Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня загрязняющих веществ для определения химического состояния массивов поверхностных и подземных вод и экологического потенциала искусственного или существенно измененного массива поверхностных вод

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Перечень, Приказ от 06.02.2017 № 45
действует с 14.03.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2017

м. Київ

N 45

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2017 р. за N 235/30103

Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод

Відповідно до статей 15, 211 та 212 Водного кодексу України з метою визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, що додається.

2. Департаменту охорони природних ресурсів (Томахін М. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Кузьо М. С.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
служби геології та надр України

М. О. Бояркін

Голова Державного агентства
водних ресурсів України

І. Овчаренко

 

ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод

N
з/п

Назва речовини/показника

Реєстраційний номер хімічної речовини, CAS1

1

2

3

Для поверхневих вод

1

Алахлор

15972-60-8

2

Антрацен

120-12-7

3

Атразин

1912-24-9

4

Бензол

71-43-2

5

Бромовані дифенілові ефіри2

32534-81-9

6

Кадмій і його сполуки

7440-43-9

Тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець)

56-23-5

7

Хлоралкани, C10-13

85535-84-8

8

Хлорфенвінфос суміш цис- і транс-ізомерів

470-90-6

9

Хлорпірифос (хлорпірифос-етил)

2921-88-2

Циклодієнові пестициди:

 

Алдрин

309-00-2

Діелдрин

60-57-1

Ендрин

72-20-8

Ізодрин

465-73-6

ДДТ3

Не застосовується

Пара-пара-ДДТ

50-29-3

10

1,2-Дихлоретан

107-06-2

11

Дихлорметан (хлористий метилен)

75-09-2

12

Ди(2-етилгексил)-фталат

117-81-7

13

Діурон

330-54-1

14

Ендосульфан

115-29-7

15

Флуорантен

206-44-0

16

Гексахлорбензол

118-74-1

17

Гексахлорбутадієн

87-68-3

18

Гексахлорциклогексан (ліндан)

608-73-1

19

Ізопротурон

34123-59-6

20

Свинець та його сполуки

7439-92-1

21

Ртуть та її сполуки

7439-97-6

22

Нафталін

91-20-3

23

Нікель та його сполуки

7440-02-0

24

Нонилфеноли
(4-нонилфенол)

84852-15-3

25

Октилфеноли (4-(1,1, 3,3-тетраметил-бутил)-фенол)

140-66-9

26

Пентахлорбензол

608-93-5

27

Пентахлорфенол

87-86-5

28

Поліароматичні вуглеводні

Не застосовується

Бензо(a)пірен

50-32-8

Бензо(b)флуорантен

205-99-2

Бензо(k)флуорантен

207-08-9

Бензо(g,h,i,)перілен

191-24-2

Індено (1,2,3-cd) пірен

193-39-5

29

Симазин

122-34-9

29а

Тетрахлоретилен

127-18-4

29б

Трихлоретилен

79-01-6

30

Сполуки трибутилолова (трибутилолова катіон)

36643-28-4

31

Трихлорбензоли

12002-48-1

32

Трихлорметан (хлороформ)

67-66-3

33

Трифлуралін

1582-09-8

34

Дикофол

115-32-2

35

Перфтороктановий сульфонат і його похідні (ПФОС)

1763-23-1

36

Квіноксифен

124495-18-7

37

Діоксини і діоксиноподібні сполуки4

Не застосовується

38

Аклоніфен

74070-46-5

39

Біфенокс

42576-02-3

40

Цибутрин

28159-98-0

41

Циперметрин5

52315-07-8

42

Дихлофос

62-73-7

43

Гексабромциклододекан (ГБЦДД)6

Не застосовується

44

Гептахлор і гептахлорепоксид

76-44-8/
1024-57-3

45

Тербутрин

886-50-0

Для підземних вод7

1

Розчинений у воді кисень

 

2

Водневий показник pH

 

3

Нітрати

 

4

Арсен

 

5

Кадмій

 

6

Свинець

 

7

Ртуть

 

8

Амоній

 

9

Хлориди

 

10

Сульфати

 

11

Нітрити

 

12

Фосфор (загальний) / ортофосфати

 

13

Трихлоретилен

 

14

Тетрахлоретилен

 

 15

Питома провідність (електропровідність)

 

 

Для екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод7

1

Температура води

 

2

Питома провідність (електропровідність)

 

3

Водневий показник (pH)

 

4

Лужність

 

5

Розчинений у воді кисень

 

6

Біохімічне споживання кисню (БСК5)

 

7

Хімічне споживання кисню (ХСК)

 

8

Амоній

 

9

Нітрати

 

10

Азот загальний

 

11

Ортофосфати

 

12

Фосфор загальний

 

13

Специфічні синтетичні забруднюючі речовини (пестициди, фармацевтичні препарати та інші)8

 

14

Специфічні не синтетичні забруднюючі речовини (арсен, мідь, цинк, хром та інші)8

 

____________
1 CAS: хімічна реферетивна служба.

2 Тільки тетра-, пента-, гекса- і гепта- бромовані дифенілові ефіри.

3 Сума ізомерів:

1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфенол)етан;

1,1,1-трихлор-2(о-хлорфеніл)-2-(п-хлорфеніл)етан;

1,1-дихлор-2,2-біс(п-хлорфенол)етилену;

1,1-дихлор-2,2-біс(п-хлорфенол)етан;

4 ПХДД: поліхлоровані дибензо-п-діоксини; ПХДФ: поліхлоровані дібензофурани; ПХБ-ДП: диоксиноподібні поліхлоровані біфеніли; TE: токсичні еквіваленти відповідно до токсичних факторів еквівалентності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2005.

5 Сума ізомерів циперметрину, альфа-циперметрин, бета-циперметрин, тета-циперметрин і дзета-циперметрин.

6 1,3,5,7,9,11-гексабромциклододекан, 1,2,5,6,9,10-гексабромциклододекан, a-гексабромциклододекан, b-гексабромциклододекан і g-гексабромциклододекан.

7 Переліки забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод доповнюються із врахуванням специфіки річкового басейну.

8 Забруднюючі речовини, що скидаються у водний масив у великій кількості, стійкі до розкладання, токсичні, проявляють акумулятивну дію.

 

Заступник директора Департаменту
охорони природних ресурсів - начальник
відділу охорони рослинного світу

М. М. Мовчан

Опрос