Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Порядок, Решение от 10.02.2017 № 56
редакция действует с 15.10.2019

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

10.02.2017

м. Київ

N 56

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2017 р. за N 201/30069

Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції
 від 22 лютого 2017 року N 58
,
від 13 жовтня 2017 року N 905
,
від 21 грудня 2018 року N 3206
,
від 2 серпня 2019 року N 2304

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статей 48 та 50 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р. С.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

Н. Корчак

 

Порядок
проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), відповідно до статей 48 та 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

достовірність задекларованих відомостей - відповідність дійсності відомостей, зазначених у декларації суб'єкта декларування, у разі невстановлення Національним агентством недостовірності задекларованих відомостей у встановленому Законом порядку шляхом здійснення контролю та повної перевірки декларації;

недостовірність задекларованих відомостей - невідповідність дійсності відомостей, зазначених у декларації суб'єкта декларування, що встановлюється на підставі відомостей, отриманих Національним агентством у встановленому Законом порядку шляхом здійснення контролю та повної перевірки декларації;

точність оцінки задекларованих активів - правильність відображення суб'єктом декларування оцінки задекларованих ним активів, що встановлюється шляхом з'ясування Національним агентством підстави чи обґрунтування задекларованої оцінки активів та зіставлення їх з відомостями, які зазначені у декларації суб'єкта декларування.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актах.

3. Контроль та повна перевірка декларації здійснюються за принципами:

1) верховенства права;

2) рівності та гарантування прав і законних інтересів усіх суб'єктів декларування;

3) об'єктивності, неупередженості та безсторонності рішень і дій Національного агентства, уповноважених ним осіб;

4) достовірності і повноти інформації, що використовується Національним агентством, правомірності одержання та використання такої інформації;

5) неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя суб'єкта декларування, окрім як у межах та у спосіб, що передбачені Законом;

6) гарантування права на судовий захист суб'єктів декларування.

Усі передбачені цим Порядком заходи контролю та повної перевірки декларацій повинні відповідати вказаним у цьому пункті принципам.

4. Вказані у пункті 3 цього розділу принципи також застосовуються до регулювання відносин контролю та повної перевірки декларацій, визначених Законом та цим Порядком, безпосередньо у разі:

1) відсутності у Законі чи цьому Порядку спеціальних правових норм, що регулюють такі відносини;

2) якщо спеціальні норми, які регулюють такі відносини, суперечать одна одній;

3) можливості різного тлумачення однієї спеціальної норми, яка регулює такі відносини.

5. Контроль декларацій Національне агентство здійснює відповідно до цього Порядку через працівників структурних підрозділів його апарату, діяльність яких пов'язана зі здійсненням таких функцій, та автоматично за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій (далі - ІТС ЛАК ЄДРДО).

Повну перевірку декларацій відповідно до цього Порядку Національне агентство здійснює через уповноважених осіб Національного агентства - працівників структурних підрозділів його апарату, діяльність яких пов'язана зі здійсненням таких функцій (далі - Підрозділи).

(пункт 5 розділу I у редакції рішення Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

II. Порядок проведення контролю декларацій

1. Відповідно до Закону Національне агентство проводить щодо декларацій такі види контролю:

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

2. Національне агентство здійснює контроль щодо своєчасності подання декларацій на підставі:

1) повідомлень, що надходять від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного права, які у встановленому Національним агентством порядку відповідно до статті 49 Закону перевіряють факт подання декларацій суб'єктами декларування, які в них працюють (працювали);

2) інформації, що надходить до Національного агентства від осіб, які надають допомогу щодо запобігання і протидії корупції (викривачів), стосовно можливого факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб'єктом декларування;

3) інформації, що оприлюднюється у засобах масової інформації, у мережі Інтернет та вказує на можливий факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб'єктом декларування;

4) самостійного виявлення Національним агентством факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб'єктом декларування відповідно до даних Реєстру;

5) інформації, що надходить до Національного агентства від правоохоронних органів;

6) інформації, що надходить до Національного агентства від громадських об'єднань, їх членів або уповноважених представників.

3. У разі отримання інформації (повідомлень), передбаченої(их) у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу, Національне агентство перевіряє факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб'єктом декларування шляхом пошуку даних у Реєстрі.

4. У випадку встановлення факту неподання декларації суб'єктом декларування відповідно до вимог Закону Національне агентство письмово повідомляє про це суб'єкта декларування, керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, вищому органу управління відповідного громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства, в якому працює (здійснює діяльність) суб'єкт декларування, та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у визначеному Національним агентством порядку.

(пункт 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національного агентства з питань запобігання корупції
 від 13.10.2017 р. N 905)

5. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб'єкт декларування несвоєчасно подав декларацію, Національне агентство направляє такому суб'єкту лист з проханням надати пояснення щодо причин несвоєчасного подання декларації. За наявності ознак адміністративного правопорушення уповноважена особа Національного агентства складає протокол про адміністративне правопорушення у встановленому законодавством порядку, який за рішенням Національного агентства направляється до суду.

6. Контроль щодо правильності та повноти заповнення декларацій проводиться автоматично засобами програмного забезпечення Реєстру під час подання декларації відповідно до форми декларації, затвердженої рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року N 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 960/29090 (далі - форма декларації), та Технічних вимог до полів форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування, затверджених рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року N 4 (далі - Технічні вимоги до полів форми декларації).

7. Логічний та арифметичний контроль декларації, що проводиться автоматично за допомогою ІТС ЛАК ЄДРДО, здійснюється згідно із затвердженими Національним агентством правилами (далі - Правила логічного та арифметичного контролю) та їхніми ваговими коефіцієнтами і містить такі складові:

1) контроль відомостей декларації (далі - Складова-1) - аналіз та порівняння складових інформації, що зазначена в декларації, а також порівняння відомостей, що зазначені в декларації, з відомостями в інших деклараціях цього суб'єкта декларування з метою визначення значення суми вагових коефіцієнтів;

(підпункт 1 пункту 7 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національного агентства з питань
 запобігання корупції від 02.08.2019 р. N 2304)

2) контроль відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних (далі - Складова-2) - порівняння відомостей, що зазначені в декларації, з відомостями з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об'єкти декларування (далі - відповідні бази даних), з метою встановлення відповідності відомостей декларації відомостям відповідних баз даних, що здійснюється після подання декларації, та визначення значення суми вагових коефіцієнтів.

(підпункт 2 пункту 7 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національного агентства з питань
 запобігання корупції від 02.08.2019 р. N 2304)

ІТС ЛАК ЄДРДО здійснює ранжування декларацій за значеннями суми вагових коефіцієнтів за Складовою-1 та Складовою-2 від найвищого до найнижчого.

(абзац четвертий пункту 7 розділу II у редакції рішення Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 02.08.2019 р. N 2304)

Складова-2 застосовується ІТС ЛАК ЄДРДО до декларації, значення суми вагових коефіцієнтів якої за Складовою-1 дорівнює або перевищує 1000, а також до декларації, яка проходить повну перевірку.

(абзац п'ятий пункту 7 розділу II у редакції рішення Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 02.08.2019 р. N 2304)

Логічний та арифметичний контроль не проводиться до забезпечення технічної можливості його застосування. Про забезпечення технічної можливості застосування такого контролю Національне агентство приймає відповідне рішення та повідомляє про це окремо на своєму офіційному веб-сайті.

Результати логічного та арифметичного контролю не є підставою для початку повної перевірки декларації, якщо повну перевірку декларації вже проведено Національним агентством.

Результати логічного та арифметичного контролю не підлягають опублікуванню і можуть надаватись лише на запит особи, відносно якої такий контроль було проведено.

(пункт 7 розділу II у редакції рішення Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

III. Порядок проведення повної перевірки декларацій

1. Складовими предмета повної перевірки декларації є:

з'ясування достовірності задекларованих відомостей;

з'ясування точності оцінки задекларованих активів;

перевірка на наявність конфлікту інтересів;

перевірка на наявність ознак незаконного збагачення.

(пункт 1 розділу III у редакції рішення Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

2. Пункт 2 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206,
у зв'язку з цим пункти 3 - 17 вважати відповідно пунктами 2 - 16)

2. Повна перевірка проводиться на підставах, визначених Законом, у разі, якщо:

1) декларацію подано службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, суб'єктом декларування, який займає посаду, пов'язану з високим рівнем корупційних ризиків;

2) у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю;

3) подана суб'єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб'єкт декларування обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію" (у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 46 Закону);

4) Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Така інформація має стосуватися конкретного суб'єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути перевірені;

5) Національне агентство встановило невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя такого суб'єкта декларування.

Повна перевірка декларацій (декларації) проводиться за рішенням Національного агентства, в якому надається доручення його члену провести повну перевірку декларацій (декларації) (далі - Рішення про проведення перевірки) через працівників Підрозділів.

Рішення про проведення перевірки має містити інформацію, яка дає змогу ідентифікувати декларацію (декларації), щодо якої (яких) проводиться повна перевірка, суб'єкта (суб'єктів) декларування, який (які) подав (подали) таку (такі) декларацію (декларації), та визначену Законом підставу для повної перевірки, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Рішення про проведення перевірки може бути оскаржене в судовому порядку. Оскарження Рішення про проведення перевірки не зупиняє проведення повної перевірки декларації.

Рішення про проведення перевірки з підстав, визначених підпунктами 1 - 4 цього пункту, приймається з урахуванням значення суми вагових коефіцієнтів, починаючи з декларацій, які отримали найбільше значення, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим пункту 7 розділу II цього Порядку.

Рішення про проведення перевірки з підстави, визначеної у підпункті 4 цього пункту, може бути прийняте без урахування значення суми вагових коефіцієнтів у разі, якщо отримана інформація про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей відповідає сукупності таких ознак:

свідчить про відсутність в декларації відомостей, які підлягають декларуванню відповідно до статті 46 Закону, та має документальне підтвердження відповідно до чинного законодавства;

(абзац дванадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання
 корупції від 02.08.2019 р. N 2304)

свідчить про зазначення недостовірних відомостей у декларації на суму, що дорівнює або перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня звітного року;

підтверджується відомостями з реєстрів та баз даних державних органів.

(пункт 2 розділу III у редакції рішення Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

3. Початком здійснення повної перевірки декларації є наступний за днем прийняття рішення про проведення перевірки робочий день. Про початок проведення повної перевірки уповноважена особа Національного агентства не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє суб'єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру.

(пункт 3 розділу III у редакції рішення Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

4. Національне агентство під час проведення повної перевірки декларації проводить перевірку всіх відомостей, які підлягають декларуванню відповідно до статті 46 Закону.

(пункт 4 розділу III у редакції рішення Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

5. Повна перевірка декларації передбачає такі дії:

1) підпункт 1 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

2) аналіз відомостей про об'єкти декларування (об'єкти нерухомості; об'єкти незавершеного будівництва (в тому числі інформація щодо власника або користувача земельної ділянки); цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно - транспортні засоби; цінні папери; інші корпоративні права; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї; нематеріальні активи; доходи, у тому числі подарунки; грошові активи; фінансові зобов'язання; видатки та правочини суб'єкта декларування; посади чи роботи за сумісництвом суб'єкта декларування; членство суб'єкта декларування в об'єднаннях (організаціях) та входження до їх органів), зазначені в деклараціях суб'єкта декларування, та їх порівняння з відомостями з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що можуть містити інформацію про об'єкти декларування, які мають відображатися в декларації;

3) створення, збирання, одержання, використання інформації, яка є необхідною для повної перевірки декларації, з використанням джерел інформації, визначених пунктами 8 - 11 цього розділу;

4) направлення Національним агентством відповідному суб'єкту декларування листа з пропозиціями надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів та розгляд і врахування наданих ним пояснень та/або копій підтвердних документів під час проведення повної перевірки декларації у порядку та на умовах, визначених пунктом 12 цього розділу.

5) підпункт 5 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

6. Пункт 6 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206,
у зв'язку з цим пункти 7 - 16 вважати відповідно пунктами 6 - 15)

6. Під час повної перевірки декларацій Національне агентство використовує такі джерела інформації:

1) відомості, отримані з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також відомості з реєстрів, баз даних іноземних держав, що можуть містити інформацію, яка має відображатись у декларації;

2) відомості, надані суб'єктом декларування, стосовно якого проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом Національного агентства щодо документального підтвердження або пояснення зазначених у декларації відомостей;

3) відомості, що надходять (отримані) від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав;

4) відомості із засобів масової інформації, мережі Інтернет, які стосуються конкретного суб'єкта декларування та містять фактичні дані, що можуть бути перевірені.

При проведенні повної перевірки декларації Національне агентство зобов'язане забезпечити використання лише достовірної інформації, одержаної від суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань, із засобів масової інформації, мережі Інтернет.

Національне агентство зобов'язане забезпечити охорону та захист інформації, яка була ним створена, зібрана, одержана, використана під час повної перевірки декларації.

У разі неможливості одержання відомостей, необхідних для проведення повної перевірки декларації, протягом граничних строків проведення такої перевірки, в тому числі у разі надмірної тривалості розгляду судом чи компетентним органом іноземної держави питання про надання Національному агентству відповідної інформації, неможливості внесення Національним агентством плати за отримання відповідної інформації відповідно до законодавства, якщо така плата вимагається для доступу до інформації, тощо Національне агентство зобов'язане провести повну перевірку декларації за наявними у нього відомостями, про що зазначається у Рішенні про результати здійснення повної перевірки декларації.

7. У разі необхідності з метою здійснення повної перевірки декларації Національне агентство має право направляти запити про надання документів чи інформації до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань. Зазначені суб'єкти зобов'язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

Запит оформлюється на офіційному бланку Національного агентства.

Під час здійснення повної перевірки Національне агентство має право вимагати та одержувати лише документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які відображені суб'єктом декларування у відповідних розділах декларації відповідно до Закону та необхідні для проведення повної перевірки декларації.

8. Для отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - підприємця, що необхідна для проведення повної перевірки декларації, Національне агентство звертається до суду в порядку, визначеному главою 12 розділу IV Цивільного процесуального кодексу України.

9. Національне агентство має право направляти запити на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації.

Для перевірки інформації про об'єкти декларування, що зазначені у декларації, Національне агентство має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації відповідно до законодавства, якщо така плата вимагається для доступу до інформації.

10. У разі виявлення Національним агентством протягом повної перевірки декларації ознак недостовірності задекларованих відомостей, неточності оцінки задекларованих активів, конфлікту інтересів, незаконного збагачення Національне агентство направляє відповідному суб'єкту декларування відповідний лист з пропозиціями надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів.

Такий лист повинен містити посилання на конкретні відомості у декларації, щодо яких пропонується надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів, а також відомості про підстави проведення перевірки декларації та таких конкретних відомостей. Такий лист може містити конкретні запитання Національного агентства щодо відомостей, зазначених у декларації.

Зазначений лист може направлятися за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення. Суб'єкт декларування має право надати (надіслати) пояснення (копії документів) не пізніше ніж на десятий робочий день з дня отримання відповідного листа Національного агентства за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв'язку.

Надані суб'єктом декларування письмові пояснення та/або копії підтвердних документів є обов'язковими до розгляду та врахування Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації та вирішення питання щодо дотримання суб'єктом декларування вимог Закону при складанні та поданні декларації.

У разі необхідності Національне агентство направляє суб'єкту декларування лист із проханням надати інформацію щодо найменування контрагента правочину відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону в порядку, визначеному цим пунктом.

11. При встановленні точності оцінки задекларованих активів суб'єктом декларування Національне агентство зіставляє дані, що містяться у правовстановлювальних документах на задекларовані активи, та надані у разі потреби суб'єктом декларування обґрунтування задекларованої оцінки активів з відомостями, що зазначені у декларації.

При встановленні точності оцінки задекларованих активів Національне агентство не має права самостійно проводити їх оцінку. У разі ненадання суб'єктом декларування пояснень та/або підтвердних документів щодо точності оцінки задекларованих активів у порядку та на умовах, визначених пунктом 12 цього розділу, Національне агентство вживає заходів щодо встановлення відповідних обставин шляхом організації проведення експертизи у порядку, визначеному законом.

12. Повна перевірка декларації за цим Порядком здійснюється упродовж 60 календарних днів з дня прийняття Рішення про проведення перевірки.

У разі необхідності строки проведення повної перевірки декларації можуть бути продовжені, але не більше ніж на сукупний строк у 30 календарних днів. Рішення про продовження повної перевірки декларації приймається Національним агентством у випадку неотримання відповідей та/або інформації по суті, необхідних для проведення повної перевірки декларації, у відповідь на запити (листи) Національного агентства до:

1) державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань;

2) суб'єкта декларування з проханням надати пояснення щодо відомостей, зазначених у декларації.

13. Перебіг строку повної перевірки декларації зупиняється у таких випадках:

1) звернення до суду з метою отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

2) направлення запиту на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації.

У зазначених випадках перебіг строку повної перевірки декларації зупиняється з дня відкриття судом провадження у справі (направлення відповідного запиту) до дня набрання законної сили рішенням суду (отримання відповіді на зазначений запит).

Зупинення перебігу строку повної перевірки декларації можливе в межах строків, визначених абзацами першим та другим пункту 14 цього розділу.

14. Перевірка на наявність конфлікту інтересів під час повної перевірки декларації здійснюється з урахуванням вимог Закону у порядку та на умовах, визначених цим Порядком, та полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25, 36 Закону.

(пункт 14 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національного агентства з питань запобігання корупції
 від 22.02.2017 р. N 58)

15. Ознаки можливого незаконного збагачення під час повної перевірки декларації встановлюються відповідно до статті 3682 Кримінального кодексу України.

Абзац другий пункту 15 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

абзац третій пункту 15 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

абзац четвертий пункту 15 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції від 21.12.2018 р. N 3206)

IV. Результати проведення повної перевірки декларації

1. За результатами проведення повної перевірки декларації Національним агентством приймається рішення про результати здійснення повної перевірки декларації (далі - Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації).

Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації складається з таких частин:

1) вступна частина із зазначенням дати, номера та місця складання, назви Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації;

2) описова частина із зазначенням прізвища, імені, по батькові суб'єкта декларування,назви посади та органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або юридичної особи публічного права, правових підстав проведення повної перевірки декларації, переліку інформації, яка використовувалася під час здійснення повної перевірки декларації, складових предмета перевірки;

3) мотивувальна частина із зазначенням встановлених Національним агентством обставин із посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих доказів; мотивів, якими Національне агентство керувалося при прийнятті Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації, і положення закону, яким воно керувалося;

4) резолютивна частина із зазначенням висновку, якого Національне агентство дійшло за результатами здійснення повної перевірки декларації, можливості оскарження цього рішення в судовому порядку.

2. Абзац перший пункту 2 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції України від 21.12.2018 р. N 3206)

абзац другий пункту 2 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції України від 21.12.2018 р. N 3206)

абзац третій пункту 2 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції України від 21.12.2018 р. N 3206)

Абзац четвертий пункту 2 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національного агентства
 з питань запобігання корупції України від 21.12.2018 р. N 3206,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий
 вважати відповідно абзацами першим - шостим)

Якщо в результаті повної перевірки декларації було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, неточну оцінку задекларованих активів, наявність конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення, в Рішенні про результати здійснення повної перевірки декларації додатково наводяться обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та враховуються пояснення суб'єкта декларування. При цьому разом з Рішенням про результати здійснення повної перевірки декларації Національне агентство приймає рішення щодо направлення Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Питання про складення та направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення та щодо складення припису стосовно притягнення суб'єкта декларування до встановленої законом відповідальності вирішується Національним агентством у визначеному законодавством порядку.

Під час проведення повної перевірки декларації та прийняття Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації використовується лише інформація, отримана у законний спосіб.

Про закінчення проведення повної перевірки декларації Національне агентство письмово повідомляє суб'єкта декларування та надсилає Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації для ознайомлення. Зазначені дії можуть вчинятися за допомогою програмних засобів Реєстру або засобів поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо в результаті повної перевірки декларації було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, або неточну оцінку задекларованих активів, або наявність конфлікту інтересів, або ознаки незаконного збагачення, Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації надсилається суб'єкту декларування за допомогою засобів поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення та програмних засобів Реєстру.

Рішення про проведення повної перевірки декларації розміщується протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття на веб-сайті Національного агентства, за винятком відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 Закону.

Рішення про проведення повної перевірки декларації може бути оскаржено суб'єктом декларування в судовому порядку.

3. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб'єкт декларування, та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. Інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про подання у декларації завідомо недостовірних відомостей здійснюється з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

4. У разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, уповноважена особа Національного агентства складає протокол про таке правопорушення відповідно до законодавства.

5. У разі якщо суб'єктом декларування вчинено дії, що не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, Національне агентство виносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис у встановленому Національним агентством порядку.

6. Облік повних перевірок та Рішень про проведення повної перевірки декларації здійснюється у журналі реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з додатком до цього Порядку (далі - журнал), який ведеться у письмовій та/або електронній формі.

Журнал має бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом працівника, відповідального за проведення перевірки, а в разі ведення журналу в електронній формі має бути передбачено накладання електронного цифрового підпису такої особи з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу. У разі ведення журналу в електронній формі він відображається в режимі реального часу на веб-сайті Національного агентства.

7. Інформація про фізичних осіб, отримана під час проведення повної перевірки декларації, обробляється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних". Забороняється розголошувати інформацію, що віднесена відповідно до закону до конфіденційної, крім випадків, передбачених законом.

 

Керівник Департаменту
фінансового контролю та
моніторингу способу життя

О. Маркєєва

 

Журнал реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

N
з/п

Інформація про особу, стосовно якої проводилася повна перевірка декларації

Результати повної перевірки

Складено протоколів

Підпис посадової особи, відповідальної за проведення повної перевірки декларації

прізвище, ім'я, по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

дата реєстрації рішення про результати проведення повної перевірки декларації

номер рішення про результати проведення повної перевірки декларації

дата реєстрації повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами проведення повної перевірки декларації

номер повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами проведення повної перевірки декларації

найменування спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції, до яких направлено повідомлення

прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, відповідальної за проведення повної перевірки декларації

дата складання

стаття порушення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос