Идет загрузка документа (213 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики оценки активов банка, отнесенного к категории проблемных или неплатежеспособных

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Методика, Решение от 08.12.2016 № 2707
действует с 22.02.2017

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

08.12.2016

м. Київ

N 2707

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2017 р. за N 66/29934

Про затвердження Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних

З метою реалізації статті 32, частини четвертої статті 40 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а також розрахунку прогнозованих сум грошового відшкодування коштів Фонду банком виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

В. о. директора-розпорядника

А. Я. Оленчик

 

 

Методика оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних

I. Загальні положення

1. Ця Методика розроблена з метою реалізації норм Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон), Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року N 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1581/21893, а також з метою розрахунку прогнозованих сум грошового відшкодування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) банком.

2. Ця Методика визначає порядок дій працівників Фонду, у тому числі уповноваженої особи Фонду, щодо оцінки вартості активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, у тому числі для подальшого порівняння результатів оцінки із звітами суб'єктів оціночної діяльності. Результати оцінки за цією Методикою є допоміжними та не можуть використовуватись як єдине джерело для прийняття управлінських рішень Фондом щодо активів банку. Результати оцінки за цією Методикою можуть бути використані при визначенні початкової вартості реалізації активів неплатоспроможних банків на відкритих торгах та є довідковими при визначенні вартості активів проблемних банків для прийняття управлінських рішень.

3. Оцінка активів за цією Методикою здійснюється для банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних.

4. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

активи та зобов'язання - відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

відповідальна особа Фонду - працівник Фонду, до посадових обов'язків якого належить здійснення оцінки можливої вартості активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, розрахунку прогнозованих сум грошового відшкодування коштів Фонду банком, віднесеним до категорії проблемних у разі його віднесення до категорії неплатоспроможних, або неплатоспроможним банком;

група активів - сукупність активів, які мають одну чи декілька спільних типових характеристик;

клас активів - сукупність активів, що входять до складу одного рядка банківського балансу відповідно до постанов Правління Національного банку України;

оцінка можливої вартості активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, розрахунок прогнозованих сум грошового відшкодування коштів Фонду банком, віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних (далі - оцінка активів), - стандартизована процедура визначення найбільш вірогідної ринкової вартості класу чи групи активів, яка розраховується Фондом відповідно до положень цієї Методики;

приведена (теперішня) вартість активу - вартість активу, приведена до дати, на яку визначається вартість активів, шляхом дисконтування грошових потоків відповідно до положень цієї Методики;

цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про банки і банківську діяльність", нормативно-правових актах Фонду та Національного банку України (далі - НБУ).

II. Формування переліку активів банку для їх оцінки

1. Перелік активів банку для їх оцінки має бути наданий Фонду:

протягом 10 робочих днів з дня віднесення банку до категорії проблемних - керівником інспекційної групи або призначеним працівником Фонду, до повноважень якого належить моніторинг активних операцій у проблемному банку (далі - куратор);

наступного робочого дня після закінчення інвентаризації активів неплатоспроможного банку - уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй повноважень Фондом;

наступного робочого дня після закінчення формування ліквідаційної маси та кожного разу після прийняття рішення про проведення переоцінки активів неплатоспроможного банку - уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй повноважень Фондом.

2. Перелік активів подається куратором, керівником інспекційної групи або уповноваженою особою Фонду за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Методики, в електронному вигляді на CD-диску у форматі Microsoft Excel (xlsx), а в разі неможливості - в іншому форматі, що дає можливість підключити зовнішній файл з базою даних до Microsoft Excel.

3. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку за результатами інвентаризації активів банку (працівник Фонду, уповноважений на моніторинг банківських операцій, керівник інспекційної групи - за даними балансу і кредитних справ) під час формування переліку активів банку має забезпечити отримання від банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, таких суттєвих характеристик його активів (відповідно до додатка 1 до цієї Методики):

1) за групою "кредити та заборгованість клієнтів":

реквізити договору кредитування:

унікальний код;

номер;

дата;

реквізити договору(ів) застави/іпотеки:

унікальний код договору кредитування;

номер;

дата;

реквізити договору(ів) поруки/гарантії/страхування:

унікальний код договору кредитування;

номер;

дата;

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) позичальника;

найменування / П. І. Б. позичальника;

місцезнаходження / місце проживання позичальника (область);

місцезнаходження / місце проживання позичальника (район);

місцезнаходження / місце проживання позичальника (населений пункт);

місцезнаходження / місце проживання позичальника (вулиця, будинок, корпус, квартира);

контролери та інсайдери (щодо кожного):

умовне позначення фінансової групи;

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) контролера;

найменування / П. І. Б. контролера;

частка контролера у бізнесі позичальника;

ознака належності до банківської групи;

ознака пов'язаної особи;

коментарі щодо контролера та його впливу;

вид діяльності позичальника (КВЕД);

клас позичальника;

кількість персоналу позичальника - юридичної особи (на останню дату);

дані фінансової звітності позичальника:

чистий дохід від основної діяльності позичальника - юридичної особи за останній рік / доходи фізичної особи за останній рік (або на останню дату, приведений до річного значення, наприклад з 01 квітня 2014 року по 31 березня 2015 року);

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization) - аналітичний показник, який дорівнює чистому прибутку до віднімання витрат на сплату відсотків, податків та амортизаційні відрахування. Показник використовується для оцінки того, наскільки прибутковою була б основна діяльність компанії, якби в неї не було фінансових витрат, амортизаційних відрахувань та податкового навантаження. Розраховується за балансовими даними відповідно на останню дату, приведену до річного значення, наприклад з 01 квітня 2014 року по 31 березня 2015 року;

балансова вартість активів позичальника - юридичної особи (на останню дату);

балансова вартість основних засобів позичальника - юридичної особи / вартість майна фізичної особи (на останню дату);

балансова вартість власного капіталу позичальника - юридичної особи (на останню дату);

загальний розмір довгострокових зобов'язань позичальника;

короткострокові зобов'язання за банківськими кредитами;

дата, на яку надані балансові дані позичальника (остання дата);

для кредитів з величиною заборгованості більше 100 мільйонів гривень також надаються копії всіх наявних фінансових звітів за всі звітні періоди за останні три календарних роки;

інформація щодо боргового зобов'язання:

номер балансового рахунку;

вид кредитного продукту (назва, опис);

код валюти (довідник НБУ);

відсоткова ставка;

розмір комісійних та інших платежів (приведений до ефективної річної відсоткової ставки);

дата видачі кредиту;

ознака заміни банку - кредитора протягом останніх дванадцяти місяців (0 - була заміна, 1 - не було заміни);

балансова вартість основної заборгованості (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

балансова вартість нарахованих доходів (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

балансова вартість простроченої заборгованості (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

балансова вартість прострочених доходів (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

категорія якості кредиту;

показник ризику кредиту;

фактична сума надходжень за основним боргом за останні 12 місяців (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

фактична сума надходжень за нарахованими доходами за останні 12 місяців (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

кількість реструктуризацій;

дата останньої реструктуризації;

дата останнього здійсненого платежу за кредитом;

дата виникнення прострочення;

максимальна кількість днів прострочення;

план-графік надходжень в погашення кредиту (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) - суми в окремих стовпчиках для кожного року, наприклад:

...

план-графік надходжень

...

6 міс. 2014

2015

2016

2017

...

рік погашення

...

 

9999,9

8888,8

7777,7

 

1111,1

...

планова дата наступного платежу за основною заборгованістю;

планова дата наступного платежу за нарахованими доходами;

планова дата погашення кредиту;

докладний опис забезпечення (площа та призначення об'єкта нерухомості, його стан, вид обладнання, марка і модель автомобіля, рік випуску, призначення та продуктивність виробничої лінії, вид та обсяг цінних паперів тощо);

інформація для визначення вартості забезпечення згідно з положеннями цієї Методики відповідно до типу заставлених активів;

код забезпечення за довідником НБУ S031;

дата останньої перевірки банком наявності забезпечення;

балансова вартість забезпечення (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

дата оцінки суб'єктом оціночної діяльності забезпечення;

найменування оціночної компанії та її код за ЄДРПОУ / П. І. Б. та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

оціночна вартість забезпечення (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

місце розташування застави (область);

місце розташування застави (район);

місце розташування застави (населений пункт);

місце розташування застави (вулиця, будинок, корпус, квартира);

повнота комплекту документів у кредитній справі:

0 - у кредитній справі наявні всі документи;

1 - відсутні деякі документи (крім договору про надання кредиту та договорів забезпечення виконання зобов'язань);

2 - відсутні договори / наявні нотаріально засвідчені копії договорів про надання кредиту, застави (іпотеки) з можливістю їх відновлення;

3 - відсутні договори про надання кредиту, застави (іпотеки) без абсолютної можливості їх відновлення (судом визнано відсутність права вимоги за кредитним договором);

ознака відсутності боржника:

0 - боржник або поручитель існує;

1 - боржник припинений як юридична особа, оголошений у розшук або помер, строк оформлення правонаступництва (спадщини) минув;

2 - боржник та поручителі припинені як юридичні особи або померли, але є правонаступники (спадкоємці);

3 - боржник та поручителі знаходяться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

4 - боржник та поручителі знаходяться у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;

5 - боржник та поручителі знаходяться на тимчасово окупованій території;

ознака банкрутства боржника:

0 - боржника визнано банкрутом і банк не є єдиним забезпеченим кредитором порівняного або більшого впливу, який має права на активи боржника/поручителя (за винятком активів, що забезпечують виконання зобов'язань);

1 - боржника не визнано банкрутом (або банк - єдиний кредитор максимального впливу, який має права на активи боржника/поручителя);

ознака наявності арешту / заборони на відчуження забезпечення / активів боржника/поручителя:

0 - відсутні арешт та заборони;

1 - на забезпечення накладено арешт (у процесі кримінального провадження, податковий арешт тощо) одним / або більше суб'єктами, що не є банком-кредитором;

2 - тимчасовий мораторій на примусове відчуження об'єкта, встановлений законом;

ознака внесення у державні реєстри інформації про обтяження предмета застави (забезпечення):

0 - є коректна інформація у державних реєстрах;

1 - відсутня інформація у державних реєстрах;

ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги:

0 - заставодержатель першої черги / єдиний заставодержатель;

1 - заставодержатель не першої черги, що підтверджено відповідними правочинами (у тому числі договорами);

фізична наявність та доступність забезпечення:

0 - застава наявна і доступна для стягнення;

1 - застава наявна, але не доступна, або наявна частково, або знаходиться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

2 - застава наявна, але знаходиться на тимчасово окупованій території;

3 - застава фактично відсутня на момент оцінки, проте була в наявності в момент отримання / обслуговування заборгованості за кредитним зобов'язанням;

стадія претензійно-позовної роботи:

0 - немає предмета спору;

1 - досудова робота, претензія;

2 - позов у першій інстанції;

3 - позов в апеляції;

4 - позов в касації;

5 - органи державної виконавчої служби або приватні виконавці, договірне (позасудове) стягнення, заява про відкриття виконавчого провадження;

результат останнього судового розгляду:

0 - на користь банку або немає спору;

1 - на користь позичальника:

1.1 - перша інстанція;

1.2 - апеляція;

1.3 - касація;

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) - власника активів, переданих у забезпечення, поручителя, гаранта;

ознака заміни забезпечення за кредитом протягом останніх дванадцяти місяців:

0 - не було заміни або була заміна на більш ліквідне забезпечення;

1 - була заміна на менш ліквідне забезпечення або меншої вартості;

фізична наявність забезпечення:

0 - застава наявна і доступна для стягнення;

1 - застава наявна, але не доступна або наявна частково;

2 - застава фактично відсутня;

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) заставодержателя, якому передано майнові права за кредитними зобов'язаннями у забезпечення за зобов'язаннями банку (за кредитом рефінансування тощо);

дата накладення арешту / заборони на відчуження майнових прав на кредит;

примітки (коментарі щодо наведених даних);

інше (додаткова інформація, що є важливою для оцінки вартості кредиту);

2) за групою "інвестиції в асоційовані та дочірні компанії" та за групою "цінні папери в портфелю банку" у частині акцій:

найменування емітента / асоційованої або дочірньої компанії;

код за ЄДРПОУ;

розмір належної банку, віднесеному до категорії проблемних або неплатоспроможних, частки у статутному капіталі юридичної особи;

статутний капітал дочірньої компанії;

вид діяльності компанії (КВЕД);

звітна дата, на яку наведено балансові дані емітента/компанії;

чисельність персоналу компанії на останню звітну дату;

чистий дохід від основної діяльності компанії за останній рік (або на останню дату, приведена до річного значення);

EBITDA за останній рік (або на останню дату, приведена до річного значення);

балансова вартість активів компанії на останню дату;

балансова вартість основних засобів компанії на останню дату;

дані про характер та ступінь асоціації компанії з банком, віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних;

котирування акцій на організованих ринках;

ринкова вартість ліквідного майна, що є на балансі (оцінка суб'єкта оціночної діяльності);

дата оцінки ліквідного майна компанії суб'єктом оціночної діяльності;

найменування та код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) суб'єкта оціночної діяльності;

3) за групами "інвестиційна нерухомість" та "основні засоби та нематеріальні активи" в частині нерухомого майна:

цільове призначення об'єкта нерухомості (адміністративно-офісне, складське, виробниче, торговельне, житлове тощо);

поточне використання;

загальна площа приміщень;

площа земельної ділянки;

місце розташування (область);

місце розташування (район);

місце розташування (населений пункт);

місце розташування (вулиця, будинок, корпус, квартира);

дата оцінки (за наявності);

ринкова вартість (оцінка суб'єкта оціночної діяльності);

дата оцінки ліквідного майна компанії суб'єктом оціночної діяльності;

найменування та код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) суб'єкта оціночної діяльності;

4) за групою "основні засоби та нематеріальні активи" в частині обладнання, транспортних засобів, технологічного обладнання та іншого рухомого майна:

група основних засобів (відповідно до даних бухгалтерського обліку);

назва/марка/модель;

рік випуску;

дата введення в експлуатацію;

первісна балансова вартість;

залишкова балансова вартість;

основна технічна характеристика;

функціональний стан (добрий, задовільний, умовно-придатний, незадовільний);

дата оцінки суб'єктом оціночної діяльності;

оціночна вартість;

додатково для автотранспорту:

марка;

модель;

рік випуску;

VIN;

номер кузова;

пробіг;

вид палива;

потужність двигуна;

тип коробки перемикання передач;

тип приводу;

тип кузова;

коментарі;

додатково для технологічного обладнання:

виробник;

марка;

модель;

функціональне призначення;

продуктивність;

коментарі;

інше;

додатково для іншого рухомого майна:

первісна балансова вартість;

розрахунковий строк експлуатації;

дата введення в експлуатацію;

опис та примітки;

5) за групою "основні засоби та нематеріальні активи" в частині нематеріальних активів:

належність авторських прав;

прогнозний остаточний строк корисного використання за умови ліквідації банку;

належність активу до групи обмеженого в обігу майна;

первісна балансова вартість;

розрахунковий строк експлуатації;

дата введення в експлуатацію.

4. При встановленні суттєвих характеристик активів банку за групою "кредити та заборгованість клієнтів" уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй повноважень Фондом) визначає ймовірність повернення такої заборгованості (юридичний ризик), яка розраховується шляхом вибору з переліку коефіцієнтів ймовірності стягнення, що відповідають характеристикам кожного активу. Коефіцієнти застосовуються для непрацюючих кредитів відповідно до якості кредитної справи, тенденцій розгляду позовів до боржників у судових засіданнях та прогнозів їх результатів у такому порядку:

1) визначається ймовірність примусового стягнення заборгованості за рішенням суду або шляхом звернення стягнення на предмет застави за такими показниками:

Показник

Значення з таблиці

Ознака відсутності боржника

0 - боржник або поручитель існує

1 - боржники припинені як юридичні особи, оголошені у розшук або померли (оголошені померлими), строк оформлення правонаступництва (спадщини) минув

2 - боржник та поручителі припинені або померли (оголошені померлими), але є правонаступники (спадкоємці)

3 - боржник та поручителі знаходяться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

4 - боржник та поручителі знаходяться у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення

5 - боржник та поручителі знаходяться на тимчасово окупованій території

Ознака банкрутства боржника

0 - боржника визнано банкрутом і банк не є єдиним забезпеченим кредитором порівняного або більшого впливу, який має права на активи боржника/поручителя (за винятком активів, що забезпечують виконання зобов'язань)

1 - боржника не визнано банкрутом (або банк - єдиний кредитор максимального впливу, який має права на активи боржника/поручителя)

Повнота комплекту документів у кредитній справі

0 - у кредитній справі наявні всі документи

1 - відсутні деякі документи (крім договору про надання кредиту та договорів забезпечення виконання зобов'язань)

2 - відсутні договори / наявні нотаріально засвідчені копії договорів про надання кредиту, застави (іпотеки) з можливістю їх відновлення

3 - відсутні договори про надання кредиту, застави (іпотеки) без абсолютної можливості їх відновлення (судом визнано відсутність права вимоги за кредитним договором)

Ознака наявності арешту / заборони на відчуження забезпечення / активів боржника/поручителя

0 - відсутні арешт та заборони

1 - на забезпечення накладено арешт (в ході кримінального провадження, податковий арешт тощо) одним/або більше суб'єктами, що не є банком-кредитором

2 - тимчасовий мораторій на примусове відчуження об'єкта, встановлений законом

Ознака внесення у державні реєстри інформації про обтяження предмета застави (забезпечення)

0 - є коректна інформація у державних реєстрах

1 - відсутня інформація у державних реєстрах

Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги

0 - заставодержатель першої черги / єдиний заставодержатель

1 - заставодержатель не першої черги, підтверджено відповідними договорами

Фізична наявність та доступність забезпечення (показник, що не береться до розрахунку для бланкового залишку заборгованості)

0 - застава наявна і доступна для стягнення

1 - застава наявна, але не доступна, або наявна частково, або знаходиться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

2 - застава наявна, але знаходиться на тимчасово окупованій території

3 - застава фактично відсутня на дату оцінки, проте була в наявності на дату отримання/обслуговування кредиту

Стадія претензійно-позовної роботи

0 - немає предмета спору

1 - досудова робота, претензія

2 - позов у першій інстанції

3 - позов в апеляційній інстанції

4 - позов в касаційній інстанції

5 - органи державної виконавчої служби (приватні виконавці), договірне стягнення, подана заява про відкриття виконавчого провадження

Результат останнього судового розгляду

0 - на користь банку або немає спору

1 - на користь позичальника
програно першу інстанцію,
програно апеляцію,
програно касацію

2) визначається результат множення ймовірностей за обраними показниками. Отриманий добуток може використовуватись як розмір юридичного ризику.

Економічний ризик за кредитною заборгованістю враховується шляхом вибору відповідного коефіцієнта дисконтування.

5. При встановленні суттєвих характеристик нерухомості, у тому числі іпотеки, відповідальна особа Фонду може визначити ймовірність продажу таких активів у виконавчому провадженні (у тому числі наявність обмежень щодо їх реалізації) шляхом розрахунку коефіцієнта ймовірності продажу відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду. У цьому разі відповідальна особа Фонду враховує зазначений відсоток шляхом зважування отриманих результатів на зазначений відсоток.

6. Мають бути зазначені активи банку, передані іншим установам, зокрема НБУ, у якості забезпечення за зобов'язаннями банку.

III. Порядок оцінки активів банку

1. Оцінка активів здійснюється у такій послідовності:

1) отримання переліків активів;

2) оцінка часу (людино-годин), необхідного для оцінки всіх активів та формування групи відповідальних осіб;

3) об'єднання однорідних активів одного класу за ознакою боржника (кредити одному і тому самому позичальнику, облігації одного й того самого позичальника тощо);

4) сортування класів активів (кредитний портфель, цінні папери, дебіторська заборгованість, нерухомість, інші основні засоби, інші активи) за загальною балансовою вартістю активів;

5) виділення активів, які знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції або на окупованій території;

6) оцінка власного нерухомого майна банку відповідно до цієї Методики;

7) виділення у класі "кредитний портфель" підкласів "споживчі та незабезпечені кредити фізичним особам", "інші кредити фізичним особам", "кредити юридичним особам":

для непрацюючих кредитів з величиною заборгованості більше 100 млн грн за умови наявності необхідної інформації повинні бути визначені сценарії врегулювання ситуації за конкретним кредитом. Сценарій продажу застави є базовим та оцінюється у будь-якому випадку. Крім того, за наявності інформації та правових можливостей повинні бути проаналізовані такі альтернативні сценарії із прогнозуванням реалістичної та економічної вигоди для банку:

реструктуризація заборгованості за кредитним зобов'язанням, що передбачає пролонгацію строку погашення заборгованості та відповідне зменшення розміру чергових платежів до розміру, який боржник буде спроможний погашати;

перекредитування боржника іншим банком.

Можливість реалізації сценаріїв визначається на підставі наявної інформації щодо позичальника, поручителів, забезпечення та інших факторів.

За кожним можливим сценарієм визначається оціночна вартість такого кредиту, що дорівнює приведеній (теперішній) вартості грошових потоків, що отримає Фонд у разі реалізації такого сценарію.

Непрацюючий кредит з величиною заборгованості більше 100 млн грн оцінюється за сценарієм, який може бути реалізованим та передбачає отримання Фондом максимального приведеного доходу (порівняно з іншими сценаріями).

У разі наявності ознак, що позичальник, заборгованість якого за непрацюючим кредитом перевищує суму, встановлену Фондом, має можливість обслуговувати кредит (знаходиться у "стратегічному дефолті"), результат оцінки такого кредиту не може бути нижчим за відсоток від балансової вартості заборгованості за кредитом, встановлений Фондом. Ця вимога не стосується активів, боржник та майновий поручитель за якими знаходяться (ведуть діяльність) у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або на тимчасово окупованій території. Ознаками стратегічного дефолту, зокрема, можуть бути:

припинення обслуговування кредиту позичальником після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, платежі за яким до цього здійснювались регулярно та своєчасно;

стабільне надходження грошових коштів позичальникові в достатньому обсязі для сплати відсотків за кредитом, яке на зазнало суттєвих змін;

отримання позичальником кредитів в іншому банку після припинення обслуговування кредитів у проблемному/неплатоспроможному банку.

Для виявлення ознак "стратегічного дефолту" можуть використовуватись відкриті джерела інформації, дані Фонду, НБУ та документи, надані третіми особами;

8) виділення у кожному класі та підкласі активів (крім власного нерухомого майна банку) 20 % найбільших за балансовою вартістю активів (далі - виділена частка);

9) здійснення оцінки приведеної (теперішньої) вартості грошових потоків від виділеної частки активів (PV) за кожним класом та підкласом активів, виходячи з встановлених строків (для проблемного банку - очікуваних строків) тимчасової адміністрації та ліквідації банку, а також строків продажу активів спеціалізованою установою (у разі її створення) - здійснення "due diligence".

У разі якщо відповідальна особа Фонду має достатньо часу для продовження оцінки, здійснюються виділення у кожному класі активів наступних 20 % активів (наступної виділеної частки) та розрахунок теперішньої вартості виділеної частки активів (PV) від цих наступних 20 % активів і до досягнення 100 % активів у кожному класі.

У разі якщо відповідальна особа Фонду не має достатньо часу для оцінки наступних виділених часток - визначення співвідношення виділеної частки активів (PV) та балансової вартості оцінених активів відповідного класу (підкласу) та визначення оціночної вартості неоцінених активів в групі шляхом множення балансової вартості неоцінених активів на розрахований коефіцієнт співвідношення. Наприклад, за групою портфеля споживчих кредитів:

 

Балансова вартість

Оціночна вартість відповідно до цієї методології

Всього балансова вартість споживчих кредитів (2 тис. од.)

10,0 млн грн

?

Оцінена частина (40 % найбільших споживчих кредитів - 800 од.) - "due diligence"

5,2 млн грн

1,5 млн грн

Розрахункове співвідношення (коефіцієнт)

= 1,5 / 5,2

Неоцінені споживчі кредити (60 % решти споживчих кредитів)

4,8 млн грн

= 1,5 / 5,2 * 4,8 = 1,4 млн грн

ВСЬОГО вартість споживчих кредитів

10,0 млн грн

= 1,5 + 1,4 = 2,9 млн грн

Для визначення вартості окремого активу (речі, майнового права тощо), щодо якого не було здійснено "due diligence" відповідно до цієї Методики, до балансової вартості застосовується коефіцієнт на рівні, визначеному для відповідної групи активів;

10) визначення загальної оціночної вартості активів шляхом складання результатів оцінки за кожною групою активів та власної нерухомості.

2. З метою оцінки вартості кредитного портфеля за кожним кредитом визначаються характеристики.

Категорія якості кредиту визначається за такими критеріями:

Кількість календарних днів прострочення (включно)

Обсяг грошових надходжень від позичальника за останні 12 місяців

Класифікація

від 0 до 90 включно

більше 2 % балансової вартості кредиту

працюючий кредит

не важливо

не більше 2 % від балансової вартості кредиту

непрацюючий кредит

понад 91

не важливо

непрацюючий кредит

З метою оцінки активів проблемного банку кількість календарних днів прострочення визначається на звітну дату. З метою оцінки активів банку, який віднесено до категорії неплатоспроможних, не більше ніж за 365 днів до звітної дати - на дату запровадження тимчасової адміністрації.

За наявності інформації обсяг грошових надходжень від позичальника за останні 12 місяців визначається без врахування:

платежів, здійснених позичальником/поручителем за рахунок нових кредитів/траншів кредитної лінії, наданих проблемним/неплатоспроможним банком;

операцій, визнаних нікчемними відповідно до статті 38 Закону.

Строк закінчення кредитного договору визначається у роках (із округленням до цілого числа).

Для оцінки кредитів здійснюється розрахунок теперішньої вартості майбутніх грошових потоків від погашення виділеної частки активів (PV).

Для оцінки можливої вартості кредитів банку відповідальна особа Фонду здійснює:

групування кредитів за позичальниками;

визначення загальної вартості кредитів, наданих кожному позичальникові;

формування однорідних підпортфелів за типом кредитного продукту (відповідно до додатка 2 до цієї Методики);

сортування підпортфелів кредитного портфеля та за балансовою вартістю кредиту у зворотному порядку (від більшого до меншого);

виділення у кожному підпортфелі найбільших кредитів (які ще не оцінені), балансова вартість яких складає 20 % балансової вартості відповідного підпортфеля;

пошук у кожному підпортфелі кредитів таких, які мають одночасно дві або більше ознак шахрайства (за наявності обґрунтованих підстав відповідальна особа Фонду має право не застосовувати ці критерії до окремих кредитів), а саме:

забезпеченням за кредитом юридичної особи є депозит тієї ж юридичної особи у тому ж банку;

забезпеченням за кредитом є неліквідні активи (коди видів забезпечення - відповідно до додатка 3 до цієї Методики, у тому числі активи, які мають ознаки формування цін на них шахрайським способом);

кредити були надані підприємствам, які засновані підприємствами, пов'язаними з банківською групою / з банком особами;

кредити, надані на неринкових умовах;

кредити, надані пов'язаним із банком особам;

кредити, надані компаніям, які не мають достатнього обсягу доходів від основної діяльності для покриття відсотків за кредитом;

кредити, надані компаніям, які не мають достатньої кількості персоналу для провадження основної діяльності;

відсутні грошові надходження за кредитом за весь період з дати його видачі;

неодноразово реструктуризовані кредити за умови відсутності грошових надходжень за кредитами протягом останніх 12 місяців;

кредити або кредитні лінії погашаються виключно за рахунок видачі нових кредитів або нових наданих траншів;

кредити різним позичальникам, надані під одне й те саме забезпечення (при цьому вартість забезпечення значно нижча за загальну вартість таких кредитів);

кредити, надані особам, які також отримали інший кредит, віднесений до категорії шахрайських.

Оцінка кредитів, віднесених до категорії шахрайських, здійснюється шляхом обов'язкового застосування поправочних коефіцієнтів, що враховують відсутність забезпечення та/або позичальника.

Кредити, видані компаніям, зареєстрованим у зоні проведення антитерористичної операції або на окупованій території, або забезпеченим активами, що знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції або на окупованій території, оцінюються шляхом обов'язкового застосування відповідних поправочних коефіцієнтів, що враховують відсутність доступу до об'єктів забезпечення, неможливості перевірки їх фактичної наявності;

розділення модифікованих підпортфелів кредитного портфеля на два підпортфеля: підпортфель працюючих кредитів та підпортфель непрацюючих кредитів.

Для оцінки можливої вартості працюючих кредитів банку відповідальна особа Фонду здійснює:

визначення базового коефіцієнта дисконтування шляхом розрахунку середнього значення річної ставки за кредитами за останні 12 місяців за статистичними даними, опублікованими в електронному бюлетені (електронному виданні) на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ (графа "сектор загального державного управління, процентна ставка, %" таблиці 4.1.1.1 "Процентні ставки за новими кредитами резидентам (крім інших депозитних корпорацій) за секторами економіки" розділу 4 "Фінансові ринки";

корегування базового коефіцієнта дисконтування відповідно до класифікації кожного кредиту у модифікованому портфелі згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду (шляхом додавання до базового коефіцієнта поправочних коефіцієнтів).

При цьому вважаються незабезпеченими кредити, забезпечені наступними видами забезпечень:

Код видів забезпечення згідно з додатком

Примітки

Фінансові гарантії (коди довідника НБУ "КЛ_S031" за станом на 30.09.2014: 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 36, 39, 52, 53, 54, 57)

за умови, що фінансова гарантія не може бути оцінена або емітент не може виконати зобов'язання за кредитом

Інші забезпечення: (16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 55, 90)

 

Розрахунок теперішньої вартості майбутніх грошових потоків за кредитами, що віднесені до працюючих, здійснюється за формулою:

  

,

де Pt - сума основного боргу, що має бути сплачена позичальником банку у відповідному розрахунковому періоді, грн;

It - сума відсотків, комісій та інших платежів із обслуговування заборгованості за кредитом, що мають бути сплачені позичальником банку у відповідному розрахунковому періоді, грн;

d - ставка дисконтування для працюючих кредитів;

n - кількість розрахункових періодів, років;

t - розрахунковий період.

За базовий розрахунковий період приймається строк в один рік, починаючи з дати оцінки, при цьому кількість розрахункових періодів відповідає строку найдовшого кредиту у модифікованому кредитному портфелі, що оцінюється.

Оцінка непрацюючих бланкових кредитів (пулів кредитів) здійснюється такими шляхами:

приведення потенційних майбутніх грошових потоків до теперішньої вартості (у разі наявності ретроспективних даних щодо опрацювання даного кредиту (пулу кредитів) компаніями зі стягнення активів та обґрунтованих прогнозів щодо зборів у майбутньому);

множення загальної балансової вартості непрацюючих кредитів на коефіцієнт, що відображає середню ринкову вартість таких кредитів. Коефіцієнт визначається на підставі наявних даних про договори купівлі-продажу аналогічних кредитів за останні 6 місяців (за даними Фонду або інших банків).

У разі неможливості прогнозування та відсутності статистичних даних за останні 6 місяців розрахунок теперішньої вартості майбутніх грошових потоків за бланковими кредитами, що віднесені до непрацюючих, здійснюється за формулою

S = k ґ

Бt

,

________

(1 + D)t

де D - базова ставка дисконту для грошових потоків, розрахована відповідно до цієї Методики;

k - експертна оцінка ймовірності отримання коштів від погашення кредитів, що обирається відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду;

Бt - повна заборгованість за кредитом та нарахованими відсотками, грн;

t - прогнозний строк реалізації прав, що визначається відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду.

Оцінка кредитного портфеля за усіма іншими кредитами, що віднесені до непрацюючих кредитів (включених до модифікованого підпортфеля непрацюючих кредитів), проводиться на основі аналізу та оцінки забезпечення виконання зобов'язань за ними у вигляді застави та інших видів забезпечення та здійснення розрахунку теперішньої вартості майбутніх грошових потоків від продажу такого забезпечення з урахуванням строків формування ліквідаційної маси, строків ліквідації банку та продажу активів згідно з законодавством. При цьому вид забезпечення обирається згідно з положеннями цієї Методики.

Розрахунок теперішньої вартості майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення за кредитами, що віднесені до непрацюючих (крім споживчих), здійснюється за формулою

  

,

де D - базова ставка дисконту для грошових потоків, розрахована відповідно до цієї Методики;

k - оцінка ймовірності отримання коштів від реалізації забезпечення (коефіцієнт, що враховує ймовірність задоволення вимог за кредитом за рахунок забезпечення, розрахований відповідно до пункту 4 розділу II цієї Методики);

Зt - грошовий потік, визначений відповідно до цієї Методики, що має бути отриманий від продажу забезпечення за кредитом у відповідному розрахунковому періоді (у разі якщо прогнозна вартість забезпечення менша за суму кредиту), або сума заборгованості за кредитом (у разі якщо прогнозна вартість забезпечення більша за суму кредиту), грн;

n - кількість розрахункових періодів, років.

У разі нестачі прогнозної вартості забезпечення для покриття заборгованості за кредитом повністю необхідно враховувати той факт, що після реалізації забезпечення залишається непогашеною частина кредиту, яка вважається незабезпеченою, проте є активом, та майнові права за якою повинні бути обчислені за цією Методикою для бланкового залишку (з максимальним простроченням).

За розрахунковий період приймається строк, що відповідає очікуваним строкам продажу з урахуванням визначених Законом строків на ліквідацію банку та ймовірних строків для реалізації активів. Теперішня вартість грошових потоків за кредитами, що планується отримати за наступні роки, приймається рівною 0 грн.

Кількість розрахункових періодів визначається з урахуванням визначених Законом строків на формування ліквідаційної маси, реєстру акцептованих кредиторських вимог тощо.

Імовірний строк реалізації активів, що передані у заставу (іпотеку), визначається Фондом відповідно до стадії претензійно-позовної роботи.

Імовірність отримання грошових коштів від реалізації забезпечення визначається з урахуванням інформації про склад та зміст документів кредитної справи, наявності нормативно-правових перепон для реалізації активів відповідно до таблиці, наведеної у цьому розділі. Результат визначається множенням ймовірностей за кожним із вищезазначених показників. Отриманий добуток може використовуватись як розмір юридичного ризику або ймовірність отримання коштів від реалізації забезпечення.

При оцінці кредитів, наданих іншим банкам, які на дату оцінки віднесені до категорії неплатоспроможних або ліквідовуються, такі кредити для цілей цієї Методики оцінюються в 1 грн.

3. Оціночна вартість нерухомого майна визначається шляхом розрахунку приведеної вартості грошових потоків від продажу такого майна за оціночною вартістю, виходячи із встановлених строків тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможного банку. Оціночна вартість нерухомого майна визначається шляхом множення показника середньої вартості пропозиції 1 кв. м на загальну площу об'єкта (порівняльний підхід).

Показник середньої вартості пропозиції 1 кв. м визначається у грн з урахуванням:

місця розташування об'єкта (адреси);

типу нерухомості (земля, споруда тощо);

цільового призначення об'єкта (житлова, комерційна нерухомість тощо);

типової величини знижки на торг в середньому на ринку нерухомості України, що визначається на рівні 10 - 15 %;

розміру комісійної винагороди агентств нерухомості на рівні 5 %;

розміру накладних витрат на продаж такого майна (рекламні оголошення, комісійна винагорода біржі тощо) - не більше 5 %;

очікуваної динаміки цін на нерухомість у відповідному регіоні (з урахуванням очікуваної дати продажу у період ліквідації неплатоспроможного банку).

Показник середньої вартості пропозиції 1 кв. м загальної площі на ринку нерухомості визначається за даними офіційної статистики, операторів ринку (рієлтерських агенцій, суб'єктів оціночної діяльності та профільних асоціацій, Бюро технічної інвентаризації), що розміщені у друкованих засобах масової інформації та у мережі Інтернет або надані у вигляді довідки на запит Фонду, а також спеціалізованих баз даних та програмних продуктів.

Для населених пунктів, у яких показник середньої вартості пропозиції 1 кв. м визначити неможливо за відсутності відповідної статистики операторів ринку, за розрахункове значення приймається середня вартість 1 кв. м відповідного класу нерухомості населеного пункту - адміністративного центру відповідної територіально-адміністративної одиниці, на якій розташовано об'єкт та в якій можливо визначити таку ціну, зменшена на 30 %, або відповідного обласного центру, зменшена на 50 %.

Результати розрахунку приведеної вартості грошових потоків від продажу нерухомого майна за розрахованою оціночною вартістю підсумовуються.

4. Оцінка об'єктів незавершеного будівництва проводиться за об'єктами. При цьому об'єкти, віднесені до групи умовно ліквідних (передбачають можливість реалізації протягом 12 місяців та мають перспективи добудови), оцінюються таким чином:

визначається відсоток будівельної готовності об'єкта згідно з бухгалтерською звітністю та проектно-кошторисною документацією;

визначається очікувана приведена вартість чистих грошових потоків від реалізації готового об'єкта нерухомості, виходячи із:

середньої вартості пропозиції 1 кв. м загальної площі на ринку аналогічних об'єктів нерухомості, введених в експлуатацію, визначеної відповідно до цієї Методики;

строків, необхідних для завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію;

встановлених строків тимчасової адміністрації та ліквідації банку, а також строків продажу активів спеціалізованою установою (в разі її створення) відповідно до Закону;

величини знижки на торг в середньому на ринку нерухомості України, що визначається на рівні 10 - 15 %;

розміру комісійної винагороди агентств нерухомості на рівні 5 %;

розміру накладних витрат на продаж такого майна (рекламні оголошення, комісійна винагорода біржі тощо) - не більше 5 %;

визначається імовірність завершення проекту та введення об'єкта в експлуатацію відповідно до відсотка будівельної готовності;

визначається оціночна вартість об'єкта як результат множення відсотка будівельної готовності на розраховану чисту приведену вартість та на імовірність завершення проекту.

Середня вартість пропозиції 1 кв. м може корегуватись відповідно до положень цієї Методики щодо оцінки об'єктів нерухомості.

Вартість інших об'єктів незавершеного будівництва, що не віднесені до групи умовно ліквідних, для цілей цієї Методики приймається такою, що дорівнює 1 грн.

5. Оцінка функціонуючих цілісних майнових комплексів може здійснюватись шляхом розрахунку чистої приведеної вартості грошових потоків, що генерують такі об'єкти.

Показник грошового потоку для цілісних майнових комплексів функціонуючих підприємств визначається на підставі таких даних:

для підприємств, що перейшли на міжнародні стандарти фінансової звітності та опублікували звітність, підтверджену аудитом, використовується показник чистого доходу до виплати процентів, оподаткування та амортизації (EBITDA) за останній фінансовий рік;

для підприємств, які не ведуть бухгалтерський облік за міжнародними стандартами фінансової звітності та опублікували звітність, використовується сума показників фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування, суми амортизації та фінансових витрат за даними звіту про фінансові результати за останній фінансовий рік.

Відповідальний працівник Фонду при прогнозуванні оптимістичного сценарію роботи комплексу повинен враховувати потенційне зростання доходів.

У разі відсутності інформації, низького значення показника чистого грошового потоку або збитковості звичайної діяльності функціонуючих підприємств оцінка таких цілісних майнових комплексів здійснюється шляхом оцінки рухомого та нерухомого майна, що входять до складу цілісного майнового комплексу, відповідно до положень цієї Методики.

Оцінка цілісних майнових комплексів, не введених в експлуатацію, проводиться за об'єктами шляхом оцінки об'єктів незавершеного будівництва, нерухомого та рухомого майна, що входить до їх складу. Вартість майна розраховується відповідно до цієї Методики.

6. Оцінка державних цінних паперів вважається рівною справедливій вартості, оприлюдненій на офіційній сторінці Інтернет-представництва НБУ у розділі "Справедлива вартість ОВДП та коригуючі коефіцієнти" (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7768105).

6.1. Вартість цінних паперів визначається як середнє арифметичне за найменшими біржовими курсами за останні 3 місяці, визначеними та оприлюдненими на сайті кожного з організаторів торгівлі, на якому обертаються відповідні цінні папери, на дату оцінки.

У разі якщо за попередні 3 місяці від дати, за яку здійснюється оцінка активів, біржові курси цінних паперів не визначено, оцінка таких цінних паперів здійснюється за останньою балансовою вартістю або заставною вартістю.

Вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України або за рішенням суду, дорівнює нулю.

6.2. Акції українських емітентів, обіг яких зупинено (крім випадків реорганізації емітента), протягом 12 місяців з дати зупинення обігу відображаються за останньою балансовою або заставною вартістю.

Акції, обіг яких зупинено більше ніж на 12 місяців, оцінюються з використанням знижувального коефіцієнта (ЗК), що застосовується до балансової вартості таких акцій, що склалася на першу звітну дату, з якої оцінка акцій за ринковою вартістю стає неможливою. Розмір такого коефіцієнта встановлюється Фондом залежно від строку, на який зупинено обіг акцій.

Акції, обіг яких зупинено у зв'язку з реорганізацією емітента, оцінюються за останньою балансовою або заставною вартістю.

6.3. Акції емітентів, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередній рік є прибутковими, оцінюються за балансовою або заставною вартістю.

Акції емітентів, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередні два роки є збитковими, оцінюються з використанням ЗК, що застосовується до балансової або заставної вартості таких акцій. Розмір такого коефіцієнта встановлюється Фондом залежно від строку збитковості емітента.

6.4. Оцінка боргових цінних паперів здійснюється на підставі останньої ринкової вартості (в тому числі базуючись на котируваннях, визначених на сайті НБУ), а у разі її відсутності - за балансовою або заставною вартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу), з урахуванням ЗК.

У разі дефолту оцінка облігацій здійснюється з урахуванням таких ЗК:

становить 0,5 - через один місяць з моменту дефолту;

становить 0 - через три місяці з моменту дефолту.

З дати порушення справи про банкрутство емітента облігації такого емітента оцінюються з урахуванням ЗК.

Облігації оцінюються за нульовою вартістю у таких випадках:

з дати, наступної за датою закінчення строку обігу облігацій, визначеного проспектом емісії;

з дати, наступної за датою визнання емітента облігацій банкрутом;

відбулось розірвання договору щодо реструктуризації заборгованості внаслідок невиконання його умов (з дати, наступної за датою розірвання договору).

6.5. У разі якщо емітент цінних паперів відповідає параметрам умовної технічності, вартість таких цінних паперів приймається за 1 грн.

7. Вартість майнових прав на виручку та майнових прав на товари, що мають бути поставлені, для цілей цієї Методики приймається такою, що дорівнює 1 грн.

Вартість майнових прав на депозит (грошові кошти) у банках, які на дату оцінки віднесені до категорії неплатоспроможних або ліквідовуються, за умови якщо депозит не належить позичальнику, для цілей цієї Методики оцінюється в 1 грн.

Вартість товарів в обороті, якщо не доведена їх відсутність, для цілей цієї Методики приймається такою, що дорівнює балансовій вартості згідно з останньою наявною переоцінкою.

8. Вартість грошових коштів та їх еквівалентів, коштів обов'язкових резервів банку в НБУ та коштів в інших банках (крім операцій "своп", інших зустрічних міжбанківських операцій, грошових коштів, обтяжених зобов'язаннями) визначається рівною балансовій вартості.

Грошові кошти на кореспондентських рахунках в інших банках, які на дату оцінки віднесені до категорії неплатоспроможних або ліквідовуються, для цілей цієї Методики оцінюються в 1 грн.

Грошові кошти на nostro-рахунках за операціями "своп", передані у забезпечення, оцінюються за балансовою вартістю відповідного зобов'язання за loro-рахунком (виходячи із припущення про взаємне задоволення вимог за рахунок заставлених грошових коштів).

Грошові кошти на рахунках банку в інших банках, обтяжені зобов'язаннями банку або третіх осіб, для цілей цієї Методики оцінюються з урахуванням імовірності задоволення вимог кредитора за рахунок таких грошових коштів.

У разі розміщення коштів в MEINL BANK AG (Австрія), BANK FRICK & Co AG (Ліхтенштейн), East-West United Bank S.A. (Люксембург), Bank Winter & Co. AG (Австрія) ймовірність задоволення вимог таких кредиторів за рахунок таких грошових коштів та списання коштів в рахунок обтяження приймається рівною 99 % до моменту зміни юридичної ситуації з даними типами заборгованості у системі Фонду в цілому.

У разі фактичного або високовірогідного списання грошових коштів в інших банках як забезпечення за зобов'язаннями третіх осіб оцінюються права вимоги до третіх осіб, які виникають після списання грошових коштів, відповідно до положень цієї Методики.

9. За наявності експертної оцінки суб'єктом оціночної діяльності рухомого майна (складеної не пізніше 6 місяців до дати оцінки, якщо строк чинності не вказано) може використовуватись ринкова вартість рухомого майна за результатами такої експертної оцінки суб'єктом оціночної діяльності.

За відсутності актуальної оцінки суб'єктом оціночної діяльності (крім тієї, якість якої перевіряється) або за наявності сумнівів щодо об'єктивності висновків оцінка рухомого майна здійснюється таким чином:

1) оцінка автотранспортних засобів здійснюється шляхом розрахунку приведеної вартості грошових потоків від продажу об'єктів за оціночною вартістю, визначеною за даними оголошень у спеціалізованих виданнях та мережі Інтернет, з урахуванням фактичних цін продажу їх Фондом (за даними уповноваженого підрозділу Фонду), а також з урахуванням:

встановлених строків тимчасової адміністрації та ліквідації банку, строків продажу активів спеціалізованою установою (в разі її створення);

марки та моделі;

року випуску;

пробігу;

фізичного стану та наявності пошкоджень;

інших характеристик.

Оціночна вартість визначається як середнє значення цін пропозиції за останні три місяці на аналогічні транспортні засоби з урахуванням таких корегувань:

розміру комісійної винагороди автосалону на рівні 5 %;

розміру накладних витрат на продаж такого майна (рекламні оголошення, комісійна винагорода біржі, податки тощо) - не більше 5 %;

очікуваної динаміки цін на автотранспорт (з урахуванням очікуваної дати продажу через 6 - 12 місяців після дати прийняття рішення про ліквідацію банку);

2) оцінка технологічного обладнання здійснюється шляхом розрахунку приведеної вартості грошових потоків від продажу аналогічних об'єктів за оціночною вартістю, визначеною за даними оголошень у спеціалізованих виданнях та мережі Інтернет, а також фактичних цін продажу його Фондом (за даними уповноваженого підрозділу Фонду), з урахуванням:

встановлених строків тимчасової адміністрації та ліквідації банку, строків продажу активів спеціалізованою установою (в разі її створення);

функціонального призначення обладнання (його ліквідності);

продуктивності за готовою продукцією;

дати введення в експлуатацію;

комплектації;

фізичного стану;

величини знижки на торг в середньому на ринку промислового обладнання України, що визначається на рівні 10 - 15 %;

очікуваних витрат на логістику - 5 %;

розміру накладних витрат на продаж такого майна (рекламні оголошення, комісійна винагорода біржі тощо) - не більше 5 %;

інших факторів.

За наявності висновку суб'єкта оціночної діяльності, що застарів, вартість технологічного обладнання визначається шляхом множення визначеної таким суб'єктом оціночної діяльності вартості на коефіцієнт, що враховує зміну офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого НБУ, з дати проведення оцінки суб'єктом оціночної діяльності, а також на добуток коефіцієнтів, що враховують знос та моральне старіння технологічного обладнання за кожен рік після проведення оцінки суб'єктом оціночної діяльності (у тому числі неповний), за такою формулою:

  

,

де ВТО - вартість технологічного обладнання;

НВ - вартість, визначена суб'єктом оціночної діяльності;

ФС - коефіцієнт, що враховує фізичний стан технологічного обладнання та придатність його для використання;

К1 - курс гривні до іноземної валюти на дату оцінки за цією Методикою;

К2 - курс гривні до іноземної валюти на дату оцінки суб'єктом оціночної діяльності;

kt - коефіцієнт зносу, що дорівнює 0,8 за кожен рік після оцінки суб'єктом оціночної діяльності;

3) оцінка інших основних засобів (крім автотранспортних засобів та технологічного обладнання, на яке звернуто стягнення) здійснюється шляхом розрахунку приведеної вартості грошових потоків від продажу об'єктів за ціною, визначеною за даними бухгалтерського обліку, виходячи із встановлених строків тимчасової адміністрації та ліквідації банку, а також строків продажу активів спеціалізованою установою (в разі її створення). Оціночна вартість активів, що належать до рухомого майна (крім автотранспортних засобів) та обліковуються на балансі банку, проводиться за формулою

Si = БВi ґ (1 -

_n_
СВi

),

де Si - оціночна вартість активів, що належать до рухомого майна;

БВi - первісна балансова вартість об'єкта, приведена до дати оцінки, грн;

n - кількість повних років від дати введення в експлуатацію до дати оцінки об'єкта;

СВi - очікуваний строк корисного використання об'єкта, що встановлюється на рівні 5 років.

Якщо для об'єкта проміжок часу від дати його введення в експлуатацію складає менше ніж рік, то показник кількості років (n) приймається на рівні 0,5. Якщо для об'єкта показник кількості років (n) перевищує 5 років, його вартість приймається на рівні 1 гривні. Якщо дата введення в експлуатацію об'єкта невідома, показник кількості років (n) визначається на рівні 2,5.

За наявності експертної оцінки об'єкта суб'єктом оціночної діяльності для розрахунку оціночної вартості може використовуватись ринкова вартість рухомого майна за результатами його останньої експертної оцінки суб'єктом оціночної діяльності (на заміну загальної балансової вартості основних засобів).

Оцінка іншого рухомого майна, що не є основними засобами або нерухомістю, визначається рівною балансовій вартості.

10. Оцінка нематеріальних активів, що обраховуються на балансі банку, проводиться шляхом визначення приведеної вартості грошових потоків від продажу нематеріальних активів за оціночною ціною.

У разі якщо банк володіє лише ліцензіями на використання відповідних програм та баз даних, їх оціночна вартість може оцінюватись в 1 грн.

За умови володіння банком авторськими правами, оціночна вартість таких нематеріальних активів розраховується за такою формулою:

S = БВ · (1 -

_n_
СВ

),

де S - оціночна вартість нематеріальних активів;

БВ - первісна балансова вартість нематеріальних активів, грн;

n - кількість повних років від дати введення нематеріальних активів в експлуатацію до дати їх оцінки;

СВ - мінімально допустимий строк корисного використання групи 5 нематеріальних активів, який дорівнює 2 рокам.

Якщо для нематеріального активу показник кількості років (n) перевищує 2 роки, оціночна вартість приймається на рівні 1 грн.

Вартість усіх інших нематеріальних активів, що обраховуються на балансі банку для цілей цієї Методики, приймається такою, що дорівнює 1 грн.

Оцінка нематеріальних активів, що виступають у якості застави та обліковуються на позабалансових рахунках банку, при цьому віднесені до групи умовно ліквідних (передбачають можливість реалізації протягом 12 місяців), за наявності актуальної експертної оцінки суб'єкта оціночної діяльності проводиться за формулою, визначеною у цьому пункті, з урахуванням того, що для розрахунку оціночної вартості може використовуватись ринкова вартість нематеріальних активів відповідної групи за результатами останньої експертної оцінки суб'єктом оціночної діяльності (на заміну загальної балансової вартості групи основних засобів на дату останньої переоцінки нематеріального активу).

Вартість усіх інших нематеріальних активів, що виступають у якості застави та не віднесені до групи умовно ліквідних, для цілей цієї Методики приймається такою, що дорівнює 1 грн.

11. У процесі оцінки портфеля дебіторської заборгованості проводиться розподіл заборгованості на фінансову та господарську дебіторські заборгованості.

Розподіл проводиться відповідно до суті операції та обліку операції в банку.

Розподіл дебіторської заборгованості:

фінансова

1811, 1812, 1819, 2800, 2801, 2802, 2809, 3540, 3541, 3548, 3570, 3578, 3579, 3710

господарська

3510, 3519, 3550, 3551, 3552, 3559

Оцінка фінансової дебіторської заборгованості проводиться таким чином:

розподіл заборгованості за строками прострочення оплати боргу в діапазонах:

до 1-го року;

від 1-го до 3-го років;

більше трьох років;

виділення в кожному діапазоні групи активів, що складають 20 % від загальної заборгованості діапазону шляхом сортування заборгованості у порядку зростання та прийняття у якості вибірки заборгованості від найбільшої до меншої до досягнення наповнення вибірки;

визначення способу розрахунку початкової вартості продажу активів:

оцінка кожного з активів в групі активів на індивідуальній основі відповідно до розділу II цієї Методики та факторів, що дають можливість розглядати актив на індивідуальній основі;

оцінка фінансової дебіторської заборгованості на портфельній основі шляхом множення балансової вартості неоцінених активів на розрахований коефіцієнт співвідношення, що розраховується як середнє значення коефіцієнта співвідношення між результатами розрахунку та боргом дебітора по кожному із діапазонів.

Оцінка господарської дебіторської заборгованості проводиться за балансовою вартістю з корегуванням на строк та ймовірність її отримання за відповідними групами за такою формулою:

Si = БВi · Кi,

де БВi - балансова вартість відповідної групи дебіторської заборгованості, грн;

Кi - коефіцієнт корегування на строк та ймовірність погашення відповідної групи дебіторської заборгованості.

Імовірність погашення відповідної групи дебіторської заборгованості Кi визначається відповідно до таблиці, наведеної нижче:

Строк оплати дебіторської заборгованості

Термін погашення

не настав

до 3 місяців

не настав

від 3 до 6 місяців

не настав

від 6 до 12 місяців

не настав

від 12 до 24 місяців

не настав

понад 24 місяці

прострочена

до 1 місяця

прострочена

від 1 до 3 місяців

прострочена

від 3 до 6 місяців

прострочена

від 6 до 12 місяців

прострочена

понад 12 місяців

Для дебіторської заборгованості третіх осіб, яка виникла в результаті списання коштів з кореспондентських або інших рахунків банку в MEINL BANK AG (Австрія), BANK FRICK & Co. AG (Ліхтенштейн), East-West United Bank S.A. (Люксембург), Bank Winter & Co. AG (Австрія), коефіцієнт коригування (Кі) дорівнює 0,01 до моменту зміни юридичної ситуації із такими типами заборгованості у системі Фонду в цілому.

12. Оцінка інвестицій в асоційовані та дочірні компанії проводиться аналогічно оцінці цілісних майнових комплексів. Для функціонуючих підприємств оцінка проводиться з корегуванням на частку участі банку у статутному капіталі дочірньої компанії.

Оцінка інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, які є нефункціонуючими та стабільно збитковими, проводиться за об'єктами шляхом оцінки нерухомого та рухомого майна, що входить до їх складу, згідно з положеннями цієї Методики (майновий підхід).

13. Вартість інших активів банку - відстрочених податкових активів, суми гудвілу, ліцензії для цілей цієї Методики приймається такою, що дорівнює 1 грн.

Оцінка дорогоцінних металів здійснюється шляхом розрахунку приведеної вартості грошових потоків від продажу за офіційним курсом покупки НБУ з урахуванням строків ліквідації та діяльності спеціалізованої установи Фонду (у разі її створення).

Оцінка інших активів, що віднесені до групи умовно ліквідних (передбачають можливість продажу протягом 12 місяців), проводиться за об'єктами шляхом оцінки нерухомого та рухомого майна згідно з відповідними положеннями цієї Методики щодо оцінки іншого рухомого майна.

Вартість усіх інших активів для цілей цієї Методики приймається такою, що дорівнює 1 грн.

14. Відповідальна особа Фонду підсумовує всі суми оцінки активів, отримані за відповідними групами активів.

15. За потреби можливе визначення вартості фізичних активів в умовах обмеженого строку експозиції для прийняття рішень в рамках цієї Методики.

Вартість в умовах обмеженого строку експозиції може бути визначена за такою формулою:

Со = Ср х Кт,

де Со - вартість об'єкта оцінки в умовах обмеженого строку реалізації;

Ср - ринкова вартість об'єкта оцінки;

Кт - коефіцієнт коригування на прискорені умови продажу.

Коефіцієнт корегування на прискорені умови продажу обчислюється за такою формулою:

Кт =

1

,

____________________

(1 + i) Те/12 - Тп/12

де Те - розумно довгий строк експозиції майна на ринку, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості, міс.;

Тп - строк експозиції майна на ринку у разі прискореного продажу, міс.;

i - компенсація ризику, річна, %.

Компенсація ризику розраховується за такою формулою:

i = Ібр + Іл,

де Ібр - безризикова складова;

Іл - додатковий ризик, обумовлений категорією ліквідності майна.

Як базова безризикова ставка приймається облікова ставка НБУ на дату проведення оцінки.

IV. Оформлення результатів оцінки активів та їх використання Фондом

1. Відповідальна особа Фонду звітує за результатами здійснення оцінки активів перед виконавчою дирекцією Фонду.

2. Звіт, зокрема, має містити:

1) опис об'єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати (наприклад, найменування банку, види активів тощо);

2) дату, на яку здійснено оцінку, та дату складання звіту;

3) строк дії звіту та висновку про вартість майна, розраховану відповідно до цієї Методики;

4) мету проведення оцінки та посилання на цю Методику;

5) перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;

6) викладку усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка;

7) частки від вартості відповідних груп активів, щодо яких здійснено "due diligence";

8) інформацію відповідальної особи Фонду щодо якості використаних вихідних даних та іншої інформації;

9) інформацію про особистий огляд активів або забезпечення за кредитами (у разі нездійснення особистого огляду - відповідні пояснення та обґрунтування застережень і припущень щодо використання результатів оцінки);

10) іншу інформацію, що є важливою для підтвердження об'єктивності оцінки майна і висновку про його вартість;

11) посилання на вихідні дані та іншу враховану інформацію під час проведення оцінки;

12) розрахункові дані щодо визначення вартості об'єктів оцінки (результати оцінки);

13) висновок про загальну вартість об'єкта оцінки;

14) додатки з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби - інші інформаційні джерела, які роз'яснюють і підтверджують припущення та розрахунки.

3. Звіт про результати здійснення оцінки активів складається в електронному вигляді та має бути захищений від перегляду та зміни паролем. Роздрукований звіт має бути прошнурований, пронумерований та підписаний відповідальною особою Фонду.

4. Звіт про результати здійснення оцінки активів має бути складений до дня визначення найменш витратного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку (крім випадків виведення банків з ринку за участю держави) та не пізніше 14 днів з дня затвердження ліквідаційної маси (20 днів - для системно важливих банків).

5. Перед погодженням/затвердженням рішень, що стосуються визначення найменш витратного способу виведення банку з ринку (крім випадків виведення банку з ринку за участю держави), порядку та умов продажу активів банку тощо, виконавча дирекція Фонду порівнює оцінку активів, здійснену відповідальною особою Фонду, та оцінку активів, здійснену суб'єктами оціночної діяльності.

6. Строки дії звіту про результати здійснення оцінки активів та висновку про вартість майна становлять не більше трьох місяців з дати, на яку здійснено оцінку активів. Звіт, строк дії якого сплинув, може бути оновлений за спрощеною процедурою шляхом оновлення вихідної інформації щодо активів та прийнятих припущень та здійснення повторного розрахунку.

7. Звіт про результати оцінки є документом з обмеженим доступом. Звіт про результати оцінки активів банку та висновок про вартість майна такого банку є документами, що містять банківську таємницю.

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного забезпечення

Н. О. Лапаєва

 

Таблиця 1. Суттєві характеристики високоліквідних активів

N з/п

ОПИС ОБ'ЄКТА

балансова вартість (грн еквівалент)

балансовий рахунок

сума на ЛОРО-рахунку, що є забезпеченням коштів на НОСТРО-рахунку

найменування банку, відділення, в якому розміщено кошти

ознака неплато-
спроможності банку, в якому знаходяться кошти

коментарі

ознака зони проведення антитерорис-
тичної операції, окупованої території

ознака наявності арешту /
обтяження на відчуження (0 - відсутній арешт,
1 - накладено арешт)

ознака законодавчих заборон на відчуження
(0 - відсутні заборони,
1 - є заборони)

ознака внесення у державні реєстри інформації про обтяження (0 - є інформація у державних реєстрах, 1 - відсутня інформація у державних реєстрах)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ІНШІ ДАНІ

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків заставодержателя, якому передано кредит у забезпечення за зобов'язаннями банку (кредитом рефінансування тощо)

ознака накладення арешту на відчуження

примітки (коментарі щодо наведених даних)

інше (додаткова інформація, що є важливою для оцінки вартості)

12

13

14

15

Таблиця 2. Суттєві характеристики заборгованості за міжбанківськими кредитами

Унікальний код запису

БАНК-БОРЖНИК

КРЕДИТ (ДЕПОЗИТ У БАНКУ-БОРЖНИКУ)

код за ЄДРПОУ банку

наймену-
вання /
П. І. Б. позичаль-
ника

контролер банку (назва / П. І. Б. / фінансова група тощо)

клас позичальника

ознака плато-
спроможності банку-
боржника
(0 - працюючий,
1 - проблемний;
2 - неплато-
спроможний)

кредитний рейтинг, рейтингове агентство

дата, на яку надані дані про банк-боржник

N договору

унікальний код

дата договору

балансовий рахунок

вид продукту (назва, опис тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КРЕДИТ (ДЕПОЗИТ У БАНКУ-БОРЖНИКУ)

код валюти (довідник НБУ)

відсоткова ставка

ставка комісійних та інших платежів (приведена до ефективної річної ставки)

дата видачі кредиту / розміщення депозиту

ознака наявності обтяжень розміщених коштів  (0 - немає обтяжень, 1 - кошти обтяжені за зобов'язаннями неплатоспроможного банку перед банком-боржником; 2 - кошти обтяжені за зобов'язаннями третіх осіб перед банком-боржником; 3 - кошти обтяжені за зобов'язаннями
 неплатоспроможного банку перед НБУ або іншими державними структурами; 4 - кошти обтяжені за зобов'язаннями
 неплатоспроможного банку перед третіми особами)

код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків) та назва (П. І. Б.) третьої особи, якій надане фінансування під заставу коштів, розміщених  неплатоспроможним банком

суть операції з третьою особою, для якої  неплатоспроможний банк погодився на обтяження розміщених коштів

реквізити договору (застави / поруки тощо), за яким неплатоспроможний банк погодився на обтяження розміщених коштів

реквізити кредитного договору, за яким неплатоспроможний банк виступив заставодавцем / гарантом / поручителем тощо

балансова вартість основної заборгованості (грн еквівалент)

балансова вартість нарахованих доходів (грн еквівалент)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

КРЕДИТ (ДЕПОЗИТ У БАНКУ-БОРЖНИКУ)

балансова вартість простроченої заборгованості (грн еквівалент)

балансова вартість прострочених доходів (грн еквівалент)

категорія якості кредиту

показник ризику кредиту

фактична сума розміщення за останні 12 місяців

фактичне погашення кредиту у минулому (грошові надходження)

фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачі (грн еквівалент)

фактична сума надходжень за останні 12 місяців (грн еквівалент)

кількість реструктуризацій

дата останньої реструктуризації

дата виникнення прострочення

кількість днів простро-
чення

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

КРЕДИТ (ДЕПОЗИТ У БАНКУ-БОРЖНИКУ)

План-графік надходжень в погашення кредиту (грн еквівалент)

План графік погашення (тіло + % % + комісії)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

КРЕДИТ (ДЕПОЗИТ У БАНКУ-БОРЖНИКУ)

 

 

планова дата наступного платежу за основною заборгованістю

планова дата наступного платежу за нарахованими доходами

планова дата погашення кредиту

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, надане банком-боржником

код забезпечення за довідником НБУ S031

дата останньої перевірки банком наявності забезпечення

балансова вартість забезпечення (грн еквівалент)

дата незалежної оцінки забезпечення

оціночна вартість забезпечення (грн еквівалент)

місце розташування застави

текстовий опис забезпечення

область

район

населений пункт

вулиця, будинок, корпус, квартира

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

 

ознака наявності арешту на відчуження забезпечення (0 - відсутній арешт,
1 - накладено арешт)

ознака внесення у державні реєстри інформації про обтяження на предмет застави (забезпечення) (0 - є інформація у державних реєстрах, 1 - відсутня інформація у державних реєстрах)

ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги
(0 - перший/єдиний заставодержатель,
1 - не перший заставодержатель)

опис предмета спору щодо стягнення заборгованості

стадія претензійно- позовної роботи (код) (0 - немає предмета спору; 1 - софт-колекшн,  2 - хард-колекшн, претензія; 3 - позов у першій інстанції; 4 - апеляція; 5 - касація; 6 - державна виконавча служба, договірне стягнення; 7 - подальше звернення стягнення неможливе)

результат останнього судового розгляду
(0 - на користь банку;
1 - на користь позичальника)

ознака законодавчих заборон на відчуження забезпечення (0 - відсутні заборони, 1 - є заборони)

код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків особи - власника активів, переданих у забезпечення, поручителя, гаранта

ознака заміни забезпечення за кредитом протягом останніх дванадцяти місяців
(0 - не було заміни;
1 - була заміна)

69

70

71

72

73

74

75

76

77

ІНШІ ДАНІ

найменування та ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків кредитора (заставодержателя), якому передані права вимоги за кредитом у забезпечення за зобов'язаннями банку (кредиту рефінансування тощо)

N договору, за яким передані права вимоги за кредитом у забезпечення за зобов'язаннями банку (кредиту рефінансування тощо)

ознака накладення арешту на відчуження майнових прав на кредит

примітки (коментарі щодо наведених даних)

інше (додаткова інформація, що є важливою для оцінки вартості кредиту)

78

79

80

81

82

Таблиця 3. Суттєві характеристики нерухомого майна

ОПИС ОБ'ЄКТА

інвентарний номер

балансова вартість (грн еквівалент)

дата незалежної оцінки

оціночна вартість об'єкта нерухомості, якою володіє банк (грн еквівалент)

місце розташування

текстовий опис

дата придбання

цільове призначення об'єкта нерухомості (адміністративно-офісне, складське, виробниче, торговельне, житлове тощо)

фізичний стан

область

район

населений пункт

вулиця, будинок, корпус, квартира

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

поточне використання

загальна площа приміщень

площа земельної ділянки

ознака відсутності правовстановлюючих документів на активи (0 - наявні всі правовстановлюючі документи, 1 - відсутні деякі правовстановлюючі документи, 2 - відсутні основні правовстановлюючі документи)

ознака наявності арешту на відчуження (0 - відсутній арешт,
1 - накладено арешт)

ознака законодавчих заборон на відчуження (0 - відсутні заборони, 1 - є заборони)

ознака внесення у державні реєстри інформації про обтяження (0 - є інформація у державних реєстрах,
1 - відсутня інформація у державних реєстрах)

частка нерухомості, що належить банку

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків осіб - співвласників активу

13

14

15

16

17

18

19

20

21

НЕДОБУДОВИ

ІНШІ ДАНІ

відсоток будівельної готовності

імовірність завершення будівництва

вартість об'єкта після завершення будівництва

очікувана дата завершення будівництва за найбільш сприятливих умов

код за ЄДРПОУ /
реєстраційний номер облікової картки платника податків заставодержателя,
якому передано кредит у забезпечення за зобов'язаннями банку (кредитом рефінансування тощо)

ознака накладення арешту на відчуження нерухомості

примітки (коментарі щодо наведених даних)

інше (додаткова інформація, що є важливою для оцінки вартості нерухомості)

22

23

24

25

26

27

28

29

Таблиця 4. Суттєві характеристики кредитного портфеля

Унікальний код запису

ПОЗИЧАЛЬНИК

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків позичальника

найменування / П. І. Б. позичальника

місцезнаходження позичальника

контролер позичальника (найменування / П. І. Б. / фінансова група тощо)

ознака інсайдера

вид діяльності позичальника (КВЕД)

клас позичальника

кількість персоналу позичальника юридичної особи (на останню дату)

область

район

місто

вулиця, будинок, корпус, квартира

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

виручка від основної діяльності позичальника -
юридичної особи за останній рік / доходи фізичної особи (на останню дату)

EBITDA позичальника -
юридичної особи за останній рік (на останню дату)

фінансові витрати позичальника -
юридичної особи за останній рік (на останню дату, приведена до річного значення)

балансова вартість активів позичальника -
юридичної особи (на останню дату)

балансова вартість основних засобів позичальника - юридичної особи / вартість майна фізичної особи (на останню дату)

балансова вартість власного капіталу позичальника -
юридичної особи (на останню дату)

довгострокові зобов'язання позичальника -
юридичної особи (на останню дату)

короткострокові зобов'язання із банківських кредитів позичальника -
юридичної особи (на останню дату)

дата, на яку надані балансові дані позичальника (остання дата)

ознака ліквідації (смерті позичальника) (0 - живий, 1 - визнано банкрутом; 2 - ліквідований/помер)

ознака заміни боржника за кредитом протягом останніх дванадцяти місяців (1 - була заміна, 0 - не було заміни)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

КРЕДИТ

N кредитного договору

унікальний код валютної лінії

дата кредитного договору

24

25

26

КРЕДИТ

балансовий рахунок

вид кредитного продукту (назва, опис тощо)

код валюти (довідник НБУ)

відсоткова ставка

ставка комісійних та інших платежів (приведена до ефективної річної ставки)

дата видачі кредиту

ознака заміни банку-кредитора протягом останніх 12 місяців (0 - не було заміни або коду за ЄДРПОУ попереднього позичальника)

балансова вартість основної заборгованості (грн еквівалент)

балансова вартість нарахованих доходів (грн еквівалент)

балансова вартість простроченої заборгованості (грн еквівалент)

балансова вартість прострочених доходів (грн еквівалент)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

категорія якості кредиту

показник ризику кредиту

фактична сума видачі за останні 12 місяців

фактичне погашення кредиту у минулому (грошові надходження)

фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачі (грн еквівалент)

фактична сума надходжень за останні 12 місяців (грн еквівалент)

кількість реструктуризації

дата останньої реструктуризації

дата виникнення прострочення

кількість днів прострочення

38

39

40

41

42

43

44

45

46

КРЕДИТ

план-графік надходжень в погашення кредиту (грн еквівалент)

план графік погашення (тіло + % % + комісії)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

код забезпечення за довідником НБУ S031

дата останньої перевірки банком наявності забезпечення

балансова вартість забезпечення (грн еквівалент)

дата незалежної оцінки забезпечення

оціночна вартість забезпечення (грн еквівалент)

місце розташування застави

планова дата наступного платежу за основною заборгованістю

планова дата наступного платежу за нарахованими доходами

планова дата погашення кредиту

область

район

населений пункт

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

 

 

текстовий опис забезпечення

нерухомість

недобудови

вулиця, будинок, корпус, квартира

цільове призначення об'єкта нерухомості

фізичний стан

поточне використання

загальна площа приміщень

площа земельної ділянки

відсоток будівельної готовності

імовірність завершення будівництва

вартість об'єкта після завершення будівництва

очікувана дата завершення будівництва за найбільш сприятливих умов

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

 

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, цінні папери

код за ЄДРПОУ емітента

КВЕД емітента

код цінних паперів, якими володіє банк (або опис)

89

90

91

 

 

обсяг боргових цінних паперів, якими володіє банк (шт., грн)

частка статутного капіталу, якою володіє банк

чисельність персоналу компанії-
емітента

чистий дохід від основної діяльності компанії

EBITDA за останній фінансовий рік

балансова вартість активів компанії

балансова вартість основних засобів емітента

дані про характер та ступінь асоціації з банком

котирування на покупку на організованих ринках

опис ліквідного майна, що є на балансі емітента

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

 

обладнання, транспортні засоби, технологічне обладнання

група основних засобів

назва / марка / модель

рік випуску

дата введення в експлуатацію

розрахунко-
вий строк експлуатації, роки

первісна балансова вартість

залишкова балансова вартість

основна технічна характерис-
тика

функціо-
нальний стан

крім того, для автотранспорту

пробіг

вид палива

потужність двигуна, к. с.

тип коробки перемикання передач

тип приводу

тип кузова

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

 

 

інше нерухоме майно

нематеріальні активи

права вимоги за кредитами, дебіторською заборгованістю

фінансові гарантії

крім того, для технологічного обладнання

коментарі

належність авторських прав

ознака належності активу до групи обмеженого в обігу майна

N договорів

посилання на окремий розрахунок вартості за цією Методикою

майнові права на грошові кошти

функціональне призначення

продуктивність за готовою продукцією

можливість демонтажу для продажу

банк

валюта

сума

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

 

інші фінансові гарантії

повнота комплекту документів у кредитній справі (0 - наявні всі документи, 1 - відсутні деякі некритичні документи, 2 - відсутні критичні документи, 3 - відсутня кредитна справа)

ознака відсутності правовстановлюючих документів на активи, прийняті у забезпечення (0 - наявні всі правовстановлюючі документи, 1 - відсутні деякі правовстановлюючі документи, 2 - відсутні основні правовстановлюючі документи)

ознака банкрутства боржника: 0 - боржника визнано банкрутом і банк не є єдиним забезпеченим кредитором порівняного або більшого впливу, який має права на активи боржника/поручителя (за винятком активів, що забезпечують виконання зобов'язань); 1 - боржника не визнано банкрутом (або банк - єдиний кредитор максимального впливу, який має права на активи боржника/поручителя); ознака наявності арешту / заборони на відчуження забезпечення / активів боржника/поручителя: 0 - відсутній арешт та заборони; 1 - на забезпечення накладено арешт (в ході кримінального провадження, податковий арешт тощо) одним / або більше суб'єктом, що не є банком-кредитором; 2 - тимчасовий законодавчий мораторій на примусове відчуження об'єкта

ознака внесення у державні реєстри інформації про обтяження предмета застави (забезпечення)
(0 - є коректна інформація у державних реєстрах;
1 - відсутня інформація у державних реєстрах)

опис предмета спору щодо стягнення заборгованості

стадія претензійно-
позовної роботи (0 - немає предмета спору; 1 - софт-колекшн; 2 - хард-колекшн; претензія; 3 - позов у першій інстанції; 4 - апеляція; 5 - касація; 6 - державна виконавча служба, договірне стягнення; 7 - подальше звернення стягнення неможливе)

ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги (0 - заставодержатель першої черги / єдиний заставодержатель, 1 - заставодержатель не першої черги, підтверджене відповідними угодами)

гарант (найменування, код за ЄДРПОУ)

сума

коментарі (фінансовий стан тощо)

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

 

фізична наявність та доступність забезпечення: 0 - застава наявна і доступна для стягнення; 1 - застава наявна, але не доступна, або наявна частково, або знаходиться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження; 2 - застава наявна, але знаходиться на тимчасово окупованій території; 3 - застава фактично відсутня на момент оцінки, проте була в наявності в момент отримання / обслуговування кредиту

результат останнього судового розгляду
(0 - на користь банку;
1 - на користь позичальника)

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків заставоутримувача, якому передано кредит у забезпечення за зобов'язаннями банку (кредиту рефінансування тощо)

ознака накладення арешту на відчуження майнових прав на кредит

примітки (коментарі щодо наведених даних)

інше (додаткова інформація, що є важливою для оцінки вартості кредиту)

138

139

140

141

142

143

Таблиця 5. Суттєві характеристики інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, цінні папери

N з/п

ЕМІТЕНТ

код за ЄДРПОУ емітента

найменування емітента / дочірньої / асоційованої компанії

КВЕД емітента

чисельність персоналу компанії-емітента

чистий дохід від основної діяльності компанії

EBITDA за останній фінансовий рік

балансова вартість активів компанії

балансова вартість основних засобів емітента

дані про характер та ступінь асоціації з неплатоспроможним банком

опис ліквідного майна, що є на балансі емітента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЦІННІ ПАПЕРИ

ІНШІ ДАНІ

код ISIN цінних паперів, якими володіє неплатоспроможний банк (або опис, вид, серія тощо)

справедлива вартість за даними сайта НБУ

обсяг боргових цінних паперів, якими володіє банк (шт., грн)

частка статутного капіталу, яким володіє банк

котирування на покупку на організованих ринках за останні 3 місяці

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків заставоутримувача, якому передано цінні папери у забезпечення за зобов'язаннями банку (кредиту рефінансування тощо)

ознака накладення арешту на відчуження цінних паперів

примітки (коментарі щодо наведених даних)

інше (додаткова інформація, що є важливою для оцінки вартості цінних паперів)

біржа

дата

котирування на покупку

обсяг торгів

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Таблиця 6. Суттєві характеристики автотранспорту

Унікальний код запису

Інвентарний номер

Марка та модель

Рік випуску

Пробіг

Фізичний стан та наявність пошкоджень

Інші характеристики

Вартість, визначена незалежним оцінювачем

Дата незалежної оцінки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблиця 7. Суттєві характеристики технологічного виробничого обладнання, що перейшло у власність банку як заставодержателя

Унікальний код запису

Інвентарний номер

Функціональне призначення обладнання та його ліквідність

Продуктивність по готовій продукції

Дата введення в експлуатацію

1

2

3

4

5

Комплектація

Фізичний стан обладнання та придатність для використання

Інші фактори

Вартість, визначена незалежним оцінювачем

Дата незалежної оцінки

Об'єктивність оцінки

6

7

8

9

10

11

Таблиця 8. Суттєві характеристики нематеріальних активів

Унікальний код запису

Інвентарний номер

Назва

Реквізити свідоцтв про авторське право

Дата введення в експлуатацію

Опис

Придатність для використання

Розрахунковий строк експлуатації

Інші фактори

Вартість, визначена незалежним оцінювачем

Дата незалежної оцінки

Об'єктивність оцінки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблиця 9. Суттєві характеристики іншого рухомого майна

Унікальний код запису

Інвентарний номер

Назва

Марка, модель

Дата введення в експлуатацію

Комплектація, опис

Фізичний стан обладнання та придатність для використання

Розрахунковий строк експлуатації

Інші фактори

Вартість, визначена незалежним оцінювачем

Дата незалежної оцінки

Об'єктивність оцінки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблиця 10. Суттєві характеристики дебіторської заборгованості

Унікальний код запису

БОРЖНИК

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків позичальника

найменування / П. І. Б. позичальника

місцезнаходження позичальника

ознака інсайдера

вид діяльності позичальника (КВЕД)

клас позичальника

область

район

місто

вулиця, будинок, корпус, квартира

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

БОРГ

N договору

унікальний код

дата договору

балансовий рахунок

предмет договору (назва, опис тощо)

код валюти
(довідник НБУ)

дата виникнення боргу

балансова вартість заборгованості (грн еквівалент)

дата виникнення прострочення

кількість днів прострочення

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

план-графік надходжень в погашення кредиту (грн еквівалент)

план-графік погашення (тіло + % % + комісії)

планова дата наступного платежу за основною заборгованістю

ознака поточної заборгованості

планова дата погашення заборгованості

2015

2016

2017

2018

2019

2020

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

код забезпечення за довідником НБУ S031

балансова вартість забезпечення (грн еквівалент)

дата незалежної оцінки забезпечення

оціночна вартість забезпечення (грн еквівалент)

текстовий опис забезпечення

опис предмета спору щодо стягнення заборгованості

стадія претезійно- позовної роботи (код) (0 - немає предмета спору; 1 - софт-колекшн, 2 - хард-колекшн, претензія; 3 - позов у першій інстанції; 4 - апеляція; 5 - касація; 6 - державна виконавча служба, договірне стягнення; 7 - подальше звернення стягнення неможливе)

результат останнього судового розгляду
(0 - на користь банку;
1 - на користь позичальника)

ознака внесення у державні реєстри інформації про обтяження на предмет застави (забезпечення)
(0 - є інформація у державних реєстрах,
1 - відсутня інформація у державних реєстрах)

ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги
(0 - перший / єдиний заставодержатель,
1 - не перший заставодержатель)

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків особи - власника активів, переданих у забезпечення, поручителя, гаранта

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ІНШІ ДАНІ

ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків заставоутримувача, якому передано заборгованість у забезпечення за зобов'язаннями банку (кредиту рефінансування тощо)

примітки (коментарі щодо наведених даних)

інше (додаткова інформація, що є важливою для оцінки вартості заборгованості)

41

42

43

 

Типи застави

Інформація по кожному кредиту містить код застави, визначений за довідником Кодів забезпечення Національного банку України.

Для спрощення аналізу кредити поділяються на чотири типи - забезпечені кредити фізичним особам (споживчі), забезпечені кредити юридичним особам (комерційні), незабезпечені кредити та кредити, забезпечені фінансовими гарантіями. У разі наявності за кредитом декількох видів застави тип кредиту визначається таким, що відповідає заставі з найбільшою оціночною вартістю.

Тип

Код застави

Споживчі

25, 26, 31, 35, 38, 41, 42

Комерційні

25, 26, 31, 35, 37, 38, 43, 44, 50, 51, 56

Незабезпечені

24, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 45, 52, 53, 54, 55, 90

Забезпечені фінансовими гарантіями

11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 34, 36, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

 

Коди видів забезпечення відповідно до класифікатора Національного банку України "KL_S031"

Код

Вид забезпечення

11

Гарантії Кабінету Міністрів України

15

Майнові права на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку з рейтингом не нижче "А", іменні ощадні (депозитні) сертифікати

18

Майнові права на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку банку з рейтингом не нижче ніж "інвестиційний клас"

19

Цінні папери, емітовані Національним банком України

20

Облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України

21

Банківські метали, що зберігаються в банку-кредиторі, майнові права на банківські метали, які розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі на строк не менший, ніж строк користування активом

23

Цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади України

24

Цінні папери емітентів з рейтингом не нижче ніж "інвестиційний клас"

25

Нерухоме майно, що належить до житлового фонду

26

Майнові права на нерухоме майно, що належатиме до житлового фонду

28

Товари в обороті або переробці

29

Майнові права на інше майно

30

Інше рухоме майно

31

Інше нерухоме майно

32

Майнові права на інші об'єкти застави

33

Інші види забезпечення

34

Порука

35

Легкові транспортні засоби

36

Грошове покриття, розміщене в банку-кредиторі на строк не менше, ніж строк користування активом

37

Нерухоме майно, що належить до нежитлового фонду

38

Транспортні засоби (крім легкових автомобілів)

39

Іпотечні облігації інших емітентів

40

Кілька видів забезпечення (без іпотеки)

41

Кілька видів забезпечення, серед яких вартість нерухомого майна житлового фонду є найбільшою

42

Кілька видів забезпечення, серед яких вартість майнових прав на майбутнє нерухоме майно житлового фонду є найбільшою

43

Кілька видів забезпечення, серед яких вартість іншого нерухомого майна є найбільшою

44

Кілька видів забезпечення, серед яких вартість майнових прав на інше майбутнє нерухоме майно є найбільшою

45

Кілька видів забезпечення, серед яких вартість іпотеки є меншою, ніж вартість інших видів забезпечення

50

Об'єкти у формі цілісного майнового комплексу

51

Устаткування

52

Цінні папери, унесені до біржового реєстру

53

Цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування

54

Інвестиційні сертифікати

55

Біологічні активи

56

Майнові права на нерухоме майно, що належатиме до нежитлового фонду

57

Державні цінні папери за операціями репо

58

Іпотечні облігації, емітовані фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належить державі та/або державним банкам

59

Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком-кредитором, майнові права на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі на строк не менше, ніж строк користування активом

60

Гарантії банків України, забезпечені грошовим покриттям на строк не менше, ніж строк користування активом

61

Гарантії урядів країн, що мають кредитний рейтинг не нижчий, ніж "А-"

62

Гарантії банків та інших установ, що мають кредитний рейтинг не нижчий, ніж "А-"

63

Гарантії міжнародних багатосторонніх банків

64

Гарантії урядів країн, що мають кредитний рейтинг не нижчий, ніж "ВВВ-"

65

Гарантії банків, що мають кредитний рейтинг не нижчий, ніж "ВВВ-"

90

Без забезпечення (бланковий)

____________

Опрос