Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке составления и представления административных данных относительно деятельности торговцев ценными бумагами в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 10.01.2017 № 1
действует с 28.02.2017

Зміни до Положення
про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У підпункті 2.7 пункту 2 розділу II слово "мінімального" виключити.

2. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 2 слово "мінімального" виключити;

2) у пункті 3 слово "мінімального" виключити.

3. У додатках:

1) у додатку 6:

доповнити додаток після рядка 6 новим рядком 7 такого змісту:

"Розмір регулятивного капіталу1 (грн)".

У зв'язку з цим рядки 7 - 11 вважати відповідно рядками 8 - 12;

рядок 11 викласти в такій редакції:

"Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2, 3";

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

"3 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов'язання (грн) дорівнюють нулю.";

2) у додатку 7:

у назві додатка слово "мінімального" виключити;

рядок 13 викласти в такій редакції:

"Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) (грн)";

рядок 15 викласти в такій редакції:

"Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав (грн)";

рядок 16 виключити.

У зв'язку з цим рядки 17 - 31 вважати відповідно рядками 16 - 30;

доповнити додаток після рядка 18 новим рядком 19 такого змісту:

"Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році (грн)".

У зв'язку з цим рядки 19 - 30 вважати відповідно рядками 20 - 31;

рядки 22 - 24 викласти в такій редакції:

"Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення (грн)

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду) (грн)

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій (грн)";

доповнити додаток після рядка 24 новим рядком 25 такого змісту:

"Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів (грн)".

У зв'язку з цим рядки 25 - 31 вважати відповідно рядками 26 - 32;

3) у додатку 8:

рядок 7 викласти в такій редакції:

"Розмір зобов'язань (грн)";

рядок 12 викласти в такій редакції:

"Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку, обіг яких або торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі (грн)";

4) у додатку 9:

рядок 13 викласти в такій редакції:

"Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж (грн)";

рядок 16 викласти в такій редакції:

"Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів (грн)";

рядок 19 викласти в такій редакції:

"Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн)";

рядок 23 викласти в такій редакції:

"Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж (грн)";

доповнити додаток після рядка 23 новим рядком 24 такого змісту:

"Цінні папери, які не перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів (грн)".

У зв'язку з цим рядки 24 - 35 вважати відповідно рядками 25 - 36;

рядок 28 викласти в такій редакції:

"Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав (грн)";

рядок 29 виключити.

У зв'язку з цим рядки 30 - 36 вважати відповідно рядками 29 - 35;

рядок 33 викласти в такій редакції:

"Цінні папери, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації (грн)";

доповнити додаток після рядка 33 новим рядком 34 такого змісту:

"Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які не перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж (грн)".

У зв'язку з цим рядки 34, 35 вважати відповідно рядками 35, 36.

 

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку цінних паперів
та емітентів, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

Опрос