Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подтверждения государственными органами приватизации факта передачи государственного имущества в уставный капитал хозяйственных обществ, образованных в процессе приватизации (корпоратизации)

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 12.01.2017 № 17
редакция действует с 08.12.2017

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2017

м. Київ

N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2017 р. за N 170/30038

Про затвердження Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України
 від 19 жовтня 2017 року N 1582

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", з метою удосконалення процедури надання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями підтвердження факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 25 листопада 2003 року N 2097 "Про затвердження Положення про впорядкування передачі об'єктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2003 року за N 1201/8522.

3. Управлінню реформування власності Департаменту приватизації у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

Порядок
підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

1. Цей Порядок визначає механізм надання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями (далі - державні органи приватизації) підтвердження факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації).

2. Під час утворення господарських товариств у процесі приватизації передача державного майна здійснюється відповідно до рішення засновника на підставі акта приймання-передавання майна до статутного капіталу господарського товариства згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Під час перетворення державних підприємств у господарські товариства в процесі приватизації (корпоратизації) передача державного майна здійснюється відповідно до рішення засновника на підставі акта передавання майна до статутного капіталу господарського товариства згідно з додатком 2 до цього Порядку.

У разі створення господарського товариства на базі орендованого державного майна та майна, що є власністю орендаря, або на базі об'єднання майна різних форм власності передача майна здійснюється відповідно до акта передавання майна до статутного капіталу господарського товариства згідно з додатком 3 до цього Порядку.

3. Державні органи приватизації підтверджують факт передачі нерухомого майна (будівлі, споруди) до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), за зверненнями:

господарського товариства або його засновника;

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у разі порушення справи про банкрутство господарського товариства відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

осіб, які відповідно до законодавства України є правонаступниками господарських товариств.

4. Документом, що підтверджує факт передачі державного майна до статутного капіталу господарського товариства засновником, є складений та підписаний керівником державного органу приватизації (або його заступником) перелік нерухомого майна, переданого у процесі приватизації (корпоратизації) до статутного капіталу господарського товариства (далі - Перелік нерухомого майна), згідно з додатком 4 до цього Порядку.

5. Для підтвердження факту передачі державного майна до статутного капіталу господарського товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації), заявник подає до державного органу приватизації:

копію наказу про утворення господарського товариства (про перетворення з державного підприємства, утворення на базі орендованого майна або заснування на базі об'єднання майна різних форм власності);

Перелік нерухомого майна (для майна, переданого у процесі приватизації (корпоратизації) до статутного капіталу господарського товариства);

технічний паспорт на кожний об'єкт, зазначений у Переліку нерухомого майна (у разі наявності), окремо дані інвентаризаційних описів основних фондів (зведений акт інвентаризації, перелік необоротних активів), складених на дату оцінки об'єкта;

державний акт на право власності на землю (земельну ділянку) або на право постійного користування землею (земельною ділянкою) або витяг із Державного земельного кадастру (у разі наявності);

акт оцінки майна підприємства;

копії установчих документів, які підтверджують правонаступництво приватизованого (корпоратизованого) підприємства.

6. Державний орган приватизації для складання Переліку нерухомого майна може затребувати у заявника додаткові документи, а саме:

перелік нерухомого майна, що є власністю орендаря (для орендних підприємств станом на дату оцінки), із зазначенням вартості, інвентарного номера та місцезнаходження;

додаткові матеріали стосовно об'єктів нерухомого майна (щодо місцезнаходження, функціонального призначення, наявності співкористувачів);

аудиторський висновок спеціального призначення (для підтвердження внесення об'єктів нерухомого майна до статутного капіталу господарського товариства), для підготовки якого заявник може залучити особу, яка має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності;

інші документи за визначенням державного органу приватизації.

7. Вичерпний перелік необхідних додаткових документів державний орган приватизації надсилає заявнику в 10-денний строк з дати надходження до державного органу приватизації документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку.

8. Заявником подаються оригінали документів, або нотаріально засвідчені копії, або копії, відповідність яких оригіналу засвідчена заявником.

За достовірність інформації, наведеної у поданих до державного органу приватизації документах, несе відповідальність заявник.

9. Документи, визначені пунктом 5 цього Порядку, що надійшли до державного органу приватизації, розглядаються протягом 30 днів.

У разі затребування державним органом приватизації додаткових документів, що визначені пунктом 6 цього Порядку, такі документи розглядаються протягом 30 днів з дати їх отримання.

10. Перелік нерухомого майна складається у трьох примірниках, один з яких залишається у державному органі приватизації, два інших передаються заявнику.

11. Державний орган приватизації відмовляє у підтвердженні факту передачі державного майна до статутного капіталу господарського товариства у разі подання заявником неповного пакета документів, визначених пунктом 5 цього Порядку, або у разі ненадання на запит державного органу приватизації додаткових документів, визначених пунктом 6 цього Порядку, про що письмово повідомляє заявника протягом 5 робочих днів.

 

Директор Департаменту приватизації

В. Герц

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________________________
                                   (повне найменування засновника
                                              господарського товариства)

___ ____________ 20__ р. N _____

Акт
приймання-передавання майна до статутного капіталу

____________________________________________________________________,
(повне найменування господарського товариства,
утвореного у процесі приватизації)

_____________________________________________________________________________________,
(повне найменування засновника господарського товариства)

місцезнаходження _____________________________________________________________________,
                                                                                           (засновника господарського товариства)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                           (представник засновника господарського товариства)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                                                                                                            (назва документа)
з однієї сторони, та ____________________________________________________________________,
                                                                                (повне найменування господарського товариства)
місцезнаходження _____________________________________________________________________,
                                                                                                  (господарського товариства)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                                                                              (назва документа)
з другої сторони, уклали цей Акт про те, що

_____________________________________________________________________________ передає, а
                                                   (повне найменування засновника господарського товариства)
______________________________________________________________________________ приймає
                                                              (повне найменування господарського товариства)
майно (об'єкти) згідно з переліком:

N
з/п

Інвентарний номер

Найменування майна

Вартість станом на
_____________
(дата оцінки)

Місце розташування нерухомого майна

 

 

 

 

 

__________________________________________
(повне найменування засновника
господарського товариства)

________________________________________
(повне найменування
господарського товариства)

__________________________________________
(юридична адреса та код згідно з ЄДРПОУ)

__________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)
__________________________________________
(підпис)

 

М. П. (за наявності)

     

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 19.10.2017 р. N 1582)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________________
(повне найменування засновника
господарського товариства)

___ ____________ 20__ р. N _____

Акт передавання
майна до статутного капіталу

     _________________________________________________________________________________,
                                                            (повне найменування господарського товариства,
                                                         утвореного у процесі приватизації (корпоратизації))
що є правонаступником _________________________________________________________________,
                                                                                                           (повне найменування підприємства)
______________________________________________________________________________________,
                                                            (повне найменування засновника господарського товариства)
місцезнаходження ______________________________________________________________________,
                                                                                           (засновника господарського товариства)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                      (представник засновника господарського товариства)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                                                                                                           (назва документа)
з однієї сторони, та _____________________________________________________________________,
                                                                                       (повне найменування господарського товариства)
місцезнаходження ______________________________________________________________________,
                                                                             (господарського товариства)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                                                                                                              (назва документа)
з другої сторони, уклали цей Акт про те, що

____________________________________________________________________________ передає, а
                                                       (повне найменування засновника господарського товариства)
______________________________________________________________________________ приймає
                                                               (повне найменування господарського товариства)
об'єкти майна згідно з переліком:

N
з/п

Інвентарний номер

Найменування майна

Вартість станом на
____________
(дата оцінки)

Місце розташування нерухомого майна

 

 

 

 

 

_________________________________________
(повне найменування засновника
господарського товариства)

________________________________________
(повне найменування господарського
товариства)

_________________________________________
(юридична адреса та код згідно з ЄДРПОУ)

________________________________________
(юридична адреса та код згідно з ЄДРПОУ)

_________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)

________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)

_________________________________________
(підпис)

________________________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 19.10.2017 р. N 1582)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________________________
(повне найменування засновника
господарського товариства)

___ ____________ 20__ р. N _____

Акт передавання
майна до статутного капіталу

______________________________________________________________________________________,
                                                                       (повне найменування господарського товариства)
утвореного в процесі приватизації на базі ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                   (повне найменування підприємства/підприємств)

Засновники господарського товариства, що підписалися нижче:

1) державний орган приватизації _________________________________________________________,
                                                                                                     (повне найменування державного органу приватизації)

місцезнаходження______________________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                               (представник державного органу приватизації)
що діє на підставі ______________________________________________________________________;
                                                                                                              (назва документа)

2) юридична особа _____________________________________________________________________,
                                                                                                   (повне найменування юридичної особи)
місцезнаходження______________________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                                    (представник юридичної особи)
що діє на підставі ______________________________________________________________________;
                                                                                                                 (назва документа)

3) фізична особа _______________________________________________________________________,
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт ______________________________________________________________________________,
                                                              (серія, номер, ким і коли виданий, ідентифікаційний номер)
з однієї сторони, та _____________________________________________________________________,
                                                (повне найменування господарського товариства)

місцезнаходження______________________________________________________________________,
                                                (господарського товариства)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
з другої сторони, уклали цей Акт про те, що перелічені вище засновники передають, а

______________________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування господарського товариства)
приймає майно (об'єкти) згідно з переліком:

N
з/п

Інвентарний номер об'єкта

Назва майна

Вартість станом
на __________
       (дата оцінки)

Місце розташування нерухомого майна

 

 

 

 

 

Засновники господарського
товариства:

Господарське товариство

1) державний орган приватизації

_________________________________________
(посада, ініціали та прізвище представника
державного органу приватизації)
_________________________________________
(підпис)

М. П.

__________________________________________
(юридична адреса та код згідно з ЄДРПОУ)

__________________________________________
(посада, ініціали та прізвище представника
господарського товариства)
__________________________________________
(підпис)

2) юридична особа:

__________________________________________
(юридична адреса та код згідно з ЄДРПОУ)
__________________________________________
(посада, ініціали та прізвище представника
юридичної особи)
__________________________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

 

3) фізична особа:

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________
(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
__________________________________________
(підпис)

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 19.10.2017 р. N 1582)

 

ПЕРЕЛІК
нерухомого майна, переданого у процесі приватизації (корпоратизації) до статутного капіталу

_____________________________________________________________________________________,
                                                                    (повне найменування господарського товариства)
_____________________________________________________________________________________,
                                                  (код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження господарського товариства)
що є правонаступником ________________________________________________________________
                                                                                                     (повне найменування підприємства)

На підставі результатів аналізу документів:

1) ___________________________________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________________________________;

3) ___________________________________________________________________________________,

проведеного __________________________________________________________________________,
                                                                             (повне найменування державного органу приватизації)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (повне найменування засновника господарського товариства)
передав у процесі приватизації (корпоратизації) до статутного капіталу
______________________________________________________________________________________
                                                            (повне найменування господарського товариства)

такі об'єкти нерухомого майна:

N
з/п

Інвентарний номер

Назва об'єкта

Вартість станом
на __________
    (дата оцінки)

Місце розташування нерухомого майна

 

 

 

 

 

Керівник державного органу приватизації
або його заступник

_____________
(підпис)

         ______________________
           (ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

____________

Опрос