Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку проведения мониторинга контролируемых операций и Порядку опроса уполномоченных, должностных лиц и/или работников плательщика налогов по вопросам трансфертного ценообразования

Минфин
Приказ от 28.04.2017 № 470
действует с 16.06.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2017

м. Київ

N 470

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2017 р. за N 651/30519

Про затвердження Змін до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення

Відповідно до підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та пункту 5 розділу II Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 серпня 2015 року N 706, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за N 1055/27500 та N 1056/27501, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фіскальної служби України.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

Зміни до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення

1. У Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій (далі - Порядок моніторингу):

у розділі I:

у пункті 3:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати абзацами другим, третім;

в абзаці другому слова "інформації про здійснені контрольовані операції" виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"аналізу податкової інформації, отриманої відповідно до статті 73 Кодексу.";

у пункті 5 слова "вимог цього Порядку" замінити словами "Порядку опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків";

доповнити розділ пунктом 6 такого змісту:

"6. Моніторинг контрольованих операцій, здійснених у звітних періодах 2013 та 2014 років, проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням особливостей норм статті 39 Кодексу у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року.";

розділ II викласти в такій редакції:

"II. Первинний аналіз інформації про здійснені контрольовані операції

1. Первинний аналіз інформації про здійснені контрольовані операції проводиться контролюючим органом шляхом зіставлення показників податкової, фінансової звітності платника податку, даних митних декларацій, а також порівняння рівня цін та умов, що застосовуються платниками податків у контрольованій операції, із рівнем цін та умов у неконтрольованій(их) операції(ях) з метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податку принципу "витягнутої руки" та/або виявлення фактів заниження платником податків податкових зобов'язань.

2. З метою проведення первинного аналізу контролюючі органи можуть збирати та накопичувати інформацію, що є загальнодоступною, про ринкові ціни на товари (роботи, послуги) та створювати інформаційні продукти та бази даних для зберігання та узагальнення такої інформації.

3. Під час первинного аналізу враховується інформація щодо самостійного коригування ціни контрольованої(их) операції(й) відповідно до наданих платником податків податкових декларацій з податку на прибуток.

4. Первинний аналіз здійснюється незалежно від факту подання платником податку Звіту про контрольовані операції за відповідний звітний період.

5. Якщо під час первинного аналізу контролюючим органом виявлено ризики невідповідності умов контрольованих операцій платника податку принципу "витягнутої руки" та/або заниження податкових зобов'язань, контролюючий орган має право письмово звернутися до платника податку із запитом про надання інформації відповідно до підпункту 73.3 статті 73 розділу II Кодексу.

6. Запит про надання інформації вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 розділу II цього Кодексу.

7. Платники податків зобов'язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

8. У разі виявлення під час первинного аналізу факту застосування платником податку під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу "витягнутої руки", платник податку має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції та сум податкових зобов'язань відповідно до підпункту 39.5.4.1 підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу.

9. Результати первинного аналізу враховуються контролюючим органом при прийнятті рішення про направлення платнику податку запиту про надання документації згідно з підпунктом 39.4.4 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу.

10. Якщо первинний аналіз контрольованих операцій свідчить про можливе заниження платником податків податкових зобов'язань у зовнішньоекономічних контрольованих операціях та інформація, яка може це підтвердити, може бути надана компетентними органами іноземної країни, контролюючий орган ініціює направлення письмового запиту до компетентних органів іноземної країни.

11. Результати первинного аналізу інформації про здійснені контрольовані операції використовуються для подальшого аналізу звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, та вирішення питання призначення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки";

у розділі III:

у пункті 1 слова "в якому перебуває на обліку платник податків" замінити словами "до повноважень якого віднесено такі функції";

у підпункті 1 пункту 2 слово "травня" замінити словом "жовтня";

підпункт 4 пункту 2 після цифр "78.1.2" доповнити цифрами ", 78.1.15";

у підпунктах 1 та 5 пункту 3 слова "спостереження за цінами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій" замінити словами "первинного аналізу інформації про здійснені контрольовані операції";

у підпункті 2 пункту 3 слова "збитковість протягом трьох попередніх років, середньогалузеві показники рентабельності, проведення господарських операцій, не типових для поточної діяльності платника, та інше" замінити словами "збитковість протягом декількох звітних (податкових) періодів; невідповідність фінансових результатів (показників рентабельності) платника податків середнім показникам по галузі, значний обсяг операцій з надання/отримання внутрішньогрупових послуг, сплачених роялті та/або відсотків за фінансовими запозиченнями, проведення господарських операцій, нетипових для поточної діяльності платника, тощо";

у розділі IV:

у пункті 2 слова "у якому платник податків перебуває на обліку" замінити словами "який зазначено у запиті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику,", слова "разом із контролюючим органом вищого рівня" виключити;

доповнити пункт 3 новими абзацами такого змісту:

"Результати аналізу Документації повинні містити інформацію про:

повноту відображення платником податків у Документації обсягу інформації, визначеного підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статі 39 розділу I Кодексу, та наведення платником обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки",

встановлені контролюючим органом факти невідповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки",

наявність ризиків трансфертного ціноутворення з висновками про доцільність або недоцільність прийняття рішення про проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки",

ініціювання (у разі необхідності) направлення платнику податків запиту про надання інформації згідно з підпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статі 39 розділу I Кодексу з обґрунтованими пропозиціями стосовно питань до платника та/або переліком документів, що запитуються";

доповнити пункт 4 новими абзацами такого змісту:

"Контролюючий орган після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення щодо направлення запиту з вимогою додаткового подання інформації здійснює контроль за дотриманням платником податків строків, встановлених підпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу.

Аналіз додаткової інформації та інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, здійснюються контролюючим органом у порядку, встановленому пунктами 2 та 3 цього розділу.";

у пункті 5 слова "контрольованих операцій" замінити словами "з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки";

доповнити розділ пунктом 6 такого змісту:

"6. У разі неподання (несвоєчасного подання) документації з трансфертного ціноутворення контролюючий орган проводить документальну позапланову перевірку з метою фіксації порушення платником податків вимог пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу.".

2. У Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення:

у пункті 3 слова "контрольованих операцій" замінити словами "з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", слова "інформації про здійснені контрольовані операції (додатка до декларації)" виключити;

у пункті 4 слова "та/або інформації про здійснені контрольовані операції (додатка до декларації)" виключити;

доповнити пункт 5 після слів "заступником керівника" словами "або уповноваженою особою";

у пункті 6 слова "інформацію про здійснені контрольовані операції (додатка до декларації)" виключити;

у підпункті 2 пункту 7 слова "уповноваженої, посадової особи та/або працівника платника податків" замінити словами "посадової особи контролюючого органу";

у пункті 9 слова "інформації про здійснені контрольовані операції (додатка до декларації)" виключити;

доповнити Порядок новим пунктом 14 такого змісту:

"14. Опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, проведених у звітних періодах 2013 та 2014 років, проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням норм статті 39 розділу I Кодексу у редакції, що була чинною до 01 січня 2015 року".

 

В. о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

В. П. Овчаренко

Опрос