеного акта приймання-передавання має подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та документи, визначені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).";

3) у главі 3:

у підпункті 2 пункту 1:

абзаци сьомий, восьмий викласти в такій редакції:

"консолідований(і) баланс(и) (баланс(и) за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"), складений(і) станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства. У випадку складання консолідованого балансу за цінними паперами, облік яких відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" здійснюється Національним банком України, такий баланс має бути засвідчений Національним банком України;

усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарної установи, у формі електронних документів відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства;";

доповнити підпункт новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"Уповноважений на зберігання має право звернутися до Національного банку України з проханням надати консолідований баланс, складений Депозитарною установою, іншу інформацію, необхідну йому для виконання функцій уповноваженого на зберігання.";

абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

"Після підписання акта приймання-передавання Депозитарна установа вважається такою, що припинила свою Діяльність депозитарної установи. У разі припинення Депозитарною установою Діяльності відповідно до рішення її уповноваженого органу Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після підписання зазначеного акта приймання-передавання має подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та документи, визначені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів). Уповноважений на зберігання після підписання акта приймання-передавання здійснює управління Рахунком відповідно до цього Положення.".

5. У розділі V:

у пункті 3 глави 3:

в абзаці другому слова "зокрема консолідованого балансу щодо цінних паперів, обслуговування яких належить до компетенції Національного банку України," виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Протягом 5 робочих днів з дати підписання акта приймання-передавання уповноважений на зберігання повідомляє емітентів про наявність (за наявності) в отриманих від Депозитарної установи базі даних та документах інформації про незакриті рахунки у цінних паперах власників, які обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом, та про необхідність укладення емітентом договору з новою депозитарною установою із зазначенням попередження, що у разі неукладення договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою та ненадання Центральному депозитарію цінних паперів протягом 30 днів з дати відправлення ним зазначеного повідомлення копії рішення уповноваженого органу емітента про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, копії цього договору та розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок обраної емітентом депозитарної установи, цінні папери таких власників відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів будуть переказані на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів.".

6. У розділі VI:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"VI. Порядок переведення цінних паперів, права на які обслуговувались у Депозитарній установі (зберігача цінних паперів, що провадив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні") на незакритих рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, на їх рахунки у цінних паперах в інші депозитарні установи";

2) абзац перший пункту 1 після слів "що зберігаються в уповноваженого на зберігання" доповнити словами "та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України";

3) у пункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"надати цій депозитарній установі оригінал (копію) виписки/інформаційної довідки про стан рахунку у цінних паперах, отриманої від уповноваженого на зберігання, та розпорядження про зарахування на рахунок у цінних паперах власника прав на цінні папери, що зазначені у виписці/інформаційній довідці. Якщо у виписці/інформаційній довідці про стан рахунку у цінних паперах зазначені права на цінні папери різних випусків, то власник або уповноважена ним особа повинен(на) надати депозитарній установі розпорядження на зарахування прав на цінні папери окремо за кожним випуском;";

абзац п'ятий доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями цінні папери, власник або уповноважена ним особа повинен(на) надати уповноваженому на зберігання документ, що свідчить про згоду заставоутримувача щодо зміни особи, яка надалі забезпечить облік обтяжених зобов'язаннями цінних паперів власника, які зберігались в уповноваженого на зберігання.";

4) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо протягом строку зберігання цінних паперів власника на Рахунку уповноваженим на зберігання були отримані документи, що свідчать про встановлення/зняття обтяження цінних паперів зобов'язаннями/обмеження в обігу, разом з довідкою з рахунку у цінних паперах Центральний депозитарій цінних паперів надає депозитарній установі засвідчені ним копії документів, що є підставою для проведення операцій блокування/розблокування прав на цінні папери в зв'язку з встановленням/зняттям обтяження цінних паперів власника зобов'язаннями/обмеження в обігу.";

5) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо емітент протягом 30 днів з дати відправлення уповноваженим на зберігання повідомлення, зазначеного в абзаці третьому пункту 3 глави 3 розділу V, не уклав договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою та не надав Центральному депозитарію цінних паперів копії рішення уповноваженого органу емітента про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, копії цього договору та розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок обраної емітентом депозитарної установи, Центральний депозитарій цінних паперів здійснює визначені його внутрішніми документами дії щодо переказу таких цінних паперів на рахунок емітента.";

6) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо цінні папери, за якими здійснюється погашення та/або виплати доходів та погашень, перебувають у заставі (в тому числі як забезпечення вимог Національного банку України), переказ коштів Центральним депозитарієм на рахунки власників цінних паперів відбувається виключно за згодою заставодержателя (у тому числі Національного банку України).";

7) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"9. Уповноважений на зберігання може передати отримані від Депозитарної установи/Зберігача базу даних, архів баз даних та документи (в разі наявності), а також отримані від Депозитарної установи кошти, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені іншій депозитарній установі за її заявою для забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі/Зберігача, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою/Зберігачем на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, та для забезпечення подальшої виплати зазначених коштів. Уповноважений на зберігання на вимогу депозитарної установи може надати перелік випусків цінних паперів, які обліковуються на Рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії.

Уповноважений на зберігання протягом 10 робочих днів в порядку, встановленому його внутрішніми документами, розглядає заяву депозитарної установи про передачу їй отриманих від Депозитарної установи бази даних, архіву баз даних, документів та невиплачених коштів (за наявності) та здійснює аналіз щодо дотримання депозитарною установою таких вимог:

депозитарна установа здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи не менше 3 років та здійснювала професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів не менше 3 років;

члени виконавчого органу та/або наглядової ради депозитарної установи мають бездоганну ділову репутацію;

протягом останніх трьох років не було факту зупинення дії Ліцензії за відповідною постановою про накладення санкції або анулювання Ліцензії за відповідним рішенням у разі порушення законодавства про цінні папери;

протягом останніх трьох років органом ліцензування на депозитарну установу не було накладено санкцій у зв'язку з порушенням прав інвесторів, порушенням порядку обліку прав на цінні папери, внесення змін до системи депозитарного обліку;

у разі наявності серед депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, ІСІ, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, що входять до складу активів ІСІ, та з якими укладено договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ, депозитарна установа має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ;

у разі наявності серед депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, ПФ, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, що входять до складу активів ПФ, та з якими укладені договори про обслуговування зберігачем активів ПФ, депозитарна установа має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ;

депозитарна установа забезпечує дотримання нормативних значень пруденційних показників (крім банків), визначених законодавством;

депозитарна установа відповідає вимогам внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів та протягом останніх трьох років Центральним депозитарієм цінних паперів не було виявлено фактів неусунення порушення депозитарною установою депозитарного балансу, неподання Центральному депозитарію цінних паперів облікового реєстру власників цінних паперів, невиходу депозитарної установи на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію цінних паперів, порушення порядку надання до Центрального депозитарію цінних паперів інформації щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформації щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

Центральний депозитарій може направити до органу ліцензування запит на отримання інформації, передбаченої цим Положенням, відносно депозитарної установи, якщо необхідні відомості не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі та у вільному доступі. Орган ліцензування має надати Центральному депозитарію цінних паперів необхідну інформацію протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту відповідно до порядку обміну електронними документами, встановленого органом ліцензування.

У разі відповідності депозитарної установи встановленим вимогам та технічної можливості передачі уповноваженим на зберігання бази даних, архіву баз даних та документів уповноважений на зберігання повідомляє депозитарну установу та орган ліцензування про погодження передачі бази даних, архіву баз даних та документів (за наявності) депозитарній установі.

Порядок передачі бази даних, архіву баз даних та документів визначається договором депозитарної установи з уповноваженим на зберігання та внутрішніми документами уповноваженого на зберігання. Після підписання акта приймання-передавання уповноважений на зберігання протягом трьох робочих днів у порядку, встановленому його внутрішніми документами, забезпечує переказ з Рахунку Депозитарної установи / Зберігача цінних паперів прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі / Зберігача, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою / Зберігачем на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, на рахунок нової депозитарної установи та переказ зі свого грошового рахунку в Розрахунковому центрі на грошовий рахунок нової депозитарної установи отриманих від Депозитарної установи коштів, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі / Зберігача, та зарахування на них прав на цінні папери здійснюються депозитарною установою протягом 30 календарних днів з дати підписання акта приймання-передавання з уповноваженим на зберігання на підставі отриманих інформації і документів та довідки з рахунку у цінних паперах від Центрального депозитарію цінних паперів.

Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями / обмежені в обігу цінні папери та/або з обмеженням прав за цінними паперами, зарахування прав на них на рахунок власника в депозитарній установі здійснюється з тим самим режимом обтяження / обмеження прав на цінні папери та/або обмеженням прав за цінними паперами.

У разі наявності в базі даних Депозитарної установи цінних паперів, облік яких відноситься до компетенції Національного банку України, передача баз даних, архівів баз даних та документів для подальшого забезпечення та обслуговування цих цінних паперів до депозитарної установи, визначеної у цьому пункті, відбувається за умови наявності у неї договору на депозитарне обслуговування, укладеного з Національним банком України.".

 

Директор департаменту регулювання
депозитарної та клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос