Идет загрузка документа (310 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в форму акта предоставления бесплатной вторичной правовой помощи и приложения к нему

Минюст
Приказ от 13.02.2017 № 357/5
действует с 24.02.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2017

м. Київ

N 357/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2017 р. за N 207/30075

Про внесення змін до форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року N 1702/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за N 1281/26058 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30 квітня 2015 року N 634/5), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гецадзе Г. Г.

 

Міністр

П. Петренко

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор (заступник директора)
__________________________________________
__________________________________________
   (найменування центру з надання безоплатної вторинної
                                     правової допомоги)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

____________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)


Акт надання безоплатної вторинної правової допомоги N ________

м. ________________________

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                    (найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, його місцезнаходження)
код згідно з ЄДРПОУ ___________________ (далі - Центр),
в особі _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи Центру)
що діє на підставі положення про Центр, з однієї сторони, та адвокат
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
який проживає за адресою: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
паспорт серії ___ N __________, виданий _________________________________________________
_________________________________________________________ "___" ____________ _____ року,
реєстраційний номер облікової картки платника податків1 ___________________________________,
та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю N ______________, виданого __________________________________________________
_________________________________________________________ "___" ____________ _____ року,
індивідуально, або від імені адвокатського бюро ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                       (найменування адвокатського бюро, його місцезнаходження)
або від імені адвокатського об'єднання ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування адвокатського об'єднання, його місцезнаходження)
на підставі довіреності, виданої _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________
1 Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

"___" ____________ 20__ року / Статуту адвокатського об'єднання або адвокатського бюро (далі - Адвокат), з іншої сторони (далі - Сторони), що діють на підставі контракту (договору) від "___" ____________ 20__ року N _______ (далі - Контракт (Договір)), уклали цей Акт про таке:

1. Адвокат надав правові послуги з безоплатної вторинної правової допомоги (далі - БВПД) відповідно до доручення від "___" ____________ 20__ року N ____-_____________________ згідно з розрахунком розміру винагороди Адвоката за надання БВПД та розрахунком розміру витрат, пов'язаних з наданням БВПД, що підлягають відшкодуванню, які додаються2.

2. Розмір виплати Адвоката становить ______ грн __ коп., у тому числі:

розмір винагороди за надання БВПД - _________ грн ____ коп.;

розмір витрат, пов'язаних з наданням БВПД, що підлягають відшкодуванню, - ______ грн ____ коп.

3. Підписанням цього Акта Сторони підтверджують факт надання послуг відповідно до положень Контракту (Договору).

4. Сторони зауважень та скарг одна до одної стосовно виконання зазначеного доручення не мають.

5. Цей Акт, що є невід'ємною частиною Контракту (Договору), складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному для кожної зі Сторін).

_____________________________________

 

Адвокат:

______________________________________

 

 

______________________________________

 

 

______________________________________

 

 

______________________________________

 

 

______________________________________
(посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи)

 

______________________________________
(прізвище та ініціали)

______________________________________
(підпис)

 

______________________________________
(підпис)

 

 

М. П.

____________
2 Розрахунок розміру винагороди Адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги заповнюється за однією з форм відповідно до додатків 1 - 13 до цього Акта. У разі потреби до нього додаються:

розрахунок розміру витрат, пов'язаних з наданням БВПД, витрат на проїзд транспортом загального користування та/або придбання пально-мастильних матеріалів у разі використання власного транспортного засобу, що підлягають відшкодуванню (додаток 14 до цього Акта);

розрахунок розміру витрат, пов'язаних з наданням БВПД, витрат на відрядження за межі регіону, що підлягають відшкодуванню (додаток 15 до цього Акта).

 

АЗ


 

Додаток 1
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N _______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, до якої застосовано адміністративне затримання та/або адміністративний арешт (АЗ)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

___________________________________________________________         __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається БВПД, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів (Квиїздів) _____.

2.2. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років;

  через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;

  не володіє мовою, якою ведеться провадження;

  виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.

2.3. Сумарна кількість дій адвоката з надання БВПД, зазначених у реєстрі дій адвоката (Кдій)*_____.

____________
* У разі якщо затриману особу звільнено до моменту прибуття адвоката, вказується 0.

Реєстр дій адвоката

А. Побачення з особою, якій надається БВПД

N з/п

Дата і час початку та закінчення

N з/п

Дата і час початку та закінчення

1

 

4

 

2

 

5

 

3

 

6

 

Б. Участь у процесуальних діях

N з/п

Найменування процесуальної дії

Дата і час початку та закінчення

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

В. Складання процесуальних документів

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

2.4. Коск = 1.

2.5. Припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання БВПД (Кприп) (відмітити потрібне):

  під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій надається БВПД, заявила про відмову від його послуг у письмовій формі;

  адвокат під час першого конфіденційного побачення внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин прийняв рішення про відмову від надання БВПД особі;

  адвокат припинив надання БВПД до завершення строку дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких інших підстав, визначених законом.

2.6. Частка дій адвоката з надання БВПД, що повністю або частково припадали на нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, від загальної кількості таких дій згідно з даними, наведеними у реєстрі дій адвоката ос. час) (відмітити потрібне):

  до 10 %;

  від 10 % до 20 %;

  від 20 % до 30 %;

  від 30 % до 50 %;

  понад 50 %.

2.7. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження чи процесу звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  заява затриманого про відмову від захисника; протокол про адміністративне затримання/правопорушення;

  постанова суду (судді) про застосування адміністративного арешту; апеляційна скарга;
  ухвала суду апеляційної інстанції; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; інше (зазначити) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рзатр./ОПД/екс = (2 х ____ + 2 х ____ х ____ х 1 х ____) х ___,___ грн х ____ х ____ = _____,___ грн.
                                        Квиїздів           Кос. кат      Кдій   Коск  Кприп            Огод                Кос.час     Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                            (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

___________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД _______________
                    (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

__________
(підпис)

 

ЗЗ


 

Додаток 2
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ЗЗ)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД
____________________________________________________________        __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається БВПД, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів (Квиїздів) _____.

2.2. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років;

  через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;

  не володіє мовою, якою ведеться провадження;

  виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.

2.3. Сумарна кількість дій адвоката з надання БВПД, зазначених у реєстрі дій адвоката
дій)
* _____.

____________
* У разі якщо затриману особу звільнено до моменту прибуття адвоката, вказується 0.

Реєстр дій адвоката

А. Побачення з особою, якій надається БВПД

N з/п

Дата і час початку та закінчення

N з/п

Дата і час початку та закінчення

1

 

6

 

2

 

7

 

3

 

8

 

4

 

9

 

5

 

10

 

Б. Участь у процесуальних діях

N з/п

Найменування процесуальної дії

Дата і час початку та закінчення

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

В. Складання процесуальних документів

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

2.4. Оскарження адвокатом рішення щодо обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Коск) (відмітити потрібне):

Процесуальна дія

Результат (одна відмітка за результатом останньої процесуальної дії)

  клопотання слідчого, прокурора про обрання затриманій особі запобіжного заходу не подавалося або стосувалося більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою

Розгляд клопотання слідчого, прокурора про обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

  обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
  обрано більш м'який запобіжний захід або постановлено ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу

Розгляд апеляційної скарги адвоката на судове рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін
  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на більш м'який

Розгляд апеляційної скарги сторони обвинувачення на судове рішення про обрання запобіжного заходу більш м'якого, ніж тримання під вартою, або ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу

  запобіжний захід чи ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу залишено без змін
  обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

2.5. Припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання БВПД (Кприп) (відмітити потрібне):

  під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій надається БВПД, заявила про відмову від його послуг у письмовій формі;

  адвокат під час першого конфіденційного побачення внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин прийняв рішення про відмову від надання БВПД особі;

  адвокат припинив надання БВПД до завершення строку дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких інших підстав, визначених законом.

2.6. Частка дій адвоката з надання БВПД, що повністю або частково припадали на нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, від загальної кількості таких дій згідно з даними, наведеними у реєстрі дій адвоката ос. час) (відмітити потрібне):

  до 10 %;

  від 10 % до 20 %;

  від 20 % до 30 %;

  від 30 % до 50 %;

  понад 50 %.

2.7. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження чи процесу звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  заява затриманого про відмову від захисника; клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу;

  повідомлення про підозру; ухвала слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу;

  апеляційна скарга захисника на ухвалу слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу;

  заперечення на апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу;

  ухвала апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора/адвоката;

  медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; скарга адвоката в порядку статті 206 КПК;

  ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги адвоката в порядку статті 206 КПК;

  інше (зазначити) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рзатр./ОПД/екс = (2 х ____ + 2 х ____ х ____ х ____ х ____) х ___,___ грн х ____ х ____ = ____,___ грн.
                                        Квиїздів         Кос. кат      Кдій        Коск      Кприп           Огод                 Кос.час     Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД _______________
                   (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

___________
(підпис)

 

ОПД


 

Додаток 3
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі залучення до окремої процесуальної дії (ОПД)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

________________________________________________________             __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається БВПД, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів (Квиїздів) _____.

2.2. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років;

  через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;

  не володіє мовою, якою ведеться провадження;

  виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.

2.3. Сумарна кількість дій адвоката з надання БВПД, зазначених у реєстрі дій адвоката
дій)
* _____.

____________
* У разі якщо окрема процесуальна дія, для участі у якій прибув адвокат, не відбулася з причин, не залежних від адвоката, вказується 0.

Реєстр дій адвоката

А. Побачення з особою, якій надається БВПД

N з/п

Дата і час початку та закінчення

N з/п

Дата і час початку та закінчення

1

 

3

 

2

 

4

 

Б. Участь у процесуальних діях

N з/п

Найменування процесуальної дії

Дата і час початку та закінчення

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

В. Складання процесуальних документів

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

2.4. Коск = 1.

2.5. Припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання БВПД (Кприп) (відмітити потрібне):

  під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій надається БВПД, заявила про відмову від його послуг у письмовій формі;

  адвокат під час першого конфіденційного побачення внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин прийняв рішення про відмову від надання БВПД особі;

  адвокат припинив надання БВПД до завершення строку дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких інших підстав, визначених законом.

2.6. Частка дій адвоката з надання БВПД, що повністю або частково припадали на нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, від загальної кількості таких дій згідно з даними, наведеними у реєстрі дій адвоката ос. час) (відмітити потрібне):

  до 10 %;

  від 10 % до 20 %;

  від 20 % до 30 %;

  від 30 % до 50 %;

  понад 50 %.

2.7. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження чи процесу звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  клопотання адвоката; скарга(и) адвоката; протокол(и) процесуальної(их) дії(й);

  медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;

  інше (зазначити) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рзатр./ОПД/екс = (2 х ____ + 2 х ____ х ____ х 1 х ____) х ___,___ грн х ____ х ______ = ____,___ грн.
                                        Квиїздів           Кос. кат      Кдій   Коск    Кприп          Огод                  Кос.час       Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД _______________
                  (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

__________
(підпис)

 

ЕКС


 

Додаток 4
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у процедурах, пов'язаних з видачею особи (екстрадицією) (ЕКС)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

___________________________________________________________          __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається БВПД, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів (Квиїздів) _____.

2.2. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років;

  через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;

  не володіє мовою, якою ведеться провадження;

  виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.

2.3. Сумарна кількість дій адвоката з надання БВПД, зазначених у реєстрі дій адвоката
дій)
_____.

Реєстр дій адвоката

А. Побачення з особою, якій надається БВПД

N з/п

Дата і час початку та закінчення

N з/п

Дата і час початку та закінчення

1

 

5

 

2

 

6

 

3

 

7

 

4

 

8

 

Б. Участь у процесуальних діях

N з/п

Найменування процесуальної дії

Дата і час початку та закінчення

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

В. Складання процесуальних документів

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

2.4. Апеляційне оскарження адвокатом тимчасового арешту або рішення про екстрадицію (Коск) (відмітити потрібне):

  оскарження тимчасового арешту; оскарження рішення про екстрадицію; апеляційне оскарження не здійснювалось.

2.5. Припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання БВПД (Кприп) (відмітити потрібне):

  під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій надається БВПД, заявила про відмову від його послуг у письмовій формі;

  адвокат під час першого конфіденційного побачення внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин прийняв рішення про відмову від надання БВПД особі;

  адвокат припинив надання БВПД до завершення строку дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких інших підстав, визначених законом.

2.6. Частка дій адвоката з надання БВПД, що повністю або частково припадали на нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, від загальної кількості таких дій згідно з даними, наведеними у реєстрі дій адвоката ос. час) (відмітити потрібне):

  до 10 %;

  від 10 % до 20 %;

  від 20 % до 30 %;

  від 30 % до 50 %;

  понад 50 %.

2.7. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження чи процесу звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  апеляційна скарга захисника; ухвала апеляційного суду; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; інше (зазначити) __________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рзатр./ОПД/екс = (2 х ____ + 2 х ____ х ____ х ____ х ____) х ___,___ грн х ____ х ____ = ____,___ грн.
                                        Квиїздів           Кос. кат     Кдій       Коск       Кприп            Огод                Кос.час      Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД ________________
                     (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

__________
(підпис)

 

ЗМХ


 

Додаток 5
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру (ЗМХ) на стадії
____________________________________________
(вказати стадію провадження)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

_______________________________________________________               __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість днів, коли адвокат брав участь у судових засіданнях (Кзас) _____.

Реєстр судових засідань

N з/п

Дата і час початку
та закінчення

N з/п

Дата і час початку
та закінчення

N з/п

Дата і час початку
та закінчення

1

 

5

 

9

 

2

 

6

 

10

 

3

 

7

 

11

 

4

 

8

 

12

 

2.2. Доведення необхідності припинення застосування примусових ЗМХ або їх зміни за допомогою доказів (висновку фахівця в галузі судової психіатрії тощо) мед) (відмітити потрібне):
  без доведення; з доведенням.

2.3. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років;

  через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;

  не володіє мовою, якою ведеться провадження;

  виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.

2.4. Припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання БВПД (Кприп) (відмітити потрібне):

  під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій надається БВПД, заявила про відмову від його послуг у письмовій формі;

  адвокат під час першого конфіденційного побачення внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин прийняв рішення про відмову від надання БВПД особі;

  адвокат припинив надання БВПД до завершення строку дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких інших підстав, визначених законом.

2.5. Результат провадження (Крез) (відмітити потрібне):

Призначені примусові ЗМХ
(до судового розгляду)

Продовження, зміна або припинення застосування примусових ЗМХ за результатами судового розгляду

  надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку
  госпіталізація до психіатричного закладу зі звичайним наглядом
  госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом
  госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом

  надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку
  госпіталізація до психіатричного закладу зі звичайним наглядом
  госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом
  госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом
  ЗМХ скасовано

2.6. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження чи процесу звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  ухвала суду; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;
інше (зазначити) ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рмед = (2 х ____ + 4 х ____ х ____ х ____) х ___,___ грн х ____ х ____ = ____,___ грн.
                          Кзас               Кмед     Кос. кат    Кприп            Огод                  Крез        Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД ________________
                   (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

___________
(підпис)

 

ДР


 

Додаток 6
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (ДР)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

______________________________________________________                 __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп):

1) повнота участі у стадії кримінального провадження (Ксп баз):

БВПД під час затримання (відмітити потрібне): не надавалася; надавалася;

припинення участі адвоката до завершення стадії провадження (відмітити потрібне):

  так (у тому числі під час першого конфіденційного побачення з адвокатом); ні;

2) продовження строку досудового розслідування відповідно до частини другої статті 294 КПКе от досуд) (відмітити потрібне):

  не застосовувалося; до трьох місяців; до шести місяців, але понад три місяці; до дванадцяти місяців, але понад шість місяців.

2.2. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл):

1) епізоди (групи епізодів) кримінального провадження за ступенем тяжкості (Ке ст. тяж) (відмітити потрібне та вказати кількість епізодів):

  невеликої тяжкості _____; середньої тяжкості _____; тяжкий _____; особливо тяжкий _____; посягання на життя* _____.

____________
* Тут і далі - злочини, передбачені статтями 112, 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 КК;

2) кількість підозрюваних, обвинувачених (крім підзахисного) у кримінальному провадженні (Кспів)** _____.

____________
** У разі якщо у провадженні фігурує лише підзахисний, вказується 0;

3) обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Кзз) (відмітити потрібне):
  так; ні;

4) особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; не володіє мовою, якою ведеться провадження; виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовка та подання адвокатом заяви про вчинений щодо особи злочин (Кос) (зазначити кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних дій адвоката) _______.

2.4. Результати здійснення адвокатом захисту на цій стадії кримінального провадження
е рез)
(відмітити потрібне у разі наявності умов, викладених у таблиці 9 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 1048) (далі - Методика)):

N з/п***

Результат

1

Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
  так; зі звільненням під заставу; з обранням іншого запобіжного заходу

2

Заміна або скасування обраного підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
  у разі скасування запобіжного заходу; у разі фактичного звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти під заставу; з обранням іншого запобіжного заходу

4

Закриття провадження за відсутності складу злочину, події злочину, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості; злочину невеликої тяжкості

5

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із:
  дійовим каяттям (стаття 45 КК); примиренням винного з потерпілим (стаття 46 КК);
  передачею особи на поруки (стаття 47 КК); зміною обстановки (стаття 48 КК);
  закінченням строків давності (стаття 49 КК)

6

Зміна правової кваліфікації злочину:
1) у разі зниження найвищого ступеня тяжкості злочину (за всіма епізодами), у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа:
  зі злочину з посягання на життя на особливо тяжкий; зі злочину з посягання на життя на тяжкий;
  зі злочину з посягання на життя на середньої тяжкості; зі злочину з посягання на життя на невеликої тяжкості;
  з особливо тяжкого на тяжкий; з особливо тяжкого на середньої тяжкості;
  з особливо тяжкого на невеликої тяжкості;
  з тяжкого на середньої тяжкості; з тяжкого на невеликої тяжкості; із середньої тяжкості на невеликої тяжкості;
2) у разі зниження максимальної санкції, передбаченої відповідною статтею Особливої частини КК, в межах епізоду (групи епізодів) найвищого ступеня тяжкості щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості;
  злочину невеликої тяжкості

7

Зменшення кількості епізодів обвинувачення (вказати кількість таких епізодів):
  злочину з посягання на життя ____; особливо тяжкого злочину ____; тяжкого злочину ____;
  злочину середньої тяжкості ____; злочину невеликої тяжкості ____

____________
*** Згідно з нумерацією, наведеною у таблиці 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД (Кзвіт), починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  повідомлення про підозру; обвинувальний акт або його відповідні частини; постанова слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження; клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

  клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

  медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; інше (зазначити)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рк = 20 х ___,___ грн х ______ х ______ х ______ х ______ х ______ = _______,___ грн.
                         Огод                        Ксп              Кскл              Кос            Ке рез          Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                        (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

Центр з надання БВПД _______________
                   (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

__________
(підпис)

 

С1


 

Додаток 7
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії провадження в суді першої інстанції (С1)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

______________________________________________________                __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп):

1) повнота участі у стадії кримінального провадження (Ксп баз):

БВПД під час попередньої стадії провадження (відмітити потрібне): не надавалася;
  надавалася;

припинення участі адвоката до завершення стадії провадження (відмітити потрібне):

  так (у тому числі під час першого конфіденційного побачення з адвокатом); ні;

2) розгляд лише частини доказів за всіма епізодами кримінального провадження (стаття 349 КПК) (Кос. пров) (відмітити потрібне): так; ні;

3) зміна складу суду (Кзмін) (вказати кількість (у разі наявності)) _____;

4) повернення обвинувального акта на доопрацювання (Кпов) (відмітити потрібне): так (вказати кількість) __; ні;

5) кількість днів, протягом яких адвокат брав участь у судових засіданнях (Ксуд) (вказати кількість та заповнити реєстр судових засідань у разі, якщо було понад п'ять таких днів) _____.

Реєстр судових засідань:

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

1

 

8

 

15

 

2

 

9

 

16

 

3

 

10

 

17

 

4

 

11

 

18

 

5

 

12

 

19

 

6

 

13

 

20

 

7

 

14

 

21

 

2.2. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл):

1) епізоди (групи епізодів) кримінального провадження за ступенем тяжкості (Ке ст. тяж) (відмітити потрібне та вказати кількість епізодів): невеликої тяжкості _____; середньої тяжкості _____; тяжкий _____;

  особливо тяжкий _____ ( розгляд судом колегіально (у разі наявності)); посягання на життя* _____.

____________
* Тут і далі - злочини, передбачені статтями 112, 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 ККУ;

2) кількість підозрюваних, обвинувачених (крім підзахисного) у кримінальному провадженні (Кспів) ** _____.

____________
** У разі якщо у провадженні фігурує лише підзахисний, вказується 0;

3) обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Кзз) (відмітити потрібне):
  так; ні;

4) особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; не володіє мовою, якою ведеться провадження; виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовка та подання адвокатом заяви про вчинений щодо особи злочин (Кос) (зазначити кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних дій адвоката) _______.

2.4. Результати здійснення адвокатом захисту на цій стадії кримінального провадження
е рез)
(відмітити потрібне у разі наявності умов, викладених у таблиці 9 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 1048) (далі - Методика)):

N з/п***

Результат

1

Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
  так; зі звільненням під заставу; з обранням іншого запобіжного заходу

2

Заміна або скасування обраного підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
  у разі скасування запобіжного заходу; у разі фактичного звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти під заставу; у разі обрання іншого запобіжного заходу

3

Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закриття провадження судом апеляційної, касаційної інстанцій, Верховним Судом України щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості; злочину невеликої тяжкості

4

Закриття провадження за відсутності складу злочину, події злочину, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості; злочину невеликої тяжкості

5

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із:
  дійовим каяттям (стаття 45 КК); примиренням винного з потерпілим (стаття 46 КК);
  передачею особи на поруки (стаття 47 КК); зміною обстановки (стаття 48 КК);
  закінченням строків давності (стаття 49 КК)

6

Зміна правової кваліфікації злочину:
1) у разі зниження найвищого ступеня тяжкості злочину (за всіма епізодами), у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа:
  зі злочину з посягання на життя на особливо тяжкий; зі злочину з посягання на життя на тяжкий;
  зі злочину з посягання на життя на середньої тяжкості; зі злочину з посягання на життя на невеликої тяжкості;
  з особливо тяжкого на тяжкий; з особливо тяжкого на середньої тяжкості;
  з особливо тяжкого на невеликої тяжкості;
  з тяжкого на середньої тяжкості; з тяжкого на невеликої тяжкості; із середньої тяжкості на невеликої тяжкості;
2) у разі зниження максимальної санкції, передбаченої відповідною статтею Особливої частини ККУ, в межах епізоду (групи епізодів) найвищого ступеня тяжкості щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості; злочину невеликої тяжкості

7

Зменшення кількості епізодів обвинувачення (вказати кількість таких епізодів):
  злочину з посягання на життя ____; особливо тяжкого злочину ____; тяжкого злочину ____;
  злочину середньої тяжкості ____; злочину невеликої тяжкості ____

8

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК) за умови:
  наявності неповнолітнього обвинуваченого; відсутності судимості; наявності кількох епізодів злочинної діяльності; наявності судимості

9

Призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею Особливої частини КК альтернативних покарань або більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 КК): так

10

Призначення мінімального строку (розміру) покарання:
  неповнолітньому обвинуваченому; за відсутності судимості; за наявності кількох епізодів; за наявності судимості

11

Застосування примусових заходів виховного характеру, не пов'язаних з направленням неповнолітнього до спеціальної навчальної установи, у разі вчинення ним тяжкого злочину або злочину середньої тяжкості:
  вперше; в іншому випадку

____________
*** Згідно з нумерацією, наведеною у таблиці 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД (Кзвіт), починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  обвинувальний акт або його відповідні частини (у разі якщо не подано на попередній стадії провадження); вирок або ухвала суду першої інстанції; клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; інше (зазначити): __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рк = 20 х ___,___ грн х ______ х ______ х ______ х ______ х ______ = _______,___ грн.
                        Огод                        Ксп              Кскл              Кос             Ке рез          Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД ________________
                   (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

___________
(підпис)

 

С2


 

Додаток 8
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії розгляду в суді апеляційної інстанції (С2)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

______________________________________________________                __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп):

1) повнота участі у стадії кримінального провадження (Ксп баз):

БВПД під час попередньої стадії провадження (відмітити потрібне): не надавалася;
  надавалася;

участь адвоката у судовому провадженні (відмітити потрібне): так; ні;

припинення участі адвоката до завершення стадії провадження (відмітити потрібне):

  так (у тому числі під час першого конфіденційного побачення з адвокатом); ні;

2) зміна складу суду (Кзмін) (вказати кількість (у разі наявності)) _____;

3) кількість днів, протягом яких адвокат брав участь у судових засіданнях (Ксуд) (вказати кількість та заповнити реєстр судових засідань у разі, якщо було понад п'ять таких днів) _____.

Реєстр судових засідань:

N
з/п

Дата і час початку та завершення

N
з/п

Дата і час початку та завершення

N
з/п

Дата і час початку та завершення

1

 

6

 

11

 

2

 

7

 

12

 

3

 

8

 

13

 

4

 

9

 

14

 

5

 

10

 

15

 

2.2. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл):

1) епізоди (групи епізодів) кримінального провадження за ступенем тяжкості (Ке ст. тяж) (відмітити потрібне та вказати кількість епізодів): невеликої тяжкості _____; середньої тяжкості _____; тяжкий _____;

  особливо тяжкий _____ ( розгляд судом колегіально (відмітити у разі наявності)); посягання на життя* _____.

____________
* Тут і далі - злочини, передбачені статтями 112, 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 КК;

2) кількість підозрюваних, обвинувачених (крім підзахисного) у кримінальному провадженні (Кспів)** _____.

____________
** У разі якщо у провадженні фігурує лише підзахисний, вказується 0;

3) обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Кзз) (відмітити потрібне):
  так; ні;

4) особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; не володіє мовою, якою ведеться провадження; виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовка та подання адвокатом заяви про вчинений щодо особи злочин (Кос) (зазначити кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних дій адвоката) _______.

2.4. Результати здійснення адвокатом захисту на цій стадії кримінального провадження
е рез)
(відмітити потрібне у разі наявності умов, викладених у таблиці 9 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 1048) (далі - Методика)):

N
з/п
***

Результат

1

Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
  так; зі звільненням під заставу; з обранням іншого запобіжного заходу

2

Заміна або скасування обраного підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
  у разі скасування запобіжного заходу; у разі фактичного звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти під заставу; у разі обрання іншого запобіжного заходу

3

Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закриття провадження судом апеляційної, касаційної інстанцій, Верховним Судом України щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості;   злочину невеликої тяжкості

4

Закриття провадження за відсутності складу злочину, події злочину, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості;   злочину невеликої тяжкості

5

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із:
  дійовим каяттям (стаття 45 КК); примиренням винного з потерпілим (стаття 46 КК);
 передачею особи на поруки (стаття 47 КК); зміною обстановки (стаття 48 КК);
  закінченням строків давності (стаття 49 КК)

6

Зміна правової кваліфікації злочину:
1) у разі зниження найвищого ступеня тяжкості злочину (за всіма епізодами), у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа:
  зі злочину з посягання на життя на особливо тяжкий; зі злочину з посягання на життя на тяжкий;
  зі злочину з посягання на життя на середньої тяжкості; зі злочину з посягання на життя на невеликої тяжкості;
  з особливо тяжкого на тяжкий; з особливо тяжкого на середньої тяжкості;
  з особливо тяжкого на невеликої тяжкості;
  з тяжкого на середньої тяжкості; з тяжкого на невеликої тяжкості; із середньої тяжкості на невеликої тяжкості;
2) у разі зниження максимальної санкції, передбаченої відповідною статтею Особливої частини КК, в межах епізоду (групи епізодів) найвищого ступеня тяжкості щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості; злочину невеликої тяжкості

7

Зменшення кількості епізодів обвинувачення (вказати кількість таких епізодів):
  злочину з посягання на життя ____; особливо тяжкого злочину ____; тяжкого злочину ____;
  злочину середньої тяжкості ____; злочину невеликої тяжкості ____

8

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК) за умови:
  наявності неповнолітнього обвинуваченого; відсутності судимості; наявності кількох епізодів злочинної діяльності; наявності судимості

9

Призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею Особливої частини КК альтернативних покарань або більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 КК): так

10

Призначення мінімального строку (розміру) покарання:
  неповнолітньому обвинуваченому; за відсутності судимості; за наявності кількох епізодів; за наявності судимості

11

Застосування примусових заходів виховного характеру, не пов'язаних з направленням неповнолітнього до спеціальної навчальної установи, у разі вчинення ним тяжкого злочину або злочину середньої тяжкості:
  вперше; в іншому випадку

12

Залишення без змін рішення суду попередньої інстанції у разі його оскарження стороною обвинувачення в суді апеляційної, касаційної інстанцій, Верховному Суді України:
  так

____________
*** Згідно з нумерацією, наведеною у таблиці 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  вирок; ухвала суду апеляційної інстанції; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; інше (зазначити): ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рк = 20 х ___,___ грн х ______ х ______ х ______ х ______ х ______ = _______,___ грн.
                         Огод                         Ксп             Кскл              Кос            Ке рез         Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД _________________
                         (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

__________
(підпис)

 

С3


 

Додаток 9
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N _______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії провадження в суді касаційної інстанції/Верховному Суді України (С3)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

____________________________________________________                    __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп):

1) повнота участі у стадії кримінального провадження (Ксп баз):

БВПД під час попередньої стадії провадження (відмітити потрібне): не надавалася;
  надавалася;

участь адвоката у судовому провадженні (відмітити потрібне): так; ні;

припинення участі адвоката до завершення стадії провадження (відмітити потрібне):

  так (у тому числі під час першого конфіденційного побачення з адвокатом); ні;

2) кількість днів, протягом яких адвокат брав участь у судових засіданнях (Ксуд) (вказати кількість та заповнити реєстр судових засідань у разі, якщо було понад п'ять таких днів) _____.

Реєстр судових засідань:

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

1

 

4

 

7

 

2

 

5

 

8

 

3

 

6

 

9

 

2.2. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл):

1) епізоди (групи епізодів) кримінального провадження за ступенем тяжкості (Ке ст. тяж) (відмітити потрібне та вказати кількість епізодів): невеликої тяжкості _____; середньої тяжкості _____; тяжкий _____;

  особливо тяжкий _____ ( розгляд судом колегіально (відмітити у разі наявності)); посягання на життя* _____.

____________
* Тут і далі - злочини, передбачені статтями 112, 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 КК;

2) кількість підозрюваних, обвинувачених (крім підзахисного) у кримінальному провадженні (Кспів)** _____.

____________
** У разі якщо у провадженні фігурує лише підзахисний, вказується 0;

3) обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Кзз) (відмітити потрібне):
  так; ні;

4) особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; не володіє мовою, якою ведеться провадження; виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовка та подання адвокатом заяви про вчинений щодо особи злочин (Кос) (зазначити кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних дій адвоката) _______.

2.4. Результати здійснення адвокатом захисту на цій стадії кримінального провадження
е рез)
(відмітити потрібне у разі наявності умов, викладених у таблиці 9 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 1048) (далі - Методика)):

N
з/п
***

Результат

1

Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
  так; зі звільненням під заставу; з обранням іншого запобіжного заходу

2

Заміна або скасування обраного підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
  у разі скасування запобіжного заходу; у разі фактичного звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти під заставу; з обранням іншого запобіжного заходу

3

Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закриття провадження судом апеляційної, касаційної інстанцій, Верховним Судом України щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості; злочину невеликої тяжкості

4

Закриття провадження за відсутності складу злочину, події злочину, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості; злочину невеликої тяжкості

5

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із:
  дійовим каяттям (стаття 45 КК); примиренням винного з потерпілим (стаття 46 КК);
  передачею особи на поруки (стаття 47 КК); зміною обстановки (стаття 48 КК);
  закінченням строків давності (стаття 49 КК)

6

Зміна правової кваліфікації злочину:
1) у разі зниження найвищого ступеня тяжкості злочину (за всіма епізодами), у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа:
  зі злочину з посягання на життя на особливо тяжкий; зі злочину з посягання на життя на тяжкий;
  зі злочину з посягання на життя на середньої тяжкості; зі злочину з посягання на життя на невеликої тяжкості;
  з особливо тяжкого на тяжкий; з особливо тяжкого на середньої тяжкості;
  з особливо тяжкого на невеликої тяжкості;
  з тяжкого на середньої тяжкості; з тяжкого на невеликої тяжкості; із середньої тяжкості на невеликої тяжкості;
2) у разі зниження максимальної санкції, передбаченої відповідною статтею Особливої частини КК, в межах епізоду (групи епізодів) найвищого ступеня тяжкості щодо:
  злочину з посягання на життя; особливо тяжкого злочину; тяжкого злочину;
  злочину середньої тяжкості; злочину невеликої тяжкості

7

Зменшення кількості епізодів обвинувачення (вказати кількість таких епізодів):
  злочину з посягання на життя ____; особливо тяжкого злочину ____; тяжкого злочину ____;
  злочину середньої тяжкості ____; злочину невеликої тяжкості ____

8

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК) за умови:
  наявності неповнолітнього обвинуваченого; відсутності судимості; наявності кількох епізодів злочинної діяльності; наявності судимості

9

Призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею Особливої частини КК альтернативних покарань або більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 КК): так

10

Призначення мінімального строку (розміру) покарання:
  неповнолітньому обвинуваченому; за відсутності судимості; за наявності кількох епізодів; за наявності судимості

11

Застосування примусових заходів виховного характеру, не пов'язаних з направленням неповнолітнього до спеціальної навчальної установи, у разі вчинення ним тяжкого злочину або злочину середньої тяжкості:
  вперше; в іншому випадку

12

Залишення без змін рішення суду попередньої інстанції у разі його оскарження стороною обвинувачення в суді апеляційної, касаційної інстанцій, Верховному Суді України:
  так

____________
*** Згідно з нумерацією, наведеною у таблиці 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  обвинувальний акт або його відповідні частини (у разі якщо не подано на попередній стадії провадження); вирок або ухвала суду першої інстанції; клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; інше (зазначити): _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рк = 20 х ___,___ грн х ______ х ______ х ______ х ______ х ______ = _______,___ грн.
                        Огод                         Ксп              Кскл              Кос            Ке рез          Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД ________________
                     (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

__________
(підпис)

 

ЦАС


 

Додаток 10
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 13 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", у цивільній або адміністративній справі (ЦАС)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

______________________________________________________                __ __ / __ __ / __ __ __ __

1.4. Стадія процесу, на якій надано БВПД (відмітити потрібне):

  цивільний; адміністративний:

  судове провадження не відкривалось; провадження в суді I інстанції; апеляційне провадження; провадження в суді касаційної інстанції/Верховному Суді України; перегляд рішень і ухвал у зв'язку з винятковими обставинами/за нововиявленими обставинами.

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість підготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічних позовів або заперечень проти позову, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами (за умови відкриття провадження) або відповідних заперечень (Кпд) відповідно до реєстру дій адвоката _____.

2.2. Кількість складених та поданих документів процесуального характеру, крім зазначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього розрахунку, відповідно до реєстру дій адвоката пд інш) _____.

2.3. Кількість судових засідань, у яких взяв участь адвокат, відповідно до реєстру дій адвоката:

Ксуд 1/ п. дій - у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення _____;

Ксуд 2 - за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, але у межах регіону, де адвокатові видано доручення _____;

Ксуд 3 - за межами регіону, де адвокатові видано доручення _____.

Реєстр дій адвоката

А. Процесуальні документи, кількість яких вказана в підпункті 2.1 пункту 2 цього розрахунку

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

Б. Інші процесуальні документи, кількість яких вказана в підпункті 2.2 пункту 2 цього розрахунку

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

В. Участь у судових засіданнях, кількість яких вказана у підпункті 2.3 пункту 2 цього розрахунку

Найменування суду

Дата і час початку та завершення судового засідання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; не володіє мовою, якою ведеться провадження; виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  позовна заява; заява у порядку окремого провадження; зустрічний позов; заперечення проти позову; апеляційна скарга; касаційна скарга; заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами або відповідне заперечення;
  ухвала суду; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; інше (зазначити): __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рпред = (6 + 8 х ___ + 6 х ___ + 4 х ___ + 8 х ___ + 24 х ___) х ___ х ___,___ грн х ___ = ____,___ грн.
                                   Кпд            Кпд інш    Ксуд 1/ п. дій    Ксуд 2            Ксуд 3   Кос. кат     Огод                 Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД ________________
                     (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

__________
(підпис)

 

ПРК


 

Додаток 11
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 13 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", у кримінальному провадженні (ПРК)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

______________________________________________________                __ __ / __ __ / __ __ __ __

1.4. Стадія процесу, на якій надано БВПД (відмітити потрібне):

  досудове розслідування; провадження в суді I інстанції; провадження в суді апеляційної інстанції; провадження в суді касаційної інстанції/Верховному Суді України.

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість підготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічних позовів або заперечень проти позову, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами (за умови відкриття провадження) або відповідних заперечень відповідно до реєстру дій адвоката пд) _____.

2.2. Кількість складених та поданих документів процесуального характеру, крім зазначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього розрахунку, відповідно до реєстру дій адвоката пд інш) _____.

2.3. Кількість судових засідань, у яких взяв участь адвокат, відповідно до реєстру дій адвоката (вказати):

Ксуд 1/ п. дій - у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення _____;

Ксуд 2 - за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, але у межах регіону, де адвокатові видано доручення _____;

Ксуд 3 - за межами регіону, де адвокатові видано доручення _____.

2.4. Кількість інших процесуальних дій, у яких взяв участь адвокат, відповідно до реєстру дій адвоката суд 1/ п. дій) _____.

Реєстр дій адвоката

А. Процесуальні документи, кількість яких вказана в підпункті 2.1 пункту 2 цього розрахунку

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

Б. Інші процесуальні документи, кількість яких вказана в підпункті 2.2 пункту 2 цього розрахунку

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

В. Участь у судових засіданнях, кількість яких вказана в підпункті 2.3 пункту 2 цього розрахунку

Найменування суду

Дата і час початку та завершення судового засідання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Участь в інших процесуальних діях, кількість яких вказана в підпункті 2.4 пункту 2 цього розрахунку

N з/п

Найменування процесуальної дії

Дата і час початку та закінчення

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

2.5. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; не володіє мовою, якою ведеться провадження; виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.6. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  позовна заява; заява у порядку окремого провадження; зустрічний позов; заперечення проти позову; апеляційна скарга; касаційна скарга; заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами або відповідне заперечення;
  ухвала суду; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;
  протокол участі у процесуальній дії; інше (зазначити): __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рпред = (6 + 8 х ___ + 6 х ___ + 4 х ___ + 8 х ___ + 24 х ___) х ___ х ___,___ грн х ___ = ____,___ грн.
                                   Кпд            Кпд інш   Ксуд 1/ п. дій*   Ксуд 2           Ксуд 3   Кос. кат      Огод                 Кзвіт

____________
* Зазначається сума значень, вказаних в абзаці другому підпункту 2.3 та підпункті 2.4 пункту 2 цього розрахунку.

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД _________________
                      (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

_________
(підпис)

 

ПД


 

Додаток 12
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 13 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (ПД)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

____________________________________________________                   __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість підготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічних позовів або заперечень проти позову, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами (за умови відкриття провадження) або відповідних заперечень відповідно до реєстру дій адвоката пд) _____.

2.2. Кількість складених та поданих документів процесуального характеру, крім зазначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього розрахунку, відповідно до реєстру дій адвоката пд інш) _____.

Реєстр дій адвоката

А. Процесуальні документи, кількість яких вказана в підпункті 2.1 пункту 2 цього розрахунку

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

Б. Інші процесуальні документи, кількість яких вказана в підпункті 2.2 пункту 2 цього розрахунку

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

2.3. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; не володіє мовою, якою ведеться провадження; виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.4. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  позовна заява; заява у порядку окремого провадження; зустрічний позов; заперечення проти позову; апеляційна скарга; касаційна скарга; заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами або відповідне заперечення;
  медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;   інше (зазначити):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рпр. док = (8 х _____ + 6 х _____) х ______ х ___,___ грн х _____ = _______,___ грн.
                                Кпр. д           Кпр. д. інш      Кос. кат           Огод                    Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД ________________
                      (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

_________
(підпис)

 

ІНШ


 

Додаток 13
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом одного дня відповідно до доручення, виданого на виконання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду, за зверненням особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, в інших випадках, крім тих, що передбачені пунктами 3 - 7 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 1048) (ІНШ)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

____________________________________________________                    __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість днів, коли адвокатом надавалась БВПД, відповідно до реєстру дій адвоката:

Кднів 1 - у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення _____;

Кднів 2 - за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, але у межах регіону, де адвокатові видано доручення _____;

Кднів 3 - за межами регіону, де адвокатові видано доручення _____.

Реєстр дій адвоката

А. Побачення з особою, якій надається БВПД

N з/п

Дата і час початку та закінчення

N з/п

Дата і час початку та закінчення

1

 

5

 

2

 

6

 

3

 

7

 

4

 

8

 

Б. Участь у процесуальних діях

N з/п

Найменування процесуальної дії

Дата і час початку та закінчення

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

В. Складання процесуальних документів

N з/п

Найменування процесуального документа

Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

2.2. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

  у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; не володіє мовою, якою ведеться провадження; виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.3. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

  до 45 днів;

  від 46 до 60 днів;

  від 61 до 90 днів;

  від 91 до 120 днів;

  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

  ухвала суду; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;
  протокол участі у процесуальній дії; інше (зазначити): __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рінш = (4 х _____ + 8 х _____ + 24 х _____) х ______ х ___,___ грн х _____ = _______,___ грн.
                         Кднів 1              Кднів 2                 Кднів 3        Кос. кат             Огод                  Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

Центр з надання БВПД _________________
                          (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

_________
(підпис)

 

Аркуш N ____

Додаток 14
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру витрат, пов'язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, на проїзд транспортом загального користування та/або придбання пально-мастильних матеріалів у разі використання власного транспортного засобу, що підлягають відшкодуванню

за дорученням центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - ________________

1. Реєстр маршрутів проїзду адвоката у зв'язку з наданням БВПД

N з/п

Дата

Маршрут проїзду (адреси)

Відстань, км*

початкова

місце проведення дії/дій

кінцева

1

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій)

2

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій)

3

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій)

4

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій)

5

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій)

6

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій)

7

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій)

8

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій)

____________
* У разі використання власного транспортного засобу.

2. Розрахунок витрат на придбання пально-мастильних матеріалів (у разі використання власного транспортного засобу):

______________ (л або м3) х
     (норма витрат
пального на 100 км)

(________ (км) / 100) х
   (сумарна
     відстань)

______,___ грн =
  (вартість 1 л
або м
3 пального)

______,___ грн.

Розмір витрат, що підлягають відшкодуванню, становить ______,___ грн.

3. Документи, що підтверджують вказані витрати (відмітити потрібне) (додаються в кількості ____ одиниць):

  копія реєстраційного документа на транспортний засіб**; копія документа, що підтверджує право користування транспортним засобом**; копія посвідчення водія**; квитанції (чеки) на придбання пально-мастильних матеріалів; проїзні квитки та/або квитанції (чеки) про сплату вартості проїзду.

____________
** У разі якщо подається вперше в межах виконання поточного контракту.

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

Центр з надання БВПД __________________
                        (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

_________
(підпис)

 

 

Додаток 15
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру витрат, пов'язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, на відрядження за межі регіону, що підлягають відшкодуванню

за дорученням центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - ________________

1. Реєстр відряджень адвоката за межі регіону у зв'язку з наданням БВПД

N з/п

Звідки

Куди

Дата виїзду

Дата повернення

Мета

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

2. Розрахунок витрат на відрядження за межі регіону:

Добові ______ днів (сумарно) х ______,___ грн = ______,___ грн.

Наймання житлового приміщення ______ днів (сумарно) х ______,___ грн = ______,___ грн.

Розмір витрат, що підлягають відшкодуванню, становить ______,___ грн.

3. Документи, що підтверджують витрати (зазначити) (додаються в кількості ____ одиниць) ____
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

Центр з надання БВПД ________________
                       (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

__________
(підпис)

____________

Опрос