Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в форму Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности)

Минфин
Приказ от 23.01.2017 № 9
действует с 21.03.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2017

м. Київ

N 9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 лютого 2017 р. за N 225/30093

Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року N 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за N 783/27228, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

О. М. Цвях

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України

М. Мартинюк

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


 

 

  

I. Розрахунок суми земельного податку

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками;
кв. м - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Категорія земельних ділянок8

Документи, які засвідчують/
підтверджують право власності/
користування

Державна реєстрація прав власності/
користування
(у разі наявності)

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Площа земельної ділянки

Норма-
тивна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки
(грн)

Нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (грн) 

Ставка податку (%)

Річна сума земель-
ного податку
10
(к. 8 або 9 х к. 10 або 11 х к. 12 / 100)

Пільга

Річна сума земельного податку (до сплати)
(к. 13 - к. 16)

вид права9

серія та номер документа

дата (дд.мм. рррр)

номер

га

кв. м

код пільги

розмір пільги11

сума пільги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Усього

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

 

х

х

 

 

II. Розрахунок суми орендної плати

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками;
кв. м - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Категорія земельних ділянок8

Документи, які засвідчують/
підтверджують право оренди земельної ділянки (договір оренди)

Державна реєстрація прав оренди земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки
(грн)

Розмір орендної плати
(%)

Річна сума орендної плати10
(к. 8 або 9 х к. 10 х к. 11 / 100)

дата
(дд.мм. рррр)

 

номер

дата
(дд.мм. рррр)

номер

га

кв. м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Усього

х

х

х

х

х

 

 

х

х

 

III. Розрахунок податкового зобов'язання

Одиниця виміру:

гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Сума зобов'язання, що підлягає сплаті за даними платника

Річна сума13

Сі-
чень

Лю-
тий

Бере-
зень

Кві-
тень

Тра-
вень

Чер-
вень

Ли-
пень

Сер-
пень

Вере-
сень

Жов-
тень

Листо-
пад

Гру-
день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

Нараховано на 20__ рік, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414

Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 3 декларації, що уточнюється)15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання (позитивне значення (р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання (позитивне значення (р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

714

Сума штрафу ((колонки з 4 по 15 р. 5) х 3 % або 5 %)16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

814

Сума пені17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Доповнення до декларації18

на

 

арк.

N
з/п

Зміст доповнення18:

 

 

 

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

 

Дата заповнення декларації (дд.мм. рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)

 
_________________
(підпис)

 
______________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_________________
(підпис)

 
______________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "__" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" _____________ 20__ року N _____________

"___" ____________ 20__ року ____________________________________________________________
                                                                                        (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

____________
1 Зазначається номер з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій (із земельного податку або орендної плати).

2 Заповнюється в разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

3 Заповнюється в разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

4 Зазначається місяць в разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу XII Податкового кодексу України. Порядковий номер місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

6 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

7 Зазначається за бажанням платника.

8 Інформація щодо категорії / цільового призначення земель має відповідати інформації, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками. Проставляється номер арабськими цифрами (формат XX.XX) згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року N 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1011/18306.

9 Зазначається вид права: 1 - власність; 2 - постійне користування; 3 - оренда.

10 Для декларації за місяць річна сума розраховується, як для декларації за рік.

11 Зазначається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, згідно з яким надано пільгу.

12 За потреби кількість рядків розділів I або II може бути збільшено або зменшено.

13 Значення колонки 3 рядка 3 розділу III декларації має відповідати значенню колонки 17 рядка 2 розділу I декларації або колонки 12 рядка 2 розділу II декларації.

14 Рядки 4 - 8 заповнюються в разі уточнення податкових зобов'язань.

15 Рядок 3 розділу III декларації або рядок 5 декларації в редакціях наказу Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1015 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 року за N 42/18780, та наказу Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 130/24907.

16 Сума штрафу нараховується платником самостійно. Розмір штрафу обирається відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

17 Сума пені нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

18 Надається за бажанням платника відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Опрос